Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 748

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Management accounting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
1
Content available remote Strategic Management Accounting for Projects - From Cost to Value
100%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie rozwoju strategicznej rachunkowości zarządczej projektów. W artykule przedyskutowano problemy ewolucji od operacyjnej do strategicznej rachunkowości zarządczej projektów, czyli od kalkulacji kosztów i budżetowania do pomiaru wartości projektu dla jego kluczowych interesariuszy. Jak wykazał przegląd literatury przedmiotu, pomiar wartości jest stosowany w najpopularniejszych metodach strategicznej rachunkowości zarządczej projektów(abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of this paper is to present the development of strategic management accounting for projects and project-oriented organizations. Such issues as the evolution from operational towards strategic project management accounting and from cost calculation and budgeting towards measuring project value for key stakeholders is discussed. As the results of the literature review show, value measurement is applied in the most popular methods of project strategic management accounting(original abstract)
XX
Praca ma na celu wskazanie zasadności bardziej powszechnego zastosowania etnografii w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej, która może wskazać rzeczywiste przyczyny obserwowanych zjawisk, a nie ich skutki. Etnografia ma potencjał, by sprzyjać zarówno rozwojowi teorii, jak i wniesieniu wkładu do praktyki gospodarczej, szczególnie w erze dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych. Dyskusja odnosi się do uwag Merchanta [2012] dotyczących badań prowadzonych w rachunkowości zarządczej. (abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of the article is to discuss the potential of more common ethnography application in management accounting field. Ethnography as a research method may vivid the causes of phenomena observed in management accounting, and not only outcomes. Potentially may contribute to both theory and practice, especially in the era of fast information technology development. The discussion is based on the K. Merchant [2012] article about making management research more useful. (original abstract)
EN
The main objective of the article is to analyse the basic tools of management accounting in the context of their potential use in individual institutional units of the State Forests National Forest Holding. When identifying facilitating and impeding determinants, the author has indicated the possibilities of applying the instruments in question in the State Forests and after the analysis of the mission, strategy, vision, its map, functional tasks as well as organizational structure, he has ultimately defined overarching challenges of the management accounting system in the State Forests National Forest Holding.(author's abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki rachunkowości zarządczej projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów dofinansowanych z UE. Dla osiągnięcia zamierzonego celu wskazano istotę i cele rachunkowości zarządczej oraz różnice między rachunkowością zarządczą w działalności powtarzalnej i projektowej. W artykule przedstawiono również propozycję zakresu oraz narzędzi rachunkowości zarządczej, które mogą być wykorzystywane w zarządzaniu projektami unijnymi.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the specifics of management accounting projects, with particular emphasis on projects co-financed from the EU. In order to achieve the intended purpose the specific nature and objectives of management accounting are presented, as well as the differences between management accounting in repetitive activities and in projects. The paper also shows a proposal for the scope and instruments of management accounting that can be used in the management of EU projects.(original abstract)
EN
Purpose: The main objective of the article is to develop and present a concept for the implementation of activity-based costing in a company dealing with multi-assortment production of bookbinding machinery. However, due to the publishing requirements, the article was divided into two parts - the first one describes the theoretical approach to the problem and the second one presents the case study. Therefore, the aim of this part of the considerations is to present the shortcomings of traditional methods of unit cost calculation in the light of the literature on the subject and to present the main assumptions and calculation procedures of the concept of activity-based costing. Design/methodology/approach: The main research methods used in this part of the considerations are: analysis of the literature on the subject and inference. Findings: The result of the research is the conclusion that the traditional methods of unit cost calculation, i.e. full costing and variable costing, are insufficient for effective cost management in the company. Originality/value: This part of the analysis presents in a synthetic way the identified main disadvantages of traditional unit costing methods. An alternative solution to the discussed problem was also presented here, i.e. the change of the applied costing system into an activity- based costing system - analyzing its assumptions and calculation procedures. This content is directed both to persons dealing with these matters from the theoretical perspective, as well as company owners and heads of controlling or production departments. (original abstract)
XX
Szczegółowo omówiono cele i zadania rachunkowości zarządczej w szpitalu oraz przedstawiono narzędzia rachunkowości, które są pomocne w podejmowaniu decyzji przez kadrę zarządzającą szpitalem.
