Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 320

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemoc
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
PL
Powszechność agresji i przemocy w we współczesnym świecie sprawia, że w świadomości ludzi zjawiska te stają się naturalnymi częściami społecznego porządku. Ujawnienie aktu krzywdzenia dziecka staje się niejednokrotnie przyczyną przeżywania kryzysu przez jego bliskich – rodziców bądź opiekunów. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na sytuację rodziców/opiekunów wspierających dziecko skrzywdzone w sytuacji ujawnienia krzywdy i przybliżenie wybranych narzędzi Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) pomocnych w procesie terapeutycznym. Celem pomocy terapeutycznej w nurcie TSR jest wspieranie klienta w budowaniu przez niego takiej rzeczywistości, w której w bezpieczny i akceptowalny przez siebie sposób będzie mógł zaspokoić swoje potrzeby. Działania terapeuty i klienta koncentrują się na identyfikacji potrzeb, celów i zasobów klienta.
3
Content available MECHANIZMY PRZEMOCY W RODZINIE
80%
PL
Przemoc jest jednym z najbardziej niepokojących zjawisk współczesnego świata, jest mechanizmem regulującym stosunki panujące między ludźmi w różnych grupach, instytucjach, środowiskach i układach społecznych. Stanowi od wielu lat poważny problem społeczny i jedno z podstawowych zagrożeń zarówno dla rodziny, jak i poszczególnych jej członków. Stosowanie przemocy jest zjawiskiem dość powszechnym i istniejącym w wielu społeczeństwach. Pojawia się zawsze tam , gdzie istnieją nierówne relacje. Prowadzone przez różne instytucje statystyki nie do końca odzwierciedlają ogrom tego problemu. Ofiary często nie zgłaszają przestępstwa nie widząc możliwości jego rozwiązania, ze strachu, z obawy przed napiętnowaniem społeczeństwa, w którym ciągle funkcjonują mity na temat przemocy. Ważna jest w związku z tym odpowiednia wiedza społeczeństwa na temat problemu przemocy, która spowoduje moralne potępienie jej sprawców . W pracy przedstawiono definicję przemocy w rodzinie oraz definicję samej rodziny przedstawianą w literaturze przedmiotu. Starałam się również przedstawić czynniki sprzyjające występowaniu przemocy w rodzinie.
4
Content available Agresja w sporcie. Jak sobie z nią radzić?
80%
PL
Przemoc w sporcie jest zjawiskiem powszechnym, które niekiedy bywa akceptowane, często jednak spotyka się z wyraźnym potępieniem. Główne źródła agresji są naturalne i wydają się być zrozumiałe. Można je wyraźnie dostrzec w walce sportowej, a szczególnie w emocjach, które jej towarzyszą. Niekiedy są zachowaniem spontanicznym i nieprzemyślanym. Decyzja o podjęciu konkretnego działania agresywnego zapada często pod presją chwili. Niestety agresja u sportowca może być również celem samym w sobie. Inna osoba lub grupa ludzi (zespół sportowy) mogą być postrzegane jako przeszkoda lub zagrożenie, dlatego należy je wytępić, by osiągnąć swój cel. Taki rodzaj agresji jest przyczyną krwawych pogromów, najazdów, nienawiści do innych. Wówczas mecz jest tylko pretekstem do uzewnętrzniania agresji. W społeczeństwie istnieje głębokie przekonanie o potrzebie systematycznego przeciwdziałania temu zjawisku już od najmłodszych lat. Podstawowymi środowiskami przeciwdziałania przemocy są: rodzina, grupa rówieśnicza, szkoła. Pierwsze programy powinny być wprowadzone już w szkole podstawowej. Powinny one uwzględniać: rozwijanie zdolności do empatii, umiejętność kontrolowania pobudzenia, uczenie sposobów rozwiązywania problemów, nabywanie kompetencji w radzeniu sobie z gniewem i frustracją.
