Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 578

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Infrastructure
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
1
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie roli i znaczenia Pan-europejskich korytarzy nr VII i X dla Republiki Macedonii. Autorka wskazuje, że inwestycje infrastrukturalne wywierają bezpośredni wpływ na społeczeństwo i gospodarkę. Projekty transportowe są skorelowane z m.in. PKB, zatrudnieniem, handlem zagranicznym, turystyką. Infrastruktura transportowa odgrywa też dużą rolę w rozwoju regionów. (abstrakt autora)
EN
Development of European integration process defi nes a new role for transport infrastructure. Besides of its primary function as a basis for social-economical activity, transport infrastructure has been seen as an important factor and condition for achieving benefi ts of European integration. (fragment of text)
XX
Zwrócono uwagę na zakres ingerencji władz lokalnych i centralnych w gałęzie infrastrukturalne.
3
80%
XX
Dotychczasowe rezultaty programu budowy autostrad w Polsce to przykład jednej z bardziej spektakularnych porażek w zakresie rozwoju infrastruktury obciążających wspólnie wszystkie kolejne ekipy rządzące w Polsce. Celem niniejszego opracowania jest próba zarysowania odpowiedzi na pytanie, dlaczego osiągnięte w zakresie budowy autostrad w Polsce wyniki są tak odległe od pierwotnie zakładanych. (fragment tekstu)
EN
The aim is to answer the question: why is there such a disparity between the actual results in motorway constructions in Poland and those originally intended? Between 1990 and 2008, most programming and regulating activities produced poor results. The author contends that the reasons for this are faults in the planning process together with a lack of commitment to those plans already accepted, the latter stemming for the most part from political motives. (fragment of text)
XX
Transport towarów w pomieszczeniach infrastruktury logistycznej odbywa się najczęściej za pomocą urządzeń transportowych o charakterze stacjonarnym (taśmociągów, wind) lub mobilnym (wózki, pojazdy transportowe). Pierwszy sposób wymaga rozmieszczenia na stałe w obiekcie elementów konstrukcyjnych urządzeń transportowych. MoŜe to komplikować przebieg innych istniejących ciągów komunikacyjnych i transportowych w obiekcie. Drugi sposób opiera się na wykorzystaniu czynnika ludzkiego w procesie sterowania i kontroli. W pewnych okolicznościach może nie być możliwości zastosowania Ŝadnego z wymienionych sposobów transportu ładunków. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie innego rozwiązania. W artykule przedstawiono koncepcję oraz model autonomicznej mobilnej platformy transportowej wykorzystującej w procesie sterowania siatkę tagów RFID o znanej topografii. Wykorzystany system orientacji w terenie umożliwia realizację zadań transportowych oraz kontrolę nad procesem sterowania i przemieszczania się platformy.(abstrakt oryginalny)
EN
Transport of the commodity in logistics infrastructure's space is made more often by transport devices which are stationary elements (belt transporters, lifts) or mobile (carts, transport vehicle). The first way requires to locate construction elements of transport devices in object. It can complicate other existing communications way and artery of traffic. The second way base on using a human elements in control process. Sometimes it can't use any of this load transport's way. In this case it's necessary to use a different way. This article presents the concept and model of autonomic and mobile transport platform using RFID tags with known topography system in control process. Using RFID positioning system in area enables to realize of transport missions and control of process to give dispositions and management moving process.(original abstract)
XX
Infrastruktura transportu, w tym transportu samochodowego, uznawana jest za podstawowy element warunkujący prawidłowe funkcjonowanie danego regionu. Związane jest to z funkcjami pełnionymi przez transport na rzecz społeczeństwa i gospodarki. Właściwie rozwinięta, o dobrych parametrach jakościowych i ilościowych sprawia, iż jakość życia, w tym mobilność obywateli, jest lepsza. Dobra infrastruktura transportu sprzyja wzrostowi gospodarczemu. Można stwierdzić, że jakość infrastruktury transportowej decyduje o poziomie konkurencyjności regionu. (fragment tekstu)
EN