EN
Managerial accounting should provide all the managerial processes of a hospital: from planning, organization and motivating, to supervision. The information provided should make it possible achieve the goal as set by a healthcare unit, which is help to maintain and improve the health condition of the society. For those hospitals which operate on the competitive market of medical services, such economic objectives are important as effectiveness, a rational use of the resources, limitation of the debt, as well as social objectives (an effective provision of medical services on the highest quality level possible which facilitates an increased satisfaction on the part of patients, payees and establishing bodies). The article briefly presents the most useful (in the author's opinion) managerial accounting tools. (original abstract)
7
Content available remote Management Accounting Evolution as a Result of Management by Projects
80%
XX
Bazowanie na projektach staje się od pewnego czasu koniecznością w wielu sektorach i branżach. Wynika to wprost z turbulentnego otoczenia przedsiębiorstw, czego następstwem jest między innymi przewrotność w funkcjonowaniu i skracanie cyklu życia produktów. W takich warunkach tylko elastyczne metody zarządzania stają się użyteczne. Dobierając instrumenty rachunkowości zarządczej, należy brać pod rozwagę zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne uwarunkowania przedsiębiorstwa. W przypadku przedsiębiorstwa zarządzanego przez projekty uwarunkowania wewnętrzne nabierają nowego znaczenia. Zachodzi tym samym konieczność rewizji w rachunkowości zarządczej. Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki zarządzania przez projekty z uwzględnieniem stosowania instrumentów rachunkowości zarządczej. Można również postawić hipotezę, że zachodzi konieczność rewizji rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach przechodzących na projekty. W artykule najpierw przedstawiono determinanty zarządzania przez projekty, następnie wskazano zakres rachunkowości zarządczej dla projektów i na koniec zaprezentowano różnice pomiędzy tradycyjną i projektową rachunkowością zarządczą.(abstrakt oryginalny)
EN
Activities based on projects has become a necessity for some time in various sectors or industries. This is a consequence of the turbulent business environment which causes a perversity in business functioning and a shortening of the life cycle of products. In such conditions, only flexible management methods become useful. When choosing management accounting instruments, one should always take into consideration both the external and internal conditions of the company. If the company manages projects the internal conditions take on a new meaning. There is thus the need for a revision of management accounting. The main purpose of this article is to present the specifics of management by projects including the use of instruments of management accounting. One can also hypothesize that there is a need for the revision of management accounting in companies undergoing projects. In order to achieve the established objective and verify the hypothesis, the article explains the determinants of management by projects, then describes the scope of the management accounting for projects, and finally presents the differences between traditional and project management accounting.(original abstract)
8
Content available remote Methodological Issues of Management Reporting Systems Design
80%
XX
W artykule przedstawiono podstawowe uwarunkowania projektowania systemów sprawozdawczości zarządczej. W pierwszej części opracowania syntetycznie wyjaśniono istotę i zakres sprawozdawczości zarządczej oraz rolę tej formy raportowania w obszarze rachunkowości zarządczej. Następnie wyjaśniono zasady tworzenia kokpitów i raportów menedżerskich oraz procedurę analizy przedwdrożeniowej, która powinna być przeprowadzona na potrzeby zaprojektowania systemu sprawozdawczości zarządczej. W drugiej części artykułu omówiono najważniejsze zasady wdrażania raportowania wewnętrznego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań sytuacyjnych. Rozważania prowadzone w artykule są podsumowane omówieniem problemów związanych z projektowaniem kluczowych mierników dokonań, poczynając od identyfikacji celów przedsiębiorstwa i krytycznych czynników sukcesu, a kończąc na okresowej aktualizacji zbioru mierników.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the methodological considerations of management reporting systems design. In the first part of the paper the nature and scope of management reporting were concisely explained, and moreover the role of this form of reporting information in the field of management accounting was elaborated. Then the rules of creating management dashboards and scorecards as well as the procedure of pre-implementation analysis that should be followed while designing a management reporting system were discussed. In the second part of the article the most important rules for the implementation of internal reporting with particular regard to contingent factors were described. Considerations conducted in the article are summarized with a discussion of the issues related to the design of key performance indicators starting from the identification of the business objectives and critical success factors and ending with the regular update of a set of metrics.(original abstract)
