Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Finanse państwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote The Making of the OECD Economic Survey of Poland 2016
100%
EN
The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) is a forum in which governments can work together to share experiences and seek solutions to common problems. Over the 20 years of Poland's membership in the OECD, twelve OECD Economic Surveys and their associated peer-review processes were conducted. Surveys provided Poland with regular recommendations on labour market and competition policies, innovation, human capital and skills, financial markets, sustainable and inclusive growth, social security, taxation, health care and public spending. The article presents the specificity and centrality of the OECD peer-review mechanisms that support these recommendations. First, it explains the process of the making of the 2016 Economic Survey of Poland and the work of the Economic and Development Review Committee (EDRC) that is made up of representatives of all OECD governments and the European Commission. It describes the making of the Economic Survey from the fact-finding mission and meetings with government officials, academics, social partners and other experts, to the initial drafts, the examination by the EDRC Committee and the publication. Second, it builds on the 2016 Economic Survey of Poland to illustrate some key elements of the OECD assessments, in particular the underlying data collection efforts and policy analyses. (original abstract)
XX
Rynek instytucjonalnych podmiotów inwestycyjnych, które określane są wspólnym mianem państwowych funduszy majątkowych, należy do najszybciej rozwijającego się segmentu rynku finansowego. Z roku na rok rośnie też znaczenie tych podmiotów zarówno w architekturze światowych finansów, jak i w gospodarkach krajów, z których się wywodzą. Państwowe fundusze majątkowe są nowym narzędziem zarządzania finansami, poprzez które państwa starają się sprostać ekonomicznym wyzwaniom, stającym przed nimi w globalnej gospodarce na progu XXI wieku. Odzwierciedlają również rosnące znaczenie gospodarek z rynków wschodzących oraz próby redefiniowania zależności państwo - rynki finansowe. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę tych podmiotów oraz ukazano korzyści ekonomiczne płynące z funkcjonowania tych funduszy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents Sovereign Wealth Funds in the context of government finance management. The main objective of the paper is to describe economic and finance benefits that these innovative investment vehicles provide to the domestic economy. Sovereign Wealth Funds are new financial mechanisms of economic policy that help countries to achieve their goals in the global economy at the beginning of XXI century. (original abstract)
3
Content available remote Is the Chinese Stock Market Integrated with the Global Stock Market?
80%
XX
Praca porusza problem integracji chińskiego rynku akcji z rynkiem światowym. Jakkolwiek chiński rynek jest mocno regulowany, chińskie giełdy stały się jednymi z największych giełd świata pod względem kapitalizacji. Ponadto badanie ukazuje, że nawet tak mało otwarty rynek jak chiński nie jest obecnie odporny na turbulencje na światowych rynkach kapitałowych. (oryginalny abstrakt)
EN
This study aims to investigate the relationships between the Chinese stock market and the world stock market as proxied by the US stock market. In particular it focuses on how the earlier described attempt to open the Chinese market affected the relationship. The research intends to verify a hypothesis (H1) that the relationship between the Chinese stock market and the US stock market indeed changes in time and both markets become more closely related. The relationship between stock markets is defined by the correlation, the cointegration and the Granger causality between stock market indexes. The remaining of this paper is structured with the next section briefly outlining data and methodology. The following section presents results of econometric tests, leading to verification of the hypothesis (H1). Finally, conclusions summarize the study and present its main findings. (fragment of text)
XX