5
80%
PL
Celem tego fenomenologicznego badania jakościowego było ukazanie doświadczeń pracujących kobiet oraz kobiet liderek, które są ofiarami przemocy domowej. Niniejszy artykuł może zainspirować kobiety ze wszystkich środowisk i dać głos kobietom, które są ofiarami przemocy, by bronić swoich praw w promowaniu równości płci i rozwoju. W badaniu przeprowadzono szczegółowy wywiad, do którego wybrano pięć informatorek z Matanao, Davao del Sur. Badanie ukazane w artykule było badaniem fenomenologicznym, ponieważ zostały w nim wyjaśnione doświadczenia i perspektywy kobiet- liderek w kwestii przemocy domowej. Po przeprowadzonym badaniu kwestii uległo eskalacji w odniesieniu do narracji kobiet pracujących/liderek, które są ofiarami przemocy domowej, były to następujące kwestie: lęk i oznaki depresji, uprzedzenia, niska samoocena oraz złe usposobienie. Natomiast kwestie którymi kobiety te mogą się dzielić z innymi kobietami i naukowcami to między innymi: kwestionowanie szowinizmu, optymistyczne spojrzenie na życie, wiara w Boga, zasady przywództwa i różnice płci. przywódczynie kobiet, przemoc, przemoc domowa, Filipiny
6
Content available SEKS I PRZEMOC MAŁŻEŃSTWO W TRAGEDIACH EURYPIDESA
80%
PL
Sex and violence. Marriage in Euripides’ tragedies   In ancient Athens, marriage was an event which from today’s perspective is linked with the notion of violence, even if the then living people would not have defined it in this way. From their perspective, it was obvious that the woman who was getting married was not the subject of the marital contract. Euripides tragedies, far from being a manifesto in the defence of women’s fate (it would be a complete anachronism to ascribe such motivations to the dramatist) show very frequently, however, women as victims of male disloyalty. Such heroines as Iphigenia, Alcestis or Medea appear to be more faithful to the marital contract than their husbands. To a modern reader, they may constitute a source of knowledge on the ancient Athenian institution of marriage. At the same time we have to keep in mind that caution should be exercised: tragedy is not an historiographic work, but primarily a literary fiction, set in reality, but also going beyond it. What can be, to some extent, an historical source is simultaneously – and maybe even more – an artistic creation. It allows us not only to learn about the reality of the epoch, but also admire the art with which the artist undertakes vital social issues.
7
80%
EN
The catalogue of behaviors towards children that shall be defined as negligence consists of: improper physical and medical care, lack of education, harmful treatment of children, exposure of the children to immoral or even criminal impact. Negligence is one of the four (beside physical, psychical and sexual abuse) means of violence against children, displayed both during prenatal development and the period after the birth of the child. It could be defined as: anti-health oriented behaviors of the pregnant women, omission of breastfeeding, active and passive smoking of the parents/legal guardians, improper nutrition of children, deprivation of need for love and belonging.
PL
Zachowaniem przejawianym wobec dziecka, które definiować należy jako zaniedbywanie jest: nieodpowiednia opieka fizyczna i medyczna, krzywdzące traktowanie dziecka, brak edukacji szkolnej, wystawianie dziecka na wpływy niemoralne a nawet kryminalne. Zaniedbywanie to jeden z czterech (obok przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej) wymiarów przemocy wobec dziecka, zarówno w okresie prenatalnym, jak i po jego urodzeniu. Mogą nim być: antyzdrowotne zachowania kobiety ciężarnej, zaniechanie karmienia piersią, czynne i bierne palenie rodziców/ opiekunów, nieprawidłowe żywienie dziecka, deprywacja potrzeby miłości i przynależności.
PL
Kwestia bezpośredniego przedstawiania przemocy w filmach od dawna budzi kontrowersje w świecie naukowym, jest też przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Od lat 60. subgatunek gore coraz śmielej wkracza do głównego nurtu kinematografii, a kino popularne coraz chętniej adaptuje estetykę przemocy właściwą filmom tego gatunku. Bezpośrednie przedstawianie destrukcji ludzkiego ciała stało się współcześnie częścią kultury masowej. Na tę problematykę należy zatem spojrzeć również z perspektywy socjologicznej. Przyjmując taki punkt wyjścia, autor pyta w swoim artykule o wpływ wirtualnej przemocy na jednostkę, a także o to, w jakim stopniu filmy gore odzwierciadlają najistotniejsze cechy współczesnego społeczeństwa. Na przykładzie trzech wybranych filmów gore Lipowicz stara się wykazać, że subgatunek ten wskazuje na fundamentalne problemy egzystencjalne oraz na kwestię integracji społecznej w dobie ponowoczesności.
EN
The question of direct presentation of violence in films has long been controversial in the scientific world, and it is also of interest to the public. Since the 1960s the subgenre of gore is increasingly present in the mainstream cinematography, and the popular cinema is increasingly willing to adapt the aesthetic of violence typical for films belonging to this genre. Direct presentation of the destruction of human body has become part of contemporary popular culture. It is therefore an issue that should be considered from the sociological perspective. Accepting this as his starting point, the author asks in the article about the impact of virtual violence on the individual, and the extent to which gore films reflect the most important features of contemporary society. Using the example of three selected gore films Lipowicz tries to demonstrate, that the subgenre points to fundamental existential problems and questions of social integration in the era of postmodernity.
