Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4658

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 233 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Innowacje
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 233 next fast forward last
1
100%
XX
We współczesnej gospodarce niezwykle ważna jest zdolność do tworzenia i adaptacji nowych rozwiązań, technologii, wprowadzania nowych produktów oraz usług. Należy zauważyć, że obecnie czynnikiem mającym istotny wpływ na rozwój zarówno przedsiębiorstwa, jak i regionu czy kraju są innowacje1. Na obszarze Unii Europejskiej i jej krajów członkowskich można zaobserwować coraz większe zainteresowanie innowacjami, jak również ich wpływem na rozwój społeczno-gospodarczy, czego dowodem jest chociażby nowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Unii - "Europa 2020", w której to innowacje zajmują priorytetowe miejsce. W artykule zdefiniowano pojęcie innowacji, przedstawiono ich rodzaje oraz zaprezentowano ogólne wytyczne zawarte w dokumencie opracowanym przez Komisję Europejską dotyczącym stworzenia we Wspólnocie Europejskiej "unii innowacji". (abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays it is very important to create and adapt new solutions and technologies, and to introduce new products and services. It should be noticed that innovation is the main factor in the development of the companies, regions or countries. The increasing interest in innovation and its impact on socio-economic development can be observed at the level of the European Union and its member countries. Also in new strategy for socio-economic development of the European Union - Europe 2020 innovations occupy a prominent place. This paper describes the concept and types of innovation, presents the general guidelines contained in the document "the union of innovation" drafted by the European Commission. (original abstract)
XX
Koncepcja Living Lab jest stosunkowo nowym podejściem do tworzenia i wdrażania nowatorskich rozwiązań w organizacjach. Jej podstawowym założeniem jest uczestnictwo użytkowników końcowych w całym procesie tworzenia nowości. U podstaw tejże koncepcji leży przeświadczenie, iż efektywność nowych rozwiązań będzie wyższa, gdy ci końcowi użytkownicy będą kreować nowość w warunkach jej rzeczywistego stosowania. Artykuł przybliża koncepcję Living Lab oraz przedstawia praktyczne możliwości jej zastosowania. Rozważania teoretyczne poparte zostały studium przypadku scoutingu wiedzy - rozwiązania przygotowanego i testowanego w Uniwersytecie Łódzkim(abstrakt autora)
EN
The concept of Living Lab is a relatively new approach to the creation and implementation of innovative solutions in organizations. Its basic assumption is the end-user participation in the entire process of creating new products. At the basis of this concept is the belief that the effectiveness of new solutions will be higher when those end users will create a novelty in circumstances of its actual application. Article introduces the concept of Living Lab and presents practical possibilities of its application. Theoretical considerations have been supported by case study of knowledge scouting - solution prepared and tested in the University of Lodz.(author's abstract)
EN
This article sums up the results of research oriented to analyze dynamics and outputs related to the development of two different technological parks in the North-East of Italy: the Area Science Park of Trieste and the Vega of Venezia. The research has tried to find an answer to the following question: what is the regulation model more efficient to implement good innovation policies? The article argues that, to achieve an efficient innovation governance, it is needed a strong regulation by the innovation broker - the central hub of the innovation network, able to support interactions among innovation-makers and innovation-takers. To test this hypothesis, the empirical research has used both qualitative and quantitative methodologies. In the Area Science Park, good innovation performance appears strictly connected to strong regulation of the technological transfer process. In the Vega, differently, low innovation performances are combined with weak innovation regulation. The paper concludes that institutional settings at the local level can be powered by a model of governance innovation able to combine autonomous interactions among main actors involved in technological innovation with a strong regulation of the process by the innovation broker. (original abstract)
4
Content available remote Innowacje procesowe a proces kompleksowej obsługi faktur
100%
XX
