Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rysunek odręczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Szkicowanie jako zapis myśli
100%
PL
W artykule podkreślono istotną i niezastąpioną rolę szkicowania w procesie twórczym. Szkice są z jednej strony rozmową wewnętrzną autora w tym procesie, w którym ciągle weryfikuje on i dokonuje poprawek w swoim rozumowaniu. Z drugiej strony rysunki odręczne są także formą dialogu z rzeczywistością, dają możliwość jej głębszego badania i odkrywania. Im więcej doświadczenia ma za sobą rysownik, tym bardziej swobodnie i twórczo podchodzi do zadania projektowego. Są one pomocne w procesach twórczych, które są nieprzewidywalne i potrzebne szczególnie wtedy, gdy wyobrażenie w myśli nie wystarcza do rozwiązania problemu lub jeśli łatwiejsze jest rozwinięcie pomysłu przez czynność „zewnętrzną” rysowania (proces restrukturyzacji – tworzenia analogii, mutacji i kombinacji form przez szkicowanie). Przez to, że w procesie kształcenia przyszłych architektów rysuje się teraz mniej niż dawniej, z większą trudnością studenci rozwijają umiejętność twórczego „myślenia na papierze”. W nauczaniu umiejętności plastycznych wspomagających proces twórczy przyszłych architektów ważne jest, aby każdy z nich poszukiwał indywidualnego spojrzenia i wyłamywał się ze stereotypów. W artykule wykorzystano metodę obserwacyjną opartą na wieloletnim doświadczeniu pedagogicznym w pracy ze studentami.
EN
The significant and indispensable role of sketching in a creative process is emphasizes in the paper. Within this process, sketches represent an internal conversation that takes place inside the author’s mind and involves ongoing verification and adjustments to the author’s way of thinking. On the other hand, freehand drawing is a form of a dialogue with reality, and offers an opportunity for its exploration and discovery. Thanks to a certain degree of unpredictability inherent to sketching, sketches are indispensable in the creative process. They prove to be particularly useful when ideation turns out to be insufficient or when a problem is more likely to be solved by “externalising” the thinking (the process of restructuring – creating an analogy, mutation and combination of forms by sketching). Due to the fact that education of future architects today focuses on drawing less than in the past, students find it increasingly more difficult to develop their skill of creative “thinking on paper”. Meanwhile when teaching future architects the artistic skills that support the creative process, it is important that each of them seek their individual perspective and strive to go out of the box, challenging stereotypes. Methods discussed in the article include observation based on the vast teaching experience in the academic context.
EN
The paper describes the process and effects of two open-air drawing sessions organised by Department of Civil Engineering and Architecture, Faculty of Civil Engineering, Opole University of Technology. The open-air drawing sessions took place in 2013 in Opole and Gliwice, and in 2014 in Pavia. The aim of the sessions was to improve the ability of synthetical and analitical freehand drawing, a comprehensive communication tool, which also simplifies the work with computer. Furthermore, young architecture students had the possibility to broaden their knowledge about buildings and complexes in a wide range of revaluation and revitalization. Students and teachers from architecture and engineering studies from Poland, Italy, Denmark, Spain and Finland took part in those open-air drawing sessions. In this European Union project called "Let's Exchange HERitage of our CULture – Drawing as a Communication Tool of Students of Architecture/ Engineers from European UniversitieS – HERCULES" freehand drawing was means of cognition and the main goal was to broaden the knowledge of cultural heritage.
PL
Artykuł ujmuje przebieg i efekty dwóch plenerów rysunkowych zorganizowanych przez Katedrę Budownictwa i Architektury Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej. W 2013 plener odbył się w Opolu i Gliwicach, w 2014 w Pavii. Celem było podniesienie umiejętności syntetycznego i analitycznego rysunku odręcznego, będącego wszechstronnym narzędziem komunikacji, ułatwiającym także pracę z komputerem. Ponadto młodzi adepci sztuki mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat obiektów i zespołów historycznych w szeroko pojętym zakresie rewaloryzacji i rewitalizacji. W plenerach udział wzięli studenci i nauczyciele kierunków architektura i budownictwo z Polski, Włoch, Danii, Hiszpanii i Finlandii. W unijnym projekcie "Let's Exchange HERitage of our CULture – Drawing as a Communication Tool of Students of Architecture/Engineers from European UniversitieS – HERCULES" nośnikiem poznawczym był rysunek odręczny, natomiast wiodącym tematem poszerzenie wiedzy o dziedzictwie kulturowym.
