Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 47

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Socjologia pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Zawód, profesja i kultura profesjonalna
100%
XX
Celem pracy jest zarysowanie tematu profesji i kultury profesjonalnej w teorii organizacji i zarządzania oraz ukazanie ich istotnej roli w życiu poszczególnych osób, grup społecznych i organizacji. Artykuł przedstawia również interpretację zagadnienia profesji i profesjonalizacji w zarysie historycznym. Mimo że badania nad profesją i kulturą profesji były prowadzone już sto lat temu, to dopiero w latach osiemdziesiątych XX wieku zaczęto postrzegać kulturę zawodową oraz kulturę organizacji jako ważne dziedziny nauki o zarządzaniu. Różnorodność kultur poszczególnych grup społecznych może następować poprzez wspólnotę wykonywanej pracy i pozycję społeczną [Znaniecki, 1921]. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper aims to outline the topic of profession and professional culture in the theory of organisation and management, and to emphasise their significant role in the lives of people, groups, and organisations. The author also presents an interpretation of profession and professionalisation from a historical perspective. Although research on profession and professional culture was already carried out one hundred years ago, it was only in the 1980s when professional culture and organisational culture came to be seen as important fields of management science. A diversification of the cultures of different social groups can be a result of shared work or the social position of their members [Znaniecki, 1921]. (original abstract)
XX
Od początku ostatniego kryzysu finansowego wiele obserwacji o globalnych przemianach świata pracy ujrzało światło dzienne. Pracownikom w wielu krajach przychodzi mierzyć się z pogarszającymi się warunkami pracy, niedoborem wartościowych miejsc pracy oraz bezrobociem. Aby opisać wszystkie wspomniane przekształcenia na rynku pracy niektórzy badacze zaczęli stosować termin "prekaryzacji". Dlatego też zasadniczym zadaniem niniejszego artykułu jest podsumowanie dotychczasowej wiedzy o tytułowym zagadnieniu oraz wypracowanie socjologicznego ujęcia zjawiska prekaryzacji pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Since the beginning of latest global financial crisis many things have been written about the worldwide work-related changes. Workforce in many countries has to cope with deterioration of working conditions, scarcity of rewarding job positions and unemployment. To name all mentioned unfavourable transitions on the labour barket some scholars use the term "precarisation". Thus, the main objective of the article is to summarize foregoing knowledge of title problem and - according to the author's proposition - elaborate a sociological view on the phenomenon of precarity work.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy ważnego i groźnego zjawiska stosowania mobbingu przez pielęgniarską kadrę kierowniczą wobec podwładnych. W artykule omówiono definicję mobbingu i działania wchodzące w jego zakres. Literatura wskazuje, że przyczyny mobbingu z reguły leżą zarówno po stronie sprawcy, jak i poszkodowanego. Skutki mobbingu również dotyczą nie tylko ofiary, ale także negatywnie wpływają na organizację. Zaprezentowano również wyniki badań własnych, w których wzięło udział 140 pielęgniarek i pielęgniarzy. Badania dotyczyły analizy i oceny opinii respondentów na temat działań mobbingowych stosowanych przez pielęgniarską kadrę kierowniczą. Respondenci deklarowali różne formy działań mobingowych, które były wobec nich stosowane. Najczęściej respondenci wskazywali na rozpowszechnianie plotek i pomówień. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the important and dangerous phenomenon of mobbing by nursing management staff against their subordinates. The article discusses the definition of mobbing and activities falling within its scope. Literature indicates that the reasons for mobbing usually lie with both the perpetrator and the victim. The effects of mobbing do not only affect victims but also have a negative impact on the organisation. The results of own research were also presented, in which 140 nurses and nurses took part. The survey concerned respondents' opinions on bullying activities used by nursing management staff. Respondents declared various forms of mobbing activities that were applied to them. Most frequently, the respondents indicated that rumours and slanders were spreading.(original abstract)
XX
Autorka dokonała przeglądu i analizy definicji zawodu na gruncie socjologii oraz w świetle uregulowań prawnych. Pojęcie zawodu, stanowi jej zdaniem, kategorię socjologiczną i ekonomiczną. Wśród elementów składających się na pojęcie zawodu w świetle socjologii wyróżniła: określony rodzaj aktywności, wymagane kwalifikacje, trwały charakter pracy i dochód uzyskany dzięki pracy. W ujęciu prawnym zawodem jest osobiste wykonywanie wewnętrznie spójnego zbioru czynności (zadań), wymagających określonych kwalifikacji (wiedzy i/lub umiejętności), systematycznie i odpłatnie, o ile jego wykonywanie nie narusza obowiązującego porządku prawnego.