Wdrożenie rozwiązania kompleksowej obsługi należy traktować nie tylko jako przejaw nowoczesności i innowacyjności przedsiębiorstwa podejmującego taką decyzję, ale również jako nieuchronną konieczność w aspekcie ekologicznym, społecznym i oczywiście finansowym. I tę wartość dodaną, którą niosą z sobą tego typu rozwiązania, zaczyna dostrzegać coraz więcej firm, upatrując w nich szans na poprawę swoich wewnętrznych procesów. W globalnej i silnie zelektronizowanej gospodarce korzystanie z jednego tylko źródła kapitału, surowców czy technologii nie pozwoli bowiem na skuteczne zaspokojenie potrzeb konkretnego klienta i tym samym na wyróżnienie się wśród konkurencji.(fragment tekstu)
EN
Successful development of en enterprises is conditioned by the conscious and thoughtful implementation of innovation. Innovations are becoming the most effective way to achieve market success in a long time, but they should be reflected in strategic planning of the enterprise. Many enterprises are concerned about the implementation and application of new solutions based on information technologies. Unfortunately, the growing pressure to improve market competitiveness and provide better services for customer make, that the only way of certain development are currently innovations. That's why implementation of complex service invoices should be seen as a solution for rationalization of internal or business processes; mainly because of the speed and efficiency of data processing, cost reduction and other optimizations. It is not only a manifestation of modernity and innovation in an enterprise taking such a decision, but it is also an inevitable necessity in ecological, social and financial aspects.(original abstract)
XX
W prawdziwie innowacyjnych firmach pracownicy wiele wysiłku poświęcają ponoszeniu jak najliczniejszych porażek. Efekty swoich wpadek trzymają, z najwyższą dbałością i honorami, w specjalnym bankowym sejfie. Ów sejf jest sześć razy większy niż ten, w którym gromadzone są sukcesy. To firmowy "bank błędów". (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest teoretyczna analiza zmian w podejściu do pojęcia i mierników innowacji na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. Szczególną uwagę poświęcono sposobom pomiaru innowacji w regionach UE. Zmiana perspektywy widzenia zjawiska innowacji z modelu liniowego na systemowy zaowocowała rozszerzaniem skali ich pomiaru. Chociaż statystyka innowacji w ostatnich latach dynamicznie się rozwija, ich pomiar wydaje się nadal niedoskonały w porównaniu z pomiarem pozostałych zmiennych ekonomicznych. Od połowy lat 90. dynamiczny rozwój przeżywa również regionalny wymiar statystyki innowacji. Liczba publikowanych wskaźników, przede wszystkim na poziomie lokalnym, udostępnianie ich z dużym opóźnieniem i wybiórczość danych stanowią istotne ograniczenie dla przestrzennych analiz innowacyjności.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is a theoretical analysis of changes in the approach to the concept and measures of innovation in the last decades, particularly measures of innovation in the EU regions. The change from linear to systemic model of innovation caused an extension of its measurement. Though statistics of innovation have developed dynamically, its measurement is still imperfect in comparison to the measurement of the rest of economic variables. Since the mid-1990s, also the regional dimension of innovation has developed, however, the limited number of accessible indicators, particularly at local level, time lags and selective data are substantial limitation to spatial analysis of innovation.(original abstract)
XX
W artykule omówiono wyniki badania empirycznego, którego celem była weryfikacja postulowanego przez J.A. Schumpetera związku między innowacjami a kreatywną destrukcją. Badanie przeprowadzono dla branż polskiego przemysłu przetwórczego w latach 1997-2008. Przyjęto, że poziom stosowanej w branżach technologii determinuje rodzaj aktywności innowacyjnej, a tym samym charakter analizowanego związku. Zgodnie z przyjętą koncepcją, branże polskiego przemysłu przetwórczego podzielono na sektor wysokiej i sektor niskiej techniki. Jako pośrednią miarę innowacji zastosowano wskaźnik nakładów na działalność innowacyjną, a do oszacowania kreatywnej destrukcji wykorzystano metodę ewometrii, która umożliwia dekompozycję twórczego niszczenia na efekt selekcji (destrukcję) i efekt innowacji (kreację). (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of our study is an empirical investigation of the relationship between innovations and creative destruction. The research was conducted for branches of Polish processing industry between 1997 and 2008. We made an assumption that the level of technology determined both the character of innovation activity and the character of analyzed relationship. Therefore the branches of Polish processing industry were classified into two sectors: of high and low technology level. As the measure of innovations we used the indicator of expenditures on innovation activities. To quantify creative destruction we used the so called evometrics, which allows for the decomposition of creative destruction into two effects: innovation effect (creation) and selection effect (destruction). (original abstract)