PL
Tematem pracy jest poszukiwanie konstrukcji linii zbieżnej do danych przechodzącej przez żądany punkt oraz analiza rozwiązań tego zagadnienia pod kątem przydatności w rysunku odręcznym.
EN
The constructions show the problem that the students face: they have to draw a still life object which has many lines that we know are parallel. In the drawing, however, there are not any vanishing points and it is not possible to make use of the horizon which, for compositional reason, is located out of the drawing. Anyway, thanks to observation, we can place at least two from many lines parallel to a given direction into a drawing. This article discusses the various geometric designs solve this problem.
4
Content available Szkicowanie jako zapis myśli
100%
PL
W artykule podkreślono istotną i niezastąpioną rolę szkicowania w procesie twórczym. Szkice są z jednej strony rozmową wewnętrzną autora w tym procesie, w którym ciągle weryfikuje on i dokonuje poprawek w swoim rozumowaniu. Z drugiej strony rysunki odręczne są także formą dialogu z rzeczywistością, dają możliwość jej głębszego badania i odkrywania. Im więcej doświadczenia ma za sobą rysownik, tym bardziej swobodnie i twórczo podchodzi do zadania projektowego. Są one pomocne w procesach twórczych, które są nieprzewidywalne i potrzebne szczególnie wtedy, gdy wyobrażenie w myśli nie wystarcza do rozwiązania problemu lub jeśli łatwiejsze jest rozwinięcie pomysłu przez czynność „zewnętrzną” rysowania (proces restrukturyzacji – tworzenia analogii, mutacji i kombinacji form przez szkicowanie). Przez to, że w procesie kształcenia przyszłych architektów rysuje się teraz mniej niż dawniej, z większą trudnością studenci rozwijają umiejętność twórczego „myślenia na papierze”. W nauczaniu umiejętności plastycznych wspomagających proces twórczy przyszłych architektów ważne jest, aby każdy z nich poszukiwał indywidualnego spojrzenia i wyłamywał się ze stereotypów. W artykule wykorzystano metodę obserwacyjną opartą na wieloletnim doświadczeniu pedagogicznym w pracy ze studentami.
EN
The significant and indispensable role of sketching in a creative process is emphasizes in the paper. Within this process, sketches represent an internal conversation that takes place inside the author’s mind and involves ongoing verification and adjustments to the author’s way of thinking. On the other hand, freehand drawing is a form of a dialogue with reality, and offers an opportunity for its exploration and discovery. Thanks to a certain degree of unpredictability inherent to sketching, sketches are indispensable in the creative process. They prove to be particularly useful when ideation turns out to be insufficient or when a problem is more likely to be solved by “externalising” the thinking (the process of restructuring – creating an analogy, mutation and combination of forms by sketching). Due to the fact that education of future architects today focuses on drawing less than in the past, students find it increasingly more difficult to develop their skill of creative “thinking on paper”. Meanwhile when teaching future architects the artistic skills that support the creative process, it is important that each of them seek their individual perspective and strive to go out of the box, challenging stereotypes. Methods discussed in the article include observation based on the vast teaching experience in the academic context.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z procesem kształcenia w zakresie rysunku odręcznego na kierunku architektura wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Przedstawiono program kształcenia w przeciągu całego cyklu studiów. Zawarto refleksje dotyczące zarówno konieczności przygotowania studentów w tym zakresie, jak i przełożenia treści zapisanych w programie na warsztat zawodowy przyszłych architektów. Głównym celem pracy jest określenie, w jaki sposób proces nauczania rysunku odręcznego rozwija umiejętności plastyczne – narzędzie umożliwiające przedstawienie własnej koncepcji projektowej przyszłym inwestorom. W jego realizacji wykorzystano obserwację uczestniczącą, analizę prac studenckich, analizę prac realizacyjnych. Omówione badania doprowadziły do konkluzji o istnieniu konieczności zintensyfikowania zadań z rysunku architektonicznego.
