Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 97

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Koniczyna biała w mieszankach z życicą trwałą dostarczała około 240-250 kg azotu na hektar przy braku nawożenia azotowego i 190-220 kg przy nawożeniu azotowym dawką 120 kg/ha, natomiast w siewach jednogatunkowych w zakresie wszystkich poziomów nawożenia od około 360 do 410 kg tego składnika na hektar. Uwzględniając ilość koniczyny białej w mieszankach nie nawożonych, 1% tego gatunku wnosił na hektar od 4,1 do 4,8 kg azotu a przy nawożeniu 120 kg N/ha - od 5,6 do 6,1 kg azotu na hektar. W jednogatunkowych zasiewach koniczyny białej wiązanie azotu przy wszystkich poziomach nawożenia było wyrównane i wynosiło od 5,1 do 5,9 kg azotu na hektar.
EN
White clover in mixtures with perennial ryegrass supplied about 240-250 kg N per hectare without any suppemental nitrogen fertilization, while the corresponding level was 190-220 kg N per hectare at additional fertilization rate 120 kg N/ha. As for one-species sowing white clover the amount of introduced nitrogen ranged within 360-410 kg/ha for all the fertilization rates studied. Taking into account the amount of white clover in non-fertilized mixtures 1 percent of this species introduced from 4.1 to 4.8 kg N per hectare, and supplemental fertilization with 120 kg N/ha increased this value up to 5.6-6.1 kg N per hectare. At one- species cultivations of white clover the nitrogen fixation noted for all studied fertilization levels was similar and ranged within 5.1-5.9 kg N/ha.
PL
W pracy przedstawiono wstępne wyniki badań nad wybranymi zbiorowiskami łąk łęgowych występujących w dolinie Wisły na odcinku między Toruniem i Świeciem. W całym regionie obserwuje się silną antropopresję na trwale użytki zielone, która objawia się zmianami w stosunkach wodnych, obszarowych i socjologicznych zbiorowisk. Zjawiska popławiania zostały prawie całkowicie zahamowane. Dobrze wykształcone fitocenozy związku Phragmilion, Magnocaricion, czy też wilgotniejsze odmiany związku Arrheualherion, nie tylko zmniejszyły się pod względem obszarowym ale jeszcze ulegają zmianom wewnętrznym. Zaznacza się sukcesja w kierunku mezofilnych zbiorowisk ze związku Arrheualherion, w których na obecnym etapie w znaczących ilościach występuje Poa pratensis.
EN
Preliminary results of studies on some chosen marshy meadow communities present in the Vistula middle stream valley in the area betwen Toruń and Świecie have been presented. A strong anthropopression has been observed on the whole area of permanent grassland, demonstrated as changes in water, area and socjological relationship of communites. Phenomena connected with wet meadow were almost completely stopped. Well developed phytocenosis of Phragmition, Magnocaricion and more wet varieties of Arrheualherion alliance were not only reduced in respect of area, but also underwent internal changes. A succesion in the direction of mesophylic communites of the Arrhenatherion alliances has been noted. Poa pratensis is present in the latter one in substantial amounts at the present stage.
PL
W latach 1999–2001 prowadzono badania nad wpływem odmian koniczyny białej: Arta i Rawo na plonowanie i jakość runi trawiasto-motylkowatej nawożonej wyłącznie mineralnymi formami PK i NPK oraz nawozami mineralnymi NPK uzupełnionymi obornikiem. Mieszanki te porównywano do runi trawiastej. Na płytkich i silnie zmineralizowanych glebach organogenicznych czynnikiem ograniczającym rozwój obu odmian koniczyny białej był niedobór opadów. W korzystnych warunkach wilgotnościowych udział koniczyn w runi przekroczył ich procentowy udział w mieszance siewnej. Mieszanka z odmianą Arta nawożona wyłącznie fosforem i potasem plonowała o 0,65, a z odmianą Rawo o 0,89 t·ha-1 lepiej niż mieszanki trawiaste. Mieszanki trawiasto-koniczynowe i trawiasta, nawożone dodatkowo saletrą amonową (120 kg N×ha-1) i saletrą uzupełnioną obornikiem (razem również 120 kg N·ha-1), plonowały istotnie lepiej od nawożonych fosforem i potasem. Pod wpływem obornika, ruń trawiasta, w której pojawiła się samorzutnie koniczyna biała plonowała nieco lepiej niż mieszanka z odmianą Arta. Średnia ważona zawartość białka ogółem w runi trawiasto-koniczynowej nawożonej fosforem i potasem różniła się nieznacznie i wyniosła 194 g×kg-1 w mie­szance z odmianą Rawo oraz 201 g×kg-1 w mieszance z odmianą Arta. Mieszanka z odmianą Rawo zapewniała jednak przy wszystkich rodzajach nawożenia wyższe plony białka ogółem. Większy udział koniczyny w runi, jak i nieco wyższe plony wskazują, iż w badanych warunkach glebowych i klimatycznych w mieszankach powinna być stosowana odmiana Rawo.
EN
The influence of white clover cultivars (Arta and Rawo) on yielding and quality of grass-clover swards fertilized only with mineral forms of PK and NPK as well as NPK mineral fertilizer supplemented with manure was studied in 1999–2001. Grass-clover swards were compared to grass sward. On shallow and strongly mineralized organogenic soils the restricting factor for both cultivars of white clover was the lack of rainfall. In favorable moisture conditions the percentage of clovers in the sward has exceeded its percentage in the sowing mixture. The mixture with the Arta cv. and with the Ravo cv. fertilized only with phosphorus and potassium yielded respectively by 0.65 and by 0.89 t×ha-1 higher than the grass mixtures. The grass-clover and grass mixtures fertilized additionally with ammonium nitrate (120 kg N×ha-1) and nitrate supplemented with manure (all together also 120 kg N·ha-1) yielded better than that fertilized with phosphorus and potassium. Because of the manure, the grass sward in which white clover has spontaneously emerged, yielded slightly higher than mixture with Arta culivar. The weighted averages of crude protein content of grass-clover sward fertilized with phosphorus and potassium slightly differed and were from 194 g×kg-1 in the mixture with Rawo cv. to 201 g×kg-1 in the mixture with cv. Arta. However the mixture with cv. Rawo provided higher yields of crude protein for all combinations of fertilization. The higher percentage of clover in swards and slightly higher yields indicate that the Rawo cultivar should be used in mixtures in the studied soil and climate conditions.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.