Owing to EU funds in 2007, in West Pomeranian Province, managed to return the section of motorway A-6 to use (section Klucz-Kijewo) and Kobylanki, Morzyczyna and Zieleniewa ring road, in the sequence of road no. 10. Both investments were co-fi nance as part of the European Regional Development Fund (perspective 2004-2006) and in a signifi cant way also improved the travel quality, safety (road no. 10 is acknowledged one the most dangerous in Poland). Expressway S-3 planned to realization will create the new quality of communication connection between Szczecin and other centres in the country and abroad. However, it is necessary to remember, that for the appropriate development of the province, using its chances, faster road investments than planned in government documents are needed on the entire road network of West Pomeranian Province. Planned for the accomplishment investments in the development of railway infrastructure of the West Pomeranian Province one should regard as insufficient. A fact of including only one railway line in the indicative list of big individual projects Operational Programme 'Infrastructure and Environment' is proving it. Investments on remaining lines have been planned for later years. Such action will not serve the improvement of competitive position of this mode of transport especially in relation to road transport. (author's abstract)
XX
W literaturze anglojęzycznej i niemieckojęzycznej można znaleźć szereg analiz efektywności inkubatorów przedsiębiorczości. Badane są efekty wzrostu zatrudnienia w przedsiębiorstwach w inkubatorze. Porównywane są przedsiębiorstwa w inkubatorach z tymi, które funkcjonują poza nim. W badaniach analizuje się częstotliwość korzystania przez przedsiębiorstwa z usług inkubatorów przedsiębiorczości, a także ich jakość. Bada się też wpływ inkubatora przedsiębiorczości na zmiany w wypracowanych schematach działań przedsiębiorców. Analizie poddaje się ponadto wpływ inkubatora na powstawanie przedsiębiorstw. (fragment tekstu)
EN
The literature gives plenty of examples of how to measure the effectiveness of a business incubator. However the measuring efficiency of the incubators is a new way to present its strengths and weaknesses. It is also an opportunity to find the new enhancement solutions. Implementation of the method presented in this article is to be used as a tool to develop the business incubators. Using the presented method will give an overview of how efficiently a business incubator or a group of incubators function. The analysis of the outcome of a survey created accordingly to the presented method will show the possibilities for the business incubators to increase efficiency. (fragment of text)
7
Content available remote Zróżnicowania regionalne w rozwoju infrastruktury transportu drogowego w Polsce
80%
XX
Jednym z zasadniczych kierunków polityki gospodarczej UE jest polityka regionalna rozumiana jako świadoma i celowa działalność organów władzy publicznej, ukierunkowana na wzrost konkurencyjności podmiotów gospodarczych, poziomu życia mieszkańców oraz potencjału gospodarczego regionów jako czynników decydujących o poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Aktywność podmiotów gospodarczych jest jednoznacznie związana z określoną przestrzenią. W coraz większym stopniu konkurencyjność i związany z nią sukces przedsiębiorstw nie jest wynikiem posiadanych przez nie tylko czysto materialnych zasobów czy też samej przedsiębiorczości. (fragment tekstu)
EN
Considering the present direction of structural changes in Poland, it is observed that regional diversity of road transport infrastructure is a basic obstacle in the process of economic activation of regions. Negligence in the infrastructure network development is the reason for rising transport service costs and at the same time it restricts the cooperational opportunities and lowers the region competitiveness. Therefore the inspection of regional diversity of the road network remains a basic element for shaping its future development. In this article, an example of chosen methods in the process of analysing the regional diversity of the road network in Poland is presented. (fragment of text)
XX
Przyjęta w 2015 r. przez wszystkie państwa członkowskie ONZ Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju stawia duże wyzwania współczesnej infrastrukturze. Od zasobów infrastruktury, a w szczególności jej jakości, zależeć będzie pomyślna realizacja ujętych w agendzie Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs). Mając to na uwadze, jako cel artykułu przyjęto przedstawienie wymagań wobec powstającej współcześnie infrastruktury, która ma wspierać zrównoważony rozwój, czyli posiadać cechy infrastruktury zrównoważonej. Dokonano zatem próby scharakteryzowania tego stosunkowo nowego pojęcia, które wciąż ewoluuje, brakuje bowiem nadal ostatecznych rozstrzygnięć odnośnie do jego interpretacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The Agenda for sustainable development adopted by all UN member states in 2015 sets big challenges for modern infrastructure. The successful implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) included in the Agenda will depend on the infrastructure resources, and in particular the infrastructure's quality. The aim of the article is to present the requirement for the new infrastructure to support sustainable development and to have features of sustainable infrastructure. Thus, an attempt was made to characterize this relatively new concept which is evolving and there are no definitive solutions regarding its interpretation.(original abstract)