EN
The paper deals with issues connected with the process of teaching in the field of hand-drawing at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in the field of Interior Architecture. It presents briefly the program of study throughout the whole cycle of studies. It includes reflections on both: the need to educate students in this field and the translation of the content of the curriculum into the professional workshop of future architects. The main objective is to determine how the hand-drawing teaching process develops visual arts as a tool for presenting own design concept to future investors. The implementation of the paper uses participant observation, analysis of students’ work, analysis of work execution. The research carried out leads to the conclusion about the need to intensify the tasks of regular architectural drawing.
EN
Sketches are an irreplaceable method of recording thoughts and of correcting the design process. They are a means of discovering and examining reality which supports the development of imagination. Sketching is an essential element in the education of architects and in the double-loop learning process. Sketching opens two channels of communication: conversation and spatial-visual activity. Both traditional and new digital tools have important roles in the development of future architects. The primacy of computer design over freehand drawing in an architect’s work can lead to the disappearance of a designer’s individuality and creativity, limiting the role of his personality at the earliest stage of the design process.
PL
Szkice są niezastąpionym sposobem zapisu myśli, korygującym proces projektowania. Są drogą odkrywania i badania rzeczywistości, która sprzyja rozwojowi wyobraźni. Szkicowanie jest ważnym elementem w nauczaniu architektów, w istotnym dla ich rozwoju procesie uczenia dwupętlowego. Uruchamia ono dwa kanały komunikacji – konwersację i przestrzenno-wizualne działanie. Zarówno tradycyjne, jak i komputerowe narzędzia pełnią ważną rolę w rozwoju przyszłych architektów. Prymat projektowania komputerowego nad rysunkiem odręcznym może jednak doprowadzić do zaniku indywidualności projektanta i jego kreatywności, ograniczając rolę jego osobowości w początkowym etapie projektowania.
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z procesem kształcenia w zakresie rysunku odręcznego na kierunku architektura wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Przedstawiono program kształcenia w przeciągu całego cyklu studiów. Zawarto refleksje dotyczące zarówno konieczności przygotowania studentów w tym zakresie, jak i przełożenia treści zapisanych w programie na warsztat zawodowy przyszłych architektów. Głównym celem pracy jest określenie, w jaki sposób proces nauczania rysunku odręcznego rozwija umiejętności plastyczne – narzędzie umożliwiające przedstawienie własnej koncepcji projektowej przyszłym inwestorom. W jego realizacji wykorzystano obserwację uczestniczącą, analizę prac studenckich, analizę prac realizacyjnych. Omówione badania doprowadziły do konkluzji o istnieniu konieczności zintensyfikowania zadań z rysunku architektonicznego.
XX
The paper deals with issues connected with the process of teaching in the field of hand­drawing at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in the field of Interior Architecture. It presents briefly the program of study throughout the whole cycle of studies. It includes reflections on both: the need to educate students in this field and the translation of the content of the curriculum into the professional workshop of future architects. The main objective is to determine how the hand­drawing teaching process develops visual arts as a tool for presenting own design concept to future investors. The implementation of the paper uses participant observation, analysis of students’ work, analysis of work execution. The research carried out leads to the conclusion about the need to intensify the tasks of regular architectural drawing.
8
Content available remote Seen from Siena
75%
EN
The article discusses a series of paintings, on a vision of a modern city, inspired by the author’s recent visit to Siena, Italy. It describes an importance of architectural visions and its complementary role in relation to an architectural practice. The article presents the author’s experiences with the process of painting. It highlights the role of a quick sketch in the process of selecting and analysing a subject. Finally, it showsthe unique importance of traditional painting techniques in a realization of the subject, impossible to be replaced by a digital visualization.
