Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Sadze kanałowe, których cechą charakterystyczną jest obecność na powierzchni cząstek grup funkcyjnych, zawierających tlen i wodór, modyfikowano za pomocą winylotrimetoksysilanu, tetrasiarczku bis(3-trietoksysililopropylu) oraz 3-merkaptopropylotrimetoksysilanu. Określono przebieg wulkanizacji mieszanek gumowych oraz właściwości fizyczne wulkanizatów NBR zawierających sadzę modyfikowaną i niemodyfikowaną. Stwierdzono, że wulkanizaty zawierające sadzę modyfikowaną wykazują generalnie lepsze właściwości wytrzymałościowe niż wulkanizaty zawierające taką samą ilość sadzy niemodyfikowanej.
EN
Channel black, which contain oxygen groups on the surfice, was modified by vinyltrimethoxysilane, bis-(3-trietoxysilylpropyl)tetrasulphideand 3-mercaptopropyltrimethoxysilane. On the basis of results of the measurement of rubber physical properties it has been observed that NBR vulcanizates filled with modified canal black show in general better strength properties than vulcanizates which contain unmodified canal blacks.
PL
W artykule omówiono podstawowe zasady produkcji, definiowania i etykietowania wyrobów winiarskich objętych wspólną organizacją rynku wina w Unii Europejskiej oraz wyrobów winiarskich niepodlegających wspólnej organizacji rynku. Rozporządzenia dotyczące wspólnej organizacji rynku dla surowców i produktów winiarskich określają zasady zarządzania potencjałem produkcyjnym, mechanizmami rynkowymi i doświadczeniami enologicznymi. Opisują także praktyki i procesy, które mogą być stosowane przy wytwarzaniu wina gronowego. Ponadto określają zasady opisu i ochrony produktów, udzielania licencji eksportowych i importowych. Zawierają również zasady wytwarzania oraz stosowania ochrony nazw win produkowanych w regionach specjalnych (tzw. win psr-product of special region).
EN
The basic principles for production, defining and labelling of wine products comprised in common organisation of wine market in European Union and of wine products non-comprised in common organisation are presented. Regulations relative to common market organisation for raw materials and wine products define the principles for management: production potential, market mechanisms and enology experiences. The practices and processes used in grape wine production are described in these regulations as well. The rules of production and protection of wines of psr (product of special region) type are also contained in these regulations.
PL
Autor przedstawił zasadnicze elementy systemowe sektora winiarskiego w Unii Europejskiej oraz regulacje prawne dotyczące produkcji wyrobów winiarskich.
EN
The author presented the main elements in the winery sector in the EU and law in winery production.
PL
Często na badane właściwości fizyczne wpływ wywiera więcej niż jeden czynnik. W przypadku gumy zawierającej sadzę aktywną czynnikami wywierającymi zasadniczy wpływ na właściwości fizyczne są oddziaływania napełniacz - polimer, oddziaływania napełniacz - napełniacz oraz gęstość usieciowania. Wpływ zespołu czynników na daną właściwość można określić obliczając współczynnik korelacji wielokrotnej. Z kolei obliczenie współczynników korelacji cząstkowej pozwala stwierdzić, które czynniki wywierają większy wpływ na zmiany badanej właściwości fizycznej. Korelacje cząstkowe i wielokrotne obliczono korzystając z korelacji Pearsona między dwiema cechami. Wiarygodność wyliczonych korelacji Pearsona oszacowano korzystając z testu t.
EN
Often, there is more than one factor that influence on physical properties of an investigated object. In case of rubber filled with active carbon black, the main factors that have an effect on properties are: filler -filler interactions, filler - polymer interactions and crosslinking density. The influence of all these factors on a particular property was determined by calculation of multiple correlations. Whereas the influence of a separately factor on a distinguished property in comparision with other factors was determined by calculation of partial correlations. The reliability of Pearson's correlations that were needed to calculate partial correlations and multiple correlations was determined by test t.