Przeobrażenia ustrojowe, jakie dokonały się na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych w istotny sposób rzutowały na zmiany charakteru i treści finansów państwa. Uchwalony przez Sejm w grudniu 1989 r. pakiet ustaw umożliwiających realizację założeń programu gospodarczego, potocznie określanego "planem Balcerowicza", miał służyć szybkiemu przekształceniu gospodarki etatystycznej w gospodarkę rynkową. Przyjęty model społeczno-gospodarczy zakładał znaczne ograniczenie regulacyjnej (interwencyjnej) funkcji państwa, zwłaszcza w sferze gospodarczej, co w praktyce oznaczało wybór monetarystycznej interpretacji zjawisk życia gospodarczego, a tym samym odrzucenie idei społecznej gospodarki rynkowej, która pozwoliłaby, w opinii części ekonomistów, złagodzić "terapię szokową", jakiej poddane zostało polskie społeczeństwo w warunkach transformacji. Restrykcyjna polityka pieniężna, będąca konsekwencją uznania za cel priorytetowy planu stabilizacji gospodarki - hamowanie inflacji (inflacji, co trzeba w tym miejscu podkreślić, której przypisywano głównie charakter popytowy), determinowała politykę budżetową, wymuszając drastyczne ograniczenia wydatków budżetowych. Podobny kierunek wyznaczały finansom państwa uwarunkowania zewnętrzne, tj. program dostosowawczy MFW, zadłużenie w Klubie Paryskim i w Klubie Londyńskim. (fragment tekstu)
XX
Państwowe fundusze majątkowe (SWF) są funduszami specjalnego przeznaczenia utworzonymi, aby realizować różne cele polityki makroekonomicznej. Rosnące znaczenie SWF w gospodarce światowej, które trwa od początku XXI w. i przejawia się wzrostem liczby oraz wartości aktywów SWF, spowodowane jest przede wszystkim dwoma czynnikami. Pierwszy stanowi wzrost cen surowców, w szczególności ropy naftowej, drugim jest dynamiczny wzrost wartości gromadzonych przez kraje wschodzące i rozwijające się w ramach oficjalnych rezerw dewizowych. Wzrost znaczenia państwowych funduszy majątkowych w gospodarce światowej pozostaje jednak źródłem wielu zagrożeń dla krajów, w których fundusze te inwestują, a także dla stabilności międzynarodowego systemu finansowego. Odpowiedzią na te zagrożenia stały się różnorodne próby regulacji działalności SWF zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Podstawową zaletą regulacji krajowych jest fakt, że są one wiążące, a nieprzestrzeganie norm prowadzi do uruchomienia sankcji. Krajowe regulacje działalności SWF posiadają jednak pewne wady. Wynikają one w szczególności z możliwości traktowania regulacji krajowych jako instrumentu protekcjonistycznego oraz poddania SWF nadmiernym wymogom w stosunku do podmiotów prywatnych. Regulacja działalności SWF na poziomie międzynarodowym pozwala zapewnić jednakowe standardy, jednakże ich podstawową wadą stają się niewiążący charakter i brak mechanizmu zapewniającego skuteczne wdrożenie. Najważniejszą inicjatywą w zakresie regulacji międzynarodowych pozostają "Zasady z Santiago". Dokument ten stanowi zbiór 24 zasad odnoszących się przede wszystkim do sposobu zarządzania SWF, polityki inwestycyjnej, sprawozdawczości, niezależności i przejrzystości działania oraz zarządzania ryzykiem. Jednakże stosowanie się poszczególnych krajów do tych zasad pozostaje dobrowolne. Dotychczas jedynie niektóre SWF podjęły działania w celu wdrożenia "Zasad z Santiago". Ponadto nadal bardzo duża część spośród największych SWF cechuje się bardzo niewielką transparentnością.(abstrakt oryginalny)
EN
Sovereign wealth funds (SWFs) are special purpose investment funds or arrangements that are owned by the general government. They are created by the general government for macroeconomic purposes. The symptoms of the rising role of SWFs in the global economy since the beginning of the 20th century are its growing number and the value of assets under management. The proliferation of SWFs is mostly driven by two factors, namely growing prices of oil and the accumulation of foreign exchange reserves in emerging and developing economies. However, the rise of SWFs in the global economy poses several threats for both domestic economy in host countries and the stability of the international financial system. The negative aspects of SWFs are considered as the main reasons for their regulation, both at the national and international level. The most prominent advantage of national regulation is effective enforcement mechanism. However, national regulations can be used as a protectionist measure. Moreover, there is a tendency for excessive regulation of SWFs compared to private investors. Conversely, international regulation of SWFs assures that the requirements and restrictions are identical for all these funds. However, the most prominent drawback of current international regulation is the lack of effective enforcement mechanism. As a result, implementation of the "Santiago Principles" that encompass a set of twenty four principles remain voluntary and there is no international institution that has the authority to enforce it. It is underscored, that so far only limited number of SWFs have endorsed "Santiago Principles". What is more, the largest SWFs in terms of assets under management are characterised by low transparency.(original abstract)
