Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiany spoleczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zmiany strukturalne na obszarach wiejskich analizowane z uwzględnieniem trzech stref - zurbanizowanej, typowo wiejskiej i peryferyjnej. Analiza obejmuje zmianę struktury funkcjonalnej wsi, tendencje zmian demograficznych i społecznych, rozbudowę gospodarki nierolniczej na wsi oraz reformę wspólnej polityki rolnej wobec obszarów wiejskich w krajach Wspólnoty Europejskiej.
EN
The author presents the changes in the economic structure of rural areas in West-Europe, mainly in the countries of the European Community. The analysis concerns three main types of rural areas, namely: urbanized zones, typical agricultural zones, as well as peripheral and discriminated zones. These zones differ one from another, according to the degree of their functional differentiation and according to the intensity of their economic development, the latter being connected, in the first line, with enlargement of the rural labour market and with consolidation of non-agricultural functions in scope of both production and services. The development and differentiation of farms contributed, in the seventies and eighties, to the restraint of migration movements and even, in some periods, to a temporary inversion of their trend. Despite a low birth-rate in some countries, the growth of population in the countryside was observed. However, in the eighties this growth showed a certain reduction. The changes in the countryside were accompanied by the trends towards decentralization of decision-making in the problems of rural areas. The development of non-agricultural activities in the countryside consisted, in the first line, in foundation of small and mean-sized enterprises dealing with production or services, intended mainly for regional markets, in development of rest-houses and housing for rural population and in enlargement of transport and communication network. An increasing comprehension of the role of rural environment and of its ecological and cultural values was observed. The reform of a common agrarian policy undertaken in that time comprizes various aspects of the countryside development. Apart from a new organization of agricultural markets, some financial means have been provided for intensified environmental protection, afforestation of land and for the system of granting early pensions. In this new phase of the agrarian policy concerning the structural problems, a concentration of means for low developed regions has been provided, accompanied by active co-operation of local societies. The present changes in the agrarian policy tend towards creation of two sectors in agriculture - an effective directed to the market and a social one.
PL
W artykule skupiono się na analizie społecznych zmian i przeobrażeń gospodarczo - komunalnych w latach 2000-2010, w gminie Michałowice. W pierwszej części dokonano analizy społeczno - ekonomicznych przemian w badanej gminie. W związku z systematycznym wzrostem liczby ludności zamieszkującej tereny wiejskie województwa małopolskiego, badania rozpoczęto od przedstawienia tendencji dotyczących liczby ludności w gminie Michałowice na przestrzeni 10 lat. Następnie skupiono się na analizie dynamicznej wskaźników ekonomicznych do-tyczących bezrobocia, przyrostu naturalnego, obciążenia ekonomicznego, starości demograficznej oraz dynamiki podmiotów gospodarczych w badanej gminie. Pierwsza część artykułu zawiera również dane dotyczące podziału ludności gminy Michałowice wg płci i ekonomicznych grup wieku. Druga część pracy dotyczy zmian związanych z urbanizacją komunalną w gminie Michałowice. Odpowiedzią na wzrost liczby ludności zamieszkującej teren gminy stała się intensyfikacja ruchu budowlanego. Badanie ww. trendu oparto o analizę danych mówiących o liczbie wydawanych pozwoleń na budowę, powierzchni gminy objętej pozwoleniami na budowę oraz liczbie nowo oddanych do użytku mieszkań. W dalszej części opracowania, przy wykorzystaniu kompleksowej analizy wskaźnikowej, dokonano oceny poziomu rozwoju infrastruktury technicznej gminy Michałowice na tle gmin powiatu krakowskiego.
EN
The article focuses on social changes and economic transformations that occurred in the years 2000-2010 in the community of Michałowice. The first part presents an analysis of socio-economic changes in the studied area. This includes the discussion of demographic trends in Michalowice within the studied 10 years, because this was the period of continual growth of population density in villages of the Małopolskie region. Afterwards, the article presents a dynamic analysis of economic indices related to unemployment, population growth rate, economic load, demographic ageing and the dynamics of economic units in the researched area. The first part of the article also includes data on population structure, i.e. gender and economic age groups, in Micha􀃡owice. Population growth in this area is accompanied by intensified building developments. The study of this trend was based on the analysis of the number of building permits, total community area planned for building development and the number of new residential buildings. The second part of the paper evaluates the level of technical infrastructure in Michałowice compared to other communities in the Krakow district based on a comprehensive index analysis.