XX
Wnioski wynikające z przedstawionej w niniejszym opracowaniu analizy innowacyjności polskiej gospodarki przeprowadzanej na szczeblu sektorowym (na szczeblu przemysłu i usług w dezagregacji działów PKD) są niezbyt optymistyczne. Polska gospodarka od wielu lat znajduje się w grupie krajów o niskim poziomie innowacyjności zarówno w obszarze potencjału innowacyjnego, jak i efektów wprowadzanych innowacji. W ostatnim rankingu krajów UE opracowanym przez Komisję Europejską zajmuje czwartą pozycję z końca tego rankingu, a sumaryczny wskaźnik innowacyjności jest niewiele wyższy niż w przypadku krajów zaliczanych do grupy słabych innowatorów. Szczególnie niepojąca jest słaba zdolność innowacyjna przedsiębiorstw zarówno z sektora przemysłu, jak i reprezentujących sektor usługowy. Pod tym względem Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w rankingu krajów UE, wyprzedzając w nim jedynie Rumunię i Bułgarię. (fragment tekstu)
EN
The article includes an assessment of the innovation sectors of the Polish economy - industry and services, both in terms of their ability to create innovation and effects of the innovative activity. The analysis has an empirical character and based on the results of two recent edition of the survey CIS (Community Innovation Survey) carried out in three-year cycles in EU countries. The results obtained allow us to formulate some proposals to potential directions of development of the Polish economy in the coming years. (original abstract)
XX
We współczesnej gospodarce głównymi czynnikami rozwoju przedsiębiorstw, regionów i krajów są innowacje. Na poziomie Unii Europejskiej i jej państw członkowskich można zaobserwować wrastające zainteresowanie innowacjami i ich wpływem na rozwój społeczno-ekonomiczny. W nowej strategii na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej - Europa 2020 - innowacje także zajmują ważne miejsce. W artykule wyjaśniono pojęcie innowacji, a także scharakteryzowano przyszłość innowacji w Europie, nawiązując do ogólnych wytycznych zawartych w dokumencie "Unia innowacji" opracowanym przez Komisję Europejską.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays the main factors of the development of companies, regions or countries are innovations. At the level of the European Union and its member countries the increasing interest in innovation and its impact on the socio-economic development can be observed. Also in the new strategy for socio-economic development of the European Union - Europe 2020, innovations occupy a prominent place. This paper presents the issue of innovation as well as decribes the future of innovation according to general guidelines contained in the document "Innovation Union" drafted by the European Commission.(original abstract)
10
Content available remote Innovation in View of Entrepreneurs
80%
EN
The paper presents the entrepreneurs' view on innovation in Lublin Voivodship. It is analysed on the basis of taken research. As a result the paper shows discrepancies of opinions between entrepreneurs implementing and non implementing innovations It points out that a more innovative entrepreneur is less afraid of negative results of innovation although he is more aware of they can occur. (original abstract)
11
Content available remote Ograniczenie rozwoju i funkcjonowania innowacyjnych powiązań integracyjnych
80%
XX
Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest próba wskazania barier rozwoju i funkcjonowania innowacyjnych form powiązań integracyjnych. W opracowaniu dokonano również krótkiej prezentacji koncepcji klasteringu i walorów funkcjonowania struktur klastrowych. Praca ma charakter teoretyczny i poznawczy, wzbogacona danymi empirycznymi, a prowadzone aktualnie dalsze badania pozwolą na prezentację ich szczegółowych wyników w przyszłości.(fragment tekstu)
EN
The subject of research covered display of barriers of development and operation of innovative structures of integration in agribusiness. The study also made a short presentation of the concept of clustering and the advantages of clusters as an example of innovative forms of trade integration. Among the many restrictions in the development of innovative structures of integration are the following: financial capacity, misunder-standing of the idea of establishing a cluster initiative, lack of cooperation with the scientific community, unfavorable economic situation in the region, lack of time and a low level of commitment to take additional initiatives(author's abstract)
12
Content available remote Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) - Application and Impact on Innovation
80%
EN