PL
W artykule omówiono cykl prac malarskich poświęconych wizjom współczesnego miasta, inspirowanych wizytą w Sienie. Opisano znaczenie fantazji architektonicznych, ich roli uzupełniającej w stosunku do praktyki architektonicznej. Pokazano własne doświadczenia związane z procesem powstawania prac. Podkreślono rolę szybkiego szkicu odręcznego w procesie wyboru i analizy tematu, a także unikalne znaczenie tradycyjnych technik malarskich w realizacji tematu, niemożliwych do zastąpienia przez wizualizacje komputerowe.
9
Content available remote Art courses at the Faculty of Architecture at Białystok University of Technology
75%
EN
This paper presents the Chair of Fine Arts at the Faculty of Architecture at Białystok University of Technology. The article describes how this unit was established and presents some reflections on the teaching of arts courses, which, in the author’s opinion, help students to find their own technique of freehand drawing needed to record their creative thinking at all stages of architectural design.
PL
Artykuł prezentuje Katedrę Sztuki na Wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Opisano historię powstania katedry oraz refleksje dotyczące nauczania przedmiotów plastycznych, które w przekonaniu autora pomagają studentom w poszukiwaniu ich własnego warsztatu odręcznego rysunku, potrzebnego przy zapisie myślenia twórczego na wszystkich etapach projektowania architektonicznego.
10
Content available remote O użyteczności rysowania i malowania krajobrazu
75%
PL
Coraz łatwiejsze i doskonalsze fotografowanie, posługiwanie się zapisem cyfrowym obrazów oraz przedstawianie ruchomych wizualizacji projektów, budzi pytania o celowość posługiwania się rysunkiem lub malarstwem. Dyskusja ta dzieli nauczających i studentów na tradycjonalistów i tych którzy posługują się sprawnie techniką komputerową. Trzecia grupa posługuje się szkicem ołówkowym, by sprawdzić własny obiektywizm na sfotografowanym tle. Artykuł udowadnia tezę o równoważności rysowania i malowania w procesie zapisu i projektowania.
EN
Making photos, which is becoming more and more easy and perfect, using digital records of images, as well as presenting moving design visualisations raise question as to the purposefulness of using ordinary drawing or painting. That discussion divides both teachers and learners into traditionalists and those skilful in computer techniques. Third group use pencil sketches in order to test their own objectivity by means of a photographed background. The paper proves a thesis on the equivalence of drawing and painting in the process of landscape recording and designing.
11
Content available remote Drawing – a serous crisis of an important game
75%
EN
In an era of ever more perfect digital tools, the ability to draw is no longer regarded as necessary in the execution of the architectural profession. Yet it is precisely the hand drawing that continues to be regarded as the irreplaceable instrument of creative intuition which surpasses even the most user-friendly “procedures”. A rediscovery of its advantages for both didactic purposes and architectural creativity is becoming an urgent need.
PL
W erze coraz doskonalszych narzędzi cyfrowych umiejętność rysowania przestaje być uznawania za niezbędną przy wykonywaniu zawodu architekta. Jednak to właśnie odręczny szkic pozostaje wciąż niezastąpionym narzędziem twórczej intuicji – przewyższającym nawet najbardziej przyjazne „procedury”. Ponowne odkrycie jego zalet dla potrzeb dydaktyki i twórczości architektonicznej staje się pilną potrzebą.
12
Content available remote Architectural sketch as an ambiguous interactive game
75%
EN
The experience of playing during the process of drawing alters our mode of thinking. Then the resulting interaction between the drawing and the author is helpful in developing his working methods and creativity, discovering new truths, stimulating the production of more design alternatives. It can be a kind of individual game or others can participate in it, influencing the presentation and its truth.
PL
Doświadczenie gry w trakcie szkicowania zmienia nasz sposób myślenia. Powstająca wtedy interakcja między rysunkiem i autorem jest pomocna w rozwijaniu jego metod pracy i kreatywności, odkrywaniu nowych prawd, tworzeniu większej liczby alternatyw w projektowaniu. Może być ono rodzajem gry indywidualnej lub mogą w niej brać udział inne osoby, co ma wpływ na sposób prezentacji i jej prawdziwość.