EN
The term profession, according to the author, encompasses a sociological as well as economic category. From sociological point of view, a profession is a specific activity, it requires certain qualifications and skills; the performance of work is of continuous nature and provides income. Legal approach perceives profession as a set of activities (tasks) that are intrinsically coherent and performed personally, whose performance requires specific qualifications (knowledge and/or skills), (tasks) which are performed systematically and on income-providing basis; providing the tasks' performance does not breech in-force legal order. Sociology- and legal-regulations-based definitions of the term profession have been reviewed and analyzed. (J.W.)
XX
Transformacja systemowa w Polsce miała wiele wymiarów. W kontekście polityki zaowocowała demokratyzacją, pluralizmem, wielością partii politycznych i względną otwartością rekrutacji politycznej. W dziedzinie gospodarki przekształcenia doprowadziły do likwidacji zasad centralnego starowania i poddania zachowań aktorów grze rynkowej. Skorelowane z nimi, ale także mające inne, autonomiczne źródła zmiany społeczne otworzyły polskie społeczeństwo na trendy światowe i europejskie. Pojawiały się zjawiska wcześniej w naszym społeczeństwie niespotykane, bądź też obecne marginalnie, rzesze ludzi musiały zmienić dotychczasowe strategie życiowe, aby móc funkcjonować w nowej rzeczywistości. Na styku płaszczyzn konstruujących sferę zainteresowań socjologii i ekonomii pojawiły się rozmaite kwestie, które wydają się interesujące i ważne nie tylko z punktu widzenia nauki, ale również praktyki życia społecznego. Kardynalną kwestią jest tu bezrobocie, wykluczenie społeczne a także dostosowywanie jednostek do realiów rynku pracy. Wynikałoby z tego zainteresowanie przekształceniami mającymi miejsce na rynku pracy, w kontekście zmian dotyczących poszczególnych profesji. Sam proces pracy odbywa się najczęściej w określonym otoczeniu społecznym, zjawiska współczesności póki co nie doprowadziły do pojawienia się na masową skalę zorientowanych zadaniowo diad, które czynności związane z pracą ludzką wykonują w separacji od innych jednostek. Dodatkowo zawody nie istnieją w próżni - adresatami ich wytworów są jednostki. W toku codziennego życia każdy z nas styka się z przedstawicielami rozmaitych profesji, wytwory materialne pracy ludzkiej towarzyszą nam na każdym kroku. Istotne zatem wydaje się to, w jaki sposób oceniamy przedstawicieli poszczególnych profesji, czy w świetle ich statusów uważamy, że odgrywają swe role tak jak powinni. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone są nasze rozważania. (abstrakt oryginalny)
EN
Systemic transformation in Poland had many dimensionp. In the context of the politics, it has resulted in democra-tization, pluralism, multiplicity of political parties and the relative openness of political recruitment. In the field of economic, transformation has led to the liquidation of the central control principles and subject actors' behaviour to the market game. Correlated with them, but also with other, independent sources social changes opened the Polish society in the world and European trendp. There appeared the phenomenon previously unheard of in our society, or marginally present, countless people had to change their life strategies to function in the new reality. At the junction of planes constructing the sphere of interests in sociology and economics, there are various issues that seem interesting and important not only from the stand-point of science, but also the practice of social life. A cardinal issue here is unemployment, social exclusion and matching individuals to the realities of the labour market. It would result in the interest in the transformations taking place in the la-bour market, in the context of changes in various professions. Work process itself takes place mostly in a particular social milieu, the phenomenon of modern times up to now has not led to the emergence of large-scale task-oriented sets, which work activities are connected with human work in separation from other unitp. In addition, professions do not exist in a vacuum - their creations are addressed to individualp. In the course of daily life, each of us is in contact with representatives of various professions, tangible products of human work are with us at every step. Therefore, it seems important how we now assess the representatives of various professions, whether in the light of their status, we believe that they play their roles as they should. This issue our discussion is devoted to.(original abstract)
