Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 201

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  TiO2
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
1
Content available remote Otrzymywanie powłok o właściwościach
100%
PL
Artykuł omawia zagadnienia związane z własnościami katalitycznymi warstw z układu SiO2-TiO2 wytwarzanych techniką zol-żel. Zdolności katalityczne warstw oceniano na podstawie zmiany intensywności rodaminy B po naświetleniu promieniowaniem z zakresu UV-VIS. Dla wybranych warstw, z pomiarów elipsometrycznych, wyznaczono ich grubość i porowatość. Potwierdzono występowanie efektu katalitycznego w warunkach ciemni i stwierdzono wysoką aktywność katalityczną warstw SiO2-TiO2 o stosunku molowym 1:2.
EN
Catalytic properties of sol-gel made layers based on SiO2-TiO2 system were the subject of this paper. Catalytic capacity was tested by measure of the intensity changes of rhodamine B dye after UV-VIS radiation. Thickness and porosity of sellected samples were estimated on the base of ellipsometry measurements. Catalytic ability in the dark was confirmed as well as high catalytic activity of SiO2-TiO2 based layer with molar ratio 1:2.
PL
Celem pracy było określenie wpływu składu fazowego podłoża Al2O3-TiO2 oraz dodatku złota na właściwości katalityczne w niskotemperaturowym utlenianiu CO. W artykule została przedstawiona charakterystyka fizykochemiczna otrzymanych podłoży i katalizatorów oraz wyniki badań katalitycznych. Nośniki katalityczne zostały otrzymane za pomocą metody zol-żel z wykorzystaniem alkoholanów Al(C3H7O)3 i Ti(C3H7O)4 dla otrzymania odpowiednich tlenków, w których stosunek molowy pierwiastków Al:Ti wynosił 0,75:0,25. Katalizatory złote zostały otrzymane poprzez naniesienie złota na podłoże w ilości 2% wag. metodą osadzania ze strącaniem. W celu sprawdzenia wpływu składu fazowego na aktywność katalityczną, otrzymane nośniki poddano kalcynacji w dwóch różnych temperaturach: 500 °C i 1350 °C. Pozwoliło to na otrzymanie założonych odmian polimorficznych tlenku glinu i ditlenku tytanu (γ-Al2O3, α-Al2O3, anatazu i rutylu), a następnie określenie właściwości katalitycznych wybranych faz w reakcji niskotemperaturowego utleniania CO. Otrzymane nośniki oraz katalizatory złote zostały scharakteryzowane za pomocą technik XRD, BET, SEM, analizy rozkładu wielkości cząstek, a także zostały poddane pomiarom aktywności katalitycznej. Najwyższą aktywność katalityczną wykazał układ Au/Al2O3-TiO2 o podłożu kalcynowanym w 500 °C, który osiągnął T90 w temperaturze 110 °C.
EN
The aim of this study was to determine the effect of the Al2O3-TiO2 support phase composition and the addition of gold on low-temperature catalytic oxidation of CO. In this paper, physicochemical properties of catalyst carriers in the system and related catalysts by gold are reported together with the results of catalytic measurements. The catalyst carriers were prepared with the sol-gel method using Al(C3H7O)3 and Ti(C3H7O)4 alkoxides to obtain the corresponding oxides wherein an Al:Ti molar ratio was 0.75:0.25. The catalysts by gold were prepared by depositing gold in a theoretical loading of Au 2 wt%, using the deposition-precipitation method. To examine the effect of the phase composition on the catalytic activity of the obtained samples, the carrier precursors were calcined at two different temperatures: 500 °C and 1350 °C. This made it possible to obtain the assumed polymorphs of alumina and titanium(IV) (γ-Al2O3, α-Al2O3, anatase and rutile), and then to determine the catalytic properties of the selected phase in the reaction of low temperature oxidation of CO. The prepared samples were characterized by XRD, BET, and SEM. Particle size distributions and catalytic activity were also measured. The highest catalytic activity showed the Au/Al2O3-TiO2 catalyst based on the support calcined at 500 °C, which achieved T90 at 110 °C.
