Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 194

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
2
Content available remote Bezpieczeństwo procesowe w przemyśle chemicznym
100%
PL
Przedstawiono działania służące podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa pracy, takie jak: tworzenie modelowego systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie i kształcenie służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne i pracy. Omówiono metody oceny zagrożeń i systemy ich klasyfikacji, w tym szczegółowo opisano system TEMCLEY (Technology & Media Classifica-tion and Evaluation System), opracowany w Instytucie Przemysłu Organicznego przy współpracy z Instytutem Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej.
EN
Activities in increasing the occupational safety level, such as the formation of plant safety management model system and the education of services responsible for technical and work safety are presented. Evaluation methods of hazards and systems for of their classification are discussed, particularly the TEMCLEV system (Technology & Media Classification and Evaluation System) developed at the Institute of Organic Industry with the co-operation with the Technical University of Wroclaw's Institute of Inorganic Technology and Mineral Fertilizers.
PL
Badano rozkłady naprężeń własnych i rozkłady gęstości defektów krystalograficznych w monokrystalicznych płytkach krzemowych typu n (100). Badania prowadzono na wejściowych płytkach o różnej koncentracji międzywęzłowego tlenu po procesach termicznych symulujących proces utleniania w technologii CMOS, zbliżonych do procesów zalecanych standardem ASTM - F416/84. Defekty krystalograficzne ujawniono mieszaninami selektywnie trawiącymi Yang lub Wright. Rozkład naprężeń własnych był wyliczany z zależności teoretycznych dla przyjętego rozkładu temperatury wzdłuż promienia płytki. Przedstawiono wyniki obliczeń. Przyjmowano profil temperatury dający rozkład naprężeń obserwowany eksperymentalnie. Do badań rozkładu naprężeń stosowano metodę elastomeryczną w podczerwieni, spektroskopię ramanowską oraz pomiary płaskości - parametr NTV (nieliniowa zmiana grubości) Wykazano, że naprężenia własne wpływają na rozkład defektów krystalograficznych generowanych podczas procesów technologii CMOS. Defekty krystalograficzne nie są obserwowane eksperymentalnie na wszystkich specyficznych dla technologii CMOS obszarach lecz są obserwowane w obszarach gdzie wartość ogólna naprężeń jest największa. Obszar ten jest określony największymi naprężeniami własnymi. Najmniejsze gęstości defektów krystalograficznych są obserwowane na pierścieniu usytuowanym w okolicy połowy (0.65) promienia płytki, gdzie naprężenia styczne są małe i energia deformacji najmniejsza.
EN
Intrinsic stresses and crystallographic defects density profiles in <100> Czochralski silicon wafers were investigated. The investigations were performed on the input wafers with different interstitial oxygen concentrations subjected to thermal processes similar to ASTM - F416/84 requirements and on the same wafers after typical CMOS processes. Defects generation was analysed on diffused and oxidized wafer regions. Crystallographic defects were revealed by selective chemical etching in Yang or Wright solutions. Stress distributions resulting from intrinsic stress for various assumed temperature distributions were calculated from theory. The temperature distributions were assumed in theory to obtain stress distributions experimentally observed. Photoelastic and Raman spectroscopy methods were applied for investigation of intrinsic stress distributions in specially prepared two-side polished wafers, while for typical production wafers stress distributions were obtained from flatness parameters measurements NTV (nonlinear thickness variation) resulting mainly for proper polishing process from hardness changes. It was demonstrated that intrinsic stresses influence the crystallographic defects distribution during CMOS technology. Crystallographic defects are not observed experimentally on all specific for CMOS processes regions, where the stress value is the same, (for instance diffusion or field oxide areas), but they are observed in the regions where the total stress value is the largest. The distributions of these regions is defined by intrinsic stresses. The smallest defect density value is observed on the ring area situated in the distance of 0.65 radius from wafer centre where tangential stress are reduced to zero and the total elastic energy stresses is very small.
PL
Zweryfikowano i porównano skuteczność wybranych metod DGA (Dissolved Gas Analysis) w rozpoznawaniu podstawowych typów defektów (wyładowania niezupełne, wyładowania, defekt cieplny). W tym celu przeprowadzono obliczenia na podstawie pomiarów gazów rozpuszczonych w oleju pochodzących z transformatorów o znanym rodzaju uszkodzenia. Zdefiniowano i obliczono prosty wskaźnik służący do celów porównawczych. Podano możliwości jego praktycznego zastosowania w procesie diagnostycznym.