XX
Proces kształtowania się satysfakcji pracowników wskazuje zarówno na rolę, jaką w tym procesie odgrywa organizacja i jej środowisko pracy. Jednocześnie ważne są również czynniki tkwiące w jednostce, różnicujące poziom odczuwanej satysfakcji. Opracowanie ma na celu ukazanie satysfakcji pracowników oraz identyfi kację czynników kształtujących satysfakcję pracowników wybranej grupy dyspozycyjnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The process of formation of employee satisfaction shows both the role played in this process is the organization and work environment. At the same time are also important factors inherent in the unit, differentiating the level of perceived satisfaction. Development aims to identify factors infl uencing employee satisfaction selected dispositional group.(original abstract)
XX
W artykule tym zanalizowano podział pracy jako kategorię, która obecna jest w szeroko pojętej myśli społecznej, w tym w ekonomii i socjologii. Wiele miejsca w tych rozważaniach zajmuje koncepcja podziału pracy Oskara Langego. Porównano ją z koncepcjami takich myślicieli jak Adam Smith, Auguste Comte czy Emile Dürkheim. Próbowano także dokonać syntezy omawianych stanowisk teoretycznych. Istotne dla dalszych rozważań jest określenie podziału pracy i jego roli we współczesnych społeczeństwach Stanisława Kozyra-Kowalskiego. Badacz ten wypracował swoje oryginalne stanowisko samodzielnie w trakcie wielu lat badań nad systemami gospodarczymi i strukturą społeczeństw współczesnych oraz przede wszystkim dzięki gruntownym studiom nad klasykami myśli społecznej, w tym tzw. nowoczesnymi klasykami. Zalicza się do nich i zajmuje wśród nich poczesne miejsce Oskar Lange. W przypadku polskiego ekonomisty z kolei należałoby, jak przekonuje nas Grażyna Musiał, poszukiwać inspiracji i powinowactwa teoretycznego między innymi w austromarksizmie oraz ekonomii neoklasycznej. Oprócz pojęcia podziału pracy, zanalizowano najważniejsze podziały: na pracę bezpośrednio produkcyjną, pośrednio produkcyjną, pozaprodukcyjną oraz na pracę kierowniczą i wykonawczą. Są to wielkie podziały pracy, ze względu na to, że mają duże znaczenie dla różnicowania jednostek. Obejmują ponadto wielkie zbiory ludzi. Omówiono również zawodowy podział pracy oraz poddano krytyce podział na pracę umysłową i fizyczną. Obydwa podziały obejmują mniejsze zbiory ludzi, stąd nazywane są małymi. (fragment tekstu)
XX
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie sylwetki Ferdynanda Zweiga, polskiego ekonomisty i socjologa stosunków pracy, który urodził się w Krakowie 23 czerwca 1896 r. w rodzinie żydowskiej. Ukończył krakowskie Gimnazjum św. Jacka. W latach 1914-1918 studiował prawo na uniwersytecie w Krakowie oraz w Wiedniu. Największy wpływ na zainteresowania naukowe Zweiga wywarł Adam Krzyżanowski, profesor ekonomii, twórca Krakowskiej Szkoły Ekonomii. Tytuł doktora praw uzyskał 19 listopada 1918 r. W latach 1920-1921 pracował jako referent w Głównym Urzędzie Statystycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to present the profile of the Polish economist and sociologist of labour relations Ferdinand Zweig, who was born in Cracow on June 23, 1896. The most important impact on the scientific interests of Ferdinand. Zweig was influenced by professor of economics Adam Krzyżanowski, founder of the Cracow School of Economics. He received his doctorate in rights on November 19, 1918. Since 1928 Zweig began to teach economics at the Jagiellonian University. In January 1929 he was appointed associate professor of political economy and in 1935 professor at the Faculty of Law in the field of economic sciences. In the late 1940s Ferdinand Zweig was a lecturer in economics at the Polish University College in London. From1953to1956hewasaprofessor of sociology and labour relations at the Hebrew University of Jerusalem and from 1964 to 1966 at Tel Aviv University. Ferdinand Zweig died in London on June 9, 1988. It is worth noting that his theoretical and liberal views differed from the practical side, i.e. the real solutions. Ferdinand Zweig's second field of interest was sociology of work. His research and conclusions complement previous economic research. (original abstract)