7
100%
PL
Artykuł stanowi kontynuację wcześniejszych badań w dziedzinie modyfikacji sadzy kanałowej stosowanej w celu nadania wulkanizatom lepszych właściwości mechanicznych. W artykule przedstawiono wyniki badań, których celem było określenie wpływu modyfikacji sadzy na właściwości reologiczne mieszanek SBR. Do badań zastosowano sadzę kanałową, którą modyfikowano N-2-aminoetylo-3-amino-propylotrimetoksysilanem, 3-metakryloksypropylotrimctoksysilanem oraz trietylenodiaminą. Zbadano lepkość oraz właściwości relaksacyjne mieszanek. Okazało się, że modyfikacja sadzy za pomocą N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanu znacznie zwiększyła lepkość mieszanek.
EN
This articles continues investigations in the field of channel black modification for the purpose of improvement of mechanical properties of SBR vulcanizates. It describes the results of investigations that were undertaken to determine the influence of carbon black modification on physical properties of SBR compounds. Channel black was modified by N-2-aminoethyl-3-aminopropyl-trimethoxysilane, y-methacryloxy-propyl-trimethoxysilane and diethylentriamine. Physical properties such as Mooney viscosity and relaxation were investigated. On the basis of the results it has been observed that SBR compounds containing channel black modified by N-2-aminocthyl-3-aminopropyl-trimcthoxysilane show much bigger viscosity than other compounds with unmodified black and modified by other modificators.
PL
Regulacje dotyczące zasad wspólnego rynku wina zawarte w Rozporządzeniu Rady (EEC) Nr 822/87 będą miały w Polsce zastosowanie jedynie teoretyczne, gdyż dotyczą państw, w których produkcja wina z uprawianych tam winorośli przekracza 25 000 hl. Natomiast na podstawie Rozporządzenia Rady (EEC) Nr 823/87 Polska będzie zobowiązana do ochrony win importowanych pod względem opisu, prezentacji, metodyki badań i transportu. Nie będą dopuszczone do obrotu produkty nieoryginalne. Autor omówił dalej zagadnienie przepisów dotyczących dosładzania win gronowych moszczem gronowym i sacharozą, a także zasady stosowania nazewnictwa win w krajach nie uprawiających winorośli (m. in. Rozporządzenie Rady Nr 2392/89). Autor przedstawił też prawdopodobieństwo uzyskania możliwości nazywania polskich produktów winiarskich jako ,, Polskie wino owocowe" lub np. „Polish wine". Autor podkreśla, że optymalnym dla Polski rozwiązaniem byłoby ustawowe rozdzielenie prawa regulującego produkcję win gronowych od zasad produkcji innych wyrobów winiarskich, w tym win owocowych i miodów pitnych.
EN
Regulations related to the rules of common market of wines are contained in Council Regulations (EEC) No 822/87. They will have in Poland only theoretical application because they are related only to the countries with minimum 25,000-hl of wine production from own grape plantations. Poland, basing on Council Regulation (EEC) No 823/87, will be obliged to protect the imported wines in the respect of description, presentation, research methods an carriage. The not original products will not be admitted to the trade. Author discussed the problem of regulations related to the sweetening of wines with the grape must or saccharose. He also discussed the naming rules in the countries not cultivating the grapes (among others Council Regulation No 2392/89). Author presented the possibility of naming of Polish wine products with the name "Polish fruit wine ". Author emphasised that there should be optimal for Poland the separation of rules related to grape wines and to another wine products (fruit wines and meads).
PL
Omówiono zawartość podstawowego aktu prawnego regulującego zasady produkcji wyrobów spirytusowych: Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1576/89. Pokrótce przedstawiono inne akty prawne: Rozporządzenie Parlamentu i Rady nr 1014/90, Rozporządzenie Komisji nr 2009/92, Rozporządzenie 822/87 „ o wspólnej organizacji rynku wina ". Omówiono rozwiązanie problemów produkcji biopaliw we Francji i innych krajach UE.
