Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 374

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Instytucje kultury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
XX
Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy program Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne Narodowego Centrum Kultury może być skutecznym narzędziem wspierania rozwoju lokalnego kapitału społecznego? Poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie posłużyło m.in. badanie sondażowe przeprowadzone na potrzeby niniejszego opracowania wśród beneficjentów programu - tj. dyrektorów i pracowników domów, ośrodków i centrów kultury biorących udział w programie(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to answer the question about whether the program House of Culture + Local Initiatives of The National Center for Culture can be an effective tool to support the development of local social capital. The search for answers to this question helped Among others the survey conducted for this study among the beneficiaries of the program - the directors and employees of homes, centers and cultural centers participating in the program helped to find the answer to the question(original abstract)
EN
Participation in culture is a human activity that can undoubtedly fill free time and is universally approved. Main roles that cultural institutions play include shaping and educating a consumer, who in the future will be not only a conscious and systematic recipient, but also a culture carrier. The article deals with the issue of subsidizing cultural institutions' projects aimed at young recipients with receptive minds. The results of research describe the feelings of managers of cultural institutions in relation to co-financing their activities. They also indicate the extent of utilization of various sources of project funding by institutions of culture.(author's abstract)
XX
W artykule zaprezentowano instytucje kultury jako podmioty umożliwiające dystrybucję marketingowych produktów miast. W tym celu zwrócono uwagę na samorządowe instytucje kultury, w tym na podstawowe zadania samorządów w zakresie ich organizacji. W dalszej części opracowania dokonano analizy miejskich produktów marketingowych oferowanych za pośrednictwem instytucji kultury. Scharakteryzowano sposoby dystrybucji analizowanych produktów z punktu widzenia marketingu terytorialnego.(abstrakt autora)
EN
The article presents the cultural institutions as entities which making possible the distribution of city marketing products. For this purpose the local cultural institutions are highlighted, including the basic tasks of local governments in the scope of their organization. In the later part of the article there is analyzed the city marketing products offered through cultural institutions. The ways of distribution of the analyzed products the point of view of territorial marketing are characterized.(author's abstract)
4
Content available remote Sponsoring jako czynnik rozwoju instytucji kultury
100%
XX
Sponsoring kultury jest zjawiskiem stosunkowo nowym w polskiej rzeczywistości gospodarczej i niewątpliwie jest najpopularniejszą formą współpracy biznesu ze sferą kultury. Z roku na rok zyskuje on na powszechności i zarazem odnotowuje rosnące znacznie w świadomości społecznej. Wiele instytucji, organizacji i twórców nie mogłoby egzystować bez tej formy pomocy. Dziś sponsoring kultury to nie tylko forma komunikacji z otoczeniem, ale także pomoc w budowaniu świadomości marki, podniesieniu poziomu jej rozpoznawalności czy budowaniu lojalności klientów. Nie można więc go uznać wyłącznie za działania promocyjne, bowiem łączy promocję firmy z pomocą innym. (fragment tekstu)
EN
The article presents the essence of sponsorship, as a factor in the development of cultural institutions. Sponsorship, being one of elements of enterprises promotion strategy. The commitment of enterprises in funding culture is their compliment to promotion of their activity, and on the other hand improvement of company's image. (author's abstract)
XX