9
Content available remote Rachunkowość w zarządzaniu "szczupłym" przedsiębiorstwem
80%
XX
Celem artykułu jest zaprezentowanie zasad i metod "szczupłej" rachunkowości oraz zmian w granicach organizacyjnych tego systemu na tle zasad funkcjonowania "szczupłego" przedsiębiorstwa(fragment tekstu)
EN
An increasing number of companies in Poland and in the world are adopting lean principles in managing an enterprise. To be able to assess the results of their application it is necessary to implement in organizations the principles and methods of lean ac-counting. Polish management accounting literature has very few publications addressing issues in the development of this new management accounting approach. This paper reviews lean management principles and methods as well as the principles and instru-ments of lean accounting used in companies across the world. It also examines the changes in organizational boundaries of accounting systems in lean enterprises which are taking place as a result of adoption of lean approach to processes, including the accounting process.(original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zarysu rozwoju teorii rachunkowości zarządczej w Polsce oraz studium "dobrych praktyk" w zakresie zastosowań narzędzi rachunkowości zarządczej w wybranych jednostkach gospodarczych w regionie częstochowskim.(fragment tekstu)
EN
Management accounting has been reflected in Polish literature from the early fif-ties of the last century. However, by the end of the 80s analyses were mainly methodo-logical, based on experience of the Western specialists. The highest dynamics of chang-es in management accounting occurred in the nineties. Management accounting theory had evolved considerably, and first applications of methods and techniques of manage-ment accounting in practice had been noticed. In recent years a growing interest in this field of accounting has been observed. However, it concerns mainly large companies. Small and medium enterprises continue to use traditional cost accounting systems tailored to the needs of external reporting. The aim of this paper is to outline the development of the theory of management accounting in Poland and present the study of "good examples" of applications of the tools of management accounting in the business units in the Czestochowa region.(original abstract)
11
Content available remote The Role of Management Accountant in Enterprises Operating in Poland
80%
XX
Krótki okres funkcjonowania rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach działających w Europie Środkowo-Wschodniej może sugerować, iż w tym rejonie nie doszło do wykształcenia się rozwiniętych modeli zawodowych zidentyfikowanych przez badaczy rachunkowości zarządczej i opisanych w literaturze światowej. Głównym celem badania była identyfikacja roli specjalisty rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach działających w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych. Dzięki analizie informacji zawartych w ofertach pracy poszukujących specjalistów z obszaru rachunkowości zarządczej cel został osiągnięty. Uzyskane wyniki pokazują, iż w przedsiębiorstwach działających w Polsce specjaliści rachunkowości zarządczej pełnią rolę wewnętrznych konsultantów biznesu silnie zorientowanych na sprawy organizacji, w której pracują. Nie współuczestniczą oni jednak na równych zasadach z innymi menedżerami w procesach podejmowania decyzji, co oznacza, iż nie są oni jeszcze partnerami biznesu. Badanie wzbogaca istniejący stan wiedzy o opis aktualnego poziomu rozwoju roli specjalistów rachunkowości zarządczej w Polsce na tle koncepcji uznawanych za modelowe w rozwiniętych krajach świata, a także jest punktem wyjścia dla dalszych pogłębionych studiów nad rozwojem tego zawodu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, co jak dotychczas nie było przedmiotem badań. (abstrakt oryginalny)
EN
The short period of the functioning of management accounting in enterprises operating in Central and Eastern Europe may suggest that advanced professional models identified by management accounting researchers and described in world literature have not developed in this region. The main objective of the study was to identify the role of a management accountant in enterprises operating in Poland as compared to international solutions. The set objective has been met thanks to the analysis of the information included in job offers seeking management accountants. The obtained results show that in enterprises operating in Poland, management accountants play the role of in-house business consultants strongly oriented towards matters of the organisations for which they work. However, they do not participate in the decision-making processes on equal terms with other managers, which means that they are not business partners yet. The study broadens the existing state of knowledge by adding a description of the current level of development of the role of management accountants in Poland as compared to the concepts considered to be models in developed countries. It is also a starting point for further, more detailed research on the development of this profession in Central and Eastern European countries, which to date has not been a subject of research. (original abstract)
XX