PL
Artykuł jest próbą oceny zmian, jakie zaszły na wsi polskiej w ciągu pięcioletnie-go członkostwa w Unii Europejskiej. Zmiany, jakie niesie polskiej wsi przynależność do Unii Europejskiej, wpisują się w serię zmian, jakie dokonują się na polskiej wsi z przełomu lat 1970/1980 oraz zmian, będących efektem systemowej transformacji, zapoczątkowanej przez przełom 1989 roku. Patrząc z takiej perspektywy, wieś jawi się jako przestrzeń dynamiczna, a dokonujące się zmiany można podzielić na trzy rodzaje. Są to więc zmiany, które wpisują się w dotychczasowe procesy, zmiany, które dotychczasowe procesy korygują, oraz te, które nowe procesy zaczynają. Rozważania dzielą się na dwie części. W pierwszej ukazany jest wpływ członkostwa na długookresowe, już uprzednio istniejące procesy zmian: spowolnienie deruralizacji wsi i dualizacji rolnictwa, przyspieszenie dezagraryzacji oraz re-stratyfikacji wsi. W drugiej wskazane są obszary, na których pojawiają się zjawiska nowe, przede wszystkim w świadomości społecznej (optymizm, ambiwalentna europeizacja) oraz regulacje, tworzące bazę dla nowej obywatelskości wsi.
EN
The article marks an attempt at the assessment of changes that have taken place in the rural areas of Poland over five years of its membership of the European Union. The changes attributable to Poland's presence in the European Union can be included in the series of changes that occurred in the country's rural areas in the late 1970s and the earl: 1980s as well as those brought about by systemic transformation launched in 1989. A loot at the Polish countryside from such perspective permits to see it as a dynamic space and to divide the occurring changes into three categories: the category of changes remaining within the scope of the earlier started processes, the category of changes correcting this processes and the category of changes inaugurating new process. The article consists of two parts In the first part the author describes the influence of EU membership on the long-term transformation processes started in the past: a slow-down in the pace of deruralisation of the countryside and dualisation of agriculture, a faster pace of disagrarisation and re-stratification of the rural community. In the article's second part the author deals with the spheres where new phenomena surface – chiefly, the sphere of social awareness (optimism, ambivalent Europeanisation) and the sphere of regulations that create the basis for a new civic character of the rural community.
PL
Dynamiczne zmiany w gospodarce światowej zmuszają firmy do permanentnego doskonalenia sposobów funkcjonowania. Już dzisiaj atrybutem gospodarki, wobec jej globalizacji, jest nieprzewidywalność w dłuższym okresie. Zmiany społeczno-gospodarcze, jakie obserwuje się w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, stawiają firmom poważne wyzwania i zagrożenia. Większość polskich firm nie jest przystosowana do warunków i możliwości stworzonych przez nową technologię informatyczną, nie podejmuje koniecznych działań dzisiaj dla zapewnienia sobie lepszej sytuacji konkurencyjnej w przyszłości. Od ok. 10 lat polskie firmy, obok samodzielności, mają do dyspozycji szereg nowych narzędzi, którymi mogą się posługiwać w zarządzaniu, dokonywaniu zmian adekwatnych do sygnałów płynących zarówno z otoczenia firmy jak i jej działów czy filii. Jedną z tych metod jest metoda zastosowana w zarządzaniu strategicznym. W publikacji rozpoczęto omawianie czynności związanych z analizą strategiczną - od badania otoczenia globalnego (makrootoczenia) i konkurencyjnego w zakresie „czarnego rynku" wyrobów spirytusowych.
EN
Dynamic changes in the world economy oblige the firms - in the face of their „ unexpectation " - to permanent improvement of functionality. Most of Polish firms are not adapted to conditions and possibilities of the new informative technology. Those firms dont undertake the necessary activities for to warrant better competitive situation in the future. Since 10 years ago Polish self-independent firms have many new tools for administration and making the changes adequate the signals from the environment and branches of this firms. The method of strategic analysis is one of these tools using for searching the black market of spirit products.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.