EN
In this study the results on TiO2 thin films doped with europium and palladium at the amount of 0.9 at. % and 5.8 at. % respectively have been presented. For thin films deposition the high energy (HE) magnetron sputtering method was used. Some samples were subjected to the post-processed annealing. X-Ray Diffraction (XRD) results have shown that after deposition nanocrystalline TiO2 - rutile structure was obtained. After additional annealing at 800°C average crystallites sizes increased about twofold (from 9 to 16 nm). The XRD results were confirmed using atomic force microscope. Optical properties of thin films were examined using optical transmission method. They have shown that doping with Eu and Pd has decreased the transmission level by about 15% and shifted absorption edge to the longer wavelength range (from 330 to 450 nm) compared to pure TiO2. The width of optical bandgap of TiO2:(Eu, Pd) thin film decreased to ca. 1.7 eV, i.e. twofold, when compared to 3.35 eV of undoped-TiO2. The photoluminescence results have shown that examined thin film has strong red luminescence from standard Eu3+ emission lines.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań cienkich warstw TiO2 domieszkowanych europem i palladem, w ilości odpowiednio 0,9 % at. i 5,8 % at. Do nanoszenia cienkich warstw zastosowano wysokoenergetyczny proces (High Energy) rozpylania magnetronowego. Wybrane próbki poddano dodatkowemu poprocesowemu wygrzewaniu. Wyniki dyfrakcji rentgenowskiej (X-Ray Difrraction - XRD) wykazały, że bezpośrednio po naniesieniu otrzymano nanokrystaliczną warstwę TiO2 o strukturze rutylu. Po dodatkowym wygrzewaniu w temperaturze 800°C średnia wielkość krystalitów wzrosła około dwukrotnie (z 9 do 16 nm). Wyniki badań XRD zostały potwierdzone za pomocą badań wykonanych za pomocą mikroskopu sił atomowych. Właściwości optyczne cienkich warstw określono na podstawie wyników badań metodą transmisji światła. Uzyskane wyniki wykazały, że domieszkowanie Eu i Pd spowodowało spadek przezroczystości warstwy o ~ 15% i przesunięcie krawędzi absorpcji optycznej w stronę dłuższych fal (z 330 do 450 nm) w porównaniu do warstwy niedomieszkowanego TiO2. Szerokość optycznej przerwy zabronionej dla cienkiej warstwy TiO2:(Eu, Pd) po naniesieniu wynosiła 1,7 eV i była około dwukrotnie mniejsza w porównaniu do 3,35 eV dla warstwy TiO2. Wyniki badań foto-luminescencji pokazały, że badana warstwa wykazuje silną czerwoną luminescencję odpowiadającą standardowym linią emisyjnym Eu3+.
EN
We tried to fabricate the Ge/TiO2 composite films with the differential pressure (pumping) co-sputtering (DPCS) apparatus in order to improve the optical properties. In the study, the micro structure of these thin films has been evaluated. TEM image revealed that the thin film was alternately layered with TiO2 and Ge, lattice fringes were observed both of Ge layer and TiO2 layer. There were portions that lattice fringe of Ge was disturbed near the interface of Ge and TiO2. X-ray photoelectron spectroscopy elucidated that there were few germanium oxides and a part with the thin film after annealed.
PL
W pracy przedstawiono rezultaty badań mających na celu wytworzenie warstw kompozytowych Ge/TiO2 wykorzystując aparaturę do różnicowo-ciśnieniowego współrozpylania jonowego (DPCS) w celu poprawy właściwości optycznych. Mikrostruktura warstw została zbadana z zastosowaniem mikroskopii TEM. Analiza TEM wykazała, że cienki film składał się z naprzemiennie ułożonych warstw TiO2 oraz Ge, a dodatkowo zlokalizowano krawędzie sieci przestrzennych Ge i TiO2. Rentgenowska spektroskopia fotoelektronów wykazała niewielkie ilości tlenków germanu oraz występowanie cienkiego filmu po procesie wyżarzania.
