Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 393

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stal nierdzewna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Badano zmiany składu chemicznego stali nierdzewnych (w stanie wyjściowym i po stopowaniu laserowym) po ekspozycji w ciekłym Pb i eutektyce Pb-Li w warunkach izotermicznych w zakresie temperatur od 350 do 700 stopni C w czasie 10000 h. Odporność korozyjna badanych stali w ww. warunkach wzrasta, gdy na ich powierzchni zostaje uformowana warstwa z cyrkonem i niobem o odpowiednim składzie i strukturze.
EN
Chemical compatibility of stainless steels (in their initial state and after laser doping) exposed to liquid Pb and Pb-Li eutectic for 10000 h at 350-700 degrees C under isothermal conditions was studied. The corrosion resistance of the investigated steels strengthens when a layer of special composition and phase structure doped with Zr and Nb is formed on their surface.
PL
Spawanie laserowe z czasem staje się coraz bardziej konkurencyjną metodą trwałego łącznia elementów metalowych, liczba laserowych stanowisk do automatycznego spawania na świecie prężnie rośnie. Wiele czynników sprawia, że laserowe technologie spawalnicze są dynamicznie rozwijane.
3
Content available remote „Nierdzewka” w budownictwie i architekturze
80%
PL
Stal nierdzewna w zastosowaniach budowlanych i architektonicznych ma od wielu lat ugruntowaną pozycję materiału trwałego, odpornego na czynniki środowiskowe o dużym potencjale kształtowania powierzchni zarówno pod względem odporności korozyjnej, jak i walorów estetycznych. Stal nierdzewna oprócz wyjątkowej odporności korozyjnej ma także dobre własności mechaniczne pod względem własności plastycznych, jak i wysokie własności wytrzymałościowe (granica plastyczności, udarność), które determinują możliwość jej stosowania na konstrukcje nośne w szerokim zakresie temperatury eksploatacji.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności na pękanie stali narzędziowej WCLV w warunkach zmęczenia cieplnego. Przyjęta metodyka pracy łączy badania eksperymentalne oraz symulacje komputerowe. Opisano także wyniki badań jakościowych i ilościowych z przeprowadzonych prób eksperymentalnych w zależności od warunków temperaturowych oraz przedstawiono wyniki spadku twardości warstwy wierzchniej. Otrzymane wyniki badań oraz symulacji komputerowej pozwolą na wyznaczenie charakterystyki zmęczenia cieplnego stali WCLV.
5
Content available remote Spawanie podwodne stali dupleks odpornej na korozję
80%
PL
Niniejsza praca została podjęta w celu oceny spawalności stali dupleks w warunkach podwodnych. Zainteresowanie spawaniem podwodnym tej grupy stali wiąże się z koniecznością opracowania spawalniczych metod naprawczych rurociągów eksploatowanych w przemyśle wydobywczym ropy naftowej. Do badań wykorzystano metodę spawania GMA za pomocą lokalnej komory suchej. Wykonano napoiny pod wodą na głębokości 0,5 m oraz na powietrzu przy zbliżonych parametrach spawania. Przeprowadzono badania metalograficzne napoin, pomiary zawartości ferrytu w strukturze oraz pomiary twardości. Wykazano dobrą przydatność stali dupleks do spawania pod wodą metodą lokalnej komory suchej w zakresie zastosowanych parametrów procesu.
7
Content available remote Stal nierdzewna w branży lotniczej
80%
PL
Stale nierdzewne zajmują ważne miejsce w aplikacjach lotniczych, co wynika zarówno ze szczególnej odporności korozyjnej stali nierdzewnych i odporności na pełzanie stali żarowytrzymałych, jak i wysokich własności mechanicznych, jakie zapewniają stale nierdzewne umacniane wydzieleniowo.
8
Content available remote Łączenie stali nierdzewnych z innymi materiałami metalowymi
80%
PL
Korozja galwaniczna (korozja bimetaliczna) to korozja wywołana działaniem ogniwa korozyjnego, gdy elektrody (łączone elementy) utworzone są z dwóch różnych metali. Ten typ korozji zachodzi, kiedy łączone materiały znajdują się w kontakcie elektrycznym oraz dodatkowo są połączone przez ciecz przewodzącą prąd elektryczny (elektrolit).
9
Content available remote Jak prawidłowo obrabiać cieplnie stale nierdzewne?
80%
PL
Wykonanie prawidłowej obróbki cieplnej stali nierdzewnych na każdym etapie przetwarzania determinuje ich strukturę, poziom występujących naprężeń, a przez to skłonność do ulegania różnym zjawiskom korozyjnym – korozji międzykrystalicznej, naprężeniowej. W celu uzyskania maksymalnej trwałości i bezawaryjnej eksploatacji elementów ze stali nierdzewnych należy sterować zjawiskami zachodzącymi podczas obróbki cieplnej. Prawidłowy dobór zastosowanych metod ma za zadanie utrzymanie optymalnych własności stali nierdzewnych, a także daje szansę korekty, jeżeli ulegną one pogorszeniu na różnych etapach przetwarzania materiału.