PL
Artykuł dotyczy zjawiska przemocy w rodzinie, rozpatrywanej z punktu widzenia uwarunkowań kulturowych oraz w kontekście negatywnych predyspozycji poszczególnych podmiotów społecznych do podejmowania działań motywowanych ich potrzebą władzy i dominacji nad innymi. Kwestie te zanalizowano w trzech szkicach tematycznych dotyczących przemocy względem mężczyzn, kobiet oraz dzieci. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza grupa adresatów zachowań przemocowych. Przemoc względem mężczyzn stanowi bowiem zjawisko dotychczas zdecydowanie marginalizowane w dyskursie publicznym lub uznawane wręcz za nieistniejące. W wielu przypadkach jest ona traktowana jako rodzaj schizofrenii kulturowej męskiej roli społecznej. Wymaga zatem dokładniejszych analiz badawczych, ale przy zachowaniu koniecznego krytycyzmu realnie uwzględniającego istotność doświadczanej przez mężczyzn przemocy jako społecznej kwestii problemowej, a nie medialnej sensacji i zagadnienia konkurencyjnego względem zachowań przemocowych wobec kobiet oraz dzieci.
PL
Na początku XXI wieku zaobserwować możemy wzrost zagrożenia terroryzmem. Niewątpliwie do tego stanu rzeczy doprowadziły wydarzenia z 11 września. Samobójcze ataki terrorystyczne na amerykański niszczyciel „USS Cole” i francuski tankowiec „Limburg” ukazały, jak łatwym celem mogą stać się jednostki pływające oraz jak bardzo podatne na akty przemocy są obszary morskie, tak ważne dla funkcjonowania światowej gospodarki. W niniejszym artykule przedstawione zostaną zjawiska piractwa, napadów rabunkowych i terroryzmu morskiego ze szczególnym uwzględnieniem ich występowania w Azji Południowo-Wschodniej. Ukazana także będzie zależność między bezpieczeństwem energetycznym Chin, Japonii i Korei Południowej a kluczowymi arteriami żeglugowymi wyżej wymienionego regionu. Ponadto zaprezentowana statystyka piractwa i napadów rabunkowych na obszarach morskich, a także czynniki konfl iktogenne, pozwolą na dokonanie analizy związanej z międzynarodowymi inicjatywami mającymi na celu przeciwdziałanie zagrożeniom na wodach wszechoceanu.
PL
Artykuł jest próbą analizy zjawiska nie stosowania rozmaitych środków bezpieczeństwa przez osoby świadczące usługi seksualne. Dodatkowo zaprezentowano w nim wyniki badań przemocy i nadużyć wśród mężczyzn świadczących usługi seksualne oraz katalog sposobów służących zabezpieczaniu się przed konsekwencjami rozmaitych form przemocy. Nawiązując do koncepcji Melissy Farley autorka sformułowała projekt umowy o usługi seksualne, uwzględniający warunki wykonywania tej pracy w Polsce, wyrażając i uzasadniając zarazem wątpliwość, czy osoby posiadające wiedzę o realiach pracy w sex biznesie zdecydowałyby się na podpisanie zobowiązań zawartych w takiej umowie.
EN
The paper presents a tentative analysis of the phenomenon consisting in the failure to use available protective measures by individuals who provide sexual services. Additionally, it presents the results of research on violence and abuse among male sex workers, as well as the catalogue of measures which they can use as a protection against various forms of violence. Referring to the concept of Melissa Farley, we have formulated a draft agreement for the provision of sexual services, taking into account the conditions of the provision of such services in Poland. At the same time we expressed a justified doubt as to whether any individual aware of the reality of working in the sex business would be willing to accept the commitments included in such agreement.
PL
Projekt „Schronienie na lata to dom, mama, tata” – patrol przyjazny dziecku powstał w trosce o bezpieczeństwo dzieci, aby propagować prawidłowe wzorce życia rodzinnego – życia bez przemocy, uzależnień. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu i Komenda Miejska Policji w Sosnowcu dostrzegły możliwość bycia partnerami mogącymi sobie wzajemnie pomóc przy rozwiązywaniu problemów związanych z pracą z rodzinami dysfunkcyjnymi. Współpraca tych dwóch instytucji miała zminimalizować traumatyczne przeżycia dzieci oraz uruchomić system pomocy rodzinie w rozwiązaniu jej trudnej sytuacji życiowej. Bardzo szybko na terenie Sosnowca dostrzeżono pierwsze efekty i skuteczność pracy „patrolu przyjaznego dziecku”. Do współpracy zaczęły się przyłączać inne instytucje i organizacje, które pomagały w jego realizacji, zyskując w ten sposób zaufanie mieszkańców Sosnowca i zwiększając swoją skuteczność w niesieniu pomocy osobom potrzebującym. Dzięki projektowi partnerskiemu rozwinęła się szeroka współpraca interdyscyplinarna na rzecz osób doświadczających przemocy oraz osób stosujących przemoc. Dzięki wspólnym działaniom został wypracowany także system pomocy dzieciom pokrzywdzonym i ich ochrony.
