Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 48

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Cornus mas
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
EN
Cornelian cherry in Poland belongs to the alternative fruit species. The fruits are suitable for fresh consumption, however they can be used for processing: juice, jams, jellies, syrups, tinctures. Fruits are abundant in mineral elements, vitamin C, organic acids, iridoids, anthocyanins and due to that they have health-promoting significance. In this experiment, the fruit quality of several 16-year-old ecotypes in the Lublin region was compared. They were compared in terms of the beginning of fruit ripening and fruit size (length, diameter, mass), fruit shape index, share of stone in the fruit, SSC, TA, SSC/TA, reducing sugar, dry matter content and anthocyanins content. The color of fruit was evaluated in two dates, visually and using HanterLab spectrophotometer. Cornelian cherry fruits began to mature at the beginning of August and at the latest at the end of August. With the increase of the maturity degree, the SSC, reducing sugars, TA, dry matter and anthocyanins increased significantly. There was no difference in the taste of light red fruits and dark red fruits, which were characterized by similar ratio of SSC/TA. Ecotype No. 11, as the earliest maturing, with big round fruits, dark red colored with the highest content of anthocyanins, could be distinguished. As well as ecotypes No. 4 and 5, ripening in mid-August, and having a high ratio of SSC/TA, providing a good taste. Studied ecotypes could be used in breeding programs to incorporate a wide range of quality and agronomic characteristics into a final cornelian cherry cultivar.
PL
Celem pracy była ocena składu i właściwości owoców pigwowca japońskiego oraz derenia jadalnego. Oznaczono zawartość: suchej masy, ekstraktu, glukozy, fruktozy, błonnika, polifenoli ogółem oraz kwasowość ogólną i aktywność antyoksydacyjną. Stwierdzono, że owoce derenia jadalnego, w stosunku do owoców pigwowca japońskiego, charakteryzują się większą zawartością suchej masy, ekstraktu i cukrów prostych. Kwasowość pigwowca japońskiego i derenia jadalnego wynosiła odpowiednio 4,11 i 3,91 %. Oceniane owoce charakteryzowały się silnymi właściwościami antyoksydacyjnymi oraz dużą zawartością polifenoli.
EN
The objective of the study was to assess the composition and properties of Japanese quince and of Cornelian cherry fruit. The contents and levels of the following were determined: dry substance, extract, glucose, fructose, dietary fibre, total polyphenols, titratable acidity, and antioxidant activity. It was found that the Cornelian cherry fruit were characterized by a higher content of dry substance, extract, and monosaccharides compared to the Japanese quince fruit. The acidity of Japanese quince and Cornelian cherry was 4.11 and 3.91 %, respectively. The fruit analysed and assessed were characterized by the strong antioxidant properties and by the high content of polyphenols.
PL
W badaniach porównano zawartość włókna pokarmowego i jego frakcji w siedmiu odmianach owoców derenia właściwego (Cornus mas L.) zbieranych w 2007 i 2008 r. W owocach oznaczono zawartość suchej masy, ekstraktu, pektyn, kwaśnej (ADF) i neutralnej (NDF) frakcji włókna pokarmowego, celulozy a także obliczono zawartość hemicelulozy i lignin. W badanych odmianach owoców derenia znajdowały się różne zawartości włókna i jego frakcji. Poziom poszczególnych frakcji, a także zawartość suchej masy, ekstraktu i pektyn zależał istotnie zarówno od odmiany, jak i od roku zbioru. Największą zawartością neutralnej i kwasowej frakcji włókna pokarmowego charakteryzowała się odmiana Florianka, w której poziom NDF i ADF wynosił odpowiednio 16,1 g/100 g s.m. i 12,2 g/100 g s.m., a najmniejszą – odmiana Bolestraszycki, w której poziom wymienionych frakcji wynosił odpowiednio 10,7 g/100 g s.m. i 7,6 g/100 g s.m. Największą zawartość lignin (8,5 g/100 g s.m.) oznaczono w odmianie Florianka, a najmniejszą (3,3 g/100 g s.m.) – w odmianie Bolestraszycki. W owocach derenia właściwego poziom hemicelulozy i celulozy wynosił odpowiednio 1,3 - 4,6 g/100 g s.m. i 3,1 - 6,7 g/100 g s.m.