Ponieważ do stosowanych w praktyce gospodarczej metod i narzędzi pozwalających neutralizować zjawiska ryzyka zalicza się m.in. planowanie i zarządzanie strategiczne, to instrumenty rachunkowości zarządczej w ochronie środowiska mogą być przydatne do minimalizowania ryzyka działalności gospodarczej we wskazanym obszarze. Celem artykułu jest wskazanie roli rachunkowości zarządczej w ochronie środowiska w aspekcie działalności gospodarczej przedsiębiorstw i innych jednostek. (fragment tekstu)
EN
Management accounting instruments can be used in the area of environmental protection and through the information generated by these instruments they can help reduce the risk of running a business. (original abstract)
EN
The aim of the paper is a model of managerial accounting for small industrial enterprises, which is not theoretically developed in the literature and in most small enterprises, managerial accounting is not even practically applied. The questionnaire survey found information about the tasks, tools and methods that managerial accounting performs in medium-sized companies. The analysis of the use of managerial accounting is the practice of small industrial enterprises was carried out through guided personal interviews, while the evaluation specified the most problematic areas of its application in these enterprises. Based on the findings of the analysis following the information obtained on the tasks, methods and tools of management accounting in medium-sized enterprises, a model of management accounting for small industrial enterprises was proposed. It defined the tasks that managerial accounting should perform in small industrial enterprises and, among the existing methods and procedures traditionally used in managerial accounting, those that are practically applicable in the given enterprises were proposed. The main benefit of the paper is the management accounting model for small industrial enterprises. The main emphasis is placed on the transparency of costs and the interconnection of information on individual elements of the accounting information system with minimal capital expenditures. (original abstract)
15
80%
PL
Praca ma na celu wskazanie zasadności bardziej powszechnego zastosowania etnografii w badaniach z zakresu rachunkowości zarządczej, która może wskazać rzeczywiste przyczyny obserwowanych zjawisk, a nie ich skutki. Etnografia ma potencjał, by sprzyjać zarówno rozwojowi teorii, jak i wniesieniu wkładu do praktyki gospodarczej, szczególnie w erze dynamicznego rozwoju technologii informacyjnych. Dyskusja odnosi się do uwag Merchanta [2012] dotyczących badań prowadzonych w rachunkowości zarządczej.
EN
The main purpose of the article is to discuss the potential of more common ethnography application in management accounting field. Ethnography as a research method may vivid the causes of phenomena observed in management accounting, and not only outcomes. Potentially may contribute to both theory and practice, especially in the era of fast information technology development. The discussion is based on the K. Merchant [2012] article about making management research more useful.
16
Content available remote Międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza - zakres i specyfika
80%
XX
Dynamiczny rozwój różnego rodzaju formacji rynkowych skupiających współpracujące, ale niezależne podmioty sprawia, że coraz większego znaczenia nabiera międzyorganizacyjna rachunkowość zarządcza. Celem artykułu jest wskazanie charakterystyk tego relatywnie nowego obszaru badawczego, prezentacja jego zakresu oraz wykazanie jego specyfiki. Rozważania teoretyczne zostały uzupełnione wynikami studium przypadku wykorzystania informacji zarządczej w jednej z polskich grup zakupowych. Przeprowadzone badania były skierowane na weryfikację i rozszerzenie zakresu listy różnic między systemami rachunkowości zarządczej jednego i wielu podmiotów.(abstrakt oryginalny)
EN
Due to dynamic development of business networks worldwide the phenomenon of interorganizational management accounting is attracting increasing attention. The aim of the paper is to present the main characteristics and scope of this relatively new research area, namely interorganizational management accounting. The focus is on those features that make this kind of practices different from traditional accounting information systems developed for the management needs of one organization. Theoretical discussion is complemented by the results of a case study conducted in one of Polish purchasing groups.(original abstract)
XX
Alokacja działalności gospodarczej stawia nowe wyzwania przed kadrą zarządzającą przedsiębiorstwami. Jest to jednocześnie forma rozwoju zewnętrznego przedsiębiorstwa, związana z potencjalnie dużymi korzyściami, ale też obarczona sporym ryzykiem niepowodzenia. Aby alokacja działalności gospodarczej przedsiębiorstwa przyniosła zamierzone efekty, powinna zostać przygotowana ze szczególną starannością. Pomocą w tym zakresie służy strategiczna rachunkowość zarządcza, która dysponuje odpowiednim zestawem narzędzi. Bieżące zarządzanie alokowaną działalnością gospodarczą stawia szczególne wymagania w zakresie koordynacji funkcji zarządzania. Operacyjna rachunkowość zarządcza, odpowiadając na to zapotrzebowanie, oddaje zarządzającym do dyspozycji rachunek odpowiedzialności i inne użyteczne narzędzia. (fragment tekstu)
18
Content available remote Stan i perspektywy rozwoju rachunkowości zarządczej w XXI wieku w praktyce