EN
Analysis of gases dissolved in oil is widely used in the diagnosis of transformers with oil-paper insulation. Detection of a fault requires knowledge of typical values of gas concentrations which are specific for particular group of transformers. In Poland the values were determined by Energopomiar [1]. To identify the nature of the defect, there can be used a number of universal methods. The effectiveness of selected DGA (Dissolved Gas Analysis)methods in the diagnosis of basic types of faults (partial discharges, discharges, thermal defect) was verified and compared. For this purpose, the calculations based on measurements of the gases dissolved in the oil of transformers with a known type of faults were carried out. A simple factor for com-parative purposes was also defined and calculated. The possibility of its practical application to the diagnostic process was presented. The analyzes performed show, among others, that none of the methods is able to detect the correct faults in all cases of provided data. The number of erroneous diagnoses depend on the actual type of the fault and is the largest for PD. Carrying out calculations with simultaneous use of several methods eliminates, to a large extent, the possibility of making a mistake or lack of diagnosis.
PL
Monografia poświęcona jest problematyce diagnozowania transformatorów na podstawie analizy gazów rozpuszczonych w oleju (DGA – Dissolved Gas Analysis). Określenie rodzaju i ilości rozpuszczonych gazów odbywa się podczas badania, pobranej z transformatora, próbki oleju za pomocą chromatografu gazowego. Pomierzone gazy są produktami rozkładu izolacji papierowo-olejowej spowodowanego naturalnymi procesami starzeniowymi oraz defektami. W rozdziale drugim przedstawiono zjawiska fizyczne i chemiczne wpływające na formowanie się gazów oraz ich rozpuszczalność w oleju. W przypadku wystąpienia defektu skład oraz ilość rozpuszczonych gazów pozwalają na określenie jego charakteru. Prawidłowy algorytm diagnostyczny pozwalający zrealizować ten cel został przedstawiony w rozdziale trzecim. Poprawna procedura diagnostyczna wymaga najpierw porównania pomierzonych stężeń gazów lub ich przyrostów z wartościami kryterialnymi, co pozwala na stwierdzenie występowania defektu i określenie jego za-awansowania. Rzetelne wyznaczenie wartości kryterialnych jest niezwykle istotne, gdyż ma bezpośredni wpływ na podejmowane decyzje dotyczące dalszej eksploatacji transformatora. W czwartym rozdziale pracy przedstawiono metodykę wyznaczania wartości kryterialnych. Ponieważ wartości te zależą od wielu czynników, w tym cech konstrukcyjnych, wieku i warunków eksploatacji, powinny więc być wyznaczane dla spójnych populacji transformatorów. Wartości te także zostały przedstawione w tym rozdziale. W celu określenia charakteru defektu opracowanych zostało szereg metod – większość z nich przedstawiono w rozdziale 5. Mnogość metod w sposób naturalny prowokuje pytanie o ich skuteczność. Zagadnieniu temu poświecony jest rozdział 6 monografii. Przedstawiono w nim, wyznaczone przez autora, wartości wskaźników skuteczności rozpoznawania defektów dla wybranych metod diagnostycznych, i porównano z wartościami dostępnymi w literaturze. Metody DGA nie w każdym przypadku są w stanie określić charakter defektu prawidłowo. Jednym ze sposobów poprawy skuteczności rozpoznawania defektu jest jednocześnie wykorzystanie kilku z takich metod. Innym może być wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji lub statystyki matematycznej w procesie diagnostycznym. Rozdział siódmy poświecony jest prezentacji metod z tej drugiej grupy. Autor brał czynny udział w ich opracowaniu. Zaproponowane metody mogą być stosowane jako narzędzie pomocnicze w diagnozowaniu transformatorów na podstawie analizy gazów rozpuszczony w oleju. Wymóg posiadania zawansowanej wiedzy z dziedziny statystyki i dysponowania specjalizowanymi programami komputerowymi może ograniczać jednak ich praktyczne wykorzystanie. Istnieje szereg metod sztucznej inteligencji, które mogą być wykorzystane w diagnozowaniu transformatora na podstawie analizy gazów rozpuszczonych w oleju. Autor zajmował się tylko wnioskowaniem rozmytym i sztucznymi sieciami neuronowymi. Ich implementacja i ocena skuteczności przedstawiona jest w rozdziale 8. Wyniki przeprowadzonych prac oraz doniesienia literaturowe pozwalają stwierdzić, że metody te z powodzeniem mogą uzupełniać a nawet zastępować tradycyjnie stosowane metody. Zwiększenie skuteczności wykrywania i rozpoznawania defektów angażujące jednocześnie kilka metod, czy też wykorzystujące elementy sztucznej inteligencji wymagają obliczeń wykonywanych w programie numerycznym. W rozdziale 9 pracy przedstawiono własny taki program o nazwie DINO. Jest to aplikacja komercyjna, wdrożona w przemyśle. Wszystkie metody, które zostały zaprezentowane w pracy, zostały zweryfikowane obliczeniami. przeprowadzonymi z wykorzystaniem obszernego zbioru danych pomiarowych zgromadzonych przez autora. Niektóre z tych obliczeń zostały również zamieszczone, wzbogacając część praktyczną monografii.