XX
Artykuł porusza trudności oraz problemy napotkane w procesie przejściowym sektora finansowego Wietnamu, z podporządkowanego działaniom oraz celom rządowym do autonomicznego sektora zarządzanego siłami rynkowymi oraz naciskami konkurencyjności. Zaprezentowano w nim opisową analizę tego procesu, uświadomiono długą drogę zmian rynku finansowego ze skoordynowanego centralnie do gospodarki rynkowej Wietnamu. (fragment artykułu)
EN
For the last two decades Vietnam has made significant progress in economic development. Introducing reforms which initiated transformation of the economy from the centrally planned to the market system has been one of the main factors of economic growth and social development. In the process of transformation of the economy in Vietnam an important role has been, and still is, played by financial sector, mainly due to its close connections with state enterprises. At present Vietnam intends to direct the financial sector towards the market economy in order to increase savings, diversify the risk and allocate resources in the economy. It is worth underlying that the already introduced and planned reforms of the financial sector have also opened the possibility to initiate deeper and more structural breakthrough in the way the Vietnamese economy is managed. This article presents a descriptive analysis of the process, makes the readers aware of the long way of changes in the Vietnam's financial market, from the centrally coordinated to the market economy. During this time new markets, new institutions and appropriate laws have emerged.(original abstract)
XX
Przedstawiono plan prywatyzacyjny Ministerstwa Skarbu Państwa. Ministerstwo zakłada, że do 2011 roku sprywatyzuje większość swoich spółek, a roczne przychody ze sprzedaży udziałow sięgną od 5 do 7 mld zł. Przyczynią się one do znacznego zmniejszenia długu publicznego. Zwrócono uwagę na działania, które Ministerstwo chce podjąć by przyspieszyć prywatyzację.
XX
W artykule zwrócono uwagę na konflikt między Ministerstwem Finansów i Narodowym Bankiem Polskim. Rząd, chcąc uniknąć podwyższenia podatków w 2010 roku, liczy na przekazanie 10 mld zł z prognozowanego zysku NBP za 2009 rok do budżetu państwa. Jest to odczytywane jako zamach na niezależność banku centralnego.
10
Content available remote Finansyzacja gospodarki krajów Europy Środkowo-Wschodniej
60%
XX
Obserwowana od końca lat siedemdziesiątych XX w. zacierająca się granica pomiędzy finansową i realną sferą gospodarki oraz dokonująca się autonomizacja sektora finansowego spowodowały zainteresowanie się ekonomistów tematyką, określaną w literaturze pojęciem finansyzacji. W artykule dokonano systematyki definicji finansyzacji, zjawiska odgrywającego istotne znaczenie we współczesnym świecie. Wskazano również jego przesłanki, źródła i skutki, a także omówiono wykorzystywane w badaniach mierniki oceny stopnia finansyzacji gospodarki, co dało podstawę do analizy finansyzacji gospodarek w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Analiza doprowadziła do sformułowania wniosku, że skala tego zjawiska w tej części Europy jest stosunkowo niewielka. Indywidualny poziom mierników wykorzystywanych do oceny tego zjawiska jest zróżnicowany w poszczególnych krajach. Niemniej jednak po ich zagregowaniu skalę finansyzacji gospodarek Czech, Węgier, Estonii i Polski należy oceniać na zbliżonym poziomie. Najbardziej odporna na zjawisko finansyzacji okazała się gospodarka Słowacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The blurring boundary between the financial and real economy, as well as the growing autonomy of the financial sector have been observed since the late 1970s. This phenomenon has been referred to in literature as financialization. The article presents several definitions of the financialization process, which occupies an important place in the modern economic world. The paper presents the reasons, sources and effects of financialization, followed by a discussion on the right measures of that process. These measures are then used for an empirical study of the degree of financialization in selected Central and Eastern European countries. The analysis led to the conclusion that the scale of the financialization phenomenon in this part of Europe is relatively small, but not completely uniform in individual countries. The scale of financialization in the Czech Republic, Hungary, Estonia, and Poland should be assessed to be rather similar, while Slovak economy is the most resistant to the financialization process. (original abstract)