9
Content available remote Satysfakcja z pracy i jej wpływ na zachowania pracownicze
75%
XX
Przedmiotem niniejszego opracowania jest zagadnienie satysfakcji z pracy rozpatrywane jako ważny czynnik wpływający na zachowania pracownicze. Podstawowe obszary podjętej problematyki koncentrowały się wokół zagadnień dotyczących: istoty zadowolenia z pracy, czynników ją determinujących i skutków związanych z zachowaniami pracowniczymi. Szczególną uwagę zwrócono na metody mierzenia satysfakcji z pracy. W artykule przedstawiono badania obrazujące opinie pracowników na temat zadowolenia z pracy. Przytoczone ogólnopolskie sondaże satysfakcji z pracy, przeprowadzone przez różne ośrodki badawcze, analizują najistotniejsze czynniki wpływające na zadowolenie Polaków z pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The issue of present study is the job satisfaction considered as an important factor affected contemporary human resource management. Basic areas of presented issue focused on issues concerning the essence of job satisfaction, the factors that determine it and the employee behavior effects. Particular attention was paid to the methods of measuring job satisfaction. The article presents researches showing the employees' opinions about job satisfaction. Quoted nationwide job satisfaction surveys carried out by various research centers, analyze the most important factors influencing job satisfaction of the Poles. (original abstract)
EN
Workplace identity (WI) is a multi-dimensional and multi-layered construct that originated from the concept of Identity. It is an attitude towards self that helps individual employees to identify themselves as crucial members in the organisation by shaping their roles in the employment context. Empirical examination of the construct is now gaining traction. A scientifically validated tool is likely to provide further impetus to detailed examinations of the WI concept. The present study is intended to construct and validate a tool to measure WI. Using the data collected from a sample of 248 respondents and the well established methodologies, this study constructs and validates a scale to measure WI - the Workplace Identity Scale (WIS). Having five factors, this scale has exhibited significant validity and reliability. WIS is expected to fill the gap in literature and is likely to stimulate further empirical research about this alluring construct.(original abstract)
XX
Pisząc o etosie pracy, należy pokrótce zdefiniować to pojęcie i przypomnieć jego cechy konstytutywne, z których jedna, grupowy charakter etosu, ma bardzo ważne znaczenie w kształtowaniu śląskiego etosu pracy. Przypomnijmy więc, że "Etos pracy to charakterystyczny dla danej grupy społecznej lub dla całego społeczeństwa zespół wartości i norm odnoszący się do wartości fundamentalnej, jaką jest praca. Wartości i normy przejawiają się w konkretnych zachowaniach". Istotnymi elementami etosu są więc wartości i normy. Mają one charakter podmiotowy i są związane ze stanem świadomości ludzkiej . Normy z kolei wyrażają i porządkują system wartości. Etos jest związany z działaniem. To przełożenie hierarchii wartości jest empirycznie dostrzegalne dopiero wtedy, gdy obserwuje się członków grupy w działaniu. I w końcu jedna z cech etosu, która ma ważne znaczenie w charakterystyce śląskiego etosu pracy, czyli społeczny charakter etosu. To grupa wytwarza swój etos, a jednostki realizują go w ramach grupy jako jej członkowie. Taka definicja etosu mieści w sobie cechy świadomościowe, powinnościowe oraz behawioralne. W takim znaczeniu będzie używana w analizie całościowej śląskiego etosu pracy oraz poszczególnych grup zawodowych, szczególnie najczęściej opisywanych górników. (fragment tekstu)
EN