EN
Contents of basic legal document Council Ordinance ( ECM - European Common Market) No.1576/89 regulating principles of spirit production is presented in the paper. The other legal documents: Ordinance of Parliament and Council No.1014/90, Commission Ordinance No.2009/92, Ordinance No.822/87 „about common organisation of vine" market are also shortly presented. Problems connected with biofules production in France and other EU countries are discussed.
PL
Przedstawiono Rozporządzenie Rady Unii Europejskiej Nr 1493/99 „ w sprawie wspólnej organizacji rynku wina Rozporządzenie to uchyliło 20 obowiązujących wcześniej rozporządzeń. Regulacje zawarte w tych rozporządzeniach po dokonaniu modyfikacji zostały włączone do Rozporządzenia Nr 1493. Wymieniono surowce i produkty oraz elementy zarządzania produkcją i sprzedażą podlegające wspólnej organizacji rynku wina. Przedstawiono zagadnienie ochrony nazw pochodzenia win produkowanych w regionach specjalnych (psr). Omówiono uregulowania prawne dotyczące stref uprawy winorośli, mechanizmów rynkowych stosowanych do regulowania wielkości produkcji, przepisy dotyczące dosładzania win, opisu i prezentacji wyrobów winiarskich, a także analiz laboratoryjnych produktów zaliczanych do wspólnego rynku wina.
EN
The Directive EEC No 1493/99 "in the matter of common organising of wine market " is presented. This Directive had repealed 20 directives obliging before. Regulations contained in those directives were modified and included into Directive No 1493. In article there are mentioned the raw materials and wine products and elements of managing the production and sale being the subjects of the common organisation of wine market. There are presented the problem of the protection the origin name of wines produced in special regions -psr. There are discussed the law regulations relating to the grape cultivation zones, market instruments for production quantity regulation, wine sweetening, description and presentation of wine products and also laboratory analysis of products from common wine market.
12
Content available remote Wpływ energii powierzchniowej sadzy na właściwości wulkanizatów SBR i NBR
100%
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu modyfikacji powierzchniowej sadzy na energią powierzchniową jej cząstek oraz zbadanie, w jaki sposób zmiana energii powierzchniowej sadzy wpływa na właściwości mieszanek i wulkanizatów SBR i NBR. Modyfikacji poddano trzy rodzaje sadzy kanałowej. Jako środków modyfikujących użyto DETA oraz następujących silanów: winylotrimetoksysilanu, N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanu, 3-metakryloksypropylotrimetoksysilanu i 3-aminopropylotrimetoksysilanu. Energię powierzchniową obliczono metodą Owensa-Wendta na podstawie pomiaru kąta zwilżania. W celu zbadania wpływu energii powierzchniowej sadzy na właściwości mieszanek i wulkanizatów obliczono współczynniki korelacji Pearsona między wybranymi właściwościami fizycznymi wulkanizatów a całkowitą energią powierzchniową, składową dyspersyjną i składową polarną energii powierzchniowej.
EN
Investigations were undertaken in order to determine an influence of modyfication on surface energy of carbon black. Next, the relationship between surface energy and physical properties of SBR and NBR vulcanizates was estimated. DETA and silanes were applied to modificate channel blacks. Surface energy was calculated by Owens-Wendt method on the basis of wetted angle measurement. In order to estimate the influence of surface energy on physical properties of vulcanizates Pearson correlation coefficients was calculated between particular physical properties and surface energy, dispersive component of surface energy and polar component of surface energy.