EN
The Spanish Comprehensive Protection Measures against Gender Violence of 28 December 2004 (Ley Organica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) is considered one of the most advanced and ground-breaking legal acts designed to counter gender violence and is often viewed as a model piece of legislation to be emulated by other countries. The characteristic feature of this law is the introduction of criminal-law protection for women experiencing violence from their partner.Although the Spanish law has been praised in the international arena, it has definitely elicited mixed feelings in Spain itself. It seems a paradox that one of the few laws passed in recent decades with the full consensus of all political parties instantly became one of the most criticized and subjected to judgment. Even before it entered into force, the law encountered significant criticism from the Spanish judiciary, while its application in practice has earned it further opponents and critics – nearly all of them engaged social stakeholders: feminists, legal theorists, criminologists, and victims of violence themselves. Some of the charges probably do not stem from the faulty operation or application of the law as such, but from the dashed hopes and disappointed expectations, grounded in the naïve belief that the new law would quickly transform society and eradicate gender violence.The aim of the article is to sum up ten years of the gender violence law in Spain. The first part outlines the origins of LO 1/2004, its historical and political background, including the fall of Franco’s dictatorship and the later socialist government whose rule led to increased interest in gender equality and the introduction of measures to counter all instances of discrimination in addition to raising public awareness of violence against women starting in the 1990s.The second part discusses the content of LO 1/2004 and explains why the Spanish legislators adopted the gender violence framework (instead of the neutral ‘domestic violence’ model, as referenced in Polish and other national legislations), which recognises that women are disproportionally more prone to certain forms of violence, particularly on the part of relatives and partners, which is due to structural inequality and centuries-old historical discrimination of women. Gender violence is an infringement of human and women’s rights and, as such, should be combated. The ‘gender violence’ approach is also currently the dominant perspective in international human rights discourse and international documents. The third part discusses controversies that have arisen in connection with the law and examines the main charges put against it. The introduction of LO 1/2004 has raised doubts as to its being consistent with the constitutional principle of equality before the law. The Spanish Constitutional Tribunal decided this issue in favour of the law in 2008. The law might also make the situation of certain victims more complicated, as it imposes very strict and punitive solutions, thus stripping them of subjectivity. The law has moreover encountered strong opposition from the judiciary itself, which wasn’t pleased with it from the very beginning. Finally, the Author examines various figures related to gender violence and how they have evolved over the ten years since the law entered into force.Part four is devoted to the amendment of Spanish criminal law in 2015 to take account of gender violence, and discusses the direction of legislative and criminal/political changes.The final part consists of a summary and an attempt to provide a comprehensive assessment of the law since it was passed.
14
Content available Zespół Dziecka Maltretowanego
80%
PL
Przemoc jest jednym z najbardziej dojmujących problemów w Polsce. W związku z zachodzącymi zmianami demograficznymi następuje szybki wzrost populacji osób w wieku 60 lat i starszych, co niesie ze sobą stopniowy wzrost liczby przypadków znęcania się nad seniorami. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie 343 osób starszych. Analiza ankiet jednoznacznie potwierdza obecność tego zjawiska wśród seniorów. W związku z wielowymiarowym charakterem zagadnienia ważne jest dalsze wprowadzanie rozwiązań systemowych, celem ograniczenia zjawiska przemocy wobec osób starszych oraz skuteczniejszego wykrywania i rozwiązywania problemu, stanowiącego nadal, zwłaszcza w naszym kraju, temat tabu. Artykuł opisuje, jakie osiągnięto rezultaty dzięki kompleksowym, lokalnym działaniom mających na celu poprawę sytuacji osób starszych zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie.
16
Content available Zachowania sekstingowe młodzieży
80%
PL
Rozwijające się nowe technologie, zwłaszcza media komunikacyjne, przyczyniły się do intensywności zachowań przemocowych w świecie wirtualnym. Niejednokrotnie z różnymi formami cyberprzemocy łączy się zjawisko sekstingu. Polega ono na przesyłaniu za pośrednictwem różnych mediów osobistych materiałów o charakterze erotycznym, a nawet pornograficznym. Artykuł stanowi pewną próbę zwrócenia uwagi na zjawisko sekstingu oraz skutki niewłaściwego korzystania przez dzieci i młodzież z mediów cyfrowych, szczególnie takich, jak internet czy telefonia komórkowa.