In the introduction of the article the author defines "Ethos" and places it in a wide area of research. Next, factors convenient for the formation of ethos of work in Silesia as well as the first research on the subject are presented. The research on ethos of work concentrates firstly on two dominating professions, e.g. miners and glassblowers and then on other professions. The author also defines chronological periods of research and showes the evolution of the attitude towards the mining profession as well as the changes in ethos of work of other groups. In the conclusion the author states her opinion on the research that is far-conducted on ethos of work and points out the research deficiencies.(original abstract)
12
63%
XX
Habitus to system nieuświadamianych wzorów postrzegania i dyspozycji do działania, pośredniczący pomiędzy instytucjami społecznymi a jednostką. W artykule zamieszczono wyniki badań stanowiące porównanie źródeł habitusu społeczeństwa polskiego i zachodnioeuropejskiego. Interpretacja wyników analizy obejmuje trzy wymiary: wymiar socjoekonomicznego aspektu pracy (zarobki, pewność zatrudnienia), wymiar społecznego aspektu pracy (współpraca z kolegami, praca ważna społecznie, prestiż, szacunek dla wykonywanego zajęcia) i wymiar kognitywnego aspektu pracy (praca samodzielna, praca interesująca, praca rozwijająca zdolności, odpowiedzialna).
EN
This article contains results of researches compare attitudes of Polish society with Western society. There are three dimensions: socioeconomic aspect of work, social aspect of work and cognitive aspect of work.(MP)
XX
Artykuł koncentruje się na analizie postaw lekarzy wobec pracy. Na początku przedstawiono charakterystykę czynników wpływających na postawy zawodowe lekarzy oraz zarys merytorycznych podstaw badań własnych. Dalej zaprezentowano metodologię badawczą, a następnie omówienie i wnioski wynikające z badań własnych o ilościowym i jakościowym charakterze przeprowadzonych wśród lekarzy Zagłębia Dąbrowskiego w 2012 r. W artykule odpowiedziano na pytania badawcze odnoszące się do sposobu, w jaki lekarze definiują swoją rolę zawodową oraz postawy wobec wykonywanej pracy. Analizując zebrany materiał, autorka dochodzi do wniosku, iż ogromną rolę w kształtowaniu postaw zawodowych lekarzy pełnią takie czynniki, jak: satysfakcja zawodowa, stres, warunki i miejsce pracy, relacja z otoczeniem pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the analysis of the physicians attitude to their work. The whole analysis is divided into three parts. The first, theoretical, contains a description of the factors affecting the attitude of professional doctors and outline of substantive reasons for own research. The second part is devoted to the presentation of the research methodology, while the third contains a discussion and conclusions of own research, based on the quantitative and qualitative nature, conducted among physicians from Zagłębie Dąbrowskie in 2012. The article answered the research questions relating to the way in which doctors define their professional role and attitude towards their work. By analyzing the collected material, the author concludes that a huge role in shaping the attitudes of professional doctors fulfill such factors as: job satisfaction, stress, conditions and workplace, the relationship with the jobs environment. (original abstract)
14
Content available remote Człowiek i jego praca
63%
XX
Ekonomiczne funkcjonowanie rynku opiera się na rywalizacji wielu jednostek o dostęp do rynku pracy. Praca sama w sobie jest wartością o którą wielu ludzi zabiega. Zjawiska związane z transformacją społeczną w Polsce sprzyjały pojawieniu się w społeczeństwie aspiracji do poziomu i tempa wzrostu charakterystycznego dla nowoczesnych, konkurencyjnych gospodarek, ale również ujawniła się konieczność adaptacji pracobiorców do nowych właściwości popytu na pracę. XXI wiek to szybki postęp technologiczny, który ma bezpośredni wpływ na wytwarzane wyroby i usługi, przekształceniom ulega także forma i sposób wykonania pracy. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści nowych zawodów. Dlatego dużego znaczenia u pracowników nabierają takie wartości jak: kwalifikacje, kompetencje, mobilność, otwartość na zmiany, elastyczność i chęć dostosowywania się do nowych warunków oferowanej pracy. Społeczeństwo informacyjne kreśli nowe obszary i dziedziny gospodarki, w których uwidacznia się zapotrzebowanie na nowe zawody i specjalności. Z rynku pracy wypierani są pracownicy o niskich kwalifikacjach oraz osoby, które nie chcą podnosić swych kompetencji zawodowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Economic functioning of the market is based on the competition of many individuals. The work itself is one of the most important values in a human's life. Phenomena related to social transformation in Poland encouraged the emergence of a society's aspirations to the level and rate of growth characteristic of modern, competitive economies, but also revealed the need to adapt to new employees of demand for labor. The twenty-first century has had rapid technological progress, which has a direct impact on manufactured goods and services, and is also a kind of form of transformation. On the labor market, new professionals look for specialists from new jobs, therefore it is very important if they hold values such as qualifications, competence, mobility, flexibility and willingness to adapt to the new conditions of work offered. Information from Society outlines new areas and sectors of the economy, which is reflected in the demand for new professions and specialties. Workers who hold very low-skilled qualifications are excluded from market as well those workers who don't want to build up their work competences. (original abstract)
XX
W opracowaniu podjęto próbę wyjaśnienia czym jest załoga, co się w niej dzieje, jakie zmienne należy wziąć pod uwagę, aby uchwycić te czynniki, które wpływają na przebieg procesów zachodzących w społeczności zakładu i mogą zaważyć na jej pracy.
XX
Celem tego artykułu jest przedstawienie jednej z linii zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce - socjologii przemysłowej. W ramach tej subdyscypliny badania poświęcone społecznym aspektom industrializacji przeprowadzono w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W badaniach krakowskiego socjologa Kazimierza Dobrowolskiego analizowano ośrodki przemysłowe Małopolski. Podstawowe pytanie badawcze dotyczyło procesu kształtowania personelu przedsiębiorstw przemysłowych w związku z migracją ludności wiejskiej do ośrodków przemysłowych. Badanie wykazało społeczne i kulturowe uwarunkowania tego procesu, nie tylko wpływ kultury społeczności wiejskich na kształtowanie kultury pracy w przedsiębiorstwach, ale także wpływ doświadczenia pracy przemysłowej na życie i aspiracje kulturowe społeczności wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of this article is to present one of the lineages of human resource management in Poland-industrial sociology. It was within the framework of this subdiscipline that research devoted to the social aspects of industrialization was carried out in the nineteen-sixties and seventies. Studies conducted within the circle of the Cracovian sociologist, Kazimierz Dobrowolski, looked at the industrial centers of Lesser Poland. The primary research question involves the process of the shaping of industrial company personnel in connection with the migration of rural population to industrial centers. The research demonstrated the social and cultural conditions behind this process, not only the impact of the culture of rural com-munities on shaping work culture in companies, but also the influence of industrial work experience on the life and cultural aspirations of rural communities. (original abstract)
EN
Industry is one of the most important segments of the national economy. The changes, which take place affect the business aspect of the labor market, and more specifically the employment of people in specific industry sectors. It can significantly influence on the way and the number of employment of people in the industry, so, therefore, it was purposeful to analye whether there were significant changes in the number of employees in selected industry sectors. The aim of the paper was to analyse the basic statistical data from the Central Statistical Office in Poland if there were any changes of employment in the main industry sectors in Poland. The sectors that were analyzed were mining and