EN
According to the European Commission's estimates Poland had one of the highest VAT gap among the EU countries in 2014, which amounted to PLN 40bn, i.e. 31.7% of actual collected VAT revenue, and the VAT gap in Poland increased in contrast to 2010 data (by almost 1/4). These estimates are in line with the deceleration of the VAT revenue growth in Poland since 2008 (in contrast to nominal GDP growth) and moderate Pearson's correlation coefficient for the dependency between nominal GDP changes and nominal VAT revenue changes in Poland in the years 2003-2016 (chain base indices; r=0.47). The VAT gap is definitely higher in CEE11 countries than in EU15 - this is confirmed by all central tendency measures. The problem with tax collection effectiveness in the most EU countries is further complicated by the threats that are connected with the constant changes introduced to tighten up the tax system as they create additional uncertainty and complicate the situation in already complicated business environment.(original abstract)
EN
In the wake of dissenting views on the import of the implementation of the Treasury Single Account (TSA) in Nigeria, the researchers consider it wise to empirically examine the impact of TSA on funds availability for lending to the economy. The research is meant to evaluate and predict what Nigeria should expect in the era of TSA using existing data. Annual financial data of secondary origin, obtained from Central Bank of Nigeria Statistical Bulletin spanning 1975 and 2015 are used in the study. Financial intermediation is represented by Total Credit to the economy (as explained variable) while Total Credit to Private Sector (TCPS), Total Federal Government Revenue (TFREV), Deposit Interest Rate (DPRT), Prime Lending Rate (PLR), Cash Reserve Requirement (CRR) and Liquidity ratio (LIQR) are explanatory variables. TFREV is a direct representation of TSA in the model. The data are analysed using Ordinary Least Square technique of multiple regression. The results clearly show that TFREV assumes a positive and statistically non-significant relationship with TCR. TCPS and DPRT also exhibit a positive relationship with TCR. PLR, CRR and LIQR exhibit negative relationship with TCR, all in line with the expectations of the study. Consequently, the researchers recommend that since government revenues support banks' lending and increase their liquidity, movement of these funds from commercial banks will exert negative impact on bank liquidity and their ability to grant loans and subsequently heightens the lending rate; therefore, a distributed or liberal form of TSA model should be adopted for the safety of our banking industry. (original abstract)
13
Content available remote A Country's Demand for Official Reserve Assets
60%
EN
The paper presents the reasons for holding official reserve assets, their determinants and methods used to estimate the demand for them. Basing on selected quantitative ratios it has been shown that in the years 1995-2006 the official reserve assets held by the National Bank of Poland guaranteed financial security of Polish economy. (original abstract)
XX
Autor omawia dokument przedstawiony w marcu przez Ministerstwo Finansów - "Średniookresową strategię finansową". Omawia główne cele w sferze finansów publicznych, propozycje działań mających na celu stabilizację finansów publicznych, główne zagrożenia realizacji strategii.
XX
Dług publiczny jest kosztownym sposobem finansowania wydatków publicznych ze względu na potrzebę jego zwrotu wraz z odsetkami w okresie przyszłym. Obsługa długu publicznego pociąga za sobą koszty, które zmniejszą w przyszłości bieżące dochody budżetu i będą jedną z przyczyn zaciągania kolejnych pożyczek. Ponadto, samo wejście na drogę zaciągania różnego rodzaju pożyczek oznacza, niestety, początek procesu stałego wzrostu długu publicznego.
XX
Autor prezentuje planszę, która dowodzi, że jeśli gospodarka danego kraju wejdzie w kryzys walutowy z dostatecznym impetem, to wystąpią wszystkie czynniki potrzebne do powstania kryzysu płynności w systemie bankowym. Powstaje wtedy prawdziwe zagrożenie, ale Polsce to jeszcze nie grozi.