13
Content available remote Zjawisko wzmocnienia napełnionych elastomerów
100%
PL
Od wielu dziesiątków lat podejmowano wysiłki zmierzające do wyjaśnienia zjawiska wzmacniania napełnionych elastomerów. Pod pojęciem wzmocnienia rozumie się polepszenie właściwości mechanicznych elastomeru, m. in.: wytrzymałości na rozciąganie, modułów, odporności na ścieranie czy właściwości dynamicznych. Podjęto szereg badań mających na celu określenie głównych czynników wpływających na zjawisko wzmocnienia. Na podstawie tych badań stwierdzono, że największy wpływ na właściwości mechaniczne napełnionych elastomerów ma efekt hydrodynamiczny oraz oddziaływania typu napełniacz-napełniacz oraz napełniacz-polimer. W przedstawionej pracy zaprezentowano wyniki badań oraz poglądy i teorie dotyczące każdego z wymienionych czynników.
EN
Over several past decades many attempts have been made to explain reinforcement of elastomers when fillers are added. The notion of reinforcement means enhanced physical properties such as tensile strength, modulus, abrasion resistance, dynamic mechanical properties. Many approaches have been made to determine the main factors that influence the enhancement effect. These approaches pointed at major areas including hydrodynamic effect, filler-filler and filler-polymer interactions. This paper presents the major works in each of these areas.
15
63%
PL
Przedstawiono wyniki badań nad wpływem modyfikacji sadzy na właściwości fizyczne wulkanizatów NBR. Do badań zastosowano sadzę kanałową, którą modyfikowano za pomocą N-2- aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilanu, 3-metakryloksypropylotrimetoksysilanu oraz trietylenodiaminy. Zbadano takie właściwości fizyczne wulkanizatów, jak wytrzymałość na rozciąganie, naprężenie przy wydłużeniu 100%, 200% i 300%, wytrzymałość na rozdzieranie oraz wydłużenie przy zerwaniu. Okazało się, że modyfikacja sadzy za pomocą dietylenotriaminy poprawiła właściwości wytrzymałościowe wulkanizatów NBR.
EN
Nitrile rubbers was filled with channel C black samples modified with NH₂CH₂CH₂NH(CH₂)₃Si(OMe)₃, CH₂=CHCOO(CH₂)₃Si(OMe) and (NH₂CH₂CH₂)₂NH at 120°C and 60 hPa for 24 h and then studied for tensile strength, elongation under stress and tear strength. Only the modification of C black with (NH₂CH₂CH₂)₂NH resulted in an improvement of the mech. properties of the rubber vulcanizates.
PL
Badano właściwości mechaniczne wulkanizatów SBR i NBR zawierających aktywną sadzę piecową modyfikowaną i niemodyfikowaną. Zastosowaną sadzę modyfikowano powierzchniowo za pomocą silanu zawierającego grupy aminowe. Stwierdzono, że wulkanizaty NBR zawierające sadzę modyfikowaną wykazywały lepsze właściwości wytrzymałościowe w porównaniu z wulkanizatami z sadzą niemodyfikowaną.
EN
Strength properties of SBR and NBR vulcanizates filled with modificated and unmodificated furnace carbon black were investigated. Modification was carried out by use of silane containing polar amine groups. As a result of modification reinforcement effect of modificated carbon black mixed with NBR rubber was found.
EN
The simultaneous presence of Down syndrome and achondroplasia has rarely been reported in the literature, and our search revealed only six patients with such an association. We are reporting the first case of a patient with Down syndrome and hypochondroplasia. In this patient, Down syndrome was clinically recognised and confirmed by the cytogenetic finding of mosaic karyotype (47,XX,+21/46,XX) shortly after birth. She was subsequently diagnosed with hypochondroplasia at the age of 6 years when disproportional short stature, stocky habitus and macrocephaly were observed. These phenotypic findings were later confirmed by the presence of fibroblast growth factor receptor 3 (FGFR3) gene mutation N540K. The overlapping common clinical features of Down syndrome and hypochondroplasia resulted in delayed diagnosis of hypochondroplasia in our patient and the associated deleterious effect on her linear growth. Her final height is 126.5 cm, which is −3.76 standard deviations (SD) lower than the median height in patients with Down syndrome, and is under the lower borderline of the adult height range for women with hypochondroplasia.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.