XX
W perspektywie finansowej 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne (RPO) stanowią jedno z ważniejszych źródeł finansowania inwestycji w infrastrukturę, przyczyniając się do realizacji celów polityki rozwoju regionalnego. Projekty dofinansowane z funduszy strukturalnych w ramach RPO, dotyczą różnych obszarów (osi priorytetowych), zaczynając od gospodarki, a kończąc na spójności społecznej. Odpowiednio rozwinięta i dostępna infrastruktura społeczna przyczynia się do pozytywnych zmian jakościowych i ilościowych w kapitale ludzkim, kształtuje m.in. atrakcyjność osiedleńczą danego układu terytorialnego. W ten sposób wpływa na podnoszenie konkurencyjności regionów i oddziałuje na gospodarkę całego kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
The article contains an analysis of the European Union's financial support in the framework of the Regional Operational Programme of the Zachodniopomorskie Voivodeship (RPO WZ) in terms of social infrastructure. The publication consists of an introduction, three parts and summary. In the first part of this article describes the Re-gional Operational Programmes of the financial objectives of regional development pol-icy. In the second part of the article described the social and economic aspects of in-vestment in social infrastructure. Part three analyze the value of signed contracts under the RPO regarding social infrastructure. The whole is finished with synthetic conclu-sions of reaching the goal.(original abstract)
10
Content available remote Luka infrastrukturalna inwestycji publicznych w Polsce
80%
XX
Publiczne inwestycje infrastrukturalne stanowią, obok inwestycji w badania i rozwój, kapitału produkcyjnego, łącznej jakości czynników produkcji i instytucji kluczowy czynnik, od którego uzależniony jest wzrost i rozwój gospodarczy kraju przekładający się na dobrobyt społeczeństwa. Wysoki poziom infrastruktury gospodarczej i społecznej wpływa bezpośrednio na zwiększenie atrakcyjności danego kraju czy regionu w oczach potencjalnych inwestorów, jak również prowadzi do ożywienia otoczenia i wpływa na wzrost dobrobytu społeczności lokalnych. Dlatego tak istotna staje się ocena zrealizowanych inwestycji publicznych w obszarze infrastruktury oraz trafne zdiagnozowanie po-trzeb infrastrukturalnych, od którego zależeć może przewaga konkurencyjna jednostki gospodarczej, społeczeństw, regionu czy kraju. Celem artykułu jest identyfikacja i ocena luki infrastrukturalnej inwestycji publicznych w Polsce na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. (abstrakt oryginalny)
EN
The high level of infrastructure investments has a great impact on attractiveness of a country or region. It could lead them to gain competitive advantage and economic de-velopment. Knowing their infrastructure needs and infrastructure investment gap level, governments are able to plan expenses properly and support their policies. The aim of this paper is to identify and evaluate infrastructure gap in public investment in Poland taking into consideration West Pomeranian Voivodeship example.(original abstract)
XX
Przemiany zachodzące w gospodarce są uzależnione od warunków realizowania operacji logistycznych. Celem tego opracowania jest przedstawienie zmian wydajności logistycznej, jakie zaszły w Polsce w okresie przynależności Polski do UE. Jako metodę badawczą przyjęto porównanie zmian wskaźnika LPI (Logistic Performance Index) w okresie członkostwa Polski w UE. Wskaźnik ten umożliwia przekrojowe porównanie wielu aspektów wpływających na sprawność operacji logistycznych w danym kraju. Awans w globalnym rankingu współczynnika wydajności logistycznej (LPI) w roku 2014 na pozycję 31. dokonany został dzięki ważonej ocenie wskaźników w sześciu obszarach wpływających na wydajność logistyczną danego państwa. Na przestrzeni 7 lat w Polsce zanotowano znaczącą poprawę w obszarze każdego z nich. Rozszerzająca się strefa aktywności logistycznej Europy jest dowodem na realizowanie scenariusza włączania gospodarki Polski w struktury gospodarcze UE i pośrednio uczestniczenia w światowej wymianie towarowej(abstrakt oryginalny)
EN
The changes taking place in the economy also depend on the conditions of the implementation of logistics operations. The aim of this paper is to present the changes that have occurred in logistic conditions in Poland during the Polish membership in the EU. The research method adopted is the comparison rate changes of LPI (Logistic Performance Index) during the Polish membership in the EU. This indicator enables the cross-comparison of many aspects that affect the efficiency of logistics operations in the country. The promotion in the global ranking of logistics performance index (LPI) in 2014 to the 31st position, was also marked by a weighted evaluation of indicators in six areas that affect the efficiency of the logistics of the country concerned. For over seven years in Poland, there has been significant improvement in the area of each of them. The expanding area of logistics activity in Europe is a proof of scenario to enable the implementation of Polish economy in the EU's economic structure and indirectly the participation in the global exchange of goods(original abstract)