This paper presents primary assumptions, origins and development of the Theory of Inventive Problem Solving (TRIZ) methodology. It also presents global application of the methodology and its impact on innovation by presenting original research into the interrelation between TRIZ implementation in a company and the increase in the number of patents obtained. Furthermore, it deals with the growing interest in TRIZ in Poland, and it describes events related to that. (original abstract)
13
Content available remote Selected Aspects of Austrian-Polish Cooperation in the Innovation of Enterprises
80%
EN
The article analyses issues of innovation by small and medium-sized businesses in Poland and Austria in the context of the Europe 2020 Strategy. Polish cooperation with Austria is visible mainly in the fields of innovative solutions, nature protection, efficient production and respect for natural resources, which significantly affects sustainable economic development and job growth in both countries. In addition, the countries are connected with respect to economic growth and issues related to the exploitation of natural resources, which are key for the protection of the environment. Related decisions and actions in the near future will have a significant impact on the performance and economic cooperation of the two countries. (original abstract)
14
Content available remote Inkluzja podejścia projektowego w proces tworzenia innowacji
80%
XX
Współczesne procesy kreowania i wdrażania innowacji wymagają właściwych kompetencji i wiedzy ugruntowanej na podbudowie zasad zarządzania projektami. Zwiększa to prawdopodobieństwo właściwej realizacji celów, spełnienia wymagań klientów, a także podnosi efektywność i skuteczność procesów zarządzania innowacjami Zaproponowany model przedstawia włączenie procesów zarządzania projektami w podejście popytowe do tworzenia innowacji. Prezentowane w artykule argumenty wskazują, że te dwa sposoby pracy mogą być łączone w spójne podejście określane mianem innovation project machine, w ramach którego bardziej efektywnie wdraża się i rozwija innowacje, inspiracje czerpiąc m.in. ze sposobów zwinnego zarządzania projektami oraz ugruntowanej już nauki dla menedżerów projektów. Integracja podejścia projektowego z procesami innowacji jest postulatem służącym właściwej realizacji strategii biznesowej w polskich przedsiębiorstwach. (fragment tekstu)
EN
The project-driven approach becomes more and more important way in achieving operational and strategic objectives and the manner of the general improvement of the enterprise performance, including the field of innovation management. The paper presents the idea of "innovation project machine". The aim of the paper is to verify the project-driven approach in the process of creating innovative solutions. The arguments presented in the article show that these two ways of working can be combined into an "innovation project machine". The "innovation project machine" can capture new ideas more effectively and execute innovation, inspired by agile project management and with learning for managers. The integration of project-driven approach with the processes of innovation is a postulate that can serve proper implementation of the business strategy in enterprises, including Polish enterprises. (original abstract)
15
80%
XX
Celem pracy jest przedstawienie koncepcji innowacji społecznych, wstępnych wyników badań potrzeb innowacji i metody crowdsourcing jako skutecznej w poszukiwaniu i tworzeniu innowacji społecznych w Polsce. Stawiamy hipotezę, że bardziej efektywną (tańszą, szybszą) metodą eksplorującą idee i pomysły członków społeczeństwa jest crowdsourcing. Jej zastosowaniu sprzyjają techniki komunikacji informatycznych. (fragment tekstu)
EN
The purpose of the study was to present the method of 'crowdsourcing' as being effective in finding and creating social innovation in Poland. For its implementation the secondary sources have been used - mainly foreign-language literature. It was assumed that in Poland there are unused entrepreneurial and social sources of the growth of innovativeness and of the common good. It has been documented that in identifying the needs of different groups of society and generating innovative ways of satisfying them, a 'crowdsourcing' method should be used in Poland to a greater extent. (original abstract)
XX