80%
XX
W artykule podjęto próbę syntezy stanu i perspektyw praktyki rachunkowości zarządczej w XXI wieku w skali globalnej. Podstawą rozważań są badania prowadzone przez wielu Autorów w ramach projektów badawczych realizowanych przez Ernst and Young, brytyjski instytut CIMA oraz amerykański instytut IMA. W pierwszej część artykułu zaprezentowano wyniki ustaleń dotyczących stanu rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku, a następnie przedstawiono wyniki badań prowadzonych na początku minionej dekady obecnego stulecia. Następnie przeanalizowano zmiany zachodzące w praktyce rachunkowości i w postrzeganiu roli pełnionej przez specjalistów z tego obszaru, odwołując się do badań z 2012 r. W ostatniej części opracowania syntetycznie omówiono trendy rozwojowe rachunkowości zarządczej postulowane przez różnych badaczy i sformułowano wnioski(abstrakt oryginalny)
EN
The article attempts to synthesize the state and perspectives of management accounting practice in 21st century globally on the basis of research conducted by other authors in the context of research projects carried out by Ernst and Young, the British Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), and the American Institute of Management Accountants (IMA). In the first part of the article the research findings on the state of management accounting at the turn of the 20th and 21st centuries were presented, next the results of research conducted at the beginning of the past decade were elaborated. Then the changes in the accounting practice and the perception of the role played by specialists in this area were discussed by referring to the research of 2012. In the last part of the paper the most important trends in management accounting postulated by other researchers were described(original abstract)
XX
Biorąc pod uwagę nowe spojrzenie na zarządzanie, którego głównym celem strategicznym jest wzrost wartości firmy oraz uwzględnienie warunków zewnętrznych funkcjonowania jednostki gospodarczej, należy stwierdzić, że zastosowanie narzędzi strategicznej rachunkowości zarządczej jest niezbędne w budowie i realizacji strategii. Wszystkie wymienione narzędzia rachunkowości zarządczej mają wspomagać zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, a zwłaszcza umożliwiać optymalne i racjonalne zarządzanie ukierunkowane na wzrost wartości jednostki gospodarczej. (fragment tekstu)
EN
Nowadays there are two variants of management accounting: traditional operating accounting and strategic management accounting. It should be emphasized that strategic accounting has developed in recent years as a response to the growing demand among enterprises for information that would support the building and implementation of operating strategy. This article discusses selected strategic management accounting tools and their usefulness in management of contemporary enterprises. Particular attention has been paid to capital budgeting procedure, balanced scorecard and economic value added. (original abstract)
XX
Rachunkowość zarządcza to system informacyjny zorientowany na potrzeby kierownictwa jednostki. Kadra zarządzająca wykorzystuje dane płynące z systemu rachunkowości do podejmowania decyzji długo- i krótkookresowych, jak również do wspomagania procesów kontroli oraz przeprowadzania różnego rodzaju analiz prospektywnych. Prowadzenie rachunkowości zarządczej nie jest obowiązkowe, w związku z czym nie jest ona regulowana przepisami prawa. W ramach rachunkowości zarządczej sporządzane są różnego rodzaju zestawienia i sprawozdania (wewnętrzne) obejmujące różne okresy. Są one sporządzane na zamówienie kadry zarządzającej i zwykle odbiegają formą i treścią od obowiązkowych rocznych sprawozdań finansowych. Rachunkowość zarządcza zwraca szczególną uwagę na istotność, szybkość oraz koszt informacji pozyskiwanych i wykazywanych w sprawozdaniach. Kadra zarządzająca jednostki wykorzystuje zestawienia, mierniki i wielkości płynące z systemu rachunkowości, które są dla niej w danym momencie potrzebne i przydatne. Cechą charakterystyczną systemu rachunkowości zarządczej jest zorientowanie na przyszłość, w związku z czym w jej ramach są sporządzane predykcje przyszłych przychodów, kosztów, przepływów pieniężnych i innych kategorii ekonomicznych.Rachunkowość zarządcza oprócz jednostek gospodarczych prowadzona jest również w instytucjach finansowych, np. w bankach spółdzielczych. Ze względu na ważność rachunkowości zarządczej w procesie podejmowania decyzji, autor w niniejszym artykule dokonał analizy skali zjawiska wykorzystywania rachunkowości zarządczej w bankach spółdzielczych. (fragment tekstu)
EN
In this paper, the author has determined an impact of selected variables, namely: the level of own funds and total assets in the cooperative banks, the type of banks' association, the number and the type of communes as well as regions of their activity, and additionally the level of the ROA, on the use of the management accountancy in the cooperative banks in Poland. Research results indicate that no more than the region of the cooperative banks' activity has had significant impact on the level of use of management accounting in the process of decision-making in the banks under consideration. (original abstract)
first rewind previous Strona / 38 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.