Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 626

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Credit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
XX
W niniejszym artykule przeprowadzono analizę dynamiki kredytów w trzech krajach niedawno utworzonej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, w której skład wchodzą Rosja, Białoruś i Kazachstan. Sprawdzono, czy mają one wpływ na dynamikę głównych zmiennych makroekonomicznych, a jeśli tak, to czy można znaleźć jakieś interakcje między tymi krajami. Zidentyfikowano boom kredytowy w każdym kraju w okresie od II kwartału 1995 do I kwartału 2014. Czas ich zaistnienia jest różny w każdym kraju i te okresy nie są ze sobą powiązane, ale raczej zależą od wydarzeń zewnętrznych, takich jak światowy kryzys gospodarczy i finansowy w latach 2007-2008 lub powstanie unii celnej między trzema krajami w połowie 2010 roku. Analiza zmian realnego PKB per capita i jego głównych komponentów (konsumpcji, inwestycji i wydatków rządowych) potwierdza wyniki wcześniejszych badań dotyczących procesu wzrostu w tych trzech krajach.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we analyze the dynamics of domestic credits in the three countries of the recently formed Eurasian Economic Union: Russia, Belarus and Kazakhstan to see if it affects the dynamics of major macroeconomic variables, and if any interactions between the countries can be found. We have identified one credit boom in each country in the period from 1995:2 to 2014:1. The timings of credit booms in different countries are not related to each other, but rather to external events like the world economic and financial crisis of 2007-2008 or the initiation of the Customs Union between the three countries in mid-2010. The analysis of changes in the real per capita GDP and its main components (consumption, investments and government expenditures) confirms the results of the previous studies regarding growth process in the three countries.(original abstract)
2
Content available remote Modele funkcjonowania instytucji mikropożyczkowych
80%
XX
Wzrost potencjału i konkurencyjności współczesnej gospodarki, zwłaszcza w warunkach narastających procesów globalizacyjnych, wymaga efektywnego funkcjonowania wielu instytucji. Z pewnością należy do nich zaliczyć instytucje finansowe, w tym mikrofinansowe, które zajmują się udzielaniem mikropożyczek. Kierują się one misją społeczną, między innymi ich działalność jest nastawiona na wspieranie mikroprzedsiębiorców, a także przedsiębiorczości na terenach wiejskich, w niewielkich miasteczkach oraz walkę z ubóstwem. Podstawowym celem tego typu instytucji jest dostarczanie pożyczek (mikropożyczek), a także poręczeń, dopasowanych do potrzeb mikroprzedsiębiorców oraz osób o niskich dochodach. (fragment tekstu)
EN
Microcredit is defined as a loan of up to 25 000 EUR to new existing micro-enterprises. The support is addresses the need for acces to credit by business start-ups, small businesses and the self-employed. In Europe only two countries, France and Romania, have specific legislation on microcredit. In other countries microcredit is regulated under the laws governing the institutions that provide it, basically banks and non-banks. The following institutions were identified as providers of microcredit: commercial banks, savings banks, cooperative banks, microfinance banks, foundations, diverse types of non profit associations and credit unions. (fragment of text)
XX
Sektor mikrokredytów jest stosunkowo nowym instrumentem finansowym w krajach Unii Europejskiej. Szczególnie potrzebny jest mikroprzedsiębiorstwom, zwłaszcza prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, jak również najmniej uprzywilejowanym grupom społecznym. W artykule przedstawiono funkcjonowanie tej formy kredytów w krajach Unii Europejskiej ze zwróceniem uwagi na bankowe i pozabankowe instytucje udzielające mikrokredytów oraz na beneficjentów tych usług finansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
Microloans are relatively new financial instrument in the European Union's countries. However they play important role in financing micro enterprises, especially sole traders, as well as the least privileged social groups. This article presents this form of loan and the way its functioning in the European Union's countries. It was highlighted that Microloans are used by bank and non-bank institutions who grant this form of financial support as well as beneficiaries of those financial services(original abstract)
XX
W drugiej połowie 2007 r. kryteria udzielania kredytów MŚP uległy największej liberalizacji od dwóch lat. Oceniając zdolność kredytową bank dokonuje analizy jakościowej i ilościowej danych historycznych, bieżących oraz prognoz. Bardzo duży wpływ na pozycje bilansu i rachunku zysków i strat mają stosowane standardy księgowe w zakresie ewidencji i prezentacji, amortyzacji i wyceny, a różne sposoby definiowania wskaźników i wielkości wykorzystywanych do ich obliczania utrudniają ich porównywalność. Przy przejściu na MSR/MSSF zmiany w wielkościach ekonomicznych i wskaźnikach mogą wynikać ze zmienionej polityki w zakresie sprawozdawczości, a nie ze zmiany efektywności działania ocenianego podmiotu.(abstrakt oryginalny)