Europę Środkowo-Wschodnią można uznać za szybko rozwijające się centrum przedsiębiorczości i innowacji. Istnieje tam rozbudowany ekosystem, w którym współpracują uniwersytety/szkoły biznesu, inwestorzy kapitału wysokiego ryzyka i organizacje non-profit, dążąc do wsparcia przedsiębiorczości na wielu poziomach. Artykuł ma na celu przeanalizowanie ekosystemów przedsiębiorczości występujących w dwóch znaczących stolicach Europy Środkowo- Wschodniej - Budapeszcie i Pradze, które ze względu na przebiegającą przez nie prostą linię geograficzną, przecinającą tę część Europy, są często określane mianem "korytarza przedsiębiorczości" Europy Środkowo-Wschodniej i stanowią główne ośrodki działalności gospodarczej w tym regionie. W ciągu ostatnich kilku lat w tych miastach powstało szereg nowych firm, które odniosły sukces. Należą do nich AVG i Avast z Czech i Prezi, LogMeIn oraz Ustream z Węgier. W badaniu ekosystemów przedsiębiorczości zastosowaliśmy metodę studium przypadku i przeprowadziliśmy wywiady z kluczowymi interesariuszami z czołowych szkół biznesu i przedsiębiorstw venture capital w regionie, a także z założycielami nowych firm. Staramy się określić wyzwania, przed którymi stoją nowe firmy w tych regionach oraz sposób, w jaki ekosystemy regionalne mogłyby najlepiej pomóc w rozruchu i rozwoju nowych przedsięwzięć. Artykuł kończą główne zalecenia dotyczące najlepszych sposobów umocnienia regionu jako globalnego centrum przedsiębiorczości, wprowadzenia cennych pomysłów na rynek przy wsparciu kadry kierowniczej uczelni, decydentów, jak również rozkwitającego w regionie ekosystemu przedsiębiorczości obejmującego tzw. anioły biznesu, inwestorów kapitału wysokiego ryzyka i inkubatory przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)
EN
It can be stated that Central and Eastern Europe is fast becoming a hub for entrepreneurship and innovation. There appears to be a robust ecosystem where universities/business schools, venture capitalists and non-profit organizations are working together to promote entrepreneurship at several levels. This paper seeks to explore the entrepreneurial ecosystems prevalent in 2 prominent central and eastern European capital cities - Budapest and Prague, often referred to as the "Entrepreneurial corridor" of the CEE due to the straight line they represent geographically, cutting across the CEE region and being the main centers of entrepreneurial activity in this region. In the past few years several startup success stories have emerged across these cities. These include AVG and Avast from the Czech Republic and Prezi, LogMeIn, and Ustream from Hungary. To study the entrepreneurial ecosystems, we employ the case study methodology and interview key stakeholders at prominent business schools and venture capital firms in the region in addition to the founders of new businesses. We seek to understand the challenges faced by new businesses in these regions and how the regional ecosystems could best assist in the start-up and development of new ventures. We conclude by presenting key recommendations on how best to strengthen the region as a global entrepreneurial hub, to bring valuable ideas to the market with support from university management, policy makers as well as the region's burgeoning entrepreneurial ecosystem of angel investors, venture capitalists and business incubators. (original abstract)
XX
Opracowane na podstawie zaleceń Oslo Manual formularze GUS o innowacjach w przemyśle i sektorze usług (PNT-02, PNTu-02) określają m.in. zestaw informacji na temat źródeł i barier finansowania działalności innowacyjnej w przekroju regionów (województw) Polski. Zbierane w tym zakresie materiały, choć zawierają luki i nie operują kompleksową klasyfikacją środków pokrywających nakłady na innowacje ani też szczegółową systematyką finansowych barier procesów innowacyjnych, prowadzą do dwóch zasadniczych spostrzeżeń. Po pierwsze, podstawowym źródłem finansowania innowacji w latach 2006- -2009 były środki własne innowatorów, uzupełniane przez kredyty bankowe. Po drugie, dominacji tych pozycji mogły towarzyszyć bariery dla innowacji z lat 2004-2006 w postaci braku środków własnych i dostępu do zewnętrznych źródeł zasilania finansowego. (abstrakt oryginalny)
EN
Based on the guidelines of the Oslo Manual, forms issued by the Main Statistical Office concerning innovation in industry and services (PNT-02, PNTu-02) define a set of gathered information on sources and barriers of financing innovation activities with regard to regions (voivodeships) in Poland. The collected data, although incomplete and without an arrangement of financial barriers in innovation processes, lead to two basic conclusions. Firstly, the main source of financing for innovation in 2006-2009 were the innovators' own means, complemented with bank credits. Secondly, the domination of these items could have been challenged by innovation barriers in 2004-2006, such as no internal means or access to external sources of financial supply. (original abstract)
18
Content available remote Innowacje we współczesnych koncepcjach rozwoju regionalnego
80%
XX
