Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic diagnostics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Pedagogical diagnosis in the theory of social pedagogy
100%
EN
In this article I will analyze the problems associated with the diagnosis of social pedagogy. It should be noted, however, that in the social pedagogy diagnostic methods used in other pedagogical sub-disciplines, because there is no strict distinction between pedagogical diagnostics as such and the diagnosis in social pedagogy(original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja założeń metodycznych diagnostyki typu gospodarowania w przedsiębiorstwie oraz diagnostyki wyników działalności gospodarczo-produkcyjnej przedsiębiorstwa jako całości.
EN
The main goal of this article is the presentation of methodological assumptions dealing with the kind of firm's development diagnostics and diagnostic of the firm's performance. The author presents the structure of the diagnostic syndrom which allows to identify the intensive and extensive kind of development, besides, the utility of diagnostic syndrom is illustrated by examples. The article also presents the simplified diagnostics syndrom of the kind of development and the relation between the growth of profit, production assets and employement. In the second part of the article the author presents the methodological assumption of the diagnostics of the firm's performance. The diagnostic syndrom should, according to the author's opinion, include minimum 13 symptoms. The results of initial diagnosis of this investigation are given by the author. (original abstract)
3
Content available remote Zasadnicze pojęcia i problemy związane z terminem diagnoza
75%
XX
W artykule niniejszym określono termin diagnoza oraz przedstawiono jego znaczenie i rolę w badaniach naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk stosowanych (praktycznych). Na tle prezentowanych rozważań omówiono wybrane, najistotniejsze fragmenty dorobku profesora Andrzeja Iwasiewicza. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper discusses the role and importance of a diagnosis in the scientific research, in particular in applied sciences. The discussion provides the background for highlighting the most significant scientific achievements of Professor Andrzej Iwasiewicz
XX
Większość istniejących na rynku rozwiązań Business Intelligence wykorzystuje metody eksploracji danych do szukania związków pomiędzy danymi pobranymi z systemów transakcyjnych i budowania na tej podstawie uogólnionych wniosków dla kadry zarządczej. Zaproponowane w pracy podejście opiera się na analizie budżetu przedsiębiorstwa i szukaniu związków pomiędzy czynnikami, które go kształtują. Takie podejście daje możliwość identyfikacji związków pomiędzy danymi finansowymi, cechami produktów i ich wartością rynkową. (abstrakt oryginalny)
EN
The majority of existing Enterprise Business Intelligence Suites use the data mining techniques to discover relationships between the data extracted from the transactional systems. This approach can be named inductive approach. Paper presents concept of Business Intelligence system basing on the budget approach. Using this method BI application could be able to find irregularities between budget and financial data and discover relationship between characteristics of produced goods and their market value. (original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę oceny ekonomiczno-społecznego potencjału jednostek samorządu terytorialnego na poziomie powiatów. Na podstawie badanych zmiennych stwierdzono brak konwergencji warunkowej między powiatami województwa zachodniopomorskiego. Zróżnicowanie polskich regionów charakteryzuje się znaczna trwałością, gdyż poszczególne ich cechy społeczno-gospodarcze wzajemnie się wzmacniają. Wybór możliwych kierunków rozwoju zależy ściśle od aktualnej władzy powiatów i regionów. Znajomość potencjałów jest ważna nie tylko dla samych powiatów, ale także dla wszystkich instytucji współpracujących.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper attempts to assess the economic and social potential of local government units at the second level of Polish administrative division called poviat. On the basis of the variables tested, no conditional convergence was found between the poviats of the West Pomeranian Voivodeship. Diversification of Polish regions is characterized by high persistence as each of their socio-economic characteristics reinforces the other ones. The range of possible directions of development depends strictly on the present authorities of poviats and regions. Being aware of the potential is important not only for poviats themselves but also for all cooperating institutions(original abstract)
8
Content available remote Teoretyczny i realny teren diagnostyki marketingowej
75%
XX
Celem głównym artykułu jest zaprezentowanie sposobów diagnozowania podmiotów gospodarujących w sektorze, branży lub otoczeniu. Są nimi: pozycjonowanie, wybrane aspekty teorii ugruntowanej i pojęcia związane z badaniem funkcji matematycznych. Zaproponowane procedury powinny ułatwić odkrywanie symptomów pojawiających się szans i zagrożeń rozwoju badanych obiektów. Celem dodatkowym jest prezentacja praktycznego zastosowania przedmiotu "diagnostyka marketingowa" w procesie edukacyjnym szkół wyższych na wydziałach zarządzania w szkołach wyższych. (fragment tekstu)
EN
The new rules of marketing studies are possible after the transfer the knowledge from other fields. They will allow us to convert accurate data to necessary information usefull in decision-making and development of the company. New methods of the research were called "marketing diagnostics". Its task will be to recognize the current state (dangerous, harmful, disruptive, normal, favorable development) and to indicate the factors that make existence of any state other than normal. The study area was divided into two parts. First part is the theoretical area (concerning quantitative methods) - there are charts and tables that use for positioning. The second part is the real area where the survey or interviews (qualitative methods) were carried out, where the concept of grounded theory will be applied: theoretical notes, coding, sampling, sorting notes, theoretical sensitivity and triangulation. The marketing diagnostics can activate undeveloped resources in companies. In addition, adequately prepared programs of studying on the management faculties can help to make the students more attractive on the labor market.(original abstract)
9
Content available remote Próba typologii przestrzeni mieszkaniowej miast województwa łódzkiego
75%
EN
Article describes the definition of "residential area" and presents an attempt of typology of the residential space, taking into account its specific attributes, raised by representatives of various sciences. Taken into account issues were: population-administrative, functional, infrastructural, morphologicaly-historical, socio-cultural, legaly-ownership and economic. The selection of diagnostic features included the substantive-formal assessment and statistical features of the diagnostic indicators. There were selected 10 indicators used to determine the types of housing space by the method of typological Kostrowickiego adopted for the needs of the typology of the residential space. There were identified seven types of housing space, and each type has been assigned the city of Łódź province with a particular type of residential space. (original abstract)
XX
Zasadniczym rezultatem rozumowania diagnostycznego jest wyjaśnienie diagnozowanego stanu rzeczy, danego w zadaniu diagnostycznym w postaci symptomów zebranych na podstawie obserwacji rzeczywistości gospodarczej. Rozumowania diagnostyczne różnią się rodzajem i głębokością wyjaśnień. Podstawą wyróżniania określonych typów wyjaśnień mogą być zarówno przedmiot wymagający wyjaśnienia (expianandum), zdanie (fakt lub prawo), które wyjaśnia obserwacje (expianans) a także rodzaj relacji pomiędzy explanandum a explanansem. W pracy scharakteryzowano podstawowe rodzaje wyjaśnień, jakie mogą być użyteczne w procesie diagnozowania za pomocą inteligentnego systemu diagnoz ekonomicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The publication characterizes the basic types of explanations used in diagnosing process by means of an intelligent system of economic diagnoses. According to the author, both system explanations and field explanations are indispensable. A vital element component of field explanations are causal explanations, which are based on the relations of cause and effect. (MN)
XX
W artykule zaproponowano wprowadzenie do badań ekonometrycznych pojęcia quantum satis. Oznacza ono ilość dostateczną, czyli ilość wystarczającą. Przedstawiono praktyczne zastosowanie rozumowania opartego na regule quantum satis, czyli zasadzie odpowiednich proporcji w celu odpowiedzi na pytania: ile powinno być województw w Polsce w 2000 roku; ile powinno być przedsiębiorstw w gospodarce; czy powinny one być małe czy duże?
EN
In highly developed countries big enterprises - such as shipyards or carmakers - cooperate with thousands of small firms, taking advantage of vertical (and not horizontal) organisational concentration. Lost of small family firms, which predominantly employ three persons, are concentrated around big and excellent, technologically and organisationally developed enterprises. It means that there are appropriate proportions in economy. Such phenomena allow calculating the norm of firms and voyevodships in economy. (original abstract)
XX
Artykuł omawia metody stanowiące podstawowe narzędzia w zarządzaniu współczesnym przedsiebiorstwem: funkcję analityczno-kontrolną, system ocen i diagnostykę ekonomiczną.
EN
The article examines methods determining basic tools in contemporary enterprise management: analytical and control functions, estimation system and economic diagnosis. (A.P.)
XX
Do sprawnego działania gospodarki potrzebna jest odpowiednia liczba firm, gdyż zarówno zbyt mała jak i zbyt duża ich ilość może mieć niekorzystny wpływ na sprawne funkcjonowanie rynku. W związku z tym przedstawiono dynamikę proporcji gospodarstw domowych i firm w województwie zachodniopomorskim.
EN
The 90's of the 20th century in Poland are a period of economic development. Freedom of establishing and carrying on a business was caused rising new, mainly small firms. The structure of the firms population has changed, quantity of big one has decreasing and a quantity of small one has increasing. Optional amount of firms can be calculated according to Hozer's theory Quantum Satis, as a relation of households amount to the economic entities, which should amounted about fire. The paper presented analysis of this rate in Zachodniopomorskie voivodship, in powiats and gminas in years 1995-2007. (original abstract)
XX
Przedstawiono potrzebę zachowania właściwej proporcji między liczbą przedsiębiorstw i liczbą gospodarstw domowych, proponując 5 jako liczbę quantum satis (właściwą proporcję). Na każde przedsiębiorstwo (farmę) powinno przypadać 5 gospodarstw domowych. (fragment tekstu)
EN
In the previous work the Author proved that there should be proper relation between the number of firms and the number of households. This property is called quantum satis and the proper relation is equal to 5. The relation between the number of firms and the number of households in Poland was equal to 21,2 in 1986 and 2,3 in 2006. So presently there are too many firms in Poland. Taking into account not only firms but also farms one could say that the above proportion is indeed less than 2 and is much too small. (Translated by Barbara Batóg) (original abstract)
XX
W pracy zaprezentowano ogólna metodykę badań diagnostycznych wraz z przykładowymi kryteriami oceny. Podjęto próbę identyfikacji systemu sprzedaży w przedsiębiorstwie a także określono miejsce wspomagania informatycznego w tym systemie. W zakończeniu przedstawiono wyniki analiz dokonanych w trakcie badań empirycznych w firmie Digitland z Krakowa.
EN
The purpose of this article is to characterise and diagnose a sales module of an information system from the perspective of meeting the needs of the user, the customer and suppliers. The author carried out the diagnosis using a variety of criteria, e.g., costs, effectiveness, time, quality and other criteria important to the enterprise. The article is a response to the lack of comprehensive Solutions and methodological proposals for analysing the effectiveness of the use of information systems in an enterprise. The article contains a general description of the methodology for diagnosing the information system together with a description of basic evaluation criteria, identification of the sales module of the information system, and an empirical example. The example contained in the article includes an analysis of how the sales system in the enterprise is organised before and after implementation of the integrated information system. (original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu jest zastosowanie teorii quantum satis w diagnozowaniu makro i mikroekonomicznym. Zgodnie z teorią quantum satis, autorstwa prof. J. Hozera, do prawidłowego funkcjonowania podmiotu gospodarczego niezbędne jest spełnienie pewnych norm w zakresie proporcji ekonomicznych. W artykule przedstawiono genezę i istotę teorii quantum satis oraz jej zastosowanie w badaniach ekonomicznych. W szczególności zanalizowano quantum satis firm i farm. Omówiono także zastosowanie teorii quantum satis w analizie wskaźnikowej.
EN
The purpose of the paper is applying of the quantum satis theory to the macro and micro diagnosis. In accordance with the rules of the quantum satis theory worked out by Prof. J. Hozer, for a proper existance of a company certain economic proportions need to be met. In the paper the origins of the quantum satis theory and the practical application in economic researches are presented. Particularly, the competition of economy based on the quantum satis of companies and farms is analysed. Moreover, the application of the quantum satis into the ratio analysis is discussed. (original abstract)
17
Content available remote Wybór formuły normalizacyjnej w analizie porównawczej obiektów wielocechowych
63%
XX
Normalizacja cech diagnostycznych jest istotnym etapem każdej analizy porównawczej obiektów wielocechowych. W literaturze prezentowanych jest wiele procedur transformacji normalizacyjnej i w związku z tym badacz często stoi przed koniecznością wyboru jednej z nich. W artykule dokonano zestawienia metod normalizacji zmiennych oraz dokonano ich selekcji. W procesie wielowymiarowej oceny porównawczej autorka zaleca stosowanie formuły unitaryzacji zerowej. Ponadto, w pracy podjęto próbę analizy wpływu zmiany procedury transformacji normalizacyjnej na wynik porządkowania liniowego. W wyniku przeprowadzonego eksperymentu badawczego okazało się, że zmiana formuły normowania charakterystyk porównywanych obiektów może powodować modyfikację rezultatów badań, która nie wynika ze zmiany struktury danych. (abstrakt oryginalny)
EN
The data normalization is one of the stages of the comparative analysis of multivariate objects. In the literature, there are many procedures of the normalization of the variables. Therefore the researchers have to choose one of them. The article presents the list of the most popular methods of the data normalization. According to the author, In the process of multidimensional comparative analysis the formula of the unitization with zero minimum should be used. Moreover, the article presents the analysis the impact of changes of the formula of the data normalization on the result of the linear ordering. By the realization of a research experiment it was noted that the choice of normalization formula influences the result of linear ordering. (original abstract)
XX
Praca ma na celu przedstawienie autorskiej koncepcji pomiaru i oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw. Koncepcja ta polega na połączeniu aspektów analizy ekonometrycznej, przejawiających się w próbie diagnozowania stanu i perspektyw działalności gospodarczej firmy, z wykorzystaniem modelowania decyzyjnego, akcentującego przede wszystkim realizację stawianych przedsiębiorstwu zadań i celów. Rozważania są propozycją do dyskusji nad wypracowaniem spójnej koncepcji oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej.
XX
Celem artykułu jest próba prezentacji założeń metodycznych diagnostyki gospodarowania środkami trwałymi, a zatem próba rozwiązania tych problemów jakie nasuwa rozwój diagnostyki, a w tym i diagnostyki środków trwałych.
EN
The main goal of the article is the presentation of methodological and theoretical assumptions of diagnostics of fixed assets management. At the begining the authors present detailed analysis of cognitive value of economic indices which are used in the characteristics of fixed assets. On the basis of this analysis the present the project of the diagnostic syndrom for fixed assets management, next, on the basis of numerical data they illustrated the application of this syndrom. Projected diagnostic syndrom may be usefull in the fixed assets management, and - as the authors stress, it is essential to ensure exactness, liability and required completness for diagnostic information. (original abstract)
20
Content available remote The Business Diagnostics Model Addressing its Components Variation Dynamics
63%
EN
Company diagnostics is a vital element of its safe operation on the competitive market. Among the existing IT solutions, diagnostics is most often used in the Business Intelligence (BI) class systems designed for monitoring company business activities on a current basis (Business Activity Monitoring BAM). But solutions of this type reflect the current situation of the company without addressing the changes in its environment or any feedbacks existing in the company. The approach presented in the paper adopts a diagnostic method based on analysis of the dynamics of changes and interrelations between the relevant elements. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.