Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available Straty mocy i sprawność transformatorów
100%
PL
W artykule zdefiniowano sprawność energetyczną transformatorów. Stały postęp technologii blachy transformatorowej owocuje obniżeniem stratności i wzrostem indukcji nasycenia rdzenia. Stwarza to warunki do zmniejszenia masy rdzenia i w mniejszym stopniu zmniejszenia masy uzwojenia. Podano przykłady strat mocy jałowych i obciążeniowych transformatorów rozdzielczych produkowanych w latach 60. XX w. i produkowanych obecnie. Od 01 lipca 2021 r. Komisja Unii Europejskiej [8] i Normy Europejskie [6,7] ustaliły dalsze obniżenie strat mocy i zwiększenie sprawności w instalowanych transformatorach.
EN
The article defines the energy efficiency of transformers. The constant advancement in transformer sheet technology results in a reduction in loss and an increase in core saturation flux density. This creates conditions for reducing the core mass and, to a lesser extent, for reducing the winding mass. Examples of noload and load losses of distribution transformers manufactured in the 1960s and currently manufactured are given. From 01 July 2021, the European Union Commission [8] and European Standards [6,7] have established a further reduction of power losses and an increase in efficiency in installed transformers.
2
Content available Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
100%
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C, tak dobranych, aby dla pulsacji ωv były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki, jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtru jest za mała, to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
3
Content available remote Elektryczne energooszczędne układy napędowe
100%
PL
Poznaliśmy różne rodzaje maszyn elektrycznych: asynchroniczne, synchroniczne, prądu stałego i z magnesami trwałymi. Porównajmy je według kryterium energooszczędności i gęstości mocy. Napędy elektryczne zużywają ok. 60% energii elektrycznej pobieranej przez przemysł, więc oszczędność energii w elektrycznych układach napędowych ma pierwszorzędne znaczenie[..].
PL
Jedną z prób przewidzianą w programie badań transformatorów jest próba zwarcia. Sposób przeprowadzenia próby jest jednoznacznie opisany w normie. W pracujących transformatorach występują zwarcia awaryjne. Zwarcie dwufazowe powtarzane przez zabezpieczenie sieci spowodowało awarię transformatora: 16 MVA, 115/20 kV. Bazując na schematach zastępczych obliczono udarowe prądy zwarcia i poziom przepięć indukowanych w uzwojeniu w czasie gaszenia łuku zwarciowego.
EN
One of the tests included in the transformer testing program is the short-circuit test. The method of carrying out the test is clearly described in the Standard. Emergency short circuits occur in operating transformers. A two-phase short circuit repeated by the network protection resulted in a transformer failure: 16 MVA, 115/20 kV. Based on the equivalent diagrams, the short-circuit impulse currents and the level of overvoltages induced in the winding during the short-circuit arc extinguishing were calculated.
5
Content available Dławiki w filtrach kompensacyjnych pasywnych
100%
PL
Filtry pasywne wyższych harmonicznych są stosowane w sieciach elektroenergetycznych, do których są przyłączone nieliniowe odbiorniki energii elektrycznej dużej mocy. Filtr pasywny jest układem szeregowym indukcyjności L i pojemności C , tak dobranych, aby dla pulsacji ων były w rezonansie. Pojedynczy filtr składa się z dławika indukcyjnego i baterii kondensatorów. Zarówno dławiki jak i kondensatory powinny mieć znamionową moc pozorną dopasowaną do mocy harmonicznej, którą kompensują. Jeśli moc filtra jest za mała to istnieje zagrożenie przegrzania termicznego dławika bądź baterii kondensatorów. Rdzenie magnetyczne dławików są dzielone tak, aby w obwodzie magnetycznym było kilka szczelin powietrznych. Segmenty rdzeni w zmiennym polu magnetycznym drgają. Drgania te, przy słabym zamocowaniu rdzenia prowadzą do uszkodzenia mocowania i uszkodzenia uzwojenia. Załączono zdjęcia dławika z przegrzanym uzwojeniem i uszkodzonym mocowaniem rdzenia.