EN
In the second half of the year 2007 the criteria of granting bank loans for SME were made the most liberal since two years. Evaluating credit worthiness standing a bank makes qualitative and quantitative analysis of historic, current and forecasted data. The applied accounting standards of recording and presentation, depreciation and evaluation strongly influence the positions of the balance-sheet and the profit and loss statement, and different methods of defining of indexes and values used to their calculation hinder their comparability. When the entity changes its accounting policy to MSR/MSSF the changes in economic values and indexes can result from the new reporting policy, and not from changes of the evaluated entity's activity efficiency.(original abstract)
XX
Leasing staje się coraz popularniejszą formą finansowania działalności gospodarczej. Czy wybór takiego rozwiązania jest związany jedynie z czynnikami pozafinansowymi (łatwiejszy dostęp, elastyczna oferta) czy też można pokazać pozytywne finansowe skutki zawierania umów leasingowych w przypadku inwestycji małych przedsiębiorstw? Dodatkowo w referacie pojawia się kwestia wpływu odpisów amortyzacyjnych w pierwszym roku na wynik inwestycji jak i całego przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
Leasing is one of the most popular forms of financing economic activity. Is this choise supported only by nonfinancial factors (easier to get, more elastic offers) or can we find any economic measures showing positive effect of investment contracts for small enterprises? In the article also apears the issue of amortization during the first year after buying equipment and its influence on economic results.(original abstract)
EN
In the present paper the author has discussed the notion of credit action limits in socialist economy and presented the ways of defining the limit for all credit actions as well as particular kinds of credits with special reference to typically distributive investment and consumption credits. Moreover, the author has critically viewed the present way of defining limit for turnover credits on the basis of supply changes and dues of particular credit takers. Such microeconomical formulation of turnover credit limit is insufficient to ensure full balance in socialist economy. (original abstract)
7
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie średniej i niezależnej polskiej firmy PPH Zelan wykorzystania środków budżetowych/unijnych do budowania potencjału innowacyjnego. Strategia rozwoju firmy polegająca na wykorzystaniu nowych technologii wymaga ciągłej pracy we wszystkich jej aspektach funkcjonowania, w tym szczególnie w sferze finansowania innowacji. Brak środków finansowych stanowi jedną z głównych barier braku wdrożeń innowacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). (fragment tekstu)
EN
The article is describing source of finances of the innovative activity in the Zelan company. This company used a lot of available financial instruments for SMEs including technological credit. Technological credit enabled the company effective implementing the new technology. Outside financing is dominating in the structure of funds for innovations in the company. To successfully apply for public support for the company must have adequate financial and human resources and this has been achieved in the Zelan company. (original abstract)
EN
This paper will briefly attempt to tracę, examine, and assess the key issues and challenges asso-ciated with the current credit crunch. The current credit woes facing the United States, particularly those relating to the sub-prime mortgage fiasco, pose a great threat to the overall global credit system. Specifically, worries regarding the viability of sub-prime lending have dissipated throughout the Inter¬national financial system, causing investors and institutions to seek favorable avenues in order to prop¬erly divert their positions, avoiding any fiirther potential losses. This era of faulty credit has lead to a plunging of home prices; slowdowns in respective economic sectors in the U.S.; and banks ceding billions of dollars in losses. U.S., British, and European Union central banks have been forced to pump billions of dollars into their respective banking systems in order to prevent a major International financial crisis, one that could perhaps trump the shortfalls experienced from the Great Depression of the early Twentieth Century.(original abstract)
EN