13
Content available remote Freehand drawing in teaching history of architecture
75%
EN
Apart from learning experience and reinforcement of knowledge required to pass tests and exams, the sketchbook enhances students' understanding of architectural forms and helps them develop the ability of conveying complicated historical spatial and urban facilities. Despite the common use of computers in the profession of an architect, this form of improving drawing skills is invaluable and fully justified. The maintaining of a sketchbook builds up students' skills and teaches them how to freely express themselves while conveying their objectives, ideas and designs.
PL
W ramach przedmiotu historia architektury studenci kierunku architektura ZUT w Szczecinie mają do wykonania szkicowniki, które obok walorów poznawczych i utrwalających materiał objęty zakresem zaliczenia, umożliwiają pełniejsze zrozumienie formy architektonicznej oraz rozwijają umiejętności przekazu skomplikowanych historycznych układów przestrzennych i urbanistycznych. Wobec wszechobecnego imperatywu komputeryzacji w zawodzie architekta taka forma doskonalenia rysunku odręcznego, jest nie do przeceniania i w pełni uzasadniona. Szkicownik "buduje" warsztat studenta architektury oraz uczy swobody wypowiedzi w przekazywaniu własnych założeń ideowych i projektowych.
EN
Freehand drawing is one of the earliest and most important human skills. It is one of the simplest forms of recording thoughts and information from an early childhood, which allows to communicate without using words. It is the first verbal form of contact with the outside world by means of which feelings, emotions and desires are illustrated. It is something that allows one to see the surrounding beauty, see the details, learn about the structure and structure of matter and keep the image in memory for a long time. The article discusses issues related to the process of education in freehand drawing at the Faculty of , Faculty of Civil Engineering and Architecture of Lublin University of Technology. In this paper, the drawing is presented as a basic tool for presenting one's own design concept to future investors, which teaches perception, analysis, as well as develops creative and spatial imagination. Assuming that learning freehand drawing is the basis of all artistic activities, the article attempts to examine the essence of freehand drawing in the process of educating future architects at the Lublin University of Technology. The literature on the subject raises the issue of values conveyed through freehand drawing and compares it with contemporary, advanced computer programs.
PL
Rysunek odręczny należy do jednych z najwcześniejszych i zarazem najważniejszych umiejętności człowieka. Zaliczany jest do najprostszych form zapisu myśli oraz informacji już od wczesnego dzieciństwa, który pozwala komunikować się bez użycia słów. Jest on pierwszą, werbalną formą kontaktu ze światem zewnętrznym za pomocą, którego ilustrowane są uczucia, emocje i pragnienia. Jest czymś, co pozwala zobaczyć otaczające piękno, dostrzec szczegóły, poznać budowę i strukturę materii i na długo zachować obraz w pamięci. W artykule poruszono zagadnienia związane z procesem kształcenia w zakresie rysunku odręcznego na kierunku architektura na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. W niniejszej pracy rysunek został przedstawiony, jako podstawowe narzędzie umożliwiające zaprezentowanie własnej koncepcji projektowej przyszłym inwestorom, który uczy spostrzegania, analizowania oraz rozwija wyobraźnie twórczą i przestrzenną. Przyjmując, że nauka rysunku odręcznego stanowi podstawę wszelkich działań artystycznych, w artykule podjęto próbę zbadania istoty rysunku odręcznego w procesie kształcenia przyszłych architektów na Politechnice Lubelskiej. W literaturze przedmiotu poruszona została kwestia wartości przekazywanych za pośrednictwem rysunku odręcznego oraz dokonano porównania go ze współczesnymi, zaawansowanymi programami komputerowymi.
15
Content available Adolf Arendt: postać ze Sklepów cynamonowych
71%
EN
Adolf Arendt (1862-1932), a teacher of freehand drawing in Galician secondary schools, was long considered to have been Bruno Schulz's first art teacher in Drohobych Secondary School. However, in his article entitled Lekcja profesora Arendta [A Lesson Given by Professor Arendt], Professor Władysław Panas shows that Arendt could not have been Schulz's teacher. Panas also discusses why Bruno Schulz immortalised the figure of this art teacher from Drohobych in his Sklepy cynamonowe [Cinnamon The Street of Crocodiles]. Arendt is the only character from Schulz's prose who actually lived in Drohobych. The author of this article meticulously reconstructs the biography of the actual Adolf Arendt, basing it on detailed bibliographic and archival research. Reconstructing unknown facts from Arendt's life, at the same time he outlines the broader historical background of Schulz's oeuvre, which complements the previous findings concerning both Schulz's literary and visual works.