EN
Harmonic passive filters are used in power networks to which non-linear high-power electric energy receivers are connected. Passive filter is built as a series connection of inductance L and capacitance C, calculated for resonance at ων. A single filter consists of an induction choke and a capacitor bank. Both, chokes and capacitors, should have a nominal apparent power adjusted to the harmonic power they compensate. If the filter power is too low, there is a risk of overheating of the chock or capacitor bank. The magnetic cores of the chocks are divided so that there are several air gaps in the magnetic circuit. Segments of cores in a variable magnetic field vibrate. These vibrations lead to damage of the mounting and damage of the winding, when the core is not poorly installed. Photos of the chock with overheated winding and damaged core are attached.
6
Content available remote Straty mocy i sprawność transformatorów
100%
PL
W artykule zdefiniowano sprawność energetyczną transformatorów. Stały postęp w technologii produkcji blachy transformatorowej owocuje obniżeniem stratności i wzrostem indukcji nasycenia rdzenia. Stwarza to warunki do zmniejszenia masy rdzenia i, w mniejszym stopniu, zmniejszenia masy uzwojenia. Podano przykłady strat mocy w stanie jałowym i obciążeniu transformatorów rozdzielczych produkowanych w latach 60. XX w. i obecnie. Komisja Unii Europejskiej [8] i Normy Europejskie [6,7] ustaliły od 1 lipca 2021 r., dalsze obniżenie strat mocy i zwiększenie sprawności instalowanych transformatorów.
EN
Energy efficiency of transformers has been defined in the paper. The continuous progress noted in technology of electrical steel used for transformer laminations results in decreased lossiness and increase of flux density saturation in the core. Therefore, conditions are established for decreasing core weight and, to a lesser degree, decreasing winding weight as well. The examples of idle and load power losses have been provided for distribution transformers manufactured in 1960s and for those manufactured now. The European Commission [8] and European Standards have ruled that further decrease in power losses and increase in efficiency of newly-installed transformers must come into effect by 1st July, 2021.
7
Content available Model dynamiczny silnika indukcyjnego klatkowego
100%
PL
Silniki indukcyjne klatkowe dużej mocy w większości napędów elektrycznych pracują przy zasilaniu bezpośrednim z sieci elektroenergetycznej, pracują zatem jako napędy nieregulowane. Stany dynamiczne związane z: rozruchem, wyłączeniem zasilania i powtórnym załączeniem napięcia, rewersją prędkości obrotowej, oddziałują niekorzystnie na silnik, sieć elektroenergetyczną, na napędzaną maszynę roboczą i elementy przeniesienia napędu (wały, sprzęgła, przekładnie). Analiza pracy silnika w stanach elektromechanicznie nieustalonych jest przeprowadzona z wykorzystaniem modelu matematycznego silnika w układzie współrzędnych α, β. Dla silnika o parametrach znamionowych: 500 kW; 6000 V, wykorzystując pomiary przy biegu jałowym i w stanie zwarcia, obliczono parametry schematu zastępczego dla współrzędnych α, β. Przeprowadzono symulację komputerową rozruchu silnika przy korzystnej chwili załączenia napięcia i niekorzystnej chwili załączenia napięcia. W pierwszym przypadku wartości udarowe prądu rozruchowego i momentu rozruchowego są mniejsze i wynoszą: Iud min = 6IN, Tud min = 4,5TN. W drugim przypadku wartości udarowe prądu rozruchowego i momentu rozruchowego są maksymalne i wynoszą: Iud max = 8IN, Tud max = 8,5TN.
EN
High power cage induction motors work, in most electric drives, with direct supply from the power grid, therefore they work as unregulated drives. Dynamic states are associated with: start, turning the power off and re-switching on, rotation reverse, they have an adverse effect on the motor, on the electricity network, on the driven machine and power train components (shafts, clutches, gears). The analysis of motor’s operation in electro-mechanically unsteady states are carried out using the mathematical model of the engine in the α, β coordinate system. For a motor with rated parameters: 500 kW; 6000 V, p = 2, using idle and short circuit measurements, the equivalent circuit diagram parameters for the α, β coordinates were calculated. Computer simulation of the motor’s start-up was carried out at the favorable and unfavorable moment of switching on the voltage. In the first case, the shock values ​​of the starting current and the starting torque are minimal and are: Iud min = 6IN, Tud min = 4,5TN. In the second case, the shock values of the starting current and the starting torque are maximal and are: Iud max = 8IN, Tud max = 8,5TN.