EN
One of the methods allowing the use of solar energy being a renewable, alternative form of energy is the environmental cleaning technology. It was stated that many types of pollutants, regardless of their toxicity and resistance to biodegradation, can be effectively degraded in photocatalytic processes initiated by sunlight. Among many different heterogeneous photocatalysts examined, titania (TiO2) is one of the commonly used in these processes. Unfortunately, in practice the main problem connected with the use of photocatalytic processes is their low quantum yield. In our opinion, the addition of Fe(III) salts to the reaction mixture will be a simple and inexpensive method that increases this yield. It was confirmed in studies on the photocatalytic degradation of many organic compounds, differing in chemical structure and properties. The goal of our study was to compare the results of photocatalytic degradation carried out in the presence of TiO2 or Fe(III) salts as well in the presence of a mixture TiO2 with Fe(III) salts. It was found that the ability of organic substrates to form the coordination complexes with Fe(III) ions and their adsorption onto TiO2 surface has the greatest effect on the course of photocatalytic reaction and its efficiency. Based on the literature data and own studies we propose a probable mechanism of process carried out in the presence of TiO2/Fe(III) mixture.
PL
Jedną z metod zagospodarowania energii słonecznej jest jej wykorzystanie w technologiach oczyszczania środowiska. W inicjowanych światłem słonecznym procesach fotokatalitycznych mogą być skutecznie degradowane zanieczyszczenia, niezależnie od swojej toksyczności i odporności na biodegradację. Fotokatalizatorem w takich procesach najczęściej jest TiO2. Niestety problemem tych procesów jest ich niska wydajność kwantowa. Prostą i tanią metodą jej podwyższenia jest dodatek soli Fe(III). Fakt ten potwierdzono w badaniach nad fotokatalityczną degradacją wielu substratów zróżnicowanych pod względem chemicznym. Celem naszej pracy było porównanie rezultatów degradacji fotokatalitycznej prowadzonej w obecności TiO2, soli Fe(III) i w obecności mieszaniny TiO2/sól Fe(III) oraz ustalenie mechanizmu procesu fotokatalitycznego prowadzonego w obecności TiO2/sól Fe(III). Stwierdzono, że na przebieg reakcji i jej efektywność największy wpływ ma zdolność organicznego substratu do tworzenia związku koordynacyjnego z Fe(III) i jego sorpcji na powierzchni TiO2. Na podstawie danych literaturowych i badań własnych ustalono mechanizm początkowego etapu tej reakcji.
EN
The paper presents a resistance structures with sensor layers based on nanostructures elaborated on the base of TiO2 and ZnO. The structures were tested concerning their sensitivities to the effects of nitrogen dioxide in the atmosphere of synthetic air. The TiO2 and ZnO nanostructures played the role of sensor layers. Investigations have proved that the elaborated resistance structures with TiO2 and ZnO layers are sensitive to the presence of NO2 in the atmosphere of synthetic air. The resistance of the structure amounted to about 20 in the case of ZnO structures and to about 200 in the case of TiO2 structures. The investigations confirmed that resistance structures with ZnO and TiO2, exposed to the effect of nitrogen dioxide in the atmosphere of synthetic air changes their resistances relatively fast. This indicates that such structures might be practically applied in sensors of nitrogen dioxide ensuring a short time of response.