W latach 90. XX w. nastąpiło przekształcenie wcześniejszego zainteresowania aglomeracją i nowymi przestrzeniami przemysłowymi w stronę zagadnień oscylujących wokół problematyki skupisk (klastrów), sieci i procesów wiedzy i innowacji. Jest to konsekwencją przesunięcia akcentu z badań relacji input-output i powiązań materialnych w kierunku zagadnień poświęconych społecznym i instytucjonalnym aspektom wzrostu. Ta orientacja badań eksponuje pozaekonomiczny charakter relacji gospodarczych w globalnej i opartej na wiedzy gospodarce. Podkreśla istotne znaczenie czynników terytorialnych, zakorzenionych lokalnie w rozwoju gospodarczym. Nauki regionalne podkreślają że innowacja jest zlokalizowanym i osadzonym terytorialnie procesem. Region jest miejscem interakcji potrzebnych dla zaistnienia procesów innowacji, inaczej mówiąc, innowacja jest procesem geograficznie zakorzenionym. Szczególną rolę w wyjaśnianiu terytorialnego kontekstu procesów innowacji odgrywa koncepcja środowiska innowacji, regionu uczącego się, regionalnego systemu innowacji oraz klastra innowacyjnego. (fragment tekstu)
EN
This paper describes the regional (territorial) context of innovation presented in the literature. The author presents four key concepts: learning regions, 'milieu innovater', regional innovation systems and innovative clusters. These theories emphasize that innovation processes are territorial, cultural and systemic in their nature. Innovation is a locally embedded process. In this context regions are considered not only as a physical space, but also as a self-sustaining "machinery of knowledge" and an incubator for innovative processes. (author's abstract)
XX
Celem artykułu jest próba klasyfikacji aktualnego potencjału innowacyjnego regionu zachodniopomorskiego na tle innych regionów Polski. Na tle aktualnej sytuacji gospodarczej regionu zachodniopomorskiego (w kontekście oceny potencjału innowacyjnego) autor zaprezentuje w sposób syntetyczny wybrane aspekty determinujące rozwój potencjału innowacyjnego regionu. Z uwagi na objętość i charakter publikacji autor celowo zrezygnował ze szczegółowego opisu metodologii pomiaru oraz konstrukcji narzędzi pomiarowych czy też próby uchwycenia i oceny związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między determinantami wpływającymi na potencjał regionu czy wykazania barier rozwoju innowacyjności w regionie. Pierwszy aspekt jest szeroko opisywany w literaturze, drugi zaś jest przedmiotem innych publikacji autora.(fragment tekstu)
EN
It is widely recognized that, innovation is one of the key elements shaping the competitiveness of enterprises and one of the most progressive factors of development and socio-economic growth in the local and regional dimension. The importance of innovation for economic development is clearly emphasized in the creation of the economic policy of the European Union and supported by the assumptions of the Lisbon Strategy which aims is to build a European knowledge-based economy. The article described the current level of innovation will be the region of West and will be carried out to analyze and evaluate the major determinants of the development of the region.(author's abstract)
20
80%
XX
Jedną z cech współczesnego świata jest wzrost znaczenia rożnego rodzaju zmian, w tym zmian o charakterze innowacyjnym zarówno dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla całej gospodarki. Innowacje uznawane są za element przedsiębiorczości i mają strategiczne znaczenie dla przedsiębiorstwa, w tym również małego i średniego. Otoczenie, w jakim funkcjonują małe i średnie firmy oraz jego rosnąca zmienność i złożoność, sprawia, iż aby pokonać konkurencję, muszą one poszukiwać rożnych możliwych strategii zapewniających sukces rynkowy. W przypadku tego typu firm o rozwoju i wzroście konkurencyjności decyduje głownie znajomość rynku i potrzeb klientów. Dlatego ich szanse związane są ze zorientowaniem na klienta, zaspakajaniem jego potrzeb oraz takim wyborze niszy rynkowej, która nie jest atrakcyjna dla silniejszych konkurentów. Firmy te muszą więc ciągle redefiniować swoje postępowanie, zmieniać procesy i produkty. Powoduje to, że innowacje stają się coraz częściej priorytetem strategicznym. Uważa się je za najistotniejszy element strategii wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od skali i zakresu prowadzonej działalności1. Zlekceważenie działania w tym zakresie może oznaczać wzrost ryzyka utraty pozycji rynkowej. (fragment tekstu)
EN
Introducing changes allows enterprises to gain and maintain their advantage over competitors. Undertaking innovative activity by small and medium-sized enterprises in a dynamically changing environment is one of the best ways of surviving and succeeding on the market. Innovations are considered as the most effective means of achieving, maintaining and improving an enterprise's position on the market. The paper presents the results of research on innovative changes in the context of operation strategies pursued by small and medium-sized enterprises running their business activity in the area of Zagłębie Dąbrowskie. (fragment of text)
first rewind previous Strona / 233 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.