PL
Adolf Arendt (1862-1932), nauczyciel rysunków odręcznych w galicyjskich gimnazjach, uważany jest za pierwszego nauczyciela rysunków Brunona Schulza w drohobyckim gimnazjum. Pisarz uczynił go jedną z postaci w Sklepach cynamonowych i, jak się okazuje, jest to jedyna postać w prozie Schulza, która miała swój realny i jednocześnie bezpośredni pierwowzór w rodzinnym mieście pisarza. Autor artykułu pieczołowicie rekonstruuje biografię rzeczywistego Arendta, opierając się na szczegółowych badaniach bibliograficznych oraz licznych kwerendach archiwalnych. Rekonstruując nieznane dotychczas fakty z jego życia, jednocześnie kreśli także szersze tło historyczne dzieła Schulza, uzupełniając dotychczasowe badania nad jego twórczością literacką i plastyczną.
EN
Over a decade of conducting the open-air drawing and painting workshops by the university staff from the Faculty of Architecture at the Silesian University of Technology repeatedly makes us aware that every day passing by the gothic churches, a city hall, medieval ramparts we get accustomed to them and do not always perceive their beauty, monumental character or historic details. Sometimes the beauty of the city is noticed by someone else – a tourist who admires the panorama visible from the distance or the towers of churches overlooking the city. Similarly the works of students performed over the years enable us to rediscover the unrepeatable charm of such places as Gliwice, Tarnowskie Góry, Chełmno or Zakopane. Those works catalogued in albums and presented at various exhibitions convince of peculiarity of the places presented using diverse artistic techniques and means.
PL
Kilkunastoletnie prowadzenie plenerów rysunkowo-malarskich przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej niejednokrotnie uświadamia nam, że przechodząc na co dzień obok gotyckich kościołów, ratusza, mijając średniowieczne mury obronne, przyzwyczajeni do ich widoku, nie zawsze dostrzegamy ich piękno, monumentalny charakter czy zabytkowe detale. Czasem piękno miasta zauważa ktoś inny – turysta zachwycający się widoczną z oddali panoramą czy górującymi ponad miastem wieżami budynków sakralnych. Podobnie prace studentów wykonywane na przestrzeni lat pozwalają na nowo odkryć niepowtarzalny urok miejsc takich jak Gliwice, Zabrze, Tarnowskie Góry, Chełmno czy Zakopane. Prace te katalogowane w albumach, prezentowane na licznych wystawach, przekonują o niezwykłości miejsc przedstawionych przy pomocy użycia różnorodnych technik i środków artystycznych.
17
Content available remote Kształtowanie wyobraźni przestrzennej u studentów architektury krajobrazu
63%
PL
W Zakładzie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby odbywa się nauczanie studentów nie tylko rysunku. Zaznajamiamy ich z generalnymi zasadami kompozycji poprzez praktyczne zastosowanie w prostych ćwiczeniach kompozycyjnych. Poza krótkimi prezentacjami nie ma tu wykładów. Zestaw ćwiczeń, wykonywanych z użyciem prostych, abstrakcyjnych form przestrzennych wygląda na zabawę, nie obciążoną pojęciami takimi, jak funkcja, konstrukcja, ergonomia, uwarunkowania przyrodnicze, ekonomiczne, regulacje prawne. Problemy są omawiane w małych grupach, a także indywidualnie.
EN
At Fine Art Department students are not only trained in drawing. We also acquaint our students with general ideas of composition by practical experience. There are no lectures except for short presentations. A set of exercises on simple, abstract spatial forms looks like a sort of game. No function, no outside load, no building standards and restrictions. At this stage we focus on spatial and visual approaches only. Most problems are discussed during tutorials (individual or in small groups).