EN
In the research study, the contents of dietary fibre and its fractions were compared in seven varieties of Cornelian cherry fruits (Cornus mas L.) picked in 2007 and 2008. The contents of dry matter, soluble solids, pectin, neutral dietary fibre (NDF) fraction, acidic dietary fibre (ADF) fraction, and cellulose in the fruits were determined. Additionally, the contents of hemicellulose and lignins were computed, too. The analyzed varieties of cornelian cherry fruit contained different quantities of fibre and its fractions. The level of individual fractions and the content of dry matter, soluble solids, and pectins significantly depended on both the fruit variety and the harvest year. The highest content of neutral and acidic fractions of dietary fibre was found in the Florianka variety; the levels of NDF and ADF were 16.1 g/100 g d.m. and 12.2 g/100 g d.m., respectively. The lowest content of the neutral and acidic fractions was in the Bolestraszycki variety and amounted to 10.7 g/100 g d.m. and 7.6 g/100 g d.m., respectively. The highest contents of lignin (8.5 g/100 g d.m.) was determined in the Florianka variety and the lowest (3.0 g/100 g d.m.) in the Paczoski variety. In the cornelian cherry fruits, the level of hemicellulose and cellulose ranged from 1.3 to 4.6 g/100 g d.m. and from 3.1 to 6.7 g/100 g d.m., respectively.
EN
Turkey is rich in terms of cornelian cherry (Cornus mas L.) germplasm resources. The country also has traditional cornelian cherry production for a long time. The purpose of this study was to assess the chemical properties, antioxidant activity and anthocyanin content in the fruits of five cornelian cherry genotypes grown in Coruh valley of Turkey. The total phenolics content, total antioxidant activity and the total anthocyanin content (TAC) of cornelian cherry fruit extracts were determined by Folin-Ciocalteu, ȕ-carotene bleaching, and pH-differential method respectively. The individual anthocyanins of cornelian cherry fruits were analyzed by using HPLC. The results showed that three anthocyanins (cyanidin-3-O-rutinozit chloride, delphinidin chloride, peonidin-3-O- -glucoside chloride) were found in cornelian cherry fruits. There was a significant difference on total anthocyanin content among genotypes. The highest total anthocyanin content was recorded in genotype 1 (342 mg·100 ml-1) whereas genotype 2, 3, 4 and 5 had 276; 271; 239 and 262 mg·100 ml-1 total anthocyanin content, respectively. The major anthocyanin in cornelian cherry fruits was cyanidin-3-O-rutinozit chloride followed by delphinidin chloride and peonidin-3-O-glucoside chloride, respectively.
PL
Turcja ma bogate zasoby materiału genetycznego derenia jadalnego (Cornus mas L.). Kraj ten od dawna produkuje dereń. Celem niniejszego badania była ocena cech chemicznych, działania antyoksydacyjnego oraz zawartości antocyjan w owocach pięciu genotypów derenia hodowanych w dolinie Coruh w Turcji. Całkowitą zawartość fenoli, całkowite działanie antyoksydacyjne oraz całkowitą zawartość antocyjan (TAC) w ekstrakcie z derenia jadalnego ustalono, odpowiednio, metodą Folina-Ciocalteu’a, metodą BCB oraz spektrofotometryczną metodą różnicową. Poszczególne antycyjany w owocach derenia analizowano przy użyciu HPCL. Wyniki wykazały obecność trzech antocyjan (chlorek 3-O-rutynozydu cyjanidyny, chlorek delfinidyny, chlorek 3-O-glukozydu peonidyny) w owocach derenia. Istniały istotne różnice w całkowitej zawartości antocyjan między genotypami. Największą całkowitą zawartość antocyjan zaobserwowano w genotypie 1 (342 mg·100 ml-1) natomiast genotypy 2, 3, 4 i 5 miały, odpowiednio, 276; 271; 239 i 262 mg·100 ml-1 całkowitej zawartości antocyjan. Głównym antocyjanem w owocach derenia był chlorek 3-O-rutynozydu cyjanidyny, a następnie chlorek delfinidyny i chlorek 3-O-glukozydu peonidyny.
