Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 255

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Organisational behaviour
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
XX
Omówiono zastosowanie terminu adaptacja w naukach organizacji i zarządzania. Przedstawiono definicję tego pojęcia w ujęciu cybernetyki i ogólnej teorii systemów. Następnie wybrano dwa rodzaje adaptacji: adaptację bierną oraz adaptację czynną i wskazano na ich związek z sukcesami i porażkami firmy.
EN
In the preparatory part of the paper crucial notions derived from the general systems theory and cybernetics have been defined. Crucial terms defined include passive and active adaptation of a firm. The states of existence or non-existence of these categories of firm's descriptions determine their operations and potential strategies.(original abstract)
XX
Badania nurtu neoewolucyjnego, lokujące się przede wszystkim w nurcie psychologii ewolucyjnej, rzucają nowe światło na interpretację ludzkich zachowań, w tym również zachowań organizacyjnych i kultury organizacyjnej. Celem artykułu jest przedstawienie neoewolucjonistycznych interpretacji kultury organizacyjnej oraz próba rozstrzygnięcia niektórych dylematów poznawczych, utrudniających poznanie i zarządzanie kulturą organizacyjną. Tezą artykułu jest stwierdzenie, że można wywieść analogię pomiędzy kulturą organizacyjną a kulturą pierwotnej wspólnoty zbieracko-łowieckiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The research of the neo-evolutionary trend located mainly in the evolutionary psychology approach, shed a new light upon the interpretation of human behaviour including organizational behaviour and corporate culture. The purpose of this article is to present neo-evolutionary interpretations of corporate culture and an attempt to decide some of cognitive dilemmas making it difficult to learn and manage corporate culture. The thesis of this work is the statement that there is an analogy between corporate culture and the culture of hunting and gathering community. (original abstract)
XX
W opracowaniu zwrócono uwagę na analizę transakcyjną, której stosowanie w życiu gospodarczym przyczynia się do skuteczniejszej komunikacji poprzez wprowadzanie aspektu partnerskości w relacjach międzyludzkich.
EN
This paper attempts to draw the reader's attention to transactional analysis, the application of which in economic life significantly contributes to better, more efficient communication. As it introduces an aspect of partnership (mainly relevant to adults), transactional analysis should be viewed as a comprehensive and coherent concept that belongs to the science of interpersonal communication. Transactional analysis enables better teamwork without the need for one to abandon his or her individual style. It also allows for the elimination of obstacles in communication with a skillful presentation of unintelligible or contradictory information. The application of transactional analysis results in a better understanding of other people's problems and, importantly, makes it possible to overcome difficulties in discussing them (accessible terminology). Therefore, transactional analysis should be referred to, investigated and improved. (original abstract)
XX
Celem opracowania była identyfikacja procedur jako narzędzi ich utrwalania i wyraz doskonalenia organizacji. Na rzecz jego realizacji dokonano identyfikacji roli rutyn operacyjnych w bieżącej aktywności biznesowej. Podjęto także problem wpływu organizacyjnego uczenia się na zmianę rutyn operacyjnych. Podana egzemplifikacja procedur związanych ze sprzedażą nowych produktów pozwoliła odsłonić wzorzec powtarzalnych zachowań organizacji w reakcji na określone bodźce.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to identify procedures as tools for their preservation and improvement of the organization. To achieve this objective, the role of operational routines in the current business activity is identified. Furthermore, the impact of corporate learning on the change in operating routines is discussed. The exemplification of procedures related to the new products sale revealed the pattern of repetitive behaviour of companies in response to certain stimuli.(original abstract)
5
Content available remote Zachowania organizacyjne w perspektywie badawczej - wyzwania metodologiczne
100%
XX
W artykule przedstawiono zachowania organizacyjne jako obszar szczególnego poznania w ramach nauk o zarządzaniu. Zawężając pole rozważań do badań prowadzonych w tym zakresie, dokonano identyfikacji i analizy wyzwań stojących przed badaczami w kontekście założeń ontologicznych, celów poznawczych oraz stosowanych metod badawczych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper presents organizational behavior as an area of particular knowledge in the context of management sciences. Analysing the studies conducted in this area, identified and analyzed the challenges facing researchers in the context of ontological assumptions, goals and cognitive research methods.
XX
Celem autorki było zilustrowanie roli rutynowych procedur organizacyjnych w kontekście elastyczności organizacji. Autorka przybliżyła ten rodzaj zachowań zwyczajowych, które nadają organizacjom dynamikę, czyli zdolności dynamiczne.