PL
Przedstawiono silniki napędowe pojazdów elektrycznych. Najprostszym rozwiązaniem samochodu elektrycznego jest zastąpienie spalinowego układu napędowego elektrycznym układem napędowym. Do każdego pojazdu elektrycznego, prezentowanego w artykule, elektryczny silnik napędowy był opracowany w Instytucie Komel. W pojazdach drogowych są to silniki synchroniczne z magnesami trwałymi BLSM wykonane w Instytucie Komel, a w pojazdach trakcyjnych są to silniki indukcyjne klatkowe produkowane przez ZME Emit. W wózku inwalidzkim silniki są zabudowane w kołach jezdnych. Silnik do zabudowy w kołach jezdnych samochodu jest na etapie opracowania i wykonania silników modelowych.
EN
The drive motors of electric vehicles are presented. The simplest solution for an electric car is to replace the combustion drive with an electric drive. For each electric vehicle presented in the article, an electric drive motor was developed at the Komel Institute. In road vehicles, these are synchronous permanent magnet motors BLSM manufactured at the Komel Institute, and in traction vehicles they are squirrel-cage induction motors produced by ZME Emit. In a wheelchair, the motors are built into the running wheels. The engine to be installed in the car's road wheels is at the stage of development and production of model engines.
PL
Wariantów rozwiązań konstrukcyjnych napędów elektrycznych w pojazdach jest wiele. W artykule, wykorzystując opracowane w Instytucie KOMEL układy napędowe, przedstawiono kilka z nich. Napęd elektryczny samochodu upraszcza mechanikę przeniesienia napędu na koła. Sprzęgło i przekładnia zmiany biegów może być wyeliminowana bądź liczba biegów ograniczona. Zbędny jest bieg wsteczny. Podstawowym hamowaniem jest hamowanie elektryczne, hamulce mechaniczne nie zużywają się.
EN
There are many different constructions of electrical drives in vehicles. Some of them based upon drive systems elaborated in the KOMEL Institute are presented in the paper. Electric drive in automobile simplifies transmission drives on wheels. Clutch and gear shify may be eliminated or numer of racings may be reduced. Reverse gear is not redundant. Electric braking is basic one, mechanical brokers do not wear out.
10
Content available remote Badanie napięciem stałym izolatorów przepustowych typu OPI 400 kV
100%
PL
Transformatory energetyczne wysokiego napięcia WN, mają zabudowane izolatory przepustowe typu OPI (olejowopapierowa izolacja). Badania diagnostyczne starzenia się izolacji bazują na pomiarze tgδ. Doświadczenia wskazują, że tgδ nie daje wiarygodnej informacji o stanie technicznym izolatora. Potwierdzają to awarie izolatorów, w tym także pożary. W wewnętrznych warstwach papieru występują miejscowe zwęglenia papieru spowodowane wyładowaniami niezupełnymi, a pomiary tgδ tego nie wykazują. W artykule przedstawiono: budowę izolatora, schemat zastępczy rdzenia izolacyjnego, metodykę badań off-line napięciem stałym i wyniki badań dwóch izolatorów.
EN
High voltage (HV) power transformers are equipped with OPI-type bushings (oil-paper insulation). Insulation diagnostic aging tests are based upon tanδ measurements. Engineering practice shows that tanδ does not provide reliable information on bushing technical condition. This statement is substantiated by bushing failures, including fres. The inner layers of paper exhibit local charrings caused by partial discharges; these are not indicated by tanδ measurements. The following issues are presented in the paper: bushing design, equivalent scheme of insulation core, off-line DC test procedures and results of tests of two bushings.