Wraz z rozwojem technologicznym na świecie istotna rewolucja zachodzi również w sferze finansów. Poza powstawaniem coraz to nowych instrumentów finansowych, postępem innowacji produktowych w sektorze bankowym, coraz powszechniejszym obiegiem krypto waluty, dynamicznie rozwija się także finansowanie społecznościowe, tzw. crowdfunding. Przez niektórych nazywane jest również finansowaniem alternatywnym, gdyż jest sposobem gromadzenia środków poza wsparciem ze strony państwa, sektora finansowego czy podmiotów instytucjonalnych. W ostatnich latach crowdfunding stał się też niezwykłe popularny w Polsce. Z jednej strony zainteresowanie społeczności internetowej wspieraniem innowacyjnych projektów jest coraz większe, z drugiej - oferta projektów poszukujących funduszy jest coraz bogatsza. Szacuje się, że do 2020 r. światowa wartość rynku crowdfundingu wyniesie 500 mld doi. i stworzy ok, 2 min dodatkowych miejsc pracy. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is to present the main areas of application of the process maturity model to assess the maturity of risk management used in the management control system in the institutions of culture. The paper uses modern risk management theories and process maturity models.(original abstract)
7
Content available remote Public relations jako narzędzie tworzenia wizerunku instytucji kultury
100%
XX
Tematem pracy jest analiza public relations (PR) w instytucjach kultury. Zasadniczym celem niniejszych rozważań jest podkreślenie istotności działań PR w procesie tworzenia wizerunku organizacji związanych z obszarem sztuki, a także realizacji samych przedsięwzięć artystycznych. Praca składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona charakterystyce public relations oraz uzasadnieniu konieczności prowadzenia takiej działalności w instytucjach kultury. Druga część obejmuje studia przypadków przeprowadzone na przykładzie BWA Awangarda i Teatru Ad Spectatores. Wybór organizacji jest celowy ze względu na specyfikę prowadzonych przez nie artystycznych projektów. To właśnie różnorodność i mnogość problemów wizerunkowych pozwalają uświadomić znaczenie roli specjalisty PR i rangę zarządzania informacją. (abstrakt oryginalny)
EN
The topic of the paper is the analysis of public relations (PR) in culture institutions. The major goal of the article is to emphasise the significance of PR activities in the process of creating an image of art-related organisations as well as implementing the very artistic ventures. The paper is divided into two parts. The first part is devoted to the characteristics of public relations and to the justification of the necessity of carrying out such activity in culture institutions. The second part presents the case studies conducted in Awangarda Artistic Exhibition Office (BWA) and Ad Spectatores Theatre. The selection of the organisations is purposeful because of the specificity of the artistic projects executed in those institutions. It is just the variety and multitude of the image-related problems that allow to realise the role of a PR specialist and the significance of information management. (original abstract)
8
Content available remote Finansowe aspekty instytucji kultury w Polsce
100%
XX
Do źródeł finansowania instytucji kultury zaliczamy głównie: - wydatki z budżetu państwa, realizowane głównie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; - wydatki jst; - środki z funduszy zagranicznych, w tym zwłaszcza Unii Europejskiej; - wydatki gospodarstw domowych.(fragment tekstu)
EN
The article presents selected issues concerning the fi nancing of cultural institutions in Poland. The author discussing: - The concept of culture as a factor of social development, - The impact of the European Union on the development of cultural institutions, - Sources of funding of cultural institutions. In the end, there are presented function of the in the fi nancing of cultural institutions.(original abstract)
9
100%
XX
Kultura może być traktowana zarówno jako wartość autoteliczna, jak i instrumentalna. W tym drugim przypadku postrzegana jest w kontekście jej wpływu na rozwój społeczno-gospodarczy miasta, państwa czy regionu. Zainteresowanie współpracą między instytucjami kultury a jednostkami samorządu terytorialnego wynika z uwarunkowanej transformacją systemową decentralizacji zarządzania sferą kultury, a także wiąŜe się z rosnącym znaczeniem instytucji kultury w budowaniu marki miejsca. Stosowanie przez instytucje kultury oraz jednostki samorządu terytorialnego nowoczesnych koncepcji zarządzania, w tym marketingu relacyjnego, jawi się jako uwarunkowanie wykorzystania kultury w zarządzaniu marką miejsca. Podkreślanie bogactwa oferty kulturalnej w komunikowaniu tożsamości marki miejsca może przyczynić się do zwiększenia jego atrakcyjności dla turystów, inwestorów. W przypadku grupy, jaką są mieszkańcy, należy podkreślić, że rosnąca aktywność kulturalna mieszkańców powinna przełożyć się z kolei na powiększanie kapitału ludzkiego i społecznego.(abstrakt oryginalny)
