Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 350

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Information source
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
XX
W pracy przedyskutowano problem kwantowego błądzenia losowego na prostej. Pokazano, że wprowadzenie do zagadnienia klasycznego, wewnętrznych stopni swobody prowadzi do zjawiska interferencji prawdopodobieństwa położenia badanej cząstki. Zaniedbanie w rachunkach dodatkowych stopni swobody, prowadzi do znanego rozkładu dwumiennego. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper we have discussed the problem of the quantum random walk on the line. It is shown that adding of internal degrees of freedom to classical problem leads to the interference of the probability position phenomenon of the test particle. Negligence in the accounts of additional degrees of freedom, leads to the wellknown binominal distribution of probability.(original abstract)
2
Content available remote Sieci informacyjne w zakresie integracji europejskiej w Polsce
100%
XX
W artykule omówiono sieci informacyjne Wspólnot i Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej prowadzące działalność na rzecz informowania obywateli polskich o procesie integracji europejskiej. Przedstawiono również polskie działania informacyjne w zakresie integracji europejskiej.
EN
In this article discussed information networks of the European Community, the European Union and Republic of Poland, the aim of which is to inform the European citizens about integration process. Presented also Polish information activity in the field of European integration.(MP)
XX
Romuald M. Łuczyński to uznany badacz dziejów Dolnego Śląska, a w szczególności tamtejszej kultury uzdrowiskowej i kultury materialnej (zamki, dwory i pałace). Jest autorem kilkunastu książek obejmujących różne zagadnienia z tych płaszczyzn badawczych . W Jego dorobku na szczególne podkreślenie zasługuje seria poświę cona dziejom szlacheckich i arystokratycznych rezydencji w Sudetach, na ich pogórzu i przedgórzu, zarówno po czeskiej jak i po polskiej stronie. Recenzowana publikacja jest właśnie ostatnią, piątą już częścią opisującą sudeckie rezydencje. Tym razem Autor celem dopełnienia przeglądu najważniejszych sudeckich rezydencji skupił się na terenie polskich Sudetów Wschodnich, a przede wszystkim na obszarze ich północnego Przedgórza, charakteryzującego się bogactwem tego typu obiektów.(fragment tekstu)
4
Content available remote Źródła informacji o Unii Europejskiej
100%
XX
Unia Europejska dysponuje bogactwem źródeł informacyjnych i form komunikacji społecznej. Artykuł systematyzuje źródła informacji, m.in. z uwagi na nośniki przekazu, formy, jak również jej twórców, takich jak Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej, Parlament Europejski, Trybunat Sprawiedliwości. Dostęp do informacji europejskiej w formie elektronicznej zastępuje tradycyjne źródła informacji. Bazy danych dostępne on-line na serwerze EUROPA przyspieszają proces poszukiwania informacji, dzięki czemu informacja o Unii Europejskiej jest "bliżej obywatela". (abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on the most commonly available and useful information sources based on traditional and electronic forms of communication, printed and audiovisual sources. It gives an overview of publications and documents issued by individual European institutions such as the European Commission, the Council, the European Parliament, the Court of Justice and their consultative bodies. Many receivers of European information find printed sources of information complex and confusing in use. In many cases, it is quicker to search one of the European online databases or the EUROPA server. The databases, which are essentially electronically stored versions of the printed materials, have the advantage of being veiy up-to-date, and nearly all have a search function. It is therefore possible to find obscure or complicated information much more easily. (original abstract)
XX
W artykule omówione zostały wybrane bazy danych i strony Unii Europejskiej dostępne w WWW, dotyczące m.in. informacji o prawie Wspólnot Europejskich, instytucjach WE, bieżących wydarzeniach w UE, źródłach informacji bibliograficznej UE oraz możliwości szybkiego dotarcia do pełnych tekstów dokumentów instytucji Wspólnot Europejskich.
XX
W artykule omówiono zakres informacji Unii Europejskiej, formy i rodzaje źródeł informacji oraz sieci informacyjne.
XX
Zawarte w artykule informacje o materiałach drukowanych Unii Europejskiej przedstawione są w następującym porządku: informatory i przewodniki, wydawnictwa prawnicze, wydawnictwa z zakresu innych dziedzin będących przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej ( ekonomii, polityki społecznej, rolnictwa, polityki regionalnej, badań naukowych) oraz wydawnictwa statystyczne i bibliograficzne.
XX
Celem artykułu jest syntetyczne omówienie możliwości wykorzystania wszystkich dostępnych urządzeń zapisujących dźwięk, obraz lub inne dane przydatne w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych związanych z wypadkiem lotniczym lub innym zdarzeniem lotniczym. (fragment tekstu)
EN
The article is a synthetic discussion of the possibility of using all available devices for sound, photo and other data recording, enabling their use in conducted preparatory proceedings related to an aviation accident or other aviation event. First of all there are used recordings from devices specially designed and installed on aircraft, such as flight data recorders, inflight recorders, voice recorders, sport flight recorders. They are used for this purpose. This group of devices should also include loggers and gps. In addition to professional devices that register important data that enable the acquisition of photos of the event, there may be used all types of cameras, photocameras and mobile phones as well as stationary monitoring cameras. A separate group of information sources are records of radar equipment of air traffic control units along with radio and telephone correspondence. All sources indicated here should be protected for further investigation and evidence collection. The records recreated from them constitute a valuable source of information enabling the reconstruction of the course of the aircraft accident and mutual verification as well as the assessment of the reliability of other material evidence and correct inference. (original abstract)
XX
Stopień znajomości oraz umiejętności wykorzystania źródeł informacji o rynku UE jest w badanych przedsiębiorstwach zróżnicowany. Generalnie większą wiedzę w tym zakresie i umiejętność jej wykorzystania mają firmy duże, o szerszej niż krajowa skali działania, chociażby ze względu na ich możliwości finansowe (a tym samym środki przeznaczane na badania rynku), zatrudnianie pracowników o odpowiednich umiejętnościach i kwalifikacjach (determinujących w znacznej mierze efektywność badań) czy też dotychczasowe doświadczenia rynkowe i kontakty z partnerami zagranicznymi. (fragment tekstu)
EN
The integration of Poland with EU set new challenges for Polish enterprises. A necessary competitive struggle and possibility of work on the union market, create a demand for information about the EU market. Firm's success will be more and more dependent on a skill to win necessary information over, to use it and on knowledge, competence to learn and special cognitive attitudes.The article presents the main research results carried out among enterprises of West Pomerania on the appraisal made by them of the integration process and their state of knowledge about the EU market, the knowledge's sources and the way of winning it over. (original abstract)
XX
Artykuł podejmuje tematykę źródeł informacji o rynkach zagranicznych. Dokonano w nim kwerendy dostępnych wtórnych źródeł informacji o usługach i handlu detalicznym w Europie, zwracając uwagę na zalety i ograniczenia każdego z nich. Przedstawiono również metodykę gromadzenia informacji ze źródeł pierwotnych na przykładzie badań przeprowadzonych w ośmiu krajach Europy w ramach projektu Katedry Rynku i Konsumpcji "Handel i usługi w Europie - diagnoza i perspektywy rozwoju". Artykuł dostarcza wiedzy i praktycznych wskazówek w aspekcie dostępnych źródeł informacji dla badaczy handlu i usług na rynkach zagranicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with issues related to sources of information about foreign markets. Available secondary sources of information about services and retail trade in Europe were used. Much attention was paid to advantages and limitations of each source. Additionally, methods of acquiring information from primary sources were presented as illustrated by the example of the research conducted in eight European countries within the project undertaken by the Department of Market and Consumption ('Trade and Services in Europe - Diagnosis and Perspectives of Development'). The article provides knowledge and practical advice in the context of available sources of information to be used by researchers who are interested in trade and services on foreign markets. (original abstract)
11
Content available remote Źródła informacji w działalności rolniczej
100%
XX
Dokonujące się po 1989 roku zmiany społeczno-polityczne w Polsce ujawniły słabość gospodarki i niedostateczną jej zdolność dostosowania się do wymogów rynku, w tym konkurowania wewnętrznego i zewnętrznego. Sytuacja spowodowana była wieloma czynnikami, w tym głównie stanem posiadanych zasobów wytwórczych, umiejętnościami pracowników, poziomem wykształcenia oraz opieszałym wprowadzaniem innowacji. W nowych warunkach nastąpiły istotne zmiany w powiązaniu polskiego rynku rolnego z rynkiem zagranicznym, a także wzrosły koszty produkcji i wymagania jakościowe. Konfrontacja ta wykazała liczne słabości polskiej gospodarki, w tym i rolnictwa, a w szczególności w jego strukturze i sposobie zarządzania. Wymusza to konieczność zmian w podejściu rolników do zarządzania własnym gospodarstwem w warunkach braku stabilności cen oraz dużej zmienności ekonomicznych warunków produkcji. Zarządzanie przedsiębiorstwem w takich warunkach wymaga stałej analizy zachodzących zmian i strategii rozwoju rolnictwa. Tylko dobry menedżer potrafi szybko ocenić sytuację rynkową i umiejętnie się do niej dostosować. Niezbędne jest więc wykorzystywanie różnych informacji, aczkolwiek niekoniecznie łatwo dostępnych. (fragment tekstu)
EN
Paper presents analyzes of information recourses which are crucial for making decision, competition between farmers in the market, and results they obtain. The main conditions for information data successfully use are: reliability, usefulness and sill updating. In spite of the possibility of wide access to the different professional data resource finders mostly use an Internet. Our investigation showed that the Internet is a very popular resource of information, but most of farmers prefer direct contacts between them. Low cost and possibility of wide access to the Internet recommend creation of reliable data bases, which allow limiting of the risk of decision making. (fragment of text)
XX
O jakości przeprowadzanej analizy i poziomie jej użyteczności praktycznej decydują w dużej mierze prace przygotowawcze, obejmujące m.in. zebranie materiałów źródłowych. Obok wewnętrznych źródeł analizy, wśród których zasadniczą rolę odgrywa sprawozdawczość finansowa, istotne znaczenie mają także źródła zewnętrzne. Ich rolą jest dostarczenie informacji o działalności na określonym rynku, a także umożliwienie porównań z wynikami innych przedsiębiorstw z otoczenia (krajowego, międzynarodowego). Wśród wielu źródeł zewnętrznych, na szczególną uwagę mogą zasługiwać: informacje Krajowego Rejestru Sądowego, informacje agencji informacyjnych, w tym wywiadowni gospodarczych, agencji ratingowych, roczniki i inne opracowania statystyczne, informacje giełdowe i bankowe oraz inne publikacje fachowe.(abstrakt oryginalny)
EN
The quality of analysis and its usefulness depend a lot on the sources of information that are used. Collection of materials is especially important in this respect. It is necessary to generate internal information included amongst others in the financial statements, and also external information. The latter enables finding out the position of the company on capital market, and also making comparisons with other companies. External sources of information are characterized in this paper.(original abstract)
13
100%
XX
Gospodarka oparta na wiedzy to nowy model gospodarki, który funkcjonuje w oparciu o pełniejsze wykorzystanie zasobów wiedzy i innowacyjności oraz rozwoju technologii dotyczącej przede wszystkim szybkiego i taniego dostępu do informacji. Współczesne rynki są na tyle złożone, że niewielu producentów jest w stanie zebrać, przetworzyć i ocenić wszystkie informacje niezbędne do podjęcia odpowiednich, korzystnych dla siebie decyzji. Koszt uzyskania i opracowania informacji dla celów decyzyjnych na poszczególnych rynkach jest coraz większy. Dostęp do informacji decyduje o szansach rozwojowych, o konkurencyjności, a także o przewagach konkurencyjnych. Prywatne rynki tworzą różne informacje, nie zawsze odpowiednie i dostępne - jest to przejaw niesprawności rynku. System rynkowy wymaga rozbudowy instytucji dostarczających informacji i wiedzy, ułatwiających współpracę, które w szerokim sensie tworzą kształt społeczeństwa rynkowego. Proces zdobywania, przetwarzania i przekazywania informacji staje się nieodłączną częścią procesów gospodarczych. Podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności w gospodarce wymaga zwiększenia możliwości pozyskiwania sprawdzonych i trafnych informacji.(fragment tekstu)
EN
The paper presents the results of a questionnaire survey carried out in 2009 among rural inhabitants in the south-eastern region of Poland within the framework of a broader research project. The survey objective was to show the major sources of financing for non-agricultural business activities undertaken by rural dwellers. The research confirm, that rural entrepreneurs consider the Internet one of the most important sources of information, essential in taking decisions connected with their business as well as using EU funds. For farmers, on the other hand, a basic source of information connected with their activity and possibility of gaining co-financing from EU funds are professional trainings organized mainly by centers of agricultural consultancy as well as press and television. It is an enormous challenge for institutions functioning in rural areas, which should become active and offer some support to all firm owners.(author's abstract)
XX
Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przetwarzających żywność w Wielkopolsce była w okresie 2008-2010 wykazana tylko przez 80 podmiotów, z grona 701 które złożyły sprawozdania PNT-02. Przedsiębiorstwa stosowały innowacje produktowe, procesowe, organizacyjne i marketingowe. Innowacje produktowe w umiarkowanym stopniu wpływają na jakość produktów. Także innowacje organizacyjne i marketingowe tylko w średnim stopniu wpływają na wyniki przedsiębiorstw. Nadal występuje brak współpracy i przepływu informacji między przedsiębiorstwami w horyzontalnych i wertykalnych łańcuchach wartości i z sektorem nauki. Hamuje to dyfuzję innowacji. W pracy przedstawiono także inne ograniczenia dla wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovative activity of 80 food processing enterprises among 701 was declared in Great Poland in a period 2008-2010. Most frequent innovations mentioned were: product, process, managerial and marketing. New product improve quality in moderate way. The impact of managerial and marketing innovations on results are low. Still, the lack of cooperation and exchange of information between industry-industry and industry - science sector exists, both in horizontal and vertical value chains. This decreases the diffusion of innovation. Some other barriers for innovation growth were also mentioned. (original abstract)
XX
W niniejszej publikacji został opisany proces tworzenia numerycznego modelu terenu w oparciu o dane z precyzyjnych pomiarów satelitarnych i danych pozyskanych w wyniku pomiarów SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). Przedmiotem opracowania jest teren oraz otoczenie lotniska Olsztyn-Dajtki. W pierwszym rozdziale przedstawiono teoretyczne aspekty związane z tworzeniem numerycznego modelu terenu, zdefiniowano go oraz pokazano najpopularniejsze z metod jego tworzenia. Drugi rozdział porusza tematykę związaną z pomiarami SRTM oraz opisuje w jaki sposób pozyskiwane były dane wysokościowe w oparciu o pomiary z misji SRTM. Następnie opisano proces praktycznego pozyskiwania precyzyjnych danych sytuacyjno-wysokościowych dotyczących płyty lotniska, za pomocą metod geodezyjnych. Ostatni rozdział opisuje procedurę wpasowania modeli stworzonych w oparciu o zupełnie różne metody pomiarowe oraz porusza aspekt związany z dokładnością zobrazowania SRTM. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper describes the process of creating digital terrain model based on precise field measurements and satellite data obtained by SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) measurements. The study covers the area and the surroundings of the Olsztyn-Dajtki airport. The first chapter presents the theoretical aspects related to the creation of digital terrain model, defines it and shows the most popular methods of its creation. The second chapter raises issues related to the SRTM measurements and describes method used to collect elevation data based on the SRTM mission. It also presents the process of collecting precise filed data of the runway, using surveying methods. The last chapter describes the procedure for fitting models developed with a completely different measurement methods and addresses aspects related to the accuracy of SRTM model. (original abstract)
XX
W artykule podjęto rozważania na temat roli badań marketingowych w kontekście procesów zarządczych zachodzących w przedsiębiorstwie. Uwagę skupiono na przedmiocie badań prowadzonych w praktyce gospodarczej. Analizie poddano problemy marketingowe oraz stosowane metody, jak również źródła, z których pozyskiwane są informacje w toku realizowanych badań. Opracowanie przygotowano na podstawie wyników badań empirycznych prowadzonych w latach 2011-2013 przez Katedrę Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego na próbie przedsiębiorstw z obszaru województwa łódzkiego.(abstrakt oryginalny)
EN
The article elaborates on the role of marketing research in the context of management processes. In the course of conducted studies, the analysis concerned the way enterprises fulfill information needs through marketing research. The subjects of the analysis were marketing problems for the solution of which adequate knowledge was acquired as well as the research methods and explored sources of information. This paper was prepared based on the results of empirical research conducted in 2011-2013 by the Department of Marketing, University of Lodz on a sample of companies from Lodz Voivodeship.(original abstract)
XX
Szczegółowo omówiono zagadnienie kontroli gospodarczej. Przedstawiono instrumenty i narzędzia wykorzystywane w procesie kontroli oraz zwrócono uwagę na powiązania między kontrolą a gospodarowaniem zapasami.
XX
W artykule przedstawiono proces restrukturyzacji ośmiu przedsiębiorstw, które stanowiły partnerów o różnym stopniu zaawansowania współpracy oraz zakresie zrealizowanych projektów celowych. Najdłuższy okres współpracy (8 lat) występował w przypadku Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych "BELMA" SA.
XX
Funkcjonowanie na rynku bez wykorzystania rozwiązań ICT jest współcześnie niemożliwe. Technologie informacyjno-komunikacyjne wpisują się w obraz współczesnych organizacji jako narzędzie nie tylko wspomagające procesy biznesowe, ale również umożliwiające płynną komunikację zarówno wewnątrz organizacji. jak i z otoczeniem. Celem niniejszego artykułu jest dokonanie przeglądu rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych, które wykorzystywane są przez bardzo specyficzną grupę podmiotów organizacyjnych, takich jak kancelarie adwokackie. Dlatego też w artykule, z jednej strony, zaprezentowane zostaną: narzędzia informatyczne wspomagające dystrybucję wiedzy prawniczej, z której korzystają nie tylko kancelarie, ale również dostęp mają wszystkie inne podmioty gospodarcze, z drugiej strony zaś - wskazane zostaną kierunki oraz możliwości rozwiązań ICT wspomagających pracę kancelarii. Jako narzędzia badawcze zastosowane przez autorów należy wskazać badania literaturowe, analizę rozwiązań informatycznych dostępnych w obszarze dystrybucji źródeł informacji prawnej, jak również wieloletnie doświadczenia zawodowe autorów artykułu.(abstrakt oryginalny)
EN
Functioning on the market without the use of ICT solutions is nowadays impossible. Information and communication technologies are part of the image of modern organizations as a tool supporting business processes and also enabling smooth communication both within the organization and with the environment. The aim of this article is to review typology of information and communication solutions that are used by a very specific group of organizational entities such as law firms. Due to the specificity of the entities whose functioning will be cited in the article, it was necessary for the authors of the article to adopt a broad perspective of the discussed solutions. Therefore, the article presents IT tools supporting the distribution of legal knowledge which benefits not only law firms but which is also accessible to all other business entities, as well as the directions and possibilities of ICT solutions supporting the work of law firms are indicated. The research tools used by the authors include literature research, analysis of IT solutions available in the area of distribution of legal information sources, and many years of professional experience of the authors of the article.(original abstract)
XX
Rosnąca rola informacji w gospodarce nie podlega obecnie dyskusji. Dla opisania jej obecnego wpływu ukuto nawet pojęcia: nowa ekonomia, ekonomia sieciowa czy też ekonomia informacji. Prace noblistów Akerlofa czy Stiglitza, powstające od lat 70., poświęcone są oddziaływaniu informacji na rynki. Im więcej informacji jest wymienianych, tym bardziej uwidacznia się ich wpływ na gospodarkę. Stało się to szczególnie zauważalne w okresie rozwoju Internetu - kolejnego medium, dzięki któremu dostępność informacji i jej wymiana wzniosła się na zupełnie nowy poziom. Ze względu na rozległość i zwielokrotnienie informacji występującej w Internecie ważne staje się jej filtrowanie oraz dostęp do właściwych źródeł w możliwie krótkim czasie. Ma to istotny wpływ na podejmowanie decyzji przez podmioty gospodarcze, a przez to na całokształt stosunków ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the most important issues when processing information obtained from the Web is its integration. It is vital for both companies and customers using Internet environment for commercial purposes. The knowledge emerging from comparison and aggregation requires integration of several heterogeneous information sources. Currently existing retrieval systems index only the surface of the Web, while the wealth of data lies in the "hidden Web" - pages that are generated from databases and accessible only via web forms or more sophisticated interfaces. The research conducted by Kevin Chang and his colleagues in 2004 show that only 5% of this "invisible Web" is properly indexed by most popular retrieval engines, while the amount of information buried in the "invisible Web" is estimated to exceed the accessible Web pages many times. The problem of accessing the "hidden Web" resources is closely related to that of integration of databases. The latter has been extensively studied in the database community for years. The main problem there is the heterogeneity of data sources. It maybe defined on the level of database interface, database schema, data formats, data model (relational, hierarchical or object), data scope and subject, or even emerging from software platform and concurrency handling within particular systems. The approaches to information integration may be split into two categories: vertical integration and horizontal integration. Solutions taking the former try to bring together the sources which deal with similar topics and whose scope cover. The latter is devoted to combining sources of different information into single, broader view. The problem of integration or relational sources (most popular category) maybe reduced to the problem of finding a mapping between elements of the sources' schemas. Such a mapping may be defined for physical, logical and presentation layers. Apart from well-known problems of data integration, the Web environment has its own peculiarities. Therefore the problem of information integration from the Web has several issues: identification of the sources, discovering their schemas, integration of the schemas, defining the source query capabilities and restrictions, the choice of sources when answering the query, query translation for all the selected sources, data extraction from Web pages, and consolidation of the result. (original abstract)
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.