EN
Developing new technologies, in particular communication media, has contributed to the intensity of violent behaviour in the virtual world. Very often different forms of cyberbullying are combined with the phenomenon of sexting. This involves the transmission of personal erotic, or even pornographic, material via various media. The paper is an attempt to draw attention to the phenomenon of sexting, and the consequences of the misuse of digital media by children and young people, in particular the Internet and mobile phones.
PL
Rosnąca przemoc w Meksyku powoduje, iż kwestia bezpieczeństwa publicznego w tym państwie staje się jednym z ważniejszych problemów, z którymi w najbliższym czasie muszą zmierzyć się władze. Analiza funkcjonowania państwa meksykańskiego w sferze bezpieczeństwa pokazuje jednak wyraźnie, iż w tym zakresie instytucje państwowe cierpią na głęboką dysfunkcyjność. Skutkiem tego jest daleko idąca ekspansja przestępczości zorganizowanej, głównie karteli narkotykowych. Mimo zdecydowanych działań – szczególnie administracji Felipe Calderona – władze meksykańskie zupełnie nie są w stanie poradzić sobie z tym problemem. Tak zwana wojna z narkotykami nie przynosi pożądanych efektów. Jest to nasępstwo niezdolności instytucji państwowych do skutecznego ograniczania funkcjonowania karteli narkotykowych. Niemal całkowita dysfunkcyjność policji, brak przygotowania wojska do realizacji nowych zadań, szerząca się korupcja, to tylko niektóre z przejawów niezdolności państwa, jeśli chodzi o zapewnienie jednej z podstawowych potrzeb obywateli, jaką jest bezpieczeństwo jednostki. Dysfunkcyjność niesie ze sobą istotne zagrożenie dla porządku prawnego państwa oraz stabilności politycznej. W Meksyku miała istotny wpływ na przebieg ostatniej elekcji prezydenckiej, w której wyborcy odrzucili dotychczasową formę walki z przestępczością zorganizowaną i zagłosowali na kandydata PRI, który głosił konieczność porzucenia strategii opartej na haśle wojny z narkotykami.
19
Content available Horyzonty pracy socjalnej w XXI wieku
70%
PL
W artykule ukazano wybrane problemy społeczne i zadania, w które angażują się pracownicy socjalni na świecie. Ich role nie ograniczają się do przyznawania zasiłków – czynności najczęściej przypisywanej pracownikom socjalnym w Polsce. Polegają na edukowaniu, przełamywaniu tabu, inicjowaniu działań mających na celu poprawę funkcjonowania jednostek, grup i społeczności oraz ich budowaniu i integrowaniu. Tekst powstał na podstawie przeglądu wybranych prezentacji i plakatów pokazanych podczas światowej konferencji naukowej Social Work, Education and Social Development zorganizowanej w Dublinie w lipcu bieżącego roku.
PL
Celem artykułu jest analiza grupowych uwarunkowań dręczenia szkolnego (ang. bullying) w perspektywie teorii gier. W przypadku tego szczególnego rodzaju przemocy bardzo istotna jest reakcja uczniów będących świadkami przemocy, którzy mogą zachęcić lub zniechęcić dręczycieli do dalszych działań. W artykule przedstawiono model gry ilustrujący zachowanie świadków dręczenia, którzy z jednej strony odczuwają moralny przymus reakcji (zinternalizowana norma nakazująca bronić słabszych), a z drugiej starają się zachowywać podobnie do swoich koleżanek i kolegów (konformizm). Wieloosobowa sekwencyjna gra koordynacji rozgrywana jest w populacji ustrukturyzowanej. W artykule analizowane są wyniki symulacji przebiegu gry dla wybranego zakresu warunków początkowych gry i sieci relacji tworzonych losowo (losowy graf Erdősa–Rényiego). Szerszemu zakresowi reakcji sprzyjają nie tylko silniejsza norma nakazująca reagowanie i niższy stopień konformizmu, ale też czynniki strukturalne. Zależność między gęstością sieci a zakresem reakcji świadków na przemoc jest nieliniowa. Zarówno zbyt niska, jak i zbyt wysoka gęstość sieci nie sprzyjają interwencji świadków. Występują przy tym interakcje między strukturalnymi i niestrukturalnymi cechami grupy, co oznacza, że różne cechy sieci mogą być mniej lub bardziej korzystne w zależności od siły normy reagowania oraz poziomu konformizmu w grupie.
first rewind previous Strona / 16 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.