This paper explores the possible links between the set up of agricultural credit and the progress of agriculture by investigating the experience of Apulia in two selected periods. Specifically, the first one is the period including the last decades of the 19th century (after Italy was unified in 1861), while the second one refers to the Second Postwar period (up to the early 1960s, before the European Com-mon Agricultural Policy was phased in). The first period brought about widespread change for Apulia's agriculture with attempts to im-prove land tenure - where the investment was entrusted onto peasants by the large land-owners through "land improvement contracts" - together with increasing exports. Regarding the credit sys¬tem, at the same time, Apulia witnessed the birth of a surprisingly large number of private banks -some as joint stock companies, others as cooperative banks (banche popolari). These banks were launched by the very same large land-owners promoting the improvement in land tenure and by and large focused on lending to those peasants. Such a mechanism, which initially seemed to give good results, eventually delivered only ephemeral effects. The possible progress of agriculture tumed soon into an impoverishment. During the second period, instead, as the rest of Southern Itały, ApuHa benefited from the Land Reform providing an extensive redistribution of land ownership - implying a reduced role for the large land-owners - by widespread innovation in agricultural techniques and by visible change in the agri¬cultural product mix. Through this, Apulia's agriculture achieved increased returns. Regarding the credit system, the change of the agricultural sector was accompanied by the evolution of new agricul¬tural credit schemes which, sińce the 1930s, were entrusted onto newly founded public sector lending intermediaries: the agriculture special credit institutions. These institutions - through the backing of public guarantees and subsidies plus their different modus operandi - took a longer-term approach, thus promoting the long term progress of Apulia's agriculture. In this case, the evolution was not short lived but was there to stay.(original abstract)
10
Content available remote Credit Activities of Cooperative Banks in Poland
80%
XX
Celem pracy była analiza działalności kredytowej banków spółdzielczych w Polsce w latach 2010-2014, w układzie wielkości banków wyznaczonej przez wartość funduszy własnych. Opracowanie ma charakter przeglądowy, oparty na danych Komisji Nadzoru Finansowego. Przeprowadzone badania wskazują, że wartość funduszy własnych banków spółdzielczych przekładała się zarówno na wielkość akcji kredytowej, jak i na strukturę kredytów według podmiotów. Banki o kapitałach do 5 mln euro w największym stopniu kredytowały rolników indywidualnych, osoby prywatne oraz przedsiębiorców indywidualnych. Z kolei banki o kapitałach powyżej 5 mln euro najbardziej zaangażowane były w kredytowanie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rolników indywidualnych. Niezależnie od wielkości banków największe znaczenie w akcji kredytowej miały kredyty inwestycyjne i operacyjne, a największe problemy z obsługą zadłużenia miały duże przedsiębiorstwa, firmy z sektora MSP oraz przedsiębiorcy indywidualni. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to analyze the lending activities of cooperative banks in Poland in the years 2010- 2014, in a size of banks. Elaboration is a review, based on the data of the Polish Financial Supervision Authority. Research indicates that the value of own funds of the cooperative banks was reflected in both the volume of lending, and in the structure of loans. Banks with capital of 5 million euro loans for primarily farmers, individuals, and individual entrepreneurs. In turn, the banks with capital of more than 5 million euro were most involved in the financing of small and medium enterprises and individual farmers. Regardless of the size of banks, the most important in lending loans were investment and operating. (original abstract)
XX
Celem opracowania jest ocena zmian wartości kredytów i ich struktury według rodzajów klientów, terminów zapadalności oraz położenia geograficznego klientów Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. w latach 2010-2015 (BPS). Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej PBS wykazano przeważający udział kredytów udzielonych klientom korporacyjnym w całkowitej wartości udzielonych kredytów. Odnotowano wyraźne zwiększanie się udziału kredytów z przekroczonym terminem zapadalności. Województwa mazowieckie, dolnośląskie oraz małopolskie to te, w których łączna wartość udzielonych kredytów była największa.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to evaluate the changes in the value of loans and their structure by type of customers, maturity and geographic location of clients of Polish Cooperative Bank SA in the years 2010-2015. The annual financial statements show the predominant share of loans extended to corporate clients in the total value of loans granted. There was a noticeable increase in the share of loans with maturity. Mazowieckie, Dolnośląskie and Małopolskie voivodships are the ones where the highest value loans were granted.(original abstract)
XX
Konkurencja na rynku kredytów mieszkaniowych jest coraz większa, dlatego banki chętniej interesują się grupami klientów, które jeszcze kilka lat temu wcale nie były atrakcyjne. Okazuje się, że pięćdziesięciolatek też dostanie kredyt na mieszkanie i to nawet na... 30 lat. Wymaga to kilku dodatkowych zabiegów, ale da się zrobić, choć wydawałoby się, że sprawa nie jest prosta.