EN
The paper generally presents learning organization concept. Attention is focused not on learning organization concept but on the exploitation options of that concept in strategic management. Especially when organizations operate in dynamic environment the speed of operations seems to be important but also important is flexibility of operations. It seems that organizational learning processes increase organization's flexibility potential. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest opisanie tego, jak postrzegane są w polskim biznesie zachowania produktywne i przeciwstawne do nich. Punktem wyjścia będą indywidualne wypowiedzi pracowników korporacji usytuowanej na Dolnym Śląsku. Badania mają charakter eksploracyjny; prezentują kilka interesujących badawczo wątków do dalszych analiz. Analiza aspektów formalnych i treści wypowiedzi 135 osób ukazuje specyfikę potocznego ujmowania zachowań produktywnych i nieproduktywnych w biznesie.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present the perception of the productive and counterproductive behaviour in Polish business. Opinions of employees of one of the corporations located in Lower Silesia are a starting point. The research is of an explorative character, it reveals several interesting subjects that could be investigated further. The analysis of formal aspects and the content of 135 people's statements reveal the specificity of the colloquial depiction of the productivity and counterproductivity in business.(original abstract)
XX
Pracownicy nie zawsze życzą swoim współpracownikom sukcesów i powodzenia w realizacji zadań zawodowych. W pewnych sytuacjach oczekują raczej ich niepowodzeń czy porażek i gdy stają się one faktem, pojawia się emocja określana mianem schadenfreude. Emocja ta, wyrażająca radość z cudzego nieszczęścia, jest jednym z kluczowych elementów (tzw. zmienną pośredniczącą) pozwalających zrozumieć mechanizmy pojawiania się destruktywnego klimatu organizacyjnego. Celem artykułu jest prezentacja tego, w jakich sytuacjach życia organizacyjnego pojawia się schadenfreude, a także w jaki sposób emocja ta może determinować patologiczne - dla środowiska zawodowego - zachowania pracowników. (abstrakt oryginalny)
EN
Employees in the organization, do not always wish their colleagues the success in accomplishing their professional tasks. In some situations, they expect rather failures and defeats, and when it is the case, they feel schadenfreude. This emotion, which covers the joy of someone else's misfortune is one of the key elements (mediate variable) to understanding the mechanisms involved in destructive organizational climate. The purpose of this article is to present situations in which the organizational life appears schadenfreude, as well as how this emotion can determine pathological - for professional environment - behaviors of employees. (original abstract)
XX
Opracowanie poświęcono zjawisku wyuczonej nieudolności zachowań, które występuje w wielu współczesnych organizacjach. Jest ono tradycyjnie łączone z wielkimi instytucjami, głównie urzędami. Ale wydaje się, że i nowoczesne organizacje gospodarcze nie są wolne od tej patologii zachowań organizacyjnych. W opracowaniu przedstawiono przejawy, przyczyny zjawiska oraz zaproponowano sposoby radzenia sobie z nim.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with a phenomenon of learned incompetence of behaviour which persists in many contemporary organizations. It is traditionally associated with great organizations, mainly offices. But it seems that the modern business organizations are not free from the pathology of organizational behaviour. The paper presents symptoms and causes of learned incompetence of behaviour, and puts forward some ways of coping with this phenomenon. (original abstract)
XX
Organizacja jest uporządkowanym w racjonalny sposób systemem społeczno-technicznym, który współtworzą podsystemy: celów i wartości, psychospołeczny, strukturalny, techniczny oraz zarządzania'. Istotną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji odgrywają zatem nie tylko procesy makroekonomiczne i finansowe, ale jako źródło jej dynamicznego rozwoju wskazywane są coraz częściej jej kultura organizacyjna oraz zachowania organizacyjne jej członków. Powyższa konstatacja dotyczy w równej mierze organizacji rynkowych, jak też społecznych. James Stoner pisze, że "kultura organizacji jest zbiorem ważnych pojęć, takich jak normy, wartości, postawy i przekonania, wspólnych dla członków organizacji"4. Edgar Schein ujmuje ją nieco szerzej, jako: "układ wspólnych podstawowych założeń, które grupa przyswoiła sobie w trakcie rozwiązywania problemów dostosowywania się do otoczenia i wewnętrznej integracji, dostatecznie dobrze funkcjonujący, by można go było uznać za zasadny, a zatem - którego należy uczyć nowych członków jako poprawnego sposobu postrzegania, myślenia i odczuwania w odniesieniu do tych problemów"'. Obiektem analizy zachowań organizacyjnych winno czynić się natomiast fakt potencjalnego posiadania przez członka organizacji pewnej grupy cech, powodujących, że staje się on niepowtarzalną jednostką z immanentnym bogactwem przeżyć wewnętrznych, towarzyszących pełnieniu określonych ról organizacyjnych. Czynnikiem integrującym kulturę organizacji z zachowaniami jej członków są odgrywane w niej role społeczne. Koincydencja oraz korelacja obu składowych podsystemu społecznego organizacji jest procesem dwukierunkowym. (fragment tekstu)