EN
Cornelian cherry is a little-known plant that can be grown in Poland both on a commercial and amateur scale. The commercial cornelian cherry plantations should be established using selected cultivars or vegetatively propagated valuable ecotypes, as only this guarantees a uniform yield, maturation and standardization of fruit quality. The experiment was carried out in 2014 and 2015 in the private plantation of cornelian cherry (Cornus mas L.) located in Dąbrowica, near Lublin (22.454 N; 51.270 E). The subject of the research were ecotypes No.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 15 obtained as seedlings in 1998. Cornelian cherry plants obtained from seeds differed very much in the yield and quality of fruit. The fruit characteristics for the examined ecotypes ranged to 1.63–2.21g for fruit weight, 1.30–1.61 for fruit shape index, 10.13–15.32% for content of stone, 17.85–22.68% for soluble solids content (SSC), 2.32–3.0% for titratable acidity (TA), 6.59–8.36 for SSC/TA, 54.9–75.97 for vitamin C content. Among the ecotypes studied in terms of external fruit features, ecotypes No. 3 and 4 were distinguished due to the largest fruits (mass and diameter) and relatively small share of the stone in the whole mass of the fruit. However, due to the chemical composition, the fruits of ecotype No. 5 were distinguished by the content of extract, extract to acids ratio, sugar, dry matter, anthocyanins and vitamin C content. These fruits enjoyed 55% strong acceptability among adults. The indicated ecotypes can be used in breeding as well as in nursery for obtaining valuable varieties of cornelian cherry for production in Poland.
PL
Celem pracy było określenie zmian zawartości wybranych składników bioaktywnych oraz pojemności przeciwutleniającej podczas produkcji i przechowywania soków z owoców derenia. Stwierdzono, że wydłużenie czasu obróbki enzymatycznej miazgi z 15 min do 2 h spowodowało zmniejszenie w soku zwartości polifenoli ogółem o około 4 %, antocyjanów i witaminy C w granicach 12 %, a aktywności przeciwutleniającej (TEAC) o około 10 %. Podczas 4-miesięcznego okresu przechowywania soków obserwowano stopniowy ubytek zawartości wybranych składników bioaktywnych i zmniejszanie pojemności przeciwutleniającej. W odniesieniu do soków świeżych, po czterech miesiącach ich przechowywania w temp. 7 i 20 °C wykazano: straty witaminy C w sokach, odpowiednio o około 30 i 40 %; ubytek polifenoli ogółem, odpowiednio o około 15 i 20 %; ubytek antocyjanów, odpowiednio około 50 i 90 %; zmniejszenie aktywności przeciwutlenjającej, odpowiednio o około 35 i 37 %.
EN
The objective of this study was to assess changes in the content of some selected bioactive components and in the antioxidant capacity during the production process and storage of the cornelian cherry juice. The results showed that the time prolongation of the enzymatic treatment of pulp from 15 min to 2 h resulted in the decrease by about 4 % in the total polyphenol content in the juice, in the content of vitamin C by 12 % C, and in the antioxidant capacity (TEAC) by about 10 %. During the 4 month storage period, a gradual decrease in the content of the selected bioactive components was found, as well as the reduction of the antioxidant capacity. With regard to fresh juices, stored for 4 months at a temperature of 7 and 200 C, the losses of vitamin C were about 30 % and 40%, respectively; the losses of total polyphenols were 15 % and 20 %, respectively; the losses of anthocyanins were about 50 % and 90 %, respectively; and the reduction of the antioxidant capacity was about 35 % and 37 %.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.