XX
Niewątpliwie procykliczność działalności kredytowej jest ważnym zagadnieniem ekonomicznym. Kredyty są paliwem nowoczesnej gospodarki i wszelkie zmiany w ich podaży w znaczący sposób wpływają na koniunkturę. Na podstawie przedstawionych rysunków można stwierdzić, że zarządy banków są w znacznym stopniu wrażliwe na zmiany otoczenia i szybko, nieraz pochopnie, reagują na wahania koniunkturalne. W ten sposób wzmacniają natężenie przebiegu ich cykli. Istnieje wiele teorii i hipotez próbujących wyjaśnić zjawisko procykliczności kredytowej, a istniejące narzędzia pomagają w kontrolowaniu podaży kredytów. Podlegają one stałej ewolucji, aby jak najlepiej służyć swemu celowi. (abstrakt autora)
EN
The procyclicality of credit activity is an important economic issue. The present article deals with the phenomenon of procyclicality which may lead to a higher amplitude of business cycles and cause more instability in capital requirements. Credits are a fuel of the modern economy and any changes in their supply may affect the economic situation. Bank managements are really sensitive to the environmental changes and react very quickly, sometimes rashly to the fluctuations of the economic situation. In this way, they amplify the strength of the course of the cycle. There are a lot of theories and hypotheses trying to explain the phenomenon of credit procyclicality, and the existing tools help to control the credit supply. They are subject to permanent evolution in order to serve its purpose best. The present study deals with the supply aspect of the bank credit activity. (short original abstract)
14
Content available remote China as an Immature Creditor Country - the Dilemmas for its Monetary Policy
80%
XX
Chiny jako kraj nadwyżkowy są ciekawym przykładem gospodarki wschodzącej, posiadającej status niedojrzałego kredytodawcy, czyli takiego, który nie może pożyczać we własnej walucie. Nadwyżka jest finansowana przez roszczenia wobec zagranicy, głównie w formie rezerw walutowych. Bank centralny staje się pośrednikiem finansowym w miejsce sektora prywatnego, w obawie przed ryzykiem kursowym. Jednocześnie reżim kursowy kraju jest uwikłany tzw. syndromem conflicted virtue (pojęcie nadane przez R.I. McKinnona), który jest lustrzanym odbiciem tzw. hipotezy grzechu pierworodnego, dotyczącego dłużniczych krajów emerging markets. Sytuacja ta tworzy dylematy dla polityki monetarnej, związane z wyborem adekwatnego reżimu kursowego, liberalizacji przepływów kapitału, formułowania celów polityki pieniężnej. W artykule przedstawiona jest teza, że proces zmiany reżimu kursowego powinien być stopniowy, w połączeniu z rozwojem sektora finansowego, liberalizacją przepływów kapitałowych i internacjonalizacją waluty krajowej.(abstrakt oryginalny)
EN
China as a surplus country is an interesting example of emerging markets economy possessing the status of immature creditor, that is, a creditor which cannot lend in its own currency. Its surplus is financed by net claims on foreigners, mainly in the form of foreign exchange reserves. The central bank becomes a financial intermediary in place of private sector due to the fear of exchange rate risk. At the same time, due to its exchange rate arrangement it is subdued to so called conflicted virtue syndrome (term given by R.I. McKinnon), which is the mirror image of the concept of original sin hypothesis depicted in relation to experiences of emerging market debtor countries. This situation poses dilemma for monetary policy: the choice of appropriate exchange rate regime, capital account liberalization sequences, formulating objectives for monetary policy. The article concludes that the process of changing the exchange rate should be gradual, parallel to financial sector development, liberalization of capital account and the process of internationalization of domestic currency.(original abstract)
XX
Fundusz Mikro został utworzony w 1994 r. przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczość w celu wspierania mikroprzedsiębiorczości w Polsce.W artykule omówiono ofertę Funduszu oraz warunki uzyskania kredytu.
XX
Szczególnym powodzeniem wśród firm cieszą się kredyty w markach, gdyż już od dwóch lat były tanie. Wyczuły to duże firmy obsługiwane przez Bank Rozwoju Eksportu. W 1997 roku ich dewizowe zadłużenie wzrosło o 64,4 proc. Artykuł podaje oprocentowanie depozytów międzybankowych, strukturę branżową kredytów dewizowych w BRE oraz koszty dolarowego kredytu obrotowego dla dużej firmy.
XX
Artykuł charakteryzuje system preferencyjnego kredytowania studentów. W roku 1999 przeznaczono na ten cel z budżetu 139,5 mln zł. Różnicę między komercyjną a preferencyjną stopą oprocentowania kredytu wyrównuje stworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) - ze środków budżetowych - Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich.
XX
Artykuł podejmuje problem utworzenia komunalnych kas oszczędności, które mogłyby kredytować na dogodnych warunkach zadania samorządów terytorialnych. Przedstawia doświadczenia z II Rzeczypospolitej, gdyż wtedy były one podstawowymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się udzielaniem kredytu komunalnego, a ich działalność oceniono pozytywnie.
19
Content available remote Arterioskleroza systemu bankowego
80%
XX
W opracowaniu wskazano na główne przyczyny współczesnego kryzysu i jego wpływ na akcję kredytową. Równocześnie omówione zostały doraźne i długoterminowe działania mające na celu zniwelowanie skutków kryzysu, w tym przedsięwzięcia wdrożone przez EBC. Ponadto ważną część rozważań stanowi wskazanie istotnych obszarów zmian z punktu widzenia zwiększenia stabilności systemu bankowego i gospodarek w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
EN
The author points out the main causes of the current crisis and its impact on lending. Ad hoc and long-term measures aimed at leveling the effects of the crisis, including those implemented by the ECB, are discussed. In addition, identifying the areas of changes important for enhancing the stability of the banking system and of economies in the future is an important part of the author's deliberations.(original abstract)
XX
Ubezpieczenie kredytu jest jedną z form zabezpieczenia zwrotu kredytu i związanych z nim należności. Polega ono na przejęciu przez ubezpieczyciela ryzyka związanego z niespełnieniem przez dłużnika kredytu. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.