Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 99

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social interaction
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
Aim/purpose – In this study, the direction and size of the relations between organizational climate, social interaction and knowledge management were evaluated. Design/methodology/approach – The research was conducted in two hospitals, one of which is public and the other is private. Questionnaire method was used for data collection and a total of 740 employees who work at these hospitals completed the questionnaire forms. Findings – According to survey results it is found that organizational climate affects social interaction at the rate of 77%, social interaction affects knowledge management at the rate of 45% and organizational climate affects knowledge management at the rate of 29%. Research implications/limitations – The limitation of the present study is that it was conducted in one city. Originality/value/contribution – The originality of this work is to examine between organizational climate, social interaction and knowledge management in health sector.
XX
W niniejszym artykule zostanie zarysowany problem przejścia od interakcji społecznych do komunikacji interpersonalnej. Nastąpi omówienie uwarunkowań tego przejścia, związanych ze strukturą procesu komunikacji i jego realizacją przez nadawcę i odbiorcę (dalej oznaczanych N i O), a także scharakteryzowana zostanie struktura procesu komunikacji interpersonalnej. Analizując proces komunikacji interpersonalnej, można wskazać na jego podstawowe cechy. Jest on współtworzony przez N i O, chociaż nie zawsze ich wkład bywa proporcjonalny. Proces ten zachodzi w pewnej sytuacji i w związku z tym w określonym czasie i przestrzeni. Komunikacja interpersonalna jest uwarunkowana zarówno indywidualnie, jak i społecznie. (fragment tekstu)
EN
This article concentrates on the characterization of the transition from social interactions to interpersonal communication. For this purpose analysis of the structure of communication process was conducted on two levels: general and specific. The former focuses on the conditions of the transition from interaction to communication, and further to contact. The latter offers the analysis of the dimensions of interpersonal communication. The conclusion deals with the importance of interlocutors' intentionality as well as appropriate regulation and coordination of the dimensions of communication for effective communication. (original abstract)
3
Content available remote Neighbouring the Different : Social Interaction in a Warsaw Subarea
100%
EN
In the paper patterns of social interaction are examined, as shaped by an inflow of new residents to an inner-city subarea characterized by a low socio-economic status and featuring ethnic homogeneity. The empirical material is derived from a set of semi-structured interviews conducted by the authors with the area's inhabitants, and with representatives of local governance arrangement and initiatives. The analysis is based on the concepts of social hyper-diversity, social networks, the concept of place and the research on gentrification. Sub-categories of residents are distinguished by referring to both functional and emotional types of social relations they enter into. The findings point at the formation of networks of integrative nature, mostly such that are supported by the use of common urban space, across the social categories identified, but also to limits and obstacles to social integration, both general and those specific to the case study area. (original abstract)
XX
Rozwój współpracy przyczynia się do powstania szeregu problemów związanych z koordynacją i zarządzaniem skomplikowanymi układami. Wymagają one podejmowania wielu działań o charakterze dostosowawczym i adaptacyjnym do wymogów i żądań partnerów. Część z tych działań przybiera charakter innowacji, interesującą kwestią jest zatem próba identyfikacji usprawnień produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych, których źródłem jest proces współpracy. Celem opracowania jest identyfikacja i ocena działań innowacyjnych podejmowanych przez sektor MSP, będących wynikiem współpracy. Część teoretyczna została opracowana na podstawie analizy polsko- i anglojęzycznej literatury, część empiryczna na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych na próbie 76 podmiotów reprezentujących sektor MSP. Analiza odpowiedzi pozwoliła stwierdzić, że efektem współpracy w pierwszej kolejności są zmiany organizacyjne, a następnie marketingowe i procesowe. Stosunkowo rzadko występują natomiast innowacje produktowe. Badania potwierdziły, że współpraca stanowi bardzo ważne źródło innowacji, należy jednak zaznaczyć, że zakres wdrażanych rozwiązań zależy od formy relacji występującej między partnerami. Podkreśla się, że im bliższe relacje pomiędzy kontrahentami, tym większa skłonność innowacyjna i większe możliwości wykorzystania wzajemnych zasobów. (abstrakt oryginalny)
EN
The development of cooperation contributes to a number of problems related to the coordination and management of complicated systems. They require undertaking of many adaptive and adjustive activities to the requirements and requests of the partners. Some of these activities take on the character of innovation. The interesting issue is therefore an attempt to identify product, process, marketing and organizational improvements that result from the cooperation process. The paper identifies and evaluates the innovative activities undertaken by the SME sector as a result of cooperation. The theoretical part was developed on the basis of the analysis of Polish and English-language bibliography; the empirical part was based on surveys conducted on a sample of 76 entities representing the SME sector. Analysis of the answers allowed to conclude that the effect of cooperation, in the first place, are organizational changes and then marketing and process ones. On the other hand product innovations are relatively rare. Research confirmed that cooperation is a very important source of innovation but it should be noted that the scope of implemented solutions depends on the form of relations between partners; it is emphasized that the closer the relations between contractors, the greater the innovative propensity and the greater opportunities to use mutual resources.(original abstract)
XX
Autor w opracowaniu postanowił wypróbować metodę Aumanna na innych przypadkach, zachęcony do tego jego stwierdzeniem, że teoria gier powtarzalnych jest „niezwykle bogata i głęboka. W tym celu postawił postacie występujące w wykładzie Noblisty w trzech specyficznych sytuacjach.
EN
The author in the study decided to try out the Robert Aumann’s method in different cases, encouraged by the Aumann’s statement that his theory of repeated games is „unusually rich and deep”. To this purpose the author put the figures appearing in the lecture of the Noble prize-winner in three specific situations.(AT)
EN
Aim/purpose - In this study, the direction and size of the relations between organizational climate, social interaction and knowledge management were evaluated. Design/methodology/approach - The research was conducted in two hospitals, one of which is public and the other is private. Questionnaire method was used for data collection and a total of 740 employees who work at these hospitals completed the questionnaire forms. Findings - According to survey results it is found that organizational climate affects social interaction at the rate of 77%, social interaction affects knowledge management at the rate of 45% and organizational climate affects knowledge management at the rate of 29%. Research implications/limitations - The limitation of the present study is that it was conducted in one city. Originality/value/contribution - The originality of this work is to examine between organizational climate, social interaction and knowledge management in health sector.(original abstract)
XX
W kontekście globalnego zrównoważenia dla tworzenia i zarządzania złożonymi przedsięwzięciami regionalnymi na rzecz poprawy środowiska znaczenie mają interakcje społeczne pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Przedmiotem artykułu jest analiza interakcji społecznych i ich wpływu na tworzenie złożonych przedsięwzięć na przykładzie realizowanego projektu. Analiza ta została przedstawiona na podstawie wyników przeprowadzonych w ramach projektu badań i konsultacji społecznych. W artykule zaprezentowano również sposoby integracji działań różnych grup interesariuszy uczestniczących w realizacji przedsięwzięcia oparte na współczesnych kierunkach uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
Social interactions between different groups of stakeholders play crucial role in designing and successful implementation of complex undertakings, in particular environmental projects based on the principles of sustainable development. The purpose of this paper is to discuss these interactions analyzed within the framework of research project 'The integrated system of management of neutralization of asbestos in underground stockyards in the context of sustainable development of Eastern Poland', and their impact on the process of designing complex undertakings and projects. Moreover, the paper presents possible forms of integration of activities performed by different groups of stakeholders in these projects.(original abstract)
8
Content available remote Przesądy i zaprzeczenia w organizacjach jako złożonych systemach adaptacyjnych
75%
XX
Artykuł poświęcony jest zagadnieniu powstawania i utrzymywania się przesądów i zaprzeczeń w organizacjach. Opisy, analizy i syntezy bazują na paradygmacie złożonego systemu adaptacyjnego. Organizacje jako złożone systemy adaptacyjne funkcjonują z wykorzystaniem czynników orientujących w postaci wewnętrznych struktur informacyjnych. Rezultatem rozważań jest ukazanie możliwości ujmowania przesądów i zaprzeczeń jako efektów nieuniknionych uchybień w rozpoznawaniu i uznawaniu regularności i ich wzorów, formowanych do postaci głębokich wewnętrznych struktur informacyjnych. Wskazuje się na sposób i kierunki wpływu przesądów i zaprzeczeń na organizacje jako podmioty gospodarujące oraz możliwość paradoksu w tym zakresie. Przesądy i zaprzeczenia odnoszą się do każdej z trzech paradygmatycznych sytuacji interakcji społecznych i ich złożeń, wpływając na rozwiązywanie związanych z nimi problemów. Sugeruje się, że podejście złożonego systemu adaptacyjnego prowadzi do sformułowania ogólnego języka opisu i analizy powstawania i funkcjonowania przesądów i zaprzeczeń w organizacjach. Metodyka artykułu ma charakter teoretyczny, deskryptywno-analityczny, z elementami syntezy(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to the issue of the creation and persistence of superstitions and denials within organizations. Descriptions, analyses, and syntheses are based on the complex adaptive system paradigm. As the complex adaptive systems, organizations function relying on the orientations in the form of internal informational structures. The results of our deliberations portray the possibility of capturing superstitions and denials as the effects of unavoidable shortcomings in the identification of regularities within coming information streams and the recognition of the patterns of these regularities shaped to the form of deep internal informational structures. There are pointed out the ways and directions of the influence of superstitions and denials on organizations as economic entities, and the possibility of the paradox in this respect. Superstitions and denials refer to every of the three paradigmatic social interaction situations and to their compounds, influencing upon solving problems associated with these situations. It is suggested that the complex adaptive system approach leads to formulating the general language of the description and the analysis of the creating and functioning of superstitions and denies within organizations. The methodology of the article has theoretical and descriptive-analytical character, with elements of the synthesis(original abstract)
9
75%
XX
W dzisiejszej szkole bardzo mocno koncentrujemy się na tym, gdzie i jak wykorzystać nowoczesne technologie w procesie nauczania dzieci na wszystkich poziomach edukacyjnych. Przede wszystkim mamy na myśli dzieci zdrowo rozwijające się, uczęszczające do ogólnodostępnych szkół. Nowoczesne technologie dają jednak również ogrom możliwości w edukacji, a przede wszystkim w codziennym funkcjonowaniu dzieci dotkniętych niepełnosprawnością. Z wykorzystaniem IT praca nad zaburzeniami w obszarze komunikacji, nawiązywania relacji społecznych czy zachowania zyskuje całkowicie nowy wymiar. Niniejszy felieton przedstawia próbkę osiągnięć chłopca ze zdiagnozowanym autyzmem, w przypadku którego proces edukacyjny praktycznie w całości oparty jest na korzystaniu z nowoczesnych technologii.(abstrakt oryginalny)
EN
Nowadays, considerations of educators are mainly focused on where and how the latest technologies could be applied. Usually they are used to support learning process of children without disabilities on every educational stage. Modern technologies offer a wide spectrum of possibilities of their usage in education and even in everyday life of children affected by disability. IT programs support process of working with students affected by communication deficits, impaired in social interactions and having behavioral problems. This article presents some of achievements of a boy diagnosed with autism whose educational process is solely based on the usage of modern technologies(original abstract)
XX
Celem artykułu jest określenie, jaki wpływ na rozprzestrzenianie się zachowań konsumpcyjnych ma dobór sieci powiązań społecznych bazujących na homofilii i heterofilii. Jako miarę zachowań konsumpcyjnych przyjęto poziom wydatków gospodarstw domowych, zaś jako agenta uznano osobę odniesienia danego gospodarstwa. Sieci społeczne zbudowano zakładając, że każdy agent posiada indywidualną gęstość sieci kontaktów, wynikającą z jego cech. Powiązanie między gęstością sieci kontaktów a cechami uzyskano przy wykorzystaniu danych pochodzących z Diagnozy Społecznej (2011). W badaniu przetestowano trzy rodzaje sieci powiązań wspomagających lub ograniczających rozprzestrzenianie się zachowań konsumpcyjnych: 1) nielosowe z algorytmem k najbliższych sąsiadów, 2) losowe z pięcioma dodatkowymi typami ograniczeń, 3) częściowo losowe z losowaniem powiązań z ograniczonej liczby potencjalnych połączeń - stosując jako ograniczenie wartość indeksu Jaccarda. Występowanie efektu rozprzestrzeniania zachowań konsumpcyjnych zweryfikowano przez porównanie wartości oszacowań parametrów, uzyskanych w drodze estymacji wielopoziomowego modelu przestrzennej autoregresji (HSAR). Aplikacja modelu HSAR pozwoliła na jednoczesną kontrolę dodatkowych efektów, takich jak: przestrzenna heterogeniczność oraz zależności przestrzenne. Dane dotyczące wydatków gospodarstw domowych uzyskano z bazy danych indywidualnych Badania Budżetów Gospodarstw Domowych (2011). Uzyskane wyniki wykazały, że struktura powiązań bazująca na homofilii wspiera efekt rozprzestrzeniania się zachowań konsumpcyjnych. W przypadku sieci powiązań społecznych, bazujących na niepodobieństwie cech agentów, efekt taki nie zachodzi. Dodatkowo, zauważono iż kluczową rolę dla rozprzestrzeniania się zachowań konsumpcyjnych odgrywa bliskość geograficzna gospodarstw domowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is an examination wheatear the social spillover of consumption behaviours differs for the homophily and heterophily based structure of interactions. As an approximation of agents' behaviours households' expenditures with the reference person attributes were used. The simulated structure of networks with individual density, calculated using the data from Polish Social Diagnosis 2011, was applied. Three versions of matching agents in the adjacency matrix was tested: 1) non-random with the k-nearest neighbours algorithm and closeness measured by the Jaccard index, 2) random with five different spatial conditions, 3) partially random with random drawing from the limited number of individuals selected using the value of the Jaccard index. The difference in the social spillover was tested as the difference between the estimated parameters for social interactions from the hierarchical spatial autoregressive model (HSAR). An additional factors as: spatial heterogeneity and dependence, household attributes, ect. was controlled in the HSAR model. The microdata from the 2011 Polish Households Budget Survey was used in this research. The results prove that homophilously structured social networks supported the spillover of healthy food consumption among Polish households in 2011. In contrast, for heterophily based relations spreading of habits did not occur. The crucial role for social spillover plays the geographical proximity of households. (original abstract)
EN
The question of why people would like to, or would not wish to bequeath, does not lend itself to an easy answer. This question has hardly been investigated by social scientists in Poland. The aim of this article is to present a critical and in-depth review of the foreign literature on bequest behaviour, and to advance propositions for subsequent research. The up-to-date state of the art knowledge leads us to the hypothesis that "bequests are left accidentally." Possible approaches to testing the hypothesis are discussed with a particular focus on how informative the making of a will and the subjective probability to bequeath might be. We conclude that the up-to-date attempts to answer why people bequeath and whether people want to bequeath remain unsuccessful. Further research should include a study on the prevalence of inheritances accompanied with a will; intertemporal analysis linking bequest behaviour and will-making with the subjective probability to bequeath; and finally the development of the theoretical model accounting for bequest behaviour yielding testable claims.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań przeprowadzonych w 2001 r., dotyczących przynależności studentów SGH do grup formalnych i nieformalnych. Przymierzając się do analizy nowego zjawiska, jakim jest "wirtualna grupa", chcemy przyjrzeć się, do czego studentom potrzebne są grupy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article aims at presenting the current state of knowledge in the field of organizational justice and its importance for the organization. It includes an overview of changing perception of justice as an idea over the centuries and discusses organizational justice as a part of the field of management science. In the article the author describes three main components of organizational justice: distributive justice, procedural justice, and interactive justice. Additionally, selected research in the area of organizational justice and its impact on the organization and its members has been presented. Conclusions from the presented literature review contain possible directions for further research in the field of organizational justice.(original abstract)
XX
Bardzo ważnym rytuałem w prawie każdym społeczeństwie jest dawanie i otrzymywanie prezentów. Poprzez obdarowywanie prezentami ludzie budują wzajemne relacje. Więzy zaufania, wiary i zależności towarzyszą nam przez całe życie. Prezenty mogą tworzyć i utrzymywać: hierarchie statusu, podkreślać wyjątkowość pewnych sytuacji, wpływać na socjalizację dzieci poprzez wprowadzanie ich w społeczne role. Najwięcej zainteresowania wzbudziło zjawisko obdarowywania wśród socjologów i ekonomistów. Pierwsi skupiają swoje rozważania wokół kształtowania się więzi zależności, drudzy wokół ekonomicznych skutków obdarowywania. Mimo to, starają się spojrzeć na zjawisko obdarowywania w miarę szeroko jako na proces warunkowany różnymi czynnikami. Interesuje ich sam mechanizm, a także motywy i skutki procesu obdarowywania. Wiele ciekawych modeli powstało w wyniku przenikania się teorii pochodzących z socjologii i ekonomii. (abstrakt oryginalny)
EN
Gift-giving is of a great economic and social importance. Gifts can create and maintain the status hierarchy, emphasize the exceptionality of certain situations, influence children's socialization by introducing them in social roles. Gift-giving also generates huge turnover in trade and constitutes the crucial element of consumer spending. The article presents the context of the gift-giving process, as well as various aspects of the issue through concepts developed in the sociological and economic fields. Some limitations to these concepts are also evidenced. The author discusses the complex approach to the gift-giving process that is characteristic for the marketing sub-discipline - the consumer behaviour. Dimensions functions and stages of gift-giving process are also presented. (original abstract)
15
75%
XX
W artykule rozważano interakcje społeczne we współczesnych organizacjach. Przedstawiono ich istotę, tj. wzajemne oddziaływanie uczestników oraz rodzaje wzajemności. Wykazano, że ludzie mogą inaczej zachowywać się, podejmować różne działania. Zauważono możliwość jednoczesnego wystąpienia współpracy i rywalizacji, czyli koopetycji. Z uwagi na to, że interakcje społeczne rozpatruje się także jako kontrakt, opisano wybrane teorie wymiany. Ustalono, że interakcje społeczne można rozpatrywać jako wymianę oraz w oparciu o założenia teorii wymiany można rozważać jako zjawisko koopetycji wewnątrzorganizacyjnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The attention was focused on social interaction in organization in this article. It presented essence of social interaction and types of reciprocity. It was pointed out that people can behave differently, take different actions. It was noted the possibility of simultaneous cooperation and competition, ie. coopetition. Due to the fact that social interactions are described as contract, it shown some exchange theories. It contemplated whether social interactions can be considered as a exchange and that based on the assumptions of the theory of exchange may be describe a coopetition within organization. (original abstract)
XX
Na podstawie dwuletnich badań prowadzonych w grupie 34 informatyków zostanie przedstawiona analiza roli ogólnospołecznej tej grupy profesjonalnej. W wywiadach rozmówcy poświęcili dużo miejsca na przedstawienie relacji z różnymi aktorami społecznymi. Opisywali relacje z otoczeniem, dzieląc je Wyraźnie na trzy grupy najbardziej zaangażowane w tworzenie rzeczywistości społecznej informatyków. (fragment tekstu)
XX
Celem artykułu jest podjęcie dyskusji o fenomenie sieci, postrzeganiu podmiotów zbiorowych, jako zorganizowanych sieciowo, co determinuje ich rozwój, a także konkretne działania i możliwości uczestników sieci - "aktorów". Dostrzegając, że kluczowe w rozwoju owych sieci są relacje między ich elementami, tekst ten jest zaledwie próbą naszkicowania wielu ciekawych problemów i kierunków badawczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article concerns the ideas of terms: social networks, and social actors. The main purpouse is searching for the explanations, how both the networks and social relations would be described. (original abstract)
XX
Rola zaufania w relacjach biznesowych jest bezsprzeczna. Badania prowadzone nad tym zjawiskiem dotyczyły zróżnicowanych aspektów. Jednak ze względu na złożoność samego pojęcia, jak i wykorzystanych w badaniach zróżnicowanych podstaw teoretycznych, trudno jest uchwycić zjawisko zaufania jak i jego istotę. Zainteresowanie tematem zaufania w marketingu i zarządzaniu ponownie rośnie, o czym świadczy liczba badań i publikacji skupiających się roli zaufania w marketingu B2B w czołowych czasopismach naukowych. Artykuł ma charakter teoretyczny i bazuje na przeglądzie literatury dotyczącej zaufania ze szczególnym uwzględnieniem zaufania w relacjach biznesowych. Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia zaufania, jego wymiarów i dynamiki wraz ze wskazaniem wyzwań badawczych w powyższych obszarach. (abstrakt oryginalny)
EN
The role of trust in business relationships is indisputable. Research on this phenomenon is related to different aspects. However, due to the complexity of the concepts and different theoretical backgrounds used in researches, it is difficult to capture the phenomenon of trust and its essence. Interest in the topic of trust in marketing and management is growing again. The growing number of studies and publications focusing on the role of trust in B2B marketing in leading scientific journals can be observed. The paper is a theoretical in its nature and is based on a review of literature from the field of business relations. The aim of the article is to introduce the concept of trust, its dimensions and dynamics, together with an indication of the research challenges in those areas. (original abstract)
Ius Novum
|
2019
|
tom 13
|
nr nr 3
17-31
XX
Specyfika socjologii kryminalistycznej wynika w znacznej mierze ze specyfiki samej kryminalistyki. Wyznaczenie zakresu przedmiotowego socjologii kryminalistycznej jest niezbędne dla traktowania jej jako odrębnej dyscypliny wiedzy. W tym celu konieczne jest wyodrębnienie w ramach socjologii tego, co może być przydatne w zawodach związanych ze ściganiem karnym oraz z wymiarem sprawiedliwości, a także określenie specyficznych dla socjologii kryminalistycznej celów poznawczych. Wyznaczenie specyfiki przedmiotu socjologii kryminalistycznej obejmuje również analizy wzajemnych związków i odrębności omawianej dyscypliny oraz innych, pokrewnych dyscyplin. Wśród szczegółowych dyscyplin socjologicznych szczególne miejsce zajmuje socjologia prawa i wymiaru sprawiedliwości. Relacja pomiędzy socjologią kryminalistyczną a tą dyscypliną będzie w znacznym stopniu zależała właśnie od tego, jak będzie się ujmowało zakresy obu tych dziedzin. W szerokim ujęciu w obrębie socjologii kryminalistycznej można zlokalizować problematykę socjologiczną przestępstwa i przestępcy, wykonania kary pozbawienia wolności, postępowania karnego i innych postępowań. Można stwierdzić, iż socjologia kryminalistyczna jest nauką multidyscyplinarną w tym sensie, że korzysta z dorobku innych dyscyplin nauki, nie integrując ani nie wchłaniając zdobytej w ich obrębie wiedzy. Tak więc nauka ta tworzy ogólne koncepcje w zakresie podstawowego przedmiotu swoich zainteresowań oraz stymuluje badania szczegółowe tylko w pewnych obszarach, które dla kryminalistyki są szczególnie ważne, chociaż niekoniecznie istotne dla innych nauk. (abstrakt oryginalny)
EN
The specificity of forensic sociology is largely due to the specificity of forensics itself. Determination of the subject matter of forensic sociology is necessary for it to be treated as a separate discipline of knowledge. To this end, these elements of sociology that may be useful for professionals dealing with criminal prosecution or administration of justice must be identified, and scholarly objectives specific to forensic sociology must be set. Defining the specifics of the subject matter of forensic sociology includes also the analysis of interrelations and separateness of the discipline at issue and of other related disciplines. Sociology of law and justice has a special place among particular sociological disciplines. The relationship between forensic sociology and the said discipline largely depends on how the scope of both these fields are understood. More broadly, forensic sociology includes sociological aspects of crime and a perpetrator, of the enforcement of the penalty of deprivation of liberty, and of criminal and other proceedings. Forensic sociology can be considered multidisciplinary science in the sense that it uses achievements of other disciplines without integrating or absorbing the knowledge acquired within them. Forensic sociology thus creates general concepts as part of its basic matter of interest and inspires detailed research only into certain areas that are particularly important for it, though not necessarily for other sciences. (original abstract)
XX
W pracy tej opisuję wynik, który wskazuje na ewolucyjne podstawy instytucji społecznych. Instytucje społeczne uważane są w socjologii za zjawiska typowo strukturalne, a zatem niewytłumaczalne z mikro-poziomu racjonalnie działających jednostek. Okazuje się jednak, że trzy typy instytucji społecznych - sankcje wobec osób trzecich, konformizm i normy zinternalizowane - dają się dedukcyjnie wyprowadzić jako warunki konieczne stabilnej równowagi w grach ewolucyjnych. Artykuł ten w sposób nieformalny opisuje teorię i twierdzenie, które wynik ten ustala. (abstrakt oryginalny)
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.