EN
This paper presents the results of the optimization of electrophoretic deposition parameters for manufacturing of nc-TiO2/chitosan composite coatings on X2CrNiMo17-12-2 steel as well as characterization of their microstructure, electrochemical properties and adhesion to the substrate. The parameters of the deposition, such as composition, pH and zeta potential of suspensions as well as voltage and process time were investigated. The microstructure of the coatings was characterized using scanning and transmission electron microscopy. Obtained coatings were crack-free and uniform. The adhesion strength to the substrate was measured by scratch-test method. The deposited coatings improve corrosion resistance of steel, what was confirmed by the results of the potentiodynamic polarization test in Ringer’s solution.
EN
Thin films were deposited using modified, high energy magnetron sputtering method from Ti-Nd mosaic targets. The amount of neodymium dopant incorporated into two sets of thin films was estimated to be 0.8 and 8.5 at.%, by means of energy dispersive spectroscopy. On the basis of x-ray diffraction method, the type of crystalline structure and crystallites size were evaluated directly after the deposition process and after additional post-process annealing at 800 °Ctemperature. The influence of annealing on the surface properties was evaluated with the aid of atomic force microscopy. Uniformity of the dopant distribution in titanium dioxide matrix was examined with the aid of secondary ion mass spectroscopy. Additionally, using atomic force microscope, diversification and roughness of the surface was determined. Chemical bonds energy at the surface of TiO2:Nd thin films was investigated by x-ray photoelectron spectroscopy method. Wettability measurements were performed to determine contact angles, critical surface tensions and surface free energy of prepared coatings. On the basis of performed investigations it was found, that both factors, the amount of neodymium dopant and the post-process annealing, fundamentally influenced the physicochemical properties of prepared thin films.
EN
Titanium dioxide (TiO2) is one of the most extensively studied metal oxides, also in a form of thin films. It is a polymorphous material known to exist in three crystalline forms, two tetragonal (anatase and rutile) and one orthorhombic (brookite). In the present paper, the way of deposition of thin films of rutile with the help of reactive magnetron sputtering in pure oxygen introduced to the vacuum chamber in the form of short gas pulses is presented. Compared to typical reactive magnetron sputtering, this novel deposition technique, known as gas impulse magnetron sputtering (GIMS), has an advantage of a minimal target poisoning and stechiometric TiO2. Properties of the films deposited on medical grade Ti6Al7Nb alloy were investigated with the use of SEM, EDS, GI-XRD and FTIR. Their photoactivity was determined by the measurements of water and diiodomethane wetting angles after UV light illumination of different duration, varying between 5 and 25 minutes. In addition, the bactericidal activity of the illuminated TiO2 films in contact with E. Coli bacteria was tested using a live-dead test. It has been found that 200-400nm thick stechiometric films of reactive GIMS deposited rutile and anatase are characterised by very fine nanostructure and strong photoactivity.
12
Content available remote Photo-induced superhydrophilicity of nanocomposite iO2-SiO2 thin film
94%
EN
In this work, TiO2 and TiO2-SiO2 thin films on glass substrates were prepared by the sol-gel dip coating process. X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) were used to evaluate the structural and chemical properties of the films. The super-hydrophilicity was assessed by water contact angle measurement. XRD measurements confirmed the presence of polycrystalline anatase and rutile phases in the films. The water contact angle measurements showed that addition of SiO2 has a significant effect on the super-hydrophilicity of TiO2 thin films, especially if they are stored in a dark place.
EN
Removal of C2H4 in the air was carried out in the continuous flow reactor with the photocatalytic bed (expanded polystyrene spheres coated by TiO2 or SiO2/TiO2) under irradiation of UV light. Continuous flow of a gas stream through the reactor was realised at the static bed and under bed fluidization. The required flow of a gas stream through the reactor for bed fluidisation was 500–700 ml/min, whereas for the static bed the flow rate of 20 ml/min was used. Fluidized bed reactor appeared to be much more efficient in ethylene removal than that with the stationary bed. It was caused by the increased speed of C2H4 mass transfer to the photocatalyst surface and better utilization of the incident UV light. In the fluidized bed reactor calculated rate of C2H4 degradation was around 10 μg/min whereas in the stationary state 1.2 μg/min only.