11
Content available remote DC Testing of OPI-type 400 kV Bushings
100%
EN
High voltage (HV) power transformers are equipped with OPI-type bushings (oil-paper insulation). Diagnostic insulation aging tests are based upon tanδ measurements. Engineering practice shows that tanδ does not provide reliable information on bushing technical condition. This statement is substantiated by bushing failures, including fres. The inner layers of paper exhibit local charrings caused by partial discharges; these are not indicated by tanδ measurements. The following issues are presented in the paper: bushing design, equivalent scheme of insulation core, off-line DC test procedures and the results of tests of two bushings.
PL
Transformatory energetyczne wysokiego napięcia WN, mają zabudowane izolatory przepustowe typu OPI (olejowopapierowa izolacja). Badania diagnostyczne starzenia się izolacji bazują na pomiarze tgδ. Doświadczenia wskazują, że tgδ nie daje wiarygodnej informacji o stanie technicznym izolatora. Potwierdzają to awarie izolatorów, w tym także pożary. W wewnętrznych warstwach papieru występują miejscowe zwęglenia papieru spowodowane wyładowaniami niezupełnymi, a pomiary tgδ tego nie wykazują. W artykule przedstawiono: budowę izolatora, schemat zastępczy rdzenia izolacyjnego, metodykę badań off-line napięciem stałym i wyniki badań dwóch izolatorów.
12
100%
PL
Transformatory są znamionowane na moc wydawaną. Moc pobierana z sieci elektroenergetycznej jest większa o straty mocy w rdzeniu transformatora i w uzwojeniach. Sumaryczne straty mocy wynoszą ok. 1% mocy znamionowej. Moc pola magnetycznego w rdzeniu transformatora jest mocą średnią z mocy pobieranej i mocy oddawanej.
PL
W artykule przedstawiono krótką historię rozwoju maszyn elektrycznych. Scharakteryzowano magnesy trwałe wykorzystywane w budowie maszyn elektrycznych. Omówiono obwody magnetyczny i elektryczny mikromaszyn prądu stałego wzbudzanych magnesami ferrytowymi. Przeprowadzono podział maszyn elektrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi NdFeB zasilanych z komutatora energoelektronicznego na prądu stałego BLDCM i synchroniczne BLSM. Właściwości regulacyjne prędkości obrotowej silników BLDCM i BLSM porównano ze wzorcem, którym jest silnik prądu stałego. W podsumowaniu wymieniono zalety maszyn BLDCM i BLSM w porównaniu do innych maszyn.
EN
The article presents a short history of the development of electrical machines. Permanent magnets used in the construction of electrical machines are characterized. The magnetic and electric circuits of DC micromachines excited by ferrite magnets are discussed. The electric machine excited by permanent magnets NdFeB powered by an electric commutator was divided into direct current BLDCM and synchronous BLSM. The rotational speed control properties of BLDCM and BLSM motors were compared with the model which is a DC motor. The summary lists the advantages of BLDCM and BLSM machines compared to other electric machines.
PL
Maszyna elektryczna z magnesami trwałymi i dwoma twornikami ma umieszczony między jarzmami rdzeń dławika. Rdzeń o kształcie toroidu jest uzwojony. Boki zwojów dławika są umieszczone w żłobkach promieniowych: w jarzmach tworników bądź w rdzeniu dławika. Wirnik, z zamocowanymi magnesami trwałymi, dla obydwu maszyn jest wspólny. Strumień wzbudzenia Φ każdego z tworników zawiera dwie składowe: składową obwodową Φ1 i składową osiową Φ2. Uzwojenie dławika zasilane jest prądem stałym. Wartość prądu determinuje nasycenie rdzenia i zmienia reluktancję rdzenia dla strumienia Φ2. Zwiększając zatem prąd, zwiększa się reluktancję w obwodzie strumienia Φ2, strumień Φ2 zmienia się i tym samym zmniejsza się strumień wzbudzenia Φ każdego z tworników.