EN
The monograph is intended to the problem of diagnosing transformers based on the dissolved gas analysis (DGA). Determination of the type and the amount of dissolved gases is carried out during transformer oil sample testing by gas chromatograph. Determined gases are the products of paper and oil degradation due to natural aging and internal failures. The physical and chemical processes responsible for the formation of gases and their solubility in oil are described in the second chapter. In case of a failure, the composition and quantity of dissolved gases are used to determine its nature. A proper diagnostic algorithm allowing to achieve this goal is presented in the third chapter. A correct diagnostic procedure requires first of all to compare the measured gas concentrations or their increments with criteria values. A reliable determination of these values is extremely important as it directly affects the decisions regarding the subsequent operation of the transformer. The fourth chapter presents the methodology of calculation of these criterion. Since these values depend on many factors, including the design features, the age and operating conditions, they should therefore be determined for the coherent population of transformers. These values also are shown in this section. In order to determine the nature of the defect a number of methods were developed most of them are presented in Chapter 5. A multitude of methods naturally raises the question of their effectiveness. This issue is devoted Chapter 6 of the monograph. It presents performance indicators calculated by the author for selected diagnostic methods and their comparison with the values available in the literature. The DGA methods are not able to determine correctly the nature of the defect in each case. One way to improve the effectiveness of the fault detection is to apply at the same time several of these methods. The others might be making use of elements of artificial intelligence and mathematical statistics in the diagnostic process. The seventh chapter is intended to the presentation of the methods of the second group. Author took an active part in their development. The proposed method can be used as an auxiliary tool in the diagnosis of the transformers on the basis of the analysis of gases dissolved in oil. There are, however, some limitations on their practical use ensuing from the necessity of specialised computer programs in disposition and a deeper understanding of statistics There are a number of artificial intelligence methods and tools that may be used in the diagnosing of a transformer based on the analysis of gases dissolved in oil. Author made use of fuzzy inference and artificial neural networks only. Their implementation and evaluation of their effectiveness is presented in Chapter 8. The results obtained in this work and the literature data allow to conclude that these methods can successfully complement or even replace traditional DGA methods. Increasing the efficiency of detection and identification of defects involving several methods, or using elements of artificial intelligence requires calculations in the computer program. Chapter 9 presents a program developed by the author called DINO. This is a commercial application, implemented in industry. All of the methods presented in the monograph, have been verified by calculations performed using a comprehensive set of measurement data gathered by the author. Some of these calculations are also included.
10
Content available remote Betony nowej generacji do budowy elektrowni jądrowej w Polsce
100%
15
Content available remote Zastosowanie logiki rozmytej w diagnostyce transformatorów metodami DGA
100%
PL
W artykule przedstawiono zasady stosowania tak zwanej ilorazowej grupy metod w diagnostyce gazów rozpuszczonych w oleju transformatorowym. Przeprowadzono analizę tych metod wykazując przyczyny, dla których nie zawsze możliwe jest uzyskania poprawnej diagnozy. Zaproponowano rozszerzenie algorytmów o elementy wnioskowania rozmytego, co zwiększa skuteczność metod ilorazowych. Zamieszczono kilkanaście analiz rzeczywistych defektów transformatorów.
EN
The paper presents the principle of so-called ratio methods used in the diagnosis of gases dissolved in transformer oil. An analysis of these methods showing the reasons why it is not always possible to obtain a correct diagnosis was given. The extension of the algorithms to the elements of fuzzy logic which enhance their effectiveness was proposed. Several studies of the actual defects of transformers were also included.