EN
Culture can be seen both as a autotelic value and as an instrumental value. In the latter case, culture is seen in the context of its impact on socio-economic development of cities, countries or region. Interest in cooperation between cultural institutions and local government units results from decentralization of management of culture area forced by the system transformation as well as from growing importance of cultural institutions in building site's brand. The use by cultural institutions and local government units of modern management concepts, including relational marketing, is seen as a conditional use of the culture in site's brand management. Highlighting the richness of the cultural offer in the communication of site's brand identity can help to increase its attractiveness to tourists and investors. In the case of groups which are the residents should be emphasized that that their growing cultural activity should in turn translate to expanding human and social capital.(original abstract)
XX
Relatywnie niewielka liczba pozycji dotyczących demotywacji w/do pracy, a szczególnie w sektorze publicznym, utrudnia pełne scharakteryzowanie i zrozumienie zjawiska demotywacji w polskich domach kultury. Celem niniejszej pracy jest więc eksploracja zjawiska demotywacji wśród pracowników polskich domów kultury. W centrum badań znajduje się z jednej strony człowiek i jego zasoby wewnętrzne (m.in. potrzeby, oczekiwania, zdolności oraz motywacje), a z drugiej - organizacja (rozumiana jako grupa osób kierujących się różnymi wartościami, ale podlegająca pewnym wspólnym zasadom i dążąca do tego samego celu (Griffin 2017: 5)). Taką tematyką w obszarze nauk społecznych najczęściej zajmuje się paradygmat konstruktywistyczny (Creswell 2013: 32-37), w zarządzaniu humanistycznym zwany również interpretatywno-symbolicznym. Przyjmując tę koncepcję, badacz zakłada intersubiektywizm, konstruktywizm społeczny oraz wpływ jednostek i grup jako czynniki kreowania wszystkich aspektów funkcjonowania organizacji (Sułkowski 2015: 129-130). Niniejsza praca koncentruje się zatem na poznaniu oraz zinterpretowaniu indywidualnych doświadczeń badanych, by poznać ich perspektywę i zbadać zależności zachodzące między członkami organizacji, a także jej elementami. (fragment tekstu)
EN
The article deals with the topic of demotivation among the staff of Polish cultural centres. The aim of the paper is to explore the phenomenon from a humanist perspective. The first part describes the definitions of demotivation and the reasons it occurs. The research results were then presented. The answers obtained through an online questionnaire and interviews show that demotivation occurs in this group. The essential determinants of demotivation are elements of the internal environment of the organization. (original abstract)
XX
Bycie dziecka w organizacji, w której dominują dorośli, łączy się z wieloma interpretacjami cienia organizacyjnego, jednak w niniejszym tekście skoncentrowano się na dwóch. Pierwszą jest sytuacja dziecka, które dostaje szanse trwania w cieniu swoich autorytetów i dzięki inspirowaniu się obecnością z mistrzem rozwijania się. W drugiej interpretacji dziecko jest pozbawione opieki i wsparcia, a jego bycie w organizacji prowadzi do "eksplozji", degradacji, załamania kariery czy wręcz zakłócenia harmonijnego rozwoju dziecka. Choć autorka chciałaby podkreślić, że konsekwencje bycia dziecka w jednym czy drugim wzorcu cienia mogą się okazać jednoznacznie dobre (np. możliwy rozwój artystyczny), jednoznacznie złe (np. trudności i choroby wynikające z przedwcześnie rozpoczętej kariery zawodowej) bądź trudne w ocenie (np. reorientacja zawodowa dziecka artysty, które w dorosłości nie kontynuuje rozwoju artystycznego). W rozważaniach, które miałyby pogłębić zainicjowane w niniejszym tekście pytania badawcze, należałoby uwzględnić różnice pomiędzy poziomem wiedzy, umiejętności i emocjonalności dzieci w różnym wieku. Nieco inne problemy, oczekiwania czy wreszcie motywy podjęcia pracy artystycznej będą dominowały u nastolatków, a nieco inne wśród dzieci młodszych. Tym samym różnić będą się rekomendacje wspierania małoletnich w rozwoju artystycznym, by nie znalazły się w cieniu organizacji, obojętnych na ich dalsze losy. Niniejszy tekst mobilizuje autorkę do wskazania kierunków dalszych badań nad pracą dzieci w organizacjach kultury i nad zwrotem ku dziecku w naukach o zarządzaniu i jakości. (fragment tekstu)