EN
Macroeconomic and financial processes play important role in forming of competitive superiority of organization. They are indicated as source of organization development: organizational culture and behavior of its organizational members. Factor integrating organizational culture and organizational behavior its organizational members are social roles. Carried analyses have showed structure and functional meaning of some personalities features for behavior of organizational members - on example of mountain relief worker - in fulfilleds roles. (original abstract)
XX
Organizacja jest uporządkowanym w racjonalny sposób systemem społeczno-technicznym, który współtworzą podsystemy: celów i wartości, psychospołeczny, strukturalny, techniczny oraz zarządzania. Istotną rolę w kształtowaniu przewagi konkurencyjnej organizacji odgrywają zatem nie tylko procesy makroekonomiczne i finansowe, ale jako źródło jej dynamicznego rozwoju wskazywane są coraz częściej jej kultura organizacyjna oraz zachowania organizacyjne jej członków. Powyższa konstatacja dotyczy w równej mierze organizacji rynkowych, jak też społecznych. James Stoner pisze, że "kultura organizacji jest zbiorem ważnych pojęć, takich jak normy, wartości, postawy i przekonania, wspólnych c/la członków organizacji'. Edgar Schein ujmuje ją nieco szerzej, jako: "układ wspólnych podstawowych założeń, które grupa przyswoiła sobie w trakcie rozwiązywania problemów dostosowywania się do otoczenia i wewnętrznej integracji, dostatecznie dobrze funkcjonujący, by można go było uznać za zasadny, a zatem - którego należy uczyć nowych członków jako poprawnego sposobu postrzegania, myślenia o odczuwania w odniesieniu do tych problemów'. Obiektem analizy zachowań organizacyjnych winno czynić się natomiast fakt potencjalnego posiadania przez członka organizacji pewnej grupy cech, powodujących, że staje się on niepowtarzalną jednostką z immanentnym bogactwem przeżyć wewnętrznych, towarzyszących pełnieniu określonych ról organizacyjnych. Czynnikiem integrującym kulturę organizacji z zachowaniami jej członków są odgrywane w niej role społeczne. Koincydencja oraz korelacja obu składowych podsystemu społecznego organizacji jest procesem dwukierunkowym. (fragment tekstu)
EN
Macroeconomic and financial processes play important role in forming of competitive superiority of organization. They are indicated as source of organization development: organizational culture and behavior of its organizational members. Factor integrating organizational culture and organizational behavior its organizational members are social roles. Carried analyses have showed structure and functional meaning of some personalities features for behavior of organizational members - on example ol' mountain relief worker- in fulfilleds roles. (original abstract)
XX
W kontekście organizacji przymiotnik toksyczny lub szkodliwy może oznaczać wszystko, co zaburza jej prawidłowe funkcjonowanie, zagraża realizacji celów i uniemożliwia osiąganie sukcesów. To tak, jakby firma miała do czynienia z trucizną, która krok po kroku rozprzestrzenia się po całym jej organizmie i stopniowo zabija ją od środka. Czy można temu przeciwdziałać? (fragment tekstu)
XX
Relacje wymiany są powszechne w życiu społecznym, a identyfikacja zasad wymian zasobów dokonywanych przez pracowników z organizacjami, przełożonym i współpracownikami może służyć zrozumieniu szeregu zachowań organizacyjnych i trafnemu przewidywaniu ich skutków. Celem artykułu jest wykazanie możliwości zastosowania teorii wymiany do identyfikacji przyczyn zachowań organizacyjnych oraz modyfikacji tych zachowań poprzez działania zarządcze. Dla zrealizowania tego celu omówiono klasyczne teorie wymiany: Behawioralną wersję teorii wymiany G. Homansa i Strukturalną teorię wymiany P. Blaua. Możliwości wykorzystania założeń tych teorii dla potrzeb kształtowania relacji pracownik - organizacja w ramach zarządzania zasobami ludzkimi zilustrowano wynikami badań dotyczącymi postrzeganego wsparcia organizacyjnego, zaangażowania w pracę, motywów podejmowania zachowań obywatelskich i zachowań kontrproduktywnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Exchange relationships are ubiquitous in social life and the identification of principles governing the exchange of resources between employees and their organizations, superiors and coworkers may contribute to a better understanding of a variety of organizational behaviors and the more accurate predicting of their consequences. The aim of the article is to consider the correlations between the theory of exchange and the ways in which employee-organization relationships are shaped. To this end, classical theories of exchange are evoked: H. Homans's behavioral theory of exchange and P. Blau's structural theory of exchange. The viability of employing the premise of the two theories in the context of shaping employee-organization relations is corroborated by a presentation of published research results pertaining to perceived organizational support, work commitment, motivation for engaging in civic activities, and counterproductive behavior. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono zasady i warunki odpowiedniej komunikacja w zarządzaniu organizacją. Kształtowanie właściwych zachowań organizacyjnych, w tym wyznaczanie zadań, informowanie o wykonaniu zadań pracowników, w ramach komórki organizacyjnej czy całej organizacji, ma istotne znaczenie w procesie zarządzania organizacją. Należy podkreślić, że rozmaite problemy w komunikowaniu się mogą prowadzić do konfliktów między pracownikami, między pracownikami a ich przełożonymi, a w rezultacie - uniemożliwić zrealizowanie wyznaczonych zadań. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the terms and conditions of the relevant communication in organization management. Shaping the appropriate organizational behavior, including assigning tasks, information on the execution of the tasks of workers in the framework of organizational cells or entire organization is essential in the management of the organization. It should be emphasized that the various problems in communication can lead to conflicts between employees, between employees and their superiors, and as a result - to prevent completion of assigned tasks. (original abstract)
EN
Aim/purpose - The aim of the paper is to review the routine aspect in strategizing process exposing strategizing routines. Consequently, the main aim is to enhance understanding of the commonness, meanings and dissemination of the concept and idea of the routine in strategizing process. Design/methodology/approach - Narrative, thematic literature review method is adopted, representing a qualitative methodology as appropriate because it is useful in pulling routine research and strategizing research together into general format. It helps in presenting two perspectives embraced in this paper by discussing theory and context to provoke thought and even a controversy. Findings - The conclusions drawn from the presented review explicate the importance of routine in strategy process as well as routine as practice and its associations with workers in strategy. Research implications/limitations - The research shed light on specific aspects of strategizing routines. The main value added of our paper is that it draws from the extant literature to provide with a comprehensively updated picture of how strategy-as-practice and routine theory can serve, as a useful research approach, to the studies about strategic choice. The presumable limitation is due to methodology adopted. Originality/value/contribution - The paper exploits two important management approaches in order to explicate organizational behavior, especially strategy process and strategizing, by investigating organizational routines. Thus, routine appears an adequate natural fundament since routines grasp systematic and endogenous character of the or ganization. Therefore, the concept of organizational routines is one to consider in the strategy research, to indicate the role that routines have in the process of strategizing in specific.(original abstract)
16
Content available remote An Impact of Anger Expression on Organizational Behavior - a Literature Review
75%
EN
The anger has the influence on Organizational Behavior (OB). To prove that, we have conducted a literature review which combines the notion of anger with the behavior in the workplace. The literature shows the relationship of anger with motivation depending on its intensity and because of individual differences regarding ways of coping with it, which are a component of the cognitive scheme acquired through learning. Personal motivation was included as a factor related to Productive Work Behavior (PWB). This paper comprises a concise study of anger which takes into consideration a chosen subset of exiting theories. Moreover, the Organizational Citizenship Behavior (OCB) and Counterproductive Work Behavior (CWB) theories of organizational behavior are described. The main contribution of this paper is the critical literature review of the theories applying the concept of anger to the organizational environment. (original abstract)
XX
Mobbing może dotknąć każdego. Jest jedną z patologii nękających firmy nie od dziś. W artykule pokazano jak walczyć z tym zjawiskiem. Zaprezentowano rolę działów HR, polegającą na przeciwdziałaniu i zapobieganiu pojawienia się mobbingu w środowisku pracy.
XX
W niniejszym artykule przedstawiono temat wizerunku osobistego menedżera. Na wizerunek indywidualny składają się zarówno cechy charakterystyczne wyglądu, ubiót, gesty, sposób mówienia i tonacja głosu, jak i pewne umiejętności przypisane do wykonywanej profesji. Przybliżono od czego zacząć pracę nad własnym wizerunkiem.
XX
Artykuł na temat syndromu homo sovieticus w organizacji. Spróbowano odpowiedzieć na pytanie czy 20 lat po upadku systemu komunistycznego w Polsce nadal mamy do czynienia z jego psychologiczno-społecznym wpływem. Przybliżono kwestię zachowań ludzi przypominających syndrom homo sovieticus w przedsiębiorstwach.
XX
Elastyczność definiowana jest jako zdolność różnych zachowań, pod wpływem bodźców płynących z otoczenia. Autor wyjaśnił czym jest sytuacja kryzysowa w organizacji, jakie są jej sygnały i jakie znaczenie w radzeniu sobie z kryzysem odgrywa elastyczność organizacji.
EN
The author explains the nature of a crisis situation that challenges organization. What are the symptoms of a crisis and what is the role of flexibility in coping with crisis - these and other related questions were addressed in the paper. (JW)
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.