quarrying; manufacturing; electricity, gas, steam and air conditioning supply; water supply, sewerage, waste management and remediation activities. The research methodology was the analysis of trends from data from the period 2012-2017 (no data after 2017) from a reliable source, i.e. the Central Statistical Office in Poland. It was concluded that the important changes in the number of employment of people in the main industry sectors could be observed as evidenced by, among others, by the trends. The results of the analysis can be the basis for assessing the economic situation in the analyzed industry sector, and also to make next analyses targeted on the analysis of causes the trends in employed area in selected industry sectors in Poland. (original abstract)
XX
Analiza związków zasygnalizowanych w tytule wymaga w miarę jednoznacznego określenia sposobu rozumienia zastosowanych pojęć. Jest to tym ważniejsze, że zarówno definicje polityki społecznej jak i czasu wolnego spotykane w literaturze przedmiotu budzą rozliczne wątpliwości. Ze względu jednak na ograniczone ramy opracowania jak i problem "sam w sobie" jakim jest precyzacja pojęć ograniczę się, w odniesieniu do czasu wolnego, do przytoczenia swego rodzaju "standardowego" sposobu jego rozumienia, natomiast w przypadku polityki społecznej (jako że z jej punktu widzenia rozważania będą prowadzone) zaproponuję - bez szczegółowego uzasadnienia - konwencję terminologiczną opozycyjną względem spotykanych w literaturze przedmiotu. I tak, czas wolny rozumiany będzie jako czas pozostający po: pracy, działaniach związanych z pracą (np. dojazdy), czynnościach związanych z potrzebami fizjologicznymi oraz czynnościach związanych z obowiązkami domowo-rodzinnymi. Natomiast politykę społeczną można scharakteryzować ramowo (jak każdą inną politykę) jako działanie zmierzające do osiągnięcia określonych celów w określonej dziedzinie. (fragment tekstu)
XX
W literaturze społeczno-ekonomicznej uzasadnia się skutecznie pogląd, iż czas pracy i czas wolny są kategoriami wieloznacznymi, historycznie uwarunkowanymi, czyli kategoriami zmiennymi w czasie oraz kategoriami, które mimo formalnego podziału na czas pracy, wyodrębniony ze względu na jego zastosowanie jako miernika nakładów pracy żywej w procesie produkcji i na czas wolny od pracy, wyodrębniony ze względu na jego zastosowanie jako miernika osiągniętego poziomu rozwoju społecznego i kulturowego, stanowią jedność i nierozerwalną całość. Zagadnienie czasu pracy i czasu wolnego można rozpatrywać z różnych punktów widzenia. Najczęściej rozpatruje się je w kategoriach ekonomicznych, prawnych, prakseologicznych oraz socjologicznych, przy czym niektóre aspekty tych kategorii stanowią podstawę rozważań w ramach polityki społecznej. Na uwagę zasługuje jednakże podkreślenie, iż polityka czasu wolnego jako dziedzina praktycznej działalności kieruje się w swoim postępowaniu odmiennymi kryteriami aniżeli nauka oraz odmiennymi sferami czy sposobami rozwiązań, tym niemniej socjologia czasu wolnego może w ten obszar zagadnień wnieść znaczący wkład. (fragment tekstu)
XX
Kategoria „praca” to jedno z najważniejszych pojęć we współczesnej nauce. Jej znaczenie wynika z kilku przesłanek: 1) praca stanowi podstawę życia człowieka (służy zaspokojeniu jego potrzeb materialnych i duchowych, zapewnia poczucie godności, chroni przed niekorzystnymi zjawiskami społecznymi), 2) praca jest podstawą rozwoju społeczeństwa i jego gospodarki (wpływa na potencjał, strukturę, poziom, dynamikę), 3) przemiany pracy pozwalają zrozumieć procesy zachodzące w społeczeństwie. (fragment tekstu)
EN
In this article the concept of labor is presented as one of the most important categories in con-temporary science. The author indicates that the discussion over various dimensions of labor as well as its future has been run for a long period of time and covers numerous aspects. It is emphasized that social changes and civilization challenges give rise to further reflection on constant alteration of the definition of labour and its actual aspects. In this process, the main role is played by entrepreneurs, local authorities, non-gov organizations as well as training centers. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.