EN
Children-artists participating in film, show and media projects are, just like adult artists, participants in human resource management processes (e.g. recruitment, evaluation, training or derecruitment). However, children do not have professional competences similar to those of adult members of an organization, and their professional development is determined by the decisions of managers of arts organizations. The aim of the article is to deepen the reflection on the situation of children working in arts organizations in the context of the relationship "a child in the shadow of an adult". In this article the shadow is the domination of adults, and the darkened space is the childhood of underage artists. The considerations lead to the conclusion that the work of children in arts organizations is a kind of challenge for adult members of the organizations. (original abstract)
12
Content available remote Przemiany porządku instytucjonalnego w okresie transformacji systemowej
75%
XX
W istocie tworzyć świadomie można jedynie część instytucji formalnych. Cała reszta porządku instytucjonalnego powstaje wskutek modyfikowania istniejących instytucji formalnych, utrwalania się nowych instytucji nieformalnych, a wreszcie - ograniczonego powstawania nowych (głównie nieformalnych, ale w odleglejszej przyszłości - także formalnych) składników ładu instytucjonalnego na skutek rozwoju i wzajemnego oddziaływania na siebie różnych nurtów przemian pozainstytucjonalnych.(fragment tekstu)
EN
The main point of author's considerations is the category of institutional order. The elements of the order and conditions of its quality have been described in the paper. The author also presents specific conditions of institutional order proper for the time of system transformation. The matter of institutional lack's reasons has been also discussed there. The author analyses the role of formal and informal institutions and their interactions against a background of characteristic symptoms concerned with institutional order's flaw which is being transformed into social-economic system. It gives incentive to formulate general forecast to further evolution of the order. (original abstract)
XX
Wzrost złożoności świata społecznego wymusza przemiany polityki publicznej, której przedstawiciele starają się dostosować ją do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Powszechną formą tej adaptacji wydaje się wdrażanie nowych technik zarządczych zgodnych z modelem metagovernance. Zakłada on m.in. uzupełnienie istniejących modeli zarządzania publicznego o horyzontalne sieci interesariuszy polityki publicznej, ale też oparcie polityki na trzech zasadach - wymaganej różnorodności, wymaganej refleksyjności i postawy ironicznej. Publiczne instytucje kultury nazywane instytucjami ramowymi wspierają wdrażanie nowych technik zarządczych przede wszystkim poprzez tworzenie nowych sieci interesariuszy polityki kulturalnej i wsparcie już istniejących. Niniejszy opis instytucji powstał na podstawie wywiadów indywidualnych z osobami zaangażowanymi w tworzenie polityki publicznej w obszarze kultury zrealizowanych w drugiej połowie 2018 r.(abstrakt oryginalny)
EN
The increasing complexity of the social world forces transformations within public policies, which are trying to adapt to the dynamically changing reality. The implementation of new management techniques in line with the model of metagovernance appears to be a common formula of such adaptation. The model involves complementing the existing management models with horizontal networks of public policy stakeholders as well as establishing the policy regarding three principles - of the required diversity, required reflexivity, and ironic attitude. Public cultural institutions that serve the role of framework institutions support the implementation of new management techniques, primarily by means of creating new and supporting existing networks of cultural policy stakeholders. The description of the institution is based on in-dept-interviews with in- dividuals involved in the creation of public policy in the area of culture pursued in the second half of 2018.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule przedstawiono relacje między działaniem marketingowym a wypełnianiem swojej roli przez jednostki muzealne na przykładzie Muzeobrania. Omówiono rolę muzeum oraz miejsce marketingu w działalności muzeum.