EN
The permanent magnet electric machine with two armatures has a choke core located between the yokes. The toroid-shaped core is wound. The sides of the throttle coils are located in radial slots: in the armature yokes or in the throttle core. The rotor, with permanent magnets attached, is common to both machines. The excitation flux of each armature contains two components: a peripheral component and an axial component. Choke winding powered by DC. The current value determines the saturation of the core and changes the core’s reluctance for the flux. Therefore, by increasing the current, the reluctance in the flux circuit increases, the flux changes, and thus the excitation flux of each armature decreases.
PL
Silniki indukcyjne klatkowe, zasilane wprost z sieci elektroenergetycznej, nie mają pomiaru prędkości obrotowej. Istnieje możliwość pomiaru częstotliwość f2 prądu wirnika. Pomiar bazuje na strumieniu osiowym czół uzwojeń wirnika Φσ2 i stojana Φσ1. Strumień Φσ1 ma podstawową harmoniczną f1 = 50 Hz, a strumień Φσ2 częstotliwość f2. Cewkę, o dużej liczbie zwojów, przykłada się do tarczy łożyskowej koncentrycznie z osią wału silnika. Za pomocą cewki mierzone jest napięcie e indukowane przez strumień (Φσ2 + Φσ1). Składową napięcia e σ2 proporcjonalną do strumienia Φσ2 wirnika uzyskuje się z filtru dolnoprzepustowego. Z przebiegu eσ2 odczytywany jest okres τ2 i obliczana jest częstotliwość f2. Bazując na parametrach znamionowych silnika i częstotliwości f2 obliczane są parametry na wale silnika: prędkość obrotową n, moment T i moc P.
EN
Squirrel-cage induction motors, powered directly from the power grid, do not measure the rotational speed. It is possible to measure the frequency f2 of the rotor current. The measurement is based on the axial flux of the winding fronts of the rotor Φσ2 and the stator Φσ1. The flux Φσ1 has the fundamental harmonic f1 = 50 Hz, and the flux Φσ2 has the frequency f2. A coil with a large number of turns is applied to the bearing shield concentrically with the axis of the motor shaft. The coil measures the voltage e induced by the flux (Φσ2 + Φσ1 ). The voltage component eσ2 proportional to the rotor flux Φσ2 is obtained from the low-pass filter. The period τ2 is read from the waveform eσ2 and the frequency f2 is calculated. Based on the nominal parameters of the motor and the frequency f2, the parameters on the motor shaft are calculated: rotational speed n, torque T and power P.
16
Content available remote Axial forces of magnetic pull in a disc type induction motor – experimental test
63%
EN
Axial forces of magnetic pull occurring in disk type machines significantly affect the operation of bearings, therefore they should be taken into account at the design stage. This is particularly important when it’s known that the magnetic circuit doesn’t balance the value of these forces. Results of investigation of magnetic pull effect present in disk induction motor with a single air-gap are given in this paper. Among others, results of measurements of axial forces distribution occurring in the motor during idle run and under load conditions are shown. Results of measurements in case of air-gap circumferential asymmetry are also presented. The work is focused on analysis of axial forces' distribution and their changes under different operational conditions of the motor.
PL
Siły osiowe naciągu magnetycznego występujące w maszynach tarczowych znacząco oddziałują na pracę łożysk, dlatego należy je wziąć pod uwagę na etapie konstrukcji mechanicznej i doboru podzespołów maszyny. Szczególnego znaczenia nabiera to w przypadku, gdy wiadomo, że konstrukcja obwodu magnetycznego nie bilansuje wartości tych sił. W pracy przedstawiono wyniki badań zjawiska naciągu magnetycznego występującego w silniku tarczowym indukcyjnym z jedną szczeliną powietrzną. Zaprezentowano między innymi wyniki pomiarów przebiegów sił osiowych przy biegu jałowym silnika oraz w stanie obciążenia. Główną uwagę poświęcono analizie przebiegów sił osiowych oraz ich zmianom w różnych warunkach pracy silnika.