EN
Freehand drawing enables visualization of an idea in the form of a sketch. It is also a universal language designers use to communicate with other participants of a project. That is why freehand drawing ought to be an inherent element of a design process, especially in the first conceptual phase. In order to support this thesis I describe, using my work experience as a basis, the architectural and urban charrette workshop’s method, which is a design process in a nutshell. Among others I try to answer the following questions: To what extent should computer programs be used in the first design phase of a project? Where are the boundaries between freehand and computer drawing? Research results can be considered as general guidelines for a freehand drawing curriculum.
PL
Rysunek odręczny umożliwia projektantom przekształcenie myśli w formę, zapis idei w postaci szkicu. Jest również uniwersalnym językiem, jakim projektant komunikuje się z uczestnikami procesu projektowego, więc powinien stanowić nieodłączny element tego procesu, szczególnie jego I fazy – koncepcji. W celu poparcia tej tezy opisuję na podstawie moich doświadczeń metodę projektowania opartą na warsztatach charrette, stanowiących niejako proces projektowy "w pigułce". Odpowiadam na pytania: czy i w jakim zakresie należy wykorzystywać komputer we wczesnej fazie projektu, oraz: gdzie znajduje się granica między rysunkiem odręcznym i komputerowym? Wnioski z badań stanowią również ogólne wytyczne do programu nauczania rysunku.
19
63%
PL
Celem artykułu jest przedstawienie rysunku odręcznego na tle przemian związanych z wprowadzeniem metod projektowania opartych na modelu trójwymiarowym. Zarysowano w nim historię wykorzystania rysunku odręcznego oraz technik CAD w projektowaniu, z zaakcentowaniem zagadnienia autorstwa. Następnie przedstawiono współczesne ujęcie relacji między rysunkiem odręcznym a narzędziami cyfrowymi, z naciskiem położonym na modelowanie trójwymiarowe. Zaprezentowane zostały przyczyny współczesnych przemian i znaczenie systemu Building Information Modeling (BIM). Podsumowanie zawiera wnioski dotyczące obecnej roli rysunku odręcznego oraz możliwe konsekwencje, jakie zmiany te niosą dla pozycji architekta w procesie projektowym.
EN
The article aims to present freehand drawing in the context of modern technological changes, specifically in relation to the incorporation of the three dimensional digital models within the design process. To that end, first, a concise historical overview of utilization of freehand drawing and CAD techniques in designing is presented, where the issue of authorship is emphasized. Next, the relations between freehand drawing and digital tools are described, especially in the context of rapid development of modern 3D modelling techniques. Also comprehensively discussed are the root causes of technology­driven changes in design techniques and the importance of Building Information Modeling (BIM). Summary contains of the conclusions on the role of the freehand drawing in modern design process and discussion about the influence of technological changes on the position of an architect in the design process.
20
Content available remote Drawing as a lesson from the built heritage
63%
EN
The notion of drawing skills that an architect shall be equipped with has several aspects. First of all, drawing can be used as an instrument for learning the principles of defining space, its scale, composition and architectural detail. Sketches and studies of existing buildings help an architect understand the way they were assembled. These drawings represent, therefore, a compulsory phase in building up one’s skills as an architect. Such is the goal of the outdoor drawing, considered as an important teaching method since the 17th century, when the French king Louis XIV founded the Prix de Rome. This drawing scholarship has endured till the 20th century and is still being imitated in other lands, giving students a possibility to gain knowledge directly from the greatest works of architecture.
PL
Na warsztat rysunkowy architekta składa się kilka jego rodzajów. Przede wszystkim jest to rysunek służący uczeniu się prawideł kształtowania przestrzeni, jej skali, zasad kompozycji oraz tworzenia detalu. Szkice odręczne oraz studia istniejących budowli służą architektowi jako środek pozyskania wiedzy o tym, jak zostały one zbudowane. Rysunki te stanowią wobec tego niezbędny element w budowaniu warsztatu pracy projektanta. Taki jest cel rysowania w terenie, uznany za ważną metodę nauczania dla architektów już w XVII-tym wieku, kiedy król francuski Ludwik XIV ufundował nagrodę Prix de Rome. To stypendium rysunkowe przetrwało do XX wieku i jest nadal naśladowane w innych krajach, dając studentom możliwość zdobywania wiedzy bezpośrednio od największych dzieł architektury.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.