XX
Tekst poniższy jest propozycją stworzenia deklaracji misji Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Sformułowania misji dokonano w oparciu o tzw. model Ashridge. Został on stworzony przez badaczy z Ashridge Strategic Management Centre i opublikowany w roku 1990. (fragment tekstu)
XX
Nie wchodząc tutaj w szczegółowe rozważania terminologiczne, chcemy jedynie zwrócić uwagę na nowe orientacje, pilną potrzebę ich poznawania i konieczność "pożegnania się" z wizją marketingu w tradycyjnym rozumieniu. Dla celów tego opracowania wybraliśmy niektóre koncepcje teoretyczne, ukazujące najnowsze trendy w dziedzinie marketingu, by wskazać kierunki myślenia i działania istotne dla analizowanej tu sfery działalności kulturalnej. Przedstawiamy też krótką charakterystykę adresata przedsięwzięć podejmowanych przez podmioty kultury nowy typ uczestnika-konsumenta. Prezentujemy również fragmenty ustaleń sformułowanych na podstawie własnych badań empirycznych, które dotyczyły działalności marketingowej realizowanej przez ponad sto podmiotów kultury w naszym kraju. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest wskazanie na wynikające z rozwoju technologii informatycznej możliwości udoskonalania procesu zarządzania wartością dla odbiorcy oferty instytucji kultury. Artykuł został oparty na obserwacjach własnych autorek oraz wynikach badań o charakterze ilościowym. (fragment tekstu)
EN
Among the premises of implementation of marketing by the institutions of cultural ser-vices we would like to point out such as changes in the financing of culture, internationalization of culture circulation, need of raising cultural activity of the Polish people, creation of a model of leisure time based on cultural activities and finally, rising interest culture as social and economic growth factor. Management of institutions providing c ultural services is also affected by the development of information technology which enables new possibilities in the area of creating new services, their distribution and comunication with recipients. In this paper the results of quantitative research carried out by the CAWI technique December 2007 are presented. As regards respondents' groups, the research was carried out among executive managers, cultural managers, marketing / promotion / sales executives, marketing division employees as well as owners of cultural institutions. Final results were compiled from 159 institutions providing cultural services. Moreover, this paper presents trends of marketing development in the area of culture especially those referring to the new ways of cultural service creation, more effective a attractive solutions in their distribution and marketing communication. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje efekty kolejnego etapu podjętych przez autorów badań, które mają na celu charakterystykę relacji ruchu wolnej kultury z instytucjami kultury w Polsce. Podjęte zagadnienia dotyczą zasobów badanych instytucji, ich relacji z użytkownikami tychże zasobów oraz relacji między pracownikami instytucji, będących wskaźnikiem stopnia zhierarchizowania. W niniejszym tekście zaprezentowano wyniki badań pilotażowych, które przeprowadzono drogą elektroniczną za pomocą wywiadu kwestionariuszowego w 41 instytucjach kultury. Celem badań było przede wszystkim określenie, w jakim stopniu instytucje kultury stanowią potencjał rozwoju kapitału ludzkiego w przedsięwzięciach ruchu wolnej kultury, z których największymi i najbardziej popularnymi w Polsce są projekty Wikimedia. Na podstawie uzyskanych wyników badań sformułowano następujące hipotezy: 1) instytucje kultury stanowią duży potencjał dla rozwoju ruchu wolnej kultury pod względem udostępniania dóbr; 2) instytucje kultury stanowią średni potencjał do budowania sieci współdziałania; 3) w instytucjach kultury jako podmiotach o strukturze hierarchicznej słabe więzi społeczne, typowe dla tego rodzaju struktur, ulegają wzmocnieniu wraz ze spadkiem odsetka dóbr klubowych znajdujących się w zasobach tych instytucji; 4) zorientowanie instytucji na generowanie przychodów z udostępniania dóbr sprzyja postrzeganiu udostępniania dóbr w Internecie jako korzystnych dla instytucji.