EN
The nanocomposite crystalline-amorphous TiN/Si3N4 coatings were deposited on stainless steel (316L) and high-speed steel (SW7M) substrates by reactive magnetron sputtering using TiSi targets with 4, 6 and 10 at. % Si. The transmission microscopy showed that the coatings microstructure is dominated by columnar nano-crystallites embedded in amorphous matrix. The microanalysis indicated that all coatings are by 1-2 at. % enriched with Si, as compared to the targets from which they were deposited. The coating hardness was increasing with lowering of Si content reaching maximum -23 and 27 GPa for those deposited from TiSi4 target on 316L and SW7M steel respectively. All coatings presented low friction coefficient (0,1-0,2) up to the coating failure. The wear resistance of the coatings was degraded by their low adhesion to the substrate.
PL
Nanokompozytowe krystaliczno-amorficzne powłoki TiN/Si3N4 naniesiono na podłoża ze stali austenitycznej (316L) oraz szybkotnącej (SW7M). Proces osadzania prowadzono z wykorzystaniem reaktywnego rozpylania magnetronowego z wykorzystaniem tarcz spiekanych z Ti i Si o wzrastającym udziale krzemu - odpowiednio TiSi4, TiSió i TiSilO (at.%). Obserwacje mikroskopowe wykazały, że w warstwach dominują kolumny nanokrystalicznego TiN w amorficznej osnowie Si3N4. Twardość powłok rosła wraz ze spadkiem udziału krzemu osiągając maksimum -23 i 27 GPa dla tych osadzanych z tarczy TiSi4 odpowiednio na stali 316L i SW7M. Wszystkie warstwy do momentu zniszczenia wykazywały niski współczynnik tarcia na poziomie 0,1-0,2. Ich odporność na zużycie degradowała słaba adhezja do podłoża.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań nad warstwami azotowanymi na stali nierdzewnej utwardzanej wydzieleniowo typu 17-4 PH. Do wytworzenia warstw posłużono sie metodą azotowania gazowego z atmosferą amoniaku rozcieńczanego produktami jego dysocjacji. Aktywacje powierzchni podczas azotowania realizowano za pomocą chlorowodoru, będącego produktem rozkładu chlorku amonowego.Podjęto próbę określenia wpływu stanu obróbki cieplnej stali 17-4 PH oraz procesów wydzieleniowych zachodzących w stali na strukturę otrzymywanych warstw. W tym celu poddano azotowaniu stal w stanie przesyconym oraz w różnych wariantach starzenia.Przeprowadzono badania mikrostruktury otrzymanych warstw metodami mikroskopii świetlnej oraz elektronowej. Wykonano także badania rentgeno-strukturalne oraz badania składu chemicznego otrzymanych warstw dyfuzyjnych metodami mikroanalizy rentgenowskiej EDS i WDS. Zaobserwowano zależności pomiędzy parametrami technologicznymi azotowania jak temperatura, jak również strukturą wyjściową stali wynikającą ze stanu obróbki cieplnej a kinetyką wzrostu warstwy azotowanej oraz jej strukturą.
EN
The investigation results of nitrided layers on 17–4 PH stainless steel are presented in this paper. Nitrided layers were obtained using gas method with partly dissociated ammonia atmosphere. Hydrogen chloride admixture to ammonia was used as a steel surface activator. The influence of the steel heat treatment before nitriding on the diffusive process has been considered. 17–4 PH stainless steel was nitrided at various stages of heat treatment, i.e., in supersaturated or precipitation hardened state. The diffusion layers were studied by light and scanning electron microscopy, X–ray microanalysis (EDX and WDX) and X–ray diffraction.. The influence of precipitation processes taking place during the heat treatment on nitriding kinetics, was noticed. Correlations between the technological parameters (temperature) and the layer structure were also observed.
PL
W pracy przedstawiono elektrochemiczne charakterystyki polaryzacyjne stali 4H13 poddanej wegloazotowaniu w złożu fluidalnym. Ocenę odporności korozyjnej otrzymanych w wyniku obróbki cieplno-chemicznej warstw powierzchniowych na stali nierdzewnej przeprowadzono wykorzystując do tego celu metodę postępującego ścieniania, która polega na wykonywaniu polaryzacyjnych testów korozyjnych na coraz głębiej położonych obszarach warstwy wierzchniej. Metoda ta pozwoliła na określenie zmian poszczególnych charakterystycznych parametrów korozyjnych odczytywanych z potencjokinetycznych krzywych polaryzacji, a co za tym idzie - umożliwiła wykreślenie profili głębokościowych tych parametrów. Badania odporności stali 4H13 na korozje ogólną wykonano w 0,5M roztworach siarczanowych o trzech wartościach pH: 1, 2 i 4. Grubość powstałej wegloazotowanej warstwy oceniano na podstawie spektrofotometrycznej analizy zawartości węgla oraz mikrotwardości na przekroju poprzecznym obrobionego cieplnie materiału. Szybkość korozji ogólnej obrobionych cieplno-chemicznie warstw zewnętrznych stali 4H13 w roztworach o pH = 1- 4 jest 2-3-krotnie większa niż szybkość korozji osnowy. Pogorszenie charakterystyk stanu pasywnego wegloazotowanej stali uwidacznia sie przez wzrost wartości krytycznego prądu pasywacji oraz minimalnego prądu w zakresie pasywnym.