PL
Rozwój przemysłu oraz intensyfikacja rolnictwa powodują silne zanieczyszczenie środowiska wodnego, zatem konieczne jest jego oczyszczanie. Obecnie uważa się, że najkorzystniejsze jest stosowanie wysokoefektywnych i wieloetapowych technologii między innymi mogących wykorzystywać procesy zaawansowanego utleniania (AOP). Jednym z przykładów AOP jest proces fotokatalitycznego utleniania z wykorzystaniem półprzewodników - głównie ditlenku tytanu, badanego w odniesieniu do związków modelowych oraz ścieków. W celu poprawy wydajności i efektywności procesu fotokatalitycznego oraz ułatwienia jego technologii prowadzone są prace w dwóch kierunkach: modyfikacji katalizatora zwiększającej jego aktywność, pozwalającej na inicjowanie reakcji światłem widzialnym; a także nanoszeniu TiO2 na różne nośniki rozwijające powierzchnię oraz pozwalające na immobilizowanie katalizatora na elementach reaktorach. Praca przedstawia przegląd wyników badań naukowych w omawianym zakresie w odniesieniu do układów modelowych i ścieków. Opisuje rozwiązania techniczne oraz omawia pracujące instalacje pilotowe.
EN
The development of the industry and the intensification of agriculture cause strong pollution of the environmental water. That is necessary to clean it. Application of multi-steps technologies of high-selectivity is one of the most profitable among advanced oxidation techniques (AOP). The process of photocatalytical oxidation semiconductors is one of AOP examples - mainly titanium dioxide, wide studied in the reference to simulation compounds and sewages. To improve of productivity and the efficiency of the photocatalytical process two main directions in research can be highlighted: modification of the catalyst to improve its activity and possibility of initialization of reaction with VIiS-light; and immobilization of catalyst on reactors. In the present work the review of photocatalytical oxidaton on TiO2 results related to model systems and savages as well as technical solutions and pilot installations will be presented.
Open Chemistry
|
2006
|
tom 4
|
nr 2
234-245
EN
The thin films of TiO2 doped by Mn non-uniformly were prepared by sol-gel method under process control. In our preceding study, we investigated in detail, the effect of doping mode on the photocatalytic activity of TiO2 films showing that Mn non-uniform doping can greatly enhance the activity. In this study we looked at the effect of doping concentration on the photocatalytic activity of the TiO2 films. In this paper, the thin films were characterized by UV-vis spectrophotometer and electrochemical workstation. The activity of the photocatalyst was also evaluated by photocatalytic degradation rate of aqueous methyl orange under UV radiation. The results illustrate that the TiO2 thin film doped by Mn non-uniformly at the optimal dopant concentration (0.7 at %) is of the highest activity, and on the contrary, the activity of those doped uniformly is decreased. As a comparison, in 80 min, the degradation rate of methyl orange is 62 %, 12 % and 34 % for Mn non-uniform doping film (0.7 at %), the uniform doping film (0.7 at %) and pure titanium dioxide film, respectively. We have seen that, for the doping and the pure TiO2 films, the stronger signals of open circuit potential and transient photocurrent, the better photocatalytic activity. We also discusse the effect of dopant concentration on the photocatalytic activity of the TiO2 films in terms of effective separation of the photon-generated carriers in the semiconductor.
PL
W niniejszej pracy badano wpływ warunków nanoszenia na jakość powłok tlenku tytanu TiO2 otrzymanych metodą zol-żel. Powłoki nanoszono na typowe materiały stosowane na endoprotezy jak stopy Ti, stopy Co, oraz na stal kwasoodporną. Parametrami podlegającymi ocenie były: skład zolu, ilość warstw wchodzących w skład powłoki oraz warunki suszenia i spiekania poszczególnych warstw (temperatura, czas). Ocenę jakości powłok przeprowadzono za pomocą mikroskopu skaningowego (SEM) i mikroanalizy rentgenowskiej (EDS). Otrzymane wyniki pozwoliły na ustalenie optymalnego składu zolu, ilości warstw wchodzących w skład powłoki oraz warunków obróbki cieplnej (suszenia i wypalania) powłok TiO2.