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the effects of the authors' research next stage, aimed at the characteristics of the free cultural movement relationships with cultural institutions in Poland. The subject concerns the resources of these institutions, their relationships with the users of those resources and relations between employees of the institutions, which is indicative for the degree of hierarchical complexity. The theoretical ground of the research consists of, both, the concepts developed within economic sociology, as well as the concepts developed in the framework of studies for the information society development. In this text the authors presents the results of pilot studies carried out electronically with a survey provided to 41 cultural institutions. The objective was primarily to determine how cultural institutions create the potential human capital development projects in the free culture movement, of which the largest and most popular in Poland are Wikimedia projects. Based on the research results there were formulated the following hypotheses: 1) Cultural institutions represent a large potential for the development of the free culture movement in terms of sharing the goods; 2) Cultural institutions have average potential to build networks of cooperation; 3) Cultural institutions as hierarchical entities, reinforce weak social bonds, typically for this type of structures, with club goods percentage decrease contained in the resources of these institutions; 4) Orientation of these institutions to generate revenues from the provision of goods promotes the perception of sharing goods on the Internet as a beneficial initiative.(original abstract)
XX
Cel. Prezentacja modelu wspólnego zarządzania terytorium przez tworzenie centrów interpretacyjnych, uwzględniających wyniki badań w dziedzinie archeologii, etnografii i historii. Wyniki. Interpretacja lokalnego dziedzictwa i rodowej wiedzy społeczności z danego terytorium. Ograniczenia badań i wnioskowania. Studium przypadku dotyczy jedynie turystów i mieszkańców wyspy Millahuapi. Implikacje praktyczne. Propozycja rozwoju lokalnego wspólnie z miejscową społecznością. Oryginalność pracy. Strategia, która z jednej strony pozwala na organizację głównych zadań ochrony dziedzictwa, z drugiej zaś - umożliwia rozwój społeczności zamieszkującej wyspę Millahuapi, La Misión de Niebla (pol.: Misja Mgły) i jej historii. Metoda: Studium przypadku. Rodzaj pracy: Komunikat. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The presentation of a model of integrated territory management through creating of interpreting centres which take into account the results of research in the domain of archeology, ethnography and history. Interpretive units constitute the consolidation of a multidisciplinary approach, designed from a complex consisting of nature, culture and social actors. The valorization and use of these interpretive units and its various components are constructed from the existing knowledge, which comes from various research in archeology and ethnography, the ancestral wisdom and the use of collections and material goods that are part of the heritage protected by the Austral University through the Directorate of Museums. Findings. Interpretation of local heritage of indigenous community. Study and conclusions limitations. The case study concerns only tourists and inhabitatnts of Millahuapi. Practical implications. A proposal of creating the local developements together with indigenous community. Originality of the work. The strategy which enables, on the one hand, the organisation of the crucial tasks of heritage protection while on the other hand it stimulates the development of the community living on the Millahuapi Island, La Misión de Niebla and its history. Method. Case study. Type of paper: Report. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiona została synteza wyników badań strategii i działań marketingowych realizowanych w instytucjach działających na rynku dóbr i usług kultury w Polsce w latach 2008-2010. Zawarto informacje charakteryzujące 258 instytucji uczestniczących w badaniach, wraz z prezentacją rozkładów odpowiedzi na pytania dotyczące wyboru docelowych klientów, ustalania celów, planowania oraz zakresu podejmowanych działań marketingowych w ostatnim okresie oraz realizowanych obecnie. Przybliżono oceny dotyczące skuteczności marketingu badanych instytucji, kwalifikacji marketingowych osób zarządzających oraz wpływu wybranych czynników na realizowane działania marketingowe. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper is presented as a synthesis of the results of the research on strategy and marketing activities in institutions operating in the market for cultural goods and services in Poland, carried out in 2010. It contains information characterizing the 258 institutions participating in the study, together with the presentation of distributions of answers to ąuestions regarding the selection of target customers, target setting, planning and scope of marketing activities undertaken and planned. A closer evaluation of marketing effectiveness of the institutions surveyed, marketing skills of the managers and the impact of selected factors on marketing activities carried out is also outlined. (original abstract)
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.