EN
Electrochemical polarisation characteristics of AISI 420 type stainless steel, carbonitrided in fluid flow, are presented. The evaluation of the corrosion resistance of carbonitrided stainless steel was carried out by using the so called progressive thinning method, consisting in determination of polarisation characteristics on increasingly-deeper situated regions of the top layer. This method made it possible to determine changes in particular corrosion parameters read out from potentiokinetic polarisation curves, thus enabling the depth profiles of these parameters. The resistance of the 4H13 steel against acid corrosion was determined in acidified 0.5M sulphate solutions having three different pH values, namely 1, 2 and 4. The thickness of the carbonitrided layer has been evaluated on the basis of the spectrophotometric analysis of carbon content and microhardness on the cross section of the surfacial layer. The corrosion rate of the outer layers of the carbonitrided AISI 420 stainless steel is approximately 3-4 as high as that of the matrix. The passive state characteristics of the treated layers are also worsened, which is manifested by a rapid increase in the critical passivation current and current density within the passive range.
14
Content available remote Łączenie stali nierdzewnych z innymi materiałami metalowymi
80%
PL
Korozja galwaniczna (korozja bimetaliczna) to korozja wywołana działaniem ogniwa korozyjnego, gdy elektrody (łączone elementy) utworzone są z dwóch różnych metali. Ten typ korozji zachodzi, kiedy łączone materiały znajdują się w kontakcie elektrycznym oraz dodatkowo są połączone przez ciecz przewodzącą prąd elektryczny (elektrolit).
15
Content available remote Cła antydumpingowe na stale nierdzewne
80%
PL
Od 6 lat producenci stali nierdzewnych w Europie, chcąc ratować swoje marże, próbowali wprowadzić cła antydumpingowe na wyroby płaskie. Po tych kilku latach i lepszym zorganizowaniu się (Outokumpu kupiło Inoxum – spółkę ThyssenKrupp odpowiedzialną za stal nierdzewną) wreszcie osiągnięto zamierzony cel. Czy dzięki temu uda się uratować miejsca pracy przy produkcji stali nierdzewnej?
PL
Łączenie precyzyjnych detali z materiałów twardych (węgliki, stellity) z elementami stalowymi wymaga zastosowania specjalnych technologii. Szczególnie w przypadku przewidywanej pracy wyrobów w podwyższonych i wysokich temperaturach konieczne jest wyeliminowanie ryzyka powstania pęknięć wskutek różnej rozszerzalności cieplnej materiałów. Omówiono badania możliwości lutowania tulei węglikowych, funkcjonujących jako łożyska ślizgowe w pompach surowej ropy. Wskazano na szczególne trudności technologiczne i zaproponowano dodatkowe operacje wykańczające.
EN
Joining of precise details made of hard materials (carbide, stellite) with steel parts needs special technologies. Particularly in the case of high temperature applications a special approach is necessary to avoid cracks caused by differences in thermal expansion of both materials. The research work focused on creation of the sound joints of carbide-made tube with steel acting as slide bearing in crude oil pumps is presented. Risks in the technological process are highlighted and additional, post-joining treatment proposed.
17
Content available remote Lutowanie twarde stali nierdzewnej z aluminium i tytanem
80%
PL
Lutowalność układów stal nierdzewna- aluminium i stal nierdzewna-tytan. Badania technologiczne lutowania stali nierdzewnych z aluminium i tytanem prowadzone w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Własności mechaniczne i strukturalne połączeń.
EN
Brazeability of stainless steel-aluminum and stainless steel-titanium systems. Technological investigations of brazing of stainless steel with aluminum and titanium conducted in Instytut Spawalnictwa, Gliwice. Mechanical and structural properties of joints.
18
Content available remote Szlifowanie niskoenergetyczne stali odpornych na korozję
80%
PL
W artykule opisano eksperymentalne badania wpływu warunków obróbki próbek ściernicami z elektrokorundu szlachetnego na wskaźnik Bp gęstości strumienia energii wnikającej w powierzchnię obrabianą oraz skutki wysoko energetycznego szlifowania wybranych gatunków stali odpornych na korozję.
19
Content available remote Wytyczne projektowania hal z uwagi na korozję stali. Elementy i połączenia
80%
PL
Stal stosowana na konstrukcje budowlane oprócz zalet ma również ujemne cechy, do których należy podatność na korozję pod wpływem działania przede wszystkim wody, gazów i soli.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.