XX
W pracy wykorzystano zmodyfikowaną metodę analizy strategicznej SWOT/M do oceny zdolności operacyjnych portu w Elblągu, jako głównego portu morsko-rzecznego na Zalewie Wiślanym. Badania prowadzono pod kątem planowanego przekopu Mierzei Wiślanej ukierunkowanego w dużej mierze na podniesienie rangi i potencjału morskiego portu Elbląg oraz stymulowanie jego rozwoju społeczno-gospodarczego. W pierwszej części przedstawiono charakterystykę nawigacyjno-eksploatacyjną portu Elbląg, w drugiej zarysowano podstawowe założenia metodologiczne analizy SWOT i zakres jej modernizacji. Wyniki przeprowadzonych badań zobrazowano za pomocą analitycznych wskaźników i wektorowego wykresu. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper uses the modified SWOT/M strategic analysis methodology to assess the operational capacity of the Elblag port as the main sea-river port in the Vistula Lagoon. The study was conducted with a view to the planned spillway of the Vistula Spit directed to a large extent to increase the rank and potential of the Elblag maritime port and to stimulate its socio-economic development. The first part presents the navigation and operating characteristics of the port of Elbląg. The second part outlines the basic methodological assumptions of the SWOT analysis and the scope of its modernization. The results of the studies were illustrated by means of analytical indicators and a vector plot. (original abstract)
XX
Współczesna gospodarka światowa odznacza się tendencją do zwiększenia rotacji dóbr. Mimo tej tendencji nie da się wyeliminować procesów magazynowania, choć nie są one już tak skomplikowane jak przed laty. Przedsiębiorcy mogą wyposażyć swoje magazyny w specjalistyczny sprzęt, który zdecydowanie ułatwia pracę i sprawia, że będzie ona bardziej efektywna. Firmy, które swoje magazyny wyposażyły w nowoczesne urządzenia i środki transportu, usprawniły sobie organizację pracy i zapewniają świadczenie usług na wysokim poziomie. Euroterminal obsługuje wielu kontrahentów, którzy działają w różnych dziedzinach. Chcąc sprostać wymaganiom klientów, musi zatem mieć odpowiednią infrastrukturę magazynową, dobrze zorganizowaną kadrę kierowniczą, odpowiedzialnych pracowników i sprawdzonych podwykonawców usług. Euroterminal w Sławkowie swoją dzielność opiera przede wszystkim na świadczeniu różnego typu usług przeładunkowych i składowania. Ponadto w zakres jego działalności wchodzi pilotowanie frachtów kolejowych, samochodowych oraz dokonywanie odpraw celnych.(fragment tekstu)
EN
The article refers to modern solutions in handling technology. It discusses logistics infrastructure problems in Euroterminal in Sławków, which is an important distribution and handling link dealing with freight traffi c mainly in the East - West direction.(author's abstract)
14
Content available remote Instytucjonalne stymulatory rozwoju inwestycji infrastrukturalnych w Polsce
80%
XX
W Polsce, podobnie jak w innych krajach, istnieje duże zapotrzebowanie na inwestycje infrastrukturalne, których realizacja, biorąc pod uwagę cechy infrastruktury, nastręcza wiele problemów. Z uwagi na bardzo wysoki poziom kapitałochłonności i długi okres realizacji inwestycji infrastrukturalnych pozyskanie funduszy na ich finansowanie nie jest łatwym przedsięwzięciem. Budżety większości państw balansują na granicy dopuszczalnego poziomu deficytu w warunkach coraz większych oczekiwań społeczeństw w zakresie - z jednej strony - szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego, a z drugiej - dostępu do powszechnej i nowoczesnej infrastruktury. Wysoka kapitałochłonność i długie okresy kredytowania czy udzielania pożyczek stwarzają w wielu krajach, w tym w Polsce, bariery nie do pokonania bez dodatkowego wsparcia ze strony władz publicznych w postaci udzielania gwarancji skarbu państwa czy bezpośredniego wspierania finansowego. Dla tych potrzeb w Polsce uruchomiono Program "Inwestycje Polskie". Celem opracowania jest ocena podjętych przez polski rząd decyzji o instytucjonalnym wsparciu finansowania inwestycji infrastrukturalnych (zaliczanych do inwestycji dużych, według kryterium znaczenia strategicznego dla kraju oraz odpowiednio dużej wartości kosztorysowej), poprzedzona wykazaniem znaczenia inwestycji infrastrukturalnych i ich cech szczególnych wpływających na możliwości ich finansowania.(abstrakt autora)
EN
In Poland, like as in other countries, there is a big demand for infrastructure pro-jects, which realization, because of infrastructure features, has brought many problems. Gaining of funds for infrastructure projects is really difficult process because of high level of capital absorbency and long term of infrastructure projects realization. Budgets of many countries have been balancing at admissible limits of deficits in terms of higher and higher communities expectations for social security in one side, and access to modern and general infrastructure. A high level of capital absorbency and long terms of loans and grants creates barriers impossible to overcome without state guarantees or ad-ditional financial support. For this reasons in Poland has come to life Program "Polish Investment". The aim of a paper is to assess an activity of such Program.(author's abstract)