PL
Producenci maszyn elektrycznych w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zabezpieczają warunki gwarancji. Jeśli właściciel silnika nie przestrzega zaleceń eksploatacyjnych podanych w DTR, to producent silnika odmawia uznania gwarancji. Sprawa trafia do sądu. Biegły sądowy lub ekspert, w oparciu o ograniczone informacje o eksploatacji i awarii silnika, opracowuje opinie. W artykule przedstawiono przykład takiej sprawy i konkluzję opinii biegłego sądowego.
EN
Manufacturers of electrical machines in the Operation and Maintenance Documentation provide the warranty conditions. If the engine owner does not comply with the operating recommendations given in the Operation and Maintenance Manual, the engine manufacturer refuses to accept the warranty. The case goes to the court. A forensic expert or an expert prepares opinions based on limited information on the operation and failure of the engine. The article presents an example of such a case and the conclusion of the opinion of a court expert.
PL
Wielobiegunowa prądnica synchroniczna ma liczbę par biegunów [wzór] . Bieguny [wzór] są wzbudzane magnesami trwałymi, a na biegunach [wzór] jest umieszczone uzwojenie wzbudzenia. W artykule przedstawiono prądnicę synchroniczną o liczbie par biegunów p=6, przy czym cztery pary biegunów są wzbudzane magnesami trwałymi przyklejonymi na powierzchni nabiegunników, a dwie pary biegunów są wzbudzane elektromagnetycznie. W ten sposób straty mocy wzbudzenia zmniejszają się o 66%. Sześciofazowe uzwojenie twornika (2x3 fazy) umożliwia zwiększenie mocy znamionowej prądnicy o 3,4% i o taką samą wartość zmniejszają się straty mocy w uzwojeniu twornika. Prądnica przy pracy samotnej i zmianach mocy obciążenia ma możliwość stabilizacji napięcia, a przy pracy na sieć elektroenergetyczną umożliwia regulację, w sposób ciągły, mocy biernej. Uzwojenie wzbudzenia ma małą masę miedzi, tym samym straty mocy w uzwojeniu wzbudzenia są małe.
EN
A multi-pole synchronous generator has a number of pole pairs [wzór] . The poles [wzór] are excited with permanent magnets, and the field winding is located at the poles [wzór] . The article presents a synchronous generator with the number of pole pairs p = 6, where four pole pairs are excited with permanent magnets glued on the surface of the pole pieces, and two pole pairs are electromagnetically excited. In this way, the excitation power loss is reduced by 66%. The six-phase armature winding (2x3 phase) allows the generator's rated power to increase by 3.4% and the power loss in the armature winding is reduced by the same amount. The generator in the case of off-gird work and changes of load power has the ability to stabilize the voltage, and when working on-grid it allows continuous regulation of reactive power. The excitation winding has a small copper mass, thus the power losses in the field winding are low.
19
Content available Narażenie maszyn elektrycznych w czasie postojów
63%
PL
Producenci maszyn elektrycznych w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) zabezpieczają warunki gwarancji. Jeśli właściciel silnika nie przestrzega zaleceń eksploatacyjnych podanych w DTR, to producent silnika odmawia uznania gwarancji. Sprawa trafia do sądu. Biegły sądowy lub ekspert, w oparciu o ograniczone informacje o eksploatacji i awarii silnika, opracowuje opinie. W artykule przedstawiono przykład takiej sprawy i konkluzję Opinii Biegłego Sądowego.
EN
Manufacturers of electrical machines in the Opera tion and Maintenance Documentation provide the warranty conditions. If the engine owner does not comply with the operat ing recommendations given in the Operation and Maintenance Manual, the engine manufacturer refuses to accept the warranty. The case goes to the Court. A forensic expert or an expert pre pares Opinions based on limited information on the operation and failure of the engine. The article presents an example of such a case and the conclusion of the Opinion of a court expert.
EN
The article presents an account of the 29th Scientific and Technical Conference "Problems of the Operation of Electric Machines and Drives", which was held in Rytro on September 22-24, 2021. Articles published in two consecutive issues 1/2021 (125) and 2/2021 (126) of the "Electric Machines – Problem Papers" journal, presented in the form of papers and posters during the PEMINE conference, were briefly discussed.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.