PL
Naprężenia mechaniczne występujące w monokrystalicznych płytkach po procesach technologicznych wywierają znaczny wpływ na rozkład i wartości parametrów elektrycznych wytwarzanych struktur i na związaną z tym ich jakość i uzysk. Rozkład przestrzenny naprężeń wywołany gradientami temperatury występującymi w płytce krzemowej obok naprężeń wywołanych odmienną termiczną rozszerzalnością warstw i naprężeniami wywołanymi procesami domieszkowania ma zasadniczy wpływ na rozkład i gęstość występowania defektów krystalograficznych. Zakładając wstępnie, że rozkład naprężeń wywoływany nałożonymi warstwami i procesami domieszkowania jest jednorodny na całej płytce, można przyjąć, że o charakterze rozkładu naprężeń i o charakterze rozkładu defektów krystalograficznych na płytce decydować będzie rozkład temperatury występujący na płytce podczas procesów technologicznych. Wartość pojawiających się naprężeń mechanicznych i gęstość ewentualnie generowanych defektów krystalograficznych będzie zależeć od wartości gradientu temperatury, który wystąpił na płytce oraz wartości naprężeń związanych z niejednorodną termicznie strukturą warstwową i procesami domieszkowania (zakładamy ciągłość struktur warstwowych i dyfuzyjnych).Przyjmując te założenia skoncentrowano się na określeniu rozkładów naprężeń własnych w monokrystalicznej płytce krzemowej wynikających z kołowo symetrycznych rozkładów temperatury na płytce krzemowej. Rozkład temperatury w płytce i wartość występującego gradientu temperatury są zależne nie tylko od rozkładu i wartości temperatury w piecu, sposobu i szybkości studzenia płytek, lecz także od właściwości płytek, takich jak rozkład domieszek, zanieczyszczeń, wytrąceń, stan powierzchni itp. W tej pracy przyjęto, że charakter rozkładu temperatury na płytce krzemowej występujący w procesach termicznych wytwarzania struktur półprzewodnikowych będzie podobny do rozkładu temperatury, który wystąpił na tej płytce w procesie wytwarzania, wywołując w niej odpowiedni stan naprężeń. Badając zatem rozkład naprężeń wewnętrznych w wyjściowej płytce krzemowej, można wnioskować o powodującym je efektywnym rozkładzie temperatury, a zakładając podobieństwo rozkładów temperatury w piecach (typowe rozkłady paraboliczne) - wyznaczyć prawdopodobne rozkłady naprężeń a następnie rozkłady gęstości defektów krystalograficznych. Teoretyczne rozkłady naprężeń wyznaczano przyjmując paraboliczny rozkład temperatury na płytce i określony gradient temperatury między brzegiem i środkiem płytki oraz rozkłady temperatury, nazwane efektywnymi rozkładami temperatury (uwzględniające poprzez przyjęty rozkład temperatury także inne czynniki wpływające na rozkład i wartość naprężeń takie jak zmienne emisyjne właściwości płytki, zmienne przewodnictwo cieplne, zmienna rozszerzalność cieplna) o charakterze wynikającym z rozkładu naprężeń w płytce wyjściowej. Dla płytek grubszych od 400 µ.m rozkłady naprężeń w płytce wyjściowej wyznaczano z pomiarów elastooptycznych, a dla płytek standardowych z pomiaru płaskości, wykorzystując efekt wpływu stanu naprężeń na zmianę twardości. Wykazano doświadczalnie poprzez pomiary rozkładu gęstości defektów krystalograficznych, że procesy technologiczne wytwarzania struktur warstwowych (warstwy izolacyjne, metaliczne) oraz procesy dyfuzji, implantacji zmieniają ogólną wartość naprężeń nie zmieniając istotnie rozkładu tych naprężeń wzdłuż średnicy płytki krzemowej. Omówiono czynniki wpływające na naprężenia własne, przedstawiono metodykę określania rozkładu naprężeń dla płytek krzemowych dla orientacji [100] i [111], gromadząc pełne dane do prowadzenia obliczeń we współrzędnych prostokątnych i biegunowych. Wykorzystując zależności z teorii sprężystości wyznaczono rozkłady naprężeń dla przyjętych, zgodnie z wynikami pomiarów elastooptycznych lub płaskości, efektywnych rozkładów temperatury na płytkach, przyjmując iż rozkład ten nie musi mieć jednego ekstremum. Omówiono zmodyfikowaną metodę elastooptycznego pomiaru naprężeń, wykorzystania pomiarów płaskości do wyznaczenia rozkładu naprężeń i wywołującego je efektywnego rozkładu temperatury, przytoczono zależności umożliwiające określanie naprężeń wywołanych warstwami, dyfuzją oraz przedstawiono wyniki pomiarów doświadczalnych rozkładu gęstości defektów krystalograficznych na płytkach poddawanych procesom technologii CMOS potwierdzające ścisły ich związek z rozkładem naprężeń.
PL
W artykule przedstawiono możliwość zastosowanie sztucznej sieci neuronowej (SSN), jako narzędzia rozpoznającego defekty transformatorów na podstawie analizy gazów rozpuszczonych w oleju. Zaproponowano przykładową sieć neuronową, która została zaprojektowana i wytrenowana. Pokazano również, na licznych realnych przypadkach defektów, działanie tej sieci.
EN
The paper presents the possibility of using artificial neural network (ANN) as a tool for transformer fault-recognition based on the analysis of gases dissolved in oil. It proposes an example of neural network, which was designed and trained. The operation of this network on many real cases of defects is also shown.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.