XX
Finansowa pozycja państwa jest mniej widoczna i trudniejsza w ocenie niż strona polityczna, ekonomiczna czy kulturalna. Problem nie tylko leży w złożoności zagadnienia, ale również wynika z tego, że opiera się ona na tak niematerialnym wehikule, jak pieniądz. Współzależność gospodarcza i finansowa wydawała się tą drogą, która pozwala tym uczestnikom powiązań międzynarodowych budować lepszą przyszłość w oparciu o wartości leżące u podstaw demokracji liberalnej. Jednak ostatnie wydarzenia w regionie WNP, w szczególności polityka Rosji w stosunku do Ukrainy, pokazują, że nie wszystkie kraje chcą budować przyszłość w oparciu o pokojową współpracę. Aneksja Krymu oraz jej polityczne i finansowe konsekwencje wpływają na zmianę na scenie geopolitycznej. Celem tego opracowania jest próba odpowiedzi na pytanie: jak zmiany w sferze finansowej po 90. roku w krajach WNP i na Ukrainie wpłyną na pozycję państw WNP i Ukrainy w kontekście lokalnym i globalnym? Podjęta zostanie również próba określenia wpływu tych zmian na przyszłą rolę Rosji w regionie. (fragment tekstu)
EN
The financial side of the country is less visible than the political, economic or cultural one. The difficulties in assessing the financial condition of a country lie not only in the complexity of the issue but in the fact that this financial condition is based on a non-material vehicle - money. The economic and financial ties made a better future accessible to anyone willing to share such values as a liberal democracy order. But the very recent history of the CIS region influenced by Russian politics forced us to change that view. The Russian annexation of Crimea and the attitude toward the Ukraine has changed the geopolitical scene. This is why the aim of the paper is to analyse not only the financial condition of the countries since the late 90s, but to answer the question: how the financial side of the CIS countries and Ukraine influences their position in the local and global context and how it may impact the future role of Russia in the region. (original abstract)
XX
Podstawowym celem opracowania jest zatem prezentacja istoty i roli współczesnego audytu wewnętrznego sektora polskich finansów publicznych jako systemu wspomagania zarządzania jednostką i przysparzania jej wartości, podsystemu, wbudowanego w systemy - informacyjno-kontrolny i zarządzania, realizującego szereg zadań w obszarze całej jednostki. Celem pracy jest również pokazanie roli, jaką odgrywa godziwa (należyta) postawa audytorów wewnętrznych prowadzących audyt wewnętrzny w powyższym wspomaganiu zarządzania jednostką i kreowaniu jej wartości, a także prezentacja obszernej listy wymagań stawianych współcześnie audytorom wewnętrznym - formalnych oraz w zakresie profesjonalizmu i etyki zawodowej, stanowiących pewną gwarancję należytej ich postawy. (fragment tekstu)
EN
Contemporary internal auditing was introduced in Polish organizations of public finance only in 21st century (on January 1st 2002). Worldwide, on the other hand, contemporary internal auditing has been applied for longer time - its beginning dates for mid- 20th century (1941 - foundation of The Institute of Internal Auditors in USA, 1977 - foundation of The European Court of Auditors). Basing on professional and legal regulations in the field and international and domestic literature the paper presents the idea of contemporary internal auditing as an independent, objective assurance and consulting activity. Internal auditing helps an organization accomplish its objectives and in tasks implementation. Moreover, the paper shows the role of internal auditing in polish organizations of public finance and fair attitudes of auditors in eddition of value and supporting management in units. The paper also proves that professionalism and ethics of internal auditors are necessary and appropriate for the proper functioning of internal auditing and for the effectiveness of risk management, control, and governance processes. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest analiza przepływów środków finansowych w budżecie państwa na przykładzie rozwiązania stosowanego w Polsce w okresie 10 lat, tj. w latach 2007-2016. Badanie to pozwoli na ustalenie zakładanej "wartości budżetu" w poszczególnych latach oraz jej zmian i struktury.(fragment tekstu)
EN
The author claims that total financial flows within the state budget should be the basis for calculating its value and a key element of public finance management. The article analyses the financial flows within the state budget in Poland in 2007-2016. It also explores the reasons for fluctuations in the budget value and its structure.(original abstract)
20
Content available remote Państwowe fundusze majątkowe a liberalizacja przepływów kapitałowych
60%
XX
Praca niniejsza omawia rosnące znaczenie funduszy sovereign wealth oraz rozważa ich rolę w nowym porządku gospodarczym świata w powiązaniu z liberalizacją przepływów kapitałowych. W opracowaniu używane będzie dla definiowania tego typu instytucji powszechnie stosowane na świecie określenie fundusz sovereign wealth - SWF. (fragment tekstu)
EN
Sovereign wealth funds are old solution when it comes to their very concept and new when considering their form. Their purpose is assistance by states' budgetary investment policies. Increasing assets under their management and search for new markets they can invest on gave birth to circumstances in which facilities of investing and receiving such investments became important. Such facilities can be created via bilateral, multilateral or global treaties. Specific regional blocs' solutions (with special consideration of European Union) are briefly described as well. It should be remembered that sovereign wealth funds can be used as economic weapon (tool used to impose one state's will on another). Criteria for sovereign wealth funds differ too when it comes to transparency for capital feeder (the client) and investment receiver. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.