EN
In this paper the influence of deposition parameters on quality of sol-gel TiO2 coatings was investigated. TiO2 was coated on typical materials used for endoprosthesis like Ti-and Co alloy and on stainless steel. Evaluated parameters were: chemical composition of sol, number of layers forming the coatings, temperature and time of heart treatment (drying and sintering). Evaluating of coatings quality was made by scanning electron microscopy (SEM) observations and by X-ray microanalysis (EDS). Taken results allow to stipulate the optimal composition of sol, number of layers of coating and terms of heat treatment of TiO2 coatings.
17
Content available remote Optical and electrical properties of nanocrystalline TiO2:Pd semiconducting oxides
94%
EN
Electrical and optical properties of TiO2:Pd thin films deposited from Ti-Pd mosaic targets sputtered in reactive oxygen plasma have been studied. The properties were investigated for thin films with the Pd amount of 5.5 at. %, 8.4 at. % and 23 at. %. Based on resistivity measurements a drop from 103 down to almost 10−3Ωcm has been recorded when the Pd amount was varied from 5.5 at. % to 23 at. %, respectively. Moreover, it was shown that doping with different amounts of Pd results in the possibility of obtaining both types of electrical conduction: n-type for the TiO2 with 5.5 at. % and 8.4 at. % of Pd and p-type for the TiO2 with 23 at. % of Pd thin films. From optical measurements it has been found that as the Pd amount was increased the transmission through the thin films was reduced and position of the fundamental absorption edge was shifted toward a longer wavelength range of up to 600 nm. The optical band gap was calculated for direct and indirect transitions from optical absorption spectra. Structural properties were characterized by X-ray diffraction (XRD) and atomic force microscopy (AFM). The XRD patterns displayed occurrence of the crystalline, TiO2-rutile for lower Pd amounts (5.5 at. %, 8.4 at. %), while the TiO2:Pd (23 at. %) thin films displayed XRD-amorphous behaviour. Images obtained from AFM displayed dense, nanocrystalline structure with homogenous distribution of crystallites. Additionally performed secondary ion mass spectroscopy investigation confirmed homogenous distribution of Pd in the whole thickness of the prepared thin films.
EN
This work presents the results of optical emission from Eu3+, Tb3+ and Nd3+ luminescence centers in TiO2 thin films. Thin films were prepared by magnetron sputtering from metallic Ti-Eu, Ti-Tb, Ti-Nd targets, respectively. Optical properties were examined by means of photoluminescence and optical transmission measurements. The total content of dopants was analyzed using an energy disperse spectrometer. It has been shown that doping of TiO2 thin films using selected lanthanides results in the visible (Eu, Tb) and near-infrared (Nd) light emission, upon ultraviolet radiation. Additionally, transparency range and optical band gap of prepared thin films were determined, in comparison to pure TiO2.
20
Content available remote The study of structural and optical properties of TiO2:Tb thin films
94%
EN
This work presents the study of the structural and optical properties of TiO2:Tb thin films deposited on Si (100) and SiO2 substrates by magnetron sputtering from metallic Ti-Tb mosaic target. Thin films were studied by means of scanning electron microscopy with energy disperse spectrometer (SEM-EDS), atomic force microscopy (AFM), X-ray diffraction (XRD) and the optical transmission method. From SEM-EDS the total amount of Tb concentration was determined. XRD analysis revealed the existence of crystalline TiO2 in the form of anatase and rutile, depending on Tb amount in the examined samples. The optical transmission method has shown that Tb doping shifts the fundamental absorption edge of TiO2 toward the longer wavelength region.
first rewind previous Strona / 11 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.