XX
Atrakcyjność turystyczna miejscowości czy regionu wynika z charakterystycznych dla niego szeroko rozumianych walorów turystycznych, stanu środowiska naturalnego, możliwości dotarcia do niego, czyli dostępności komunikacyjnej oraz infrastruktury turystycznej na obszarze recepcji ruchu turystycznego. Jest ona konsekwencją działalności mającej na celu przystosowanie przestrzeni do potrzeb turystów1. Infrastrukturę turystyczną według M. Nowakowskiego stanowi "zbiór obiektów zagospodarowania turystycznego i paraturystycznego wraz z innymi formami zainwestowania niekubaturowego, wykorzystywanymi w celach turystycznych i wypoczynkowych"2. W literaturze przedmiotu infrastrukturę turystyczną utożsamia się z zagospodarowaniem turystycznym. (fragment tekstu)
EN
The tourism attractiveness of a city or a region is a result of its characteristic, widely understood tourism valor, the state of natural environment, the possibility to get there, that is communication availability and tourism infrastructure in scope of reception of tourism movement. In this paper, author describes results of public opinion poll in scope of tourists' opinions of Gmina Głuchołazy tourism infrastructure state. In ending remarks, author, describing conclusions taken from analyses, proposes to introduce sufficient promotion instruments, which will make a tourist, using well developed sportrecreational base of Czech part of Góry Opawskie, to be back to Polish part and to use hotels and restaurants base of Gmina Głuchołazy, which was well judged by interviewees.(original abstract)
EN
The development of waterways obviously means an increase in the transport accessibility of areas within their reach. It provides an opportunity to reduce congestion on roads and railways and leads to low-emission transport. The improvement of shipping parameters also seems to be an opportunity to attract to Poland large-scale tourism services related to river cruises. The aim of the article is to try to indicate the potential of tourist trips on river cruisers in the context of the presented waterway development plans. Demonstrating them should be an additional argument for the development of this mode of transport.(author's abstract)
17
Content available remote Gospodarcze aspekty rozwoju turystyki w województwie podlaskim
80%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie niezbędnych działań menadżerskich,które przyczynią się do rozwoju gospodarczego województwa podlaskiego przez rozwój turystyki, w tym rekreacyjnej i sportowej.(fragment tekstu)
EN
Tourism is a multidimensional conception. In its range it covers especially the issue of recreation and sports (therefore we've got a concept of recreational tourism and sports tourism). In the literature of this subject can be found many attempts to explain the meaning of tourism. It depends on the scientific field which defines its tourism aspect. The tourism is analyzed as a psychological, social, dimensional, cultural and economic effect. After the analysis of several tourism definitions quoted in an article, the principles, functions and basic elements of tourism composition have been determined.The underline of necessary manager actions is the purpose of this article. Achievement of these actions will contribute to economic development of Podlaskie province, through the development of tourism - including recreational and sports tourism.(author's abstract)
XX
Intensyfikacja obserwowanych obecnie przemian w różnych sferach aktywności: ekonomicznej, kulturowej, społecznej i technologicznej, powoduje istotne zmiany w sposobie i rodzaju spędzania czasu wolnego. Wyróżnikiem współczesnych alternatyw spędzania czasu wolnego, a zarazem kierunków jego ekspansji jest coraz częstsze podejmowanie zróżnicowanych form aktywności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem wolnej przestrzeni. Potwierdzeniem rosnącego znaczenia turystyki dla społeczeństwa są wszystkie opublikowane w ostatnim czasie raporty prognostyczne, w których przewiduje się, że przynajmniej w ciągu najbliższych kilku lat turystyka będzie jedną z największych gałęzi gospodarki narodowej. Postępująca popularyzacja i rosnąca świadomość społeczeństwa na temat istotności aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego spowodowała wzrost zainteresowania również sportami zimowymi. Narciarstwo, snowboarding obecnie są preferowanymi przez polskich turystów sposobami spędzania czasu wolnego w okresach zimowych. W odpowiedzi na obserwowany popyt powstaje coraz więcej ośrodków narciarskich o coraz wyższym poziomie świadczonych usług. Celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie, analiza oraz ocena zagospodarowania obszaru województwa małopolskiego w dostępność infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej narciarstwa. Zakres przestrzenny badań oscyluje wokół obszaru gminy Zawoja. Dla celów poznawczych pracy autorzy przeprowadzili analizę, traktując obszar gminy jako jednostkę badawczą.(abstrakt autora)
EN
The intensification of the current transformations in the various spheres of economic, cultural, social and technological activity causes significant changes in the manner and nature of free time. One of the most popular ways of spending free time and the direction of its expansion is the increasing number of various forms of sports activities, with particular emphasis on free space. The confirmation of the growing importance of tourism for society is all the recently published prognostic reports, in which it is expected that at least in the next few years tourism will be one of the largest branches of the national economy. Progressive popularization and growing public awareness of the importance of active leisure activities have increased the interest in winter sports. Skiing, snowboarding are now becoming more and more preferred forms of spending free time in winter by Polish tourists. In response to the observed demand, more and more ski resorts are becoming increasingly popular. The aim of this study is to identify, analyze and evaluate the development of the Małopolskie voivodship in the accessibility of tourist and recreational infrastructure for skiing. The spatial scope of the research oscillates around the area of the Zawoja municipality. For the cognitive purposes of the study, the authors carried out the treatment of the municipality area as a research unit.(author's abstract)
19
Content available remote China - European Union Rail Freight Traffic: Slow Growth Despite Media Spotlight
80%
EN
The Chinese Silk Road concept is attracting more and more attention. It involves (geo)politics, economics, infrastructure and transport development. The idea of faster transport of goods overland via Central-Asia by rail between Europe and China has become very popular, but there has been little attention devoted to the fact that the possibility of direct European Union-China rail freight transport has already existed for decades. This article examines statistical data about the rail traffic between the European Union and China and seeks to provide an answer to the question, what can be the realistic future of this transport connection? Trade data suggests that despite the growth in rail freight transport, this mode will be marginal for the transport links between China and Europe. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest charakterystyka infrastruktury żeglarskiej funkcjonującej na europejskich wodach morskich. Została ona wykonana za pomocą metody typologicznej, która umożliwiła wyróżnienie głównych typów infrastruktury żeglarskiej ze względu na genezę jej powstania, strukturę rodzajową (i związany z nią zakres świadczonych usług), pełnione funkcje (w obrębie usług dla turystyki żeglarskiej), a także uwarunkowania lokalizacyjne i topograficzne. Materiał analityczny został zebrany przez autora podczas ponad 20-letnich wędrówek żeglarskich po wielu morskich akwenach europejskich. Został on dodatkowo uzupełniony o informacje zawarte w literaturze przedmiotu, w tym w różnych wydawnictwach nautycznych przeznaczonych dla żeglarzy (głównie mapy, locje i specjalistyczne przewodniki żeglarskie). Dokonana w ten sposób systematyczna charakterystyka morskiej infrastruktury żeglarskiej stanowi uporządkowane kompendium wiedzy na temat sposobu zagospodarowania obszarów nadmorskich na potrzeby turystyki żeglarskiej w Europie. Może ona ponadto być punktem wyjścia do dalszych, bardziej szczegółowych analiz.(abstrakt autora)
EN
The aim of this paper was to characterize tourist infrastructure located in European maritime areas. The study was conducted using a typological method allowing to distinguish the major types of sailing infrastructure with respect to its origins, generic structure (and the resulting scope of services), functions served (in respect of sailing tourism services), and conditions connected with the localization. The material for analysis has been collected by the author for over twenty years of sailing trips on numerous European marine waters. It was then supplemented with pieces of information from the literature, including nautical publications for sailors (primarily charts, pilot books, sailing directions and specialist cruising guides). The systematic description of sailing infrastructure elaborated in this way constitutes an ordered almanac of knowledge about the ways of adaptation of coastal areas for sailing tourism in Europe. Furthermore, it may serve as a vantage point for more detailed analyses.(author's abstract)
first rewind previous Strona / 29 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.