Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 937

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uzdatnianie wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
Ekotechnika
|
2000
|
tom nr 1
11-11
PL
Stale pogarszająca sie jakość zasobów wodnych oraz restrykcyjna polityka ekologiczna, nakładająca coraz wyższe opłaty za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków, przyczyniły sie w ostatnich latach do rozwoju membranowych technik uzdatniania wody.
PL
Artykuł traktuje o problematyce oczyszczania wody używanej w gospodarstwach domowych. Autor między innymi opisuje środki techniczne do takich zadań dla wody wodociągowej i ciepłej wody użytkowej.
PL
Kiedy w 1992 roku uruchamiano Zakład Uzdatniania Wody w Wadowicach po przebudowie wiadomo było, kże zastosowana przestarzała już w tym czasie technologia nie przyniesie spodziewanych efektów. Zastosowano mało skuteczne rozwiązania z lat sześćdziesiątych. Jakość wody w rzece Skawie, która zasila ZUW Wadowice ulegała stopniowemu pogorszeniu, a wymagania stawiane wodzie podawanej dla konsumentów stawały się coraz wyższe. Wejście Polski do Unii Europejskiej i konieczność dostosowania naszego prawa do dyrektyw unijnych pociągało za sobą m. in. zaostrzenie wymagań dotyczących jakości wody pitnej.
PL
W artykule omówiono właściwości dezynfekcyjne i utleniające ozonu, sposoby jego dozowania oraz wady i zalety stosowania tego gazu do dezynfekcji wody basenowej. Podano również zalecenia i wymagania dotyczące projektowania instalacji ozonowania.
EN
Graphic calculation method enabling choice of compressed air devices in water treatment plants working as pressure systems. Calculation example.
6
Content available remote Usuwanie substancji humusowych w procesie koagulacji
63%
PL
W pracy badano efektywność usuwania substancji humusowych w procesie koagulacji siarczanem glinowym z udziałem pylistych węgli aktywnych. Określono wpływ czasu dozowania węgla aktywnego, potencjału elektrokinetycznego cząstek biorących udział w procesie koagulacji oraz składu oczyszczanej wody na efektywność uzdatniania wody, a także wykazano efekty interakcyjne zachodzące między poszczególnymi składnikami układu. Wykazano, że kwasy humusowe są skuteczniej usuwane w odczynie kwaśnym, co jest uwarunkowane ich strukturą chemiczną. Ponadto stwierdzono, że ze względu na efektywność usuwania mętności korzystniej jest dodawać obciążnik po koagulancie. Wykazano również, że twardość uzdatnianej wody wpływa korzystnie na usuwanie barwy (im więcej kationów wielowartościowych, tym mniejsza barwa końcowa wody).
EN
This paper presents results of the investigations on the efficiency of humic substances removing from water. They were removed during coagulation process by sulphate aluminium with presence of powered activated carbon. The influence of time when activated carbon was dosed, electrokinetical potential of particles, which took part in this process and water's composition on effectiveness of water treatment was defined. The interactions between selected factors were revealed. On the basis of research carried out it is showed that humic acids are removed more effectively in the acid environment. The research also showed that due to effectiveness of turbidity removal it is better to dose activated carbon after the coagulant. However water hardness helps to remove the colour (along with increase of amount of 2- and 3-valued cations, final colour decreases).
EN
Underground water intakes with treatment systems. Treatment of infiltration and superficial waters. Wider use of membrane techniques for water treatment in future. Ranges of pressure and size of particles removed with different membrane techniques. Broader application of nanofiltration system.
PL
W artykule opisano stację uzdatniania wody wykonaną w systemie pełnej automatyki z wykorzystaniem urządzeń sterujących oraz kontrolno-pomiarowych firmy Siemens. Stacja ta zaopatruje w wodę 5-tysięczne miasto oraz miejscowości przyległe. Produkcja wody waha się, w zależności od pory roku, od 700 do 1400 m³/d. Przy normalnej pracy woda z ujęcia jest podawana pompami głębinowymi przez stację uzdatniania do zbiornika wyrównawczego. Ze zbiornika wodę pobiera zestaw hydroforowy i podaje do sieci wodociągowej.
PL
Wykorzystanie wód podziemnych wiąże się najczęściej z koniecznością ich uzdatniania w zakresie żelaza i manganu. Proces ten prowadzi się tradycyjnie w stacjach uzdatniania za pomocą napowietrzania i filtracji na złożach piaskowych. Jest to stosunkowo proste o ile woda nie zawiera wysokich stężeń żelaza i manganu, a także azotu amonowego i substancji organicznych, a uzdatnianie można prowadzić w układzie zamkniętym, przy jednym stopniu pompowania. Nawet wtedy jednak niezbędna jest budowa kosztownych urządzeń.
PL
W nowoczesnych hotelach tematyka uzdatniania wody nie kończy się na doprowadzeniu do korzystnych właściwości organoleptycznych wody zasilającej. Praktycznie w każdym obiekcie znajdują się obiegi techniczne, które często wymagają wody o znacznie wyższej czystości w stosunku do wody pitnej i gospodarczej. W hotelu nie może zabraknąć ogrzewania czy ciepłej wody w kranie. Nie wyobrażamy sobie również hotelu o wysokim standardzie bez klimatyzacji, pralni lub restauracji. Często w kompleksie hotelowym znaj dują się dodatkowo inne obiekty typu baseny, sauny i inne atrakcje dla gości. Dla wszystkich tych celów wskazane lub wręcz konieczne jest dodatkowe uzdatnianie wody. W obiektach hotelowych zwykle znajduje się kilka stacji lub urządzeń do uzdatniania wody. W niniejszym artykule w krótki sposób opiszemy wymagania dla obiegów wodnych i stosowane w nich urządzenia. Więcej miejsca poświecimy nowym urządzeniom i technologiom znajdującym się w ofercie koncernu BWT, bez których - według prognoz fachowców - nie obejdzie się niedługo żaden obiekt hotelowy pretendujący do miana nowoczesnego.
PL
Targi Wod-Kan to najważniejsza impreza branży wod-kan w kraju. W maju wszystkie drogi prowadzą do Bydgoszczy i to nie tylko ze względu na już 12-letnią tradycję.
EN
The paper provides an account of uses where advanced oxidation processes(AOP)are applicable,particular consideration being given to the removal of hazardous pollutants from water taken in for municipal supply.Examples of AOP development are given as well.The general principle of the AOPis to form highly reactive free radical (specifically hydroxyl radicals) in the aqueous medium.To produce these species use is made of ozone,hydrogen peroxide,UV radaition,catalysts (TiO2,MnO2,Fe2+)-single of in combinations-if beneficial synergetic effects are abserved.The mechanisms governing the AOP process,as well as a variety of engineering applications, are discussed in detail.The AOP is particularly useful in removing non-biodegradable water pollutants which are resistant to conventional treatment.
PL
W artykule scharakteryzowano mikroorganizmy wskaźnikowe, których pojawienie się w wodach basenowych stanowi ostrzeżