Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Pomoc prawna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Szacunki kosztów systemu pomocy prawno-obywatelskiej w Polsce
100%
XX
Celem artykułu jest identyfikacja czynników oddziałujących na koszty funkcjonowania zinstytucjonalizowanego systemu nieodpłatnego poradnictwa prawnego i próba ich kwantyfikacji na podstawie niejednorodnych danych uzyskiwanych z różnych opracowań lub badań. Zaprezentowana procedura analityczna stanowi egzemplifikację kosztów wynikających z wdrażania aktów prawnych normalizujących ten zakres publicznego rozdzielnictwa z wykorzystaniem danych subiektywnych (ankieta) i obiektywnych (statystyka publiczna). Przedstawiona metodyka analizy kosztów pozwala na uwzględnienie bardziej szczegółowych ustaleń prawnych dotyczących wdrożenia i funkcjonowania zreformowanego systemu pomocy prawno-obywatelskiej. Artykuł zawiera propozycje rozwiązań różniących się od tych, które wdrożono ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r., w zakresie źródeł finansowania zreformowanego systemu. Metoda ta może być zatem użyteczna do analiz alternatywnych wariantów reformy, wynikających z jej następstw dla finansów publicznych. (abstrakt oryginalny)
EN
This article aims to identify the factors affecting the operating costs of an institutionalized system of free legal guidance system (Act of 5 August 2015 on free legal assistance and legal education) and to attempt to quantify of them on the basis of heterogeneous data obtained from different studies or research. Presented analytical procedure is an exemplification of the costs resulting from the implementation of legislation for the normalization of the scope of the public distribution using subjective (survey) and objective data (official statistics). The presented methodology of cost analysis allows to obtain more detailed legal arrangements relating to the implementation and functioning of the reformed system of legal and civil guidance. The article contains suggestions proposing solutions differing from those implemented by the act of 5 August 2015, in terms of financing the reformed system's operation. This method may therefore be useful for the analysis of alternative reform options, resulting from its consequences for public finances. (original abstract)
XX
W artykule zostały omówione wybrane kwestie odnoszące się do świadczenia pomocy prawnej w Polsce na przykładzie dwóch instytucji wprowadzonych do polskiego porządku prawnego w ostatnim czasie. 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca regulacje odnoszące się do nieodpłatnej pomocy prawnej. Natomiast rezultatem implementacji przepisów dyrektywy Wypłacalność II w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej było istotne rozwinięcie dotychczasowych ubogich przepisów dotyczących ubezpieczenia ochrony prawnej. Analiza najważniejszych zagadnień wokół obu tych instytucji jest pretekstem do innego spojrzenia na problem świadczenia pomocy prawnej w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present two different legal institutions related to the provision of legal services in Poland. At the beginning of 2016 a new act introduced free legal aid scheme. Whereas the statutory provisions regarding legal expenses insurance were recently extended as a result of implementation of the Solvency II Directive into Polish law. These institutions shall fulfil different functions, but they both contribute to the growth of legal awareness among Polish society. (original abstract)
XX
Artykuł omawia wyniki wtórnej analizy danych empirycznych powstałych w badaniach rynku usług prawniczych w Polsce i istotnych w kontekście rozwoju rynku ubezpieczeń ochrony prawnej oraz jego znaczenia jako kanału dostępu do pomocy prawnej. Zaobserwowane prawidłowości są interpretowane w świetle wiedzy płynącej z podobnych badań zagranicznych oraz z porównawczych danych na temat rynku ubezpieczeń ochrony prawnej. Na tej podstawie stawiana jest teza o niewielkim znaczeniu ubezpieczeń ochrony prawnej dla rynku usług prawniczych w Polsce i jego ograniczonej roli jako kanału dostępu do pomocy prawnej w tym kraju.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses the results of the secondary analysis of the empirical data gathered from research into the legal services market in Poland, which are important in the context of development of the legal protection insurance, as well as its significance as a channel of access to legal assistance. The regularities observed are interpreted in view of the knowledge derived from similar foreign research and comparative data on the legal protection insurance market. On this basis a thesis has been advanced about insignificant influence of legal protection insurance on the legal services market in Poland and its limited role as a channel of access to legal assistance in this country.(original abstract)
XX
System nieodpłatnej pomocy prawnej zaczął działać w Polsce od 1.01.2016 r. Został wprowadzony na podstawie ustawy z 5.08.2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. W 2018 r. uchwalono nowelizację, która wprowadziła istotne zmiany w zakresie funkcjonowania ww. ustawy. Rozszerzono system o nowe usługi - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatną mediację. Przyznano prawo do korzystania ze świadczeń każdej osobie, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Artykuł stanowi próbę oceny nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Instytucja ta została poddana analizie zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. Na płaszczyźnie teoretycznej wskazano, na czym polega nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz jakie elementy zawiera definicja tego pojęcia na gruncie ustawy. Zwrócono również uwagę na podobieństwa i różnice pomiędzy nieodpłatnym poradnictwem obywatelskim a nieodpłatną pomocą prawną. Z badań przeprowadzonych przez autora wynika, że w wymiarze praktycznym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w zasadzie nie różni się od nieodpłatnej pomocy prawnej.(abstrakt oryginalny)
EN
The system of free legal aid started operating in Poland on January 1, 2016. It was introduced on the basis of the Act of August 5, 2015 on free legal aid and legal education. In 2018, an amendment was adopted which introduced significant changes to the functioning of the above-mentioned Act. The system was extended to include new services - free civic counselling and free mediation. The right to receive these benefits has been granted to everyone who declares that he or she is not able to afford the costs of paid legal aid. This article attempts to evaluate free civic counselling. This institution was analysed both from the theoretical and practical side. At the theoretical level, it was indicated what free civic counselling is and what elements are included in the definition of this concept on the basis of the Act. The similarities and differences between free civic counselling and free legal aid were also highlighted. The research conducted by the author shows that in practical terms, free civic counselling generally does not differ from free legal aid.(original abstract)
XX
Artykuł niniejszy przedstawia szacunki kosztów funkcjonowania bieżącego, nieodpłatnego systemu poradnictwa prawno-obywatelskiego w Polsce. Ze względu na brak twardych danych zaproponowano autorskie procedury pomiaru. Wyróżniono dwie metody wyceny: quasi-rynkową oraz quasi-budżetową. Zgodnie z pierwszą publiczne koszty funkcjonowania nieformalnego systemu pomocy prawno-obywatelskiej wyniosły w 2012 roku 540 milionów złotych. Wielkość tę uzyskano na podstawie informacji o ogólnej liczebności udzielonych porad oraz ich rozkładzie ze względu na stopień trudności/ czasochłonności. W metodzie drugiej, w zależności od dostępności danych oraz specyfiki podmiotów udzielających porad prawno-obywatelskich, zaproponowano trzy warianty pomiaru. Wycena łącznych kosztów według procedury quasi-budżetowej wyniosła 514 milionów złotych. Uzyskany rezultat jest zatem bliski wielkości otrzymanej w metodzie quasi-rynkowej, co wydaje się wzmacniać wiarygodność analizy. W świetle uzyskanych wyników stwierdzić można, że wysokość publicznych nakładów na funkcjonowanie niezinstytucjonalizowanego sytemu pomocy prawno-obywatelskiej jest nie niższa niż 500 milionów złotych rocznie. Artykuł podejmuje również próbę szacunku kosztów wdrożenia zinstytucjonalizowanej reformy systemu pomocy prawnoobywatelskiej w Polsce. Główną przesłanką przeprowadzonych rachunków jest spostrzeżenie, że zreformowany system nie zastąpi, ale jedynie uzupełni istniejący, nieformalny system poradnictwa. Całkowite zastąpienie systemów byłoby bowiem nieefektywne ekonomicznie, gdyż zakładałoby likwidację dotychczasowych mniej kosztownych rozwiązań. Kluczowym elementem analizy jest ustalenie wielkości niezaspokojonego popytu na usługi nieodpłatnego poradnictwa, jak również przepływu beneficjentów z dotychczasowego systemu do systemu nowego, łącznie z odpływem z sektora usług komercyjnych.(abstrakt oryginalny)
EN
This article deals with estimates of the costs of the informal legal aid system in Poland along with estimates of a possible institutional reform of the system. Due to the lack of official data it was necessary to apply novel procedures of measurement. Two approaches were used: a quasi-market and a quasi-budget one. In line with the first approach the costs of the informal legal aid system in 2012 were estimated at 540 million PLN. Under the other approach, depending on data availability on particular legal aid providers, three specific procedures of measurement of unit costs were employed, which in combination with precise information on the total number of legal aid providers by type, enabled estimation of the total costs of the informal system. Implementation of the quasi-budget approach resulted in the estimation of the annual total costs of the present system at the level of 514 million PLN (ca 170 million USD). Such a result is thus close to the quasi-market estimate, which seems to raise the credibility of the performed computations. Finally, one is allowed to formulate a conclusion that annual cost of the functioning of the informal system of legal aid in Poland was well above 500 million PLN, as the calculus was carried out with minimalistic cost assumptions. The article also attempts at estimating the costs of an institutionalised legal aid reform in Poland. A main premise behind adequate computations is the observation that the new system will not replace the existent one but will just supplement it. This is so because a complete replacement of the present informal system with a new formal one would prove economically ineffective as this act would be tantamount to depriving the already well-functioning providers of the right to give legal support to those in need. A key issue for estimating the costs of the reform consists in establishing the amount of unmet demand for legal aid as well as the outflow of legal aid recipients from the old to the new system, including outflows from the commercial sector of legal advice. Using deductive analysis, supported by data and conclusions drawn on the basis of the national questionnaires into legal aid recipients and providers, the upper estimate of the total costs of the reform was fixed at the level slightly below 180 million PLN (ca 60 million USD).(original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu chcę przedstawić instytucje reprezentacji oraz pomocy prawnej, których istnienie, a przede wszystkim stosowanie, zapewnia stronie możliwość aktywnego uczestniczenia w postępowaniu administracyjnym. (fragment tekstu)
XX
Artykuł poświęcony jest problematyce wezwań w świetle pomocy prawnej na gruncie postępowania podatkowego (art. 157 i 157a Ordynacji podatkowej). Autor wykazał, że co do zasady wszystkie czynności procesowe w procedurze podatkowej powinny podejmować właściwe miejscowo, rzeczowo i instancyjnie monokratyczne organy podatkowe, od momentu jej wszczęcia do zakończenia. W art. 157 i 157a o.p. ustawodawca unormował jednak odstępstwa od tej reguły, kiedy to organ podatkowy prowadzący postępowanie główne zwraca się do innego organu administracji podatkowej o dokonanie potrzebnych według niego czynności procesowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper addresses the issues of summons in the light of legal aid on the basis of tax proceedings (Articles 157 and 157a of the Tax Ordinance Act, (TO)). The author pointed out that by default all procedural steps in a tax procedure should be taken by monocratic tax bodies that are competent ratione loci, ratione materiae and in terms of instance, from the moment if its initiation to its closing. However, in Articles 157 and 157a TO the legislator regulated deviations from the abovementioned rule when the tax authority conducting the proceedings primarily calls on another tax administration body to perform procedural steps it deems necessary. The Author points out in the publication selected shortcomings of the regulation concerning the in-stitution of summons in the light of legal aid between tax administration bodies and interpretational doubts it carries, together with de lege lata and de lege ferenda postulates, i.a. combining Articles 157 and 157a TO due to the similarity of the subject matter.(original abstract)
8
Content available remote Wzajemna pomoc prawna w Unii Europejskiej na podstawie Konwencji z 2000 roku
75%
XX
Przedstawiono genezę modernizacji wzajemnej pomocy prawnej. Omówiono warunki ogólne oraz procedury i formalności związane z wnioskiem o udzieleniu pomocy. Poruszono problemy związane z przekazywaniem aresztowanych do innego państwa członkowskiego w celach dochodzeniowych oraz przesłuchaniami w formie wideokonferencji.
EN
The article presents an origin of modernizing of mutual legal assistance. The author has discussed general conditions as well as procedures and formalities related to application for assistance. Additionally, problems related to extradition of arrested to another member country in investigating and prosecuting matters using videoconference have been also discussed. (AŁ)
XX
Otwarte konkursy ofert mają wiele słabych stron. Przede wszystkim cechuje je nadmierny formalizm. Warunkiem udziału w otwartych konkursach ofert jest wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa (lista wojewody). Mimo to w ogłoszeniach konkursowych wymaga się na ogół od organizacji spełnienia wielu warunków formalnych, tożsamych z kryteriami warunkującymi wpis na listę wojewody. Interpretacja przepisów prawa przez organy administracji publicznej jest niejednolita, co powoduje, że analogiczne oferty są odrzucane z przyczyn formalnych w jednym powiecie, natomiast podlegają ocenie merytorycznej w innym. Pewne nadzieje na poprawę obecnej sytuacji można wiązać z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym wynik konkursu podlega zaskarżeniu na drodze sądowoadministracyjnej. Rozpatrywanie tego rodzaju skarg przez wojewódzkie sądy administracyjne pozwoli na kontrolę postępowań konkursowych pod względem zgodności z przepisami prawa.(abstrakt oryginalny)
EN
Open bid tenders have many weaknesses. First of all, they are characterised by excessive formalism. The condition for participation in open bid tenders is entry in the list of NGOs authorised to run points in the voivodship (the list of the voivode). Despite this, competition announcements generally require organisations to meet a number of formal conditions identical to the criteria for entry on the voivode's list. The interpretation of the law by public administration bodies is not uniform, with the result that analogous offers are rejected on formal grounds in one district, while they are subject to substantive evaluation in another. Some hope for improvement of the current situation can be associated with the Constitutional Court's judgment, according to which the outcome of a tender is subject to appeal through the administrative courts. Consideration of such complaints by Voivodship Administrative Courts will allow for control of tender proceedings in terms of compliance with the law.(original abstract)
XX
Celem artykułu jest identyfikacja - na podstawie przeglądu literatury - i kwantyfikacja, przy użyciu modelu logitowego, wpływu czynników ryzyka na prawdopodobieństwo wystąpienia problemu prawnego w Polsce. Zbiór regresorów objął czynniki obiektywne - takie jak dochód, wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce zamieszkania, sytuację zawodową - oraz subiektywne: postawę wobec prawa, świadomość prawną, kapitał ludzki oraz aktywność społeczną. Z badania, przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, wynika, że czynniki ryzyka znajdują się poza obszarem oddziaływania instytucjonalnego. Dlatego alokacja środków publicznych na funkcjonowanie nieodpłatnego systemu pomocy prawnej w oparciu o kryterium liczebności populacji wydaje się właściwa. Ze względu na brak analogicznych analiz oraz eksploracyjny charakter badania, dla ostatecznego ustalenia zbioru statystycznie istotnych regresorów zdecydowano się na zastosowanie metody logitowego uśredniania klasycznego. Jej użycie nie zmieniło znacząco wniosków płynących z analizy klasycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper to identify, by means of relevant literature survey, and then to quantify - using representative panel of individual questionnaire data and a logit model - the impact of relevant factors affecting demand for legal aid in Poland. The set of explanatory variables contains objective factors - such as income, age, education, gender, marital status, place of residence, occupational status - as well as subjective ones, such as personal attitude towards law, knowledge of law, social capital or social activity. It follows from the results obtained on a representative sample of adult Poles that the number of factors influencing the occurrence of a legal problem is large, the factors themselves being beyond the scope of direct and intentional impact of the state. Thereby, it seems reasonable to allocate the funds devoted to the funding and functioning of the reformed legal aid system in Poland on the basis of the population size criterion. In view of the relative scarcity of quantitative research into the issues raised in the paper frequentist model averaging method has been also used to confirm/reject the conclusions draw on the basis of the logit model. However, this has not altered the afore-mentioned conclusions in any significant way. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania są struktury i zasady funkconowania sądownictwa powszechnego. Autor przedstawia typy postępowań, omawia również nastepujące kwestie: przymus adwokacki/przedstawiciel sądowy, adwokatura, honoraria adwokata i przedstawiciela sądowego, wpis sądowy, zwrot kosztów procesu oraz szczególne regulacje dla obywateli UE.
XX
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenie edukacji prawnej stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej finansowane z budżetu państwa z części będącej do dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji celowej powiatom. W realizację zadania publicznego zaangażowane są również gminy, samorządy prawnicze oraz organizacje pozarządowe. Na tym tle autor przedstawia w artykule problemy badawcze i stara się znaleźć ich rozwiązania. (abstrakt oryginalny)
EN
The award of free legal aid, the provision of free civic counselling and the provision of legal education is a commissioned government administration task financed by the state budget, from the part which is at the disposal of the voivods through the award of earmarked grants to counties. Municipalities, self-government bodies of lawyers and non-governmental organizations are also involved in the implementation of this public task. In this light, the author presents research problems in the article and tries to find their solutions. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł stanowi syntetyczną analizę problemu dostępu do wymiaru sprawiedliwości na przykładzie dwóch instytucji, które zostały szczegółowo uregulowane przez polskiego ustawodawcę w ostatnim czasie. Skąpe przepisy dotyczące ubezpieczenia ochrony prawnej rozbudowano na skutek konieczności implementacji przepisów dyrektywy Wypłacalność II w nowej ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Dnia 1 stycznia 2016 r. weszła w życie ustawa wprowadzająca regulacje odnoszące się do nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak się wydaje, obie instytucje są skierowane do różnych odbiorców, jednakże ich główna funkcja pozostaje ta sama, a sprowadza się do ułatwienia osobom ubezpieczonym lub uprawnionym dostępu do wymiaru sprawiedliwości, w formie i granicach określonych umową ubezpieczenia lub ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. Prezentację najistotniejszych regulacji ustawowych uzupełniają dane statystyczne obrazujące umiarkowaną popularność obu instytucji wśród polskiego społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse the issue of access to justice in Poland, based on two different institutions that facilitate exercising of this right. The statutory provisions regarding legal expenses insurance were recently extended as a result of implementation of the Solvency II Directive into Polish law. Moreover, at the beginning of this year, a new act introduced free legal aid scheme. Although the recipients of these models are different, both institutions fulfil similar functions and contribute to the growth of legal awareness among Polish society. Unfortunately, neither legal expenses insurance nor free legal aid are popular enough to describe their significant impact on access to justice. (original abstract)
14
Content available remote Nieodpłatna pomoc prawna jako instrument zabezpieczenia społecznego
63%
XX
Przedmiotem opracowania jest analiza przepisów ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej i ocena, a celem analizy jest określenie, w jakim stopniu nieodpłatna pomoc prawna może być uznana za instrument zabezpieczenia społecznego. Autor przedstawia zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym zakres przedmiotowy tej pomocy oraz krąg osób uprawnionych do jej otrzymania, a także rozwiązania organizacyjno-finansowe i porównuje je z regulacjami prawa procesowego dotyczącymi zwolnienia z kosztów sądowych oraz ustanowienia pełnomocnika z urzędu. Następnie omawia pojęcie "zabezpieczenie społeczne" i na jego tle ocenia przepisy ustawy. (abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the study is an analysis of the regulations of the Act of 5 August 2015 on Free Legal Assistance and Legal Education with a purpose of evaluating if free of charge legal assistance can be considered to constitute an instrument of social security. The rules of providing free legal assistance, including the scope of this assistance and persons entitled to receive it, as well as the organisational and financing solutions are presented and compared with the regulations of the procedural law on the exemption from court fees and state-funded legal aid fees. The term 'social security' is also discussed and analysed and against its background the regulations of the Act of 5 August 2015 are analysed. (original abstract)
XX
Lokalny rozwój gospodarczy powinien być stymulowany przez samorząd terytorialny, gdyż może zaspokajać istotne lokalne potrzeby. Jednym z instrumentów jest udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców. Samorząd terytorialny udziela pomocy publicznej na podstawie dwóch reżimów prawnych - wspólnotowego i krajowego. Regulacjom tym przyświeca cel nadrzędny, by udzielona pomoc prawna pobudzała rozwój gospodarki. W założeniu ma to zapobiegać sytuacjom, w których dochodzi do naruszenia zasad swobody konkurencji.(abstrakt oryginalny)
EN
Local government should stimulate local economic development because it is capable of satisfying fundamental local needs. One of the ways is to provide businessmen with public assistance. Local government gives public aid on the basis of two legal systems. The first one is the community legal system and the second one is the domestic legal system. These regulations have been introduced in order to stimulate economic development. According to the plan it will prevent the possibility of violating the freedom of market competition.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę empirycznego pomiaru indywidualnych korzyści wynikających z bezpłatnego poradnictwa prawnego oferowanego przez różne instytucje niekomercyjne. W tym celu wykorzystano poszerzone równanie dochodów Mincera, którego parametry oszacowano przy użyciu reprezentatywnych mikroekonomicznych danych ankietowych dla Polski. Podsumowując wyniki badania należy stwierdzić, iż odpowiedź na sformułowane w jego tytule pytanie jest jednoznacznie afirmatywna. Pozostawienie spraw własnemu biegowi w przypadku wystąpienia problemu prawnego powoduje pogorszenie sytuacji materialnej osoby go doświadczającej, a przyjęcie postawy aktywnej i szukanie pomocy prawnej neutralizuje lub przynajmniej łagodzi negatywne następstwa. Decyzja dotycząca wyboru usługodawcy może wynikać z racjonalnych przesłanek ekonomicznych, gdyż wyższej efektywności porad komercyjnych towarzyszą wyższe koszty ich uzyskania. Świadczy to również o celowości zachowania obydwu typów usług poradniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to quantify individual monetary benefits due to non-commercial legal aid/advice. To this end an augmented Mincer income equation was employed whose parameters were estimated using representative survey data for Poland. To summarize the outcomes of the research one must affirmatively answer the question raised in the title to this article. Leaving justiciable problems on their own results in deteriorating material situation of the person experiencing them, whereas assuming an active position neutralizes or at least alleviates adverse consequences. Decision about the choice of the respective solution might be motivated by rational economic prerequisites as the higher effectiveness of commercial advice is accompanied by higher cost of its acquirement. This explicitly tells of the necessity for the two types of legal aid/advice to co-exist. (original abstract)
XX
W glosowanym wyroku z 15.12.2020 r., SK 12/20, Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozstrzygnięcie organu władzy publicznej w przedmiocie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego, a także bezczynność tego organu po ogłoszeniu konkursu podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego. Do tej pory skargi na rozstrzygnięcia organów administracji publicznej w tym zakresie były odrzucane. Trybunał uznał, że dotychczasowa interpretacja art. 3 § 2 pkt 4 i pkt 8 ustawy z 30.08.2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przez sądy administracyjne jest niezgodna z art. 45 ust. 1 Konstytucji RP. Rozpatrywanie tego rodzaju spraw przez wojewódzkie sądy administracyjne pozwoli na kontrolę postępowań konkursowych pod względem zgodności z przepisami prawa. (abstrakt oryginalny)
EN
In the judgment in question of 15 December 2020, SK 12/20, the Constitutional Tribunal ruled that the decision of a body of public authority regarding an open tender for the performance of a public task, as well as the lack of action of that body after the announcement of the tender, is appealable before an administrative court. Appeals against the decisions of bodies of public administration on this have been set aside to date. The Tribunal held that the interpretation of the administrative courts to date of Article 3 § 2, items 4 and 8 of the Law on Proceedings before Administrative Courts of 30 August 2002 is inconsistent with Article 45, para. 1 of the Constitution of the Republic of Poland. The consideration of such cases by the voivodship administrative courts will enable the review of tender proceedings for compliance with the law. (original abstract)
XX
Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest wykładnia art. 1 & 2 przytoczonej ustawy (cytowanej dalej jako ustawa o p.p.m) w kontekście obowiązujących w Polsce bilateralnych umów międzynarodowych o pomocy prawnej o zakresie zbliżonym do zakresu ustawy o p.p.m., który wyrażony jest w jej art. 1 & 1. (fragment tekstu)
EN
The paper is devoted to discussion of the general assumptions, with the occurence of which the conflict provisions included in the bilateral agreement about legal assistance exclude the application of the appropriate about legal assistance exclude the application of the appropriate norms of the Polish act about private international law. (original abstract)
XX
Prowadzący działalność gospodarczą adwokaci i radcy prawni świadczący nieodpłatną pomoc prawną i poradnictwo obywatelskie podlegają, co do zasady, podatkowi od towarów i usług. Adwokaci i radcy prawni nieprowadzący działalności gospodarczej mogą rozliczać się na podstawie umowy zlecenia. Taka możliwość istnieje również w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wydawane są interpretacje podatkowe, w których organ wskazuje, że pod pewnymi warunkami nieodpłatne poradnictwo obywatelskie nie podlega podatkowi od towarów i usług. Nie jest to jednak równoznaczne ze zwolnieniem od podatku. W związku z tym wystawianie przez adwokatów i radców prawnych, świadczących poradnictwo obywatelskie, faktur z adnotacją o zwolnieniu z VAT obarczone jest dużym ryzykiem zakwestionowania ich prawidłowości przez organ podatkowy.(abstrakt oryginalny)
EN
Attorneys-at-law and legal counsels who run their own business and provide free legal aid and free civic counselling are generally remitters of VAT. Attorneys-at-law and legal counsels who do not run their own business can be invoiced on the basis of a personal service contract. This option also applies to those who run a business and provide free civic counselling. Tax rulings are issued by authorities indicating that, under certain conditions, free civic counselling services are not subject to VAT. However, this does not mean they are completely exempt from tax. Therefore, if attorneys-at-law or legal counsels providing free civic counselling services raise invoices with a note stating they are VAT-exempt, this carries a significant risk of their correctness being challenged by the tax authorities.(original abstract)
20
Content available remote Próba określenia przedmiotu etyki adwokata
63%
XX
Nazwa "adwokat" pochodzi od łacińskiego słowa advocatus, a to z kolei od łacińskiego advocatio, oznaczającego prośbę o pomoc prawną, szczególnie obronę sądową. Udzielanie owej pomocy potrzebującym, zwanym klientami, już od czasów początków prawa rzymskiego kształtowało odrębny, samodzielny i wolny zawód adwokata, znany niemal wszystkim kulturom świata, ale w różnym stopniu w nich wykorzystywany i szanowany. Dzięki temu zawód adwokata otoczony jest szczególną aurą kulturową wśród wszystkich zawodów prawniczych. (fragment tekstu)
EN
The subject of ethics of a barrister is described, above all, by moral norms applied to the members of the Bar in the cases in which legal norms do not show clear norms of proceeding. The subject of the barrister's ethics results from applying the norms of general morality with regard to a barrister's profession. However, even where law regulates the barrister's proceedings, the range of ethics is extended, as he has to obey both the norms of the law being in accordance with morality, and the moral norms themselves. The legal profession is the manifestation of free humanistic profession, in which there is a place for good law, protection of human rights, professional ethics and presentation of universal values. The meaning of the barrister's ethics results mainly from a great social importance of the barrister's profession. Besides the services paid by civil servants and notaries, barrister's services are the most needed among the clients. Dealing with many legal matters the barrister can, to a large extent, co-create in society proper conditions for existence of law and order and morality and contribute to maintenance of high level of prestige legal professions. Prestige, however, is determined not so much by barristers as by their clients, that is society. Certainly, the norms of barrister's ethics do not contain ready recipes for all varied, fully unpredictable life situations. They fulfil, however, a certain role, if at least they point to the presence and meaning of morality in shaping culture related to law and lawyers, as the basis for estimation of barristers behaviour. The subject of barrister's ethics also included sets of practical advices for these lawyers. For example, the members of the Bar some time ago had to: 1) listen to the opponent carefully; 2) consider in detail everything that has been said; 3) answer in accordance with the results of considerations; 4) briefly state the charges. These pieces of advice are applied to those who make use of the achievements of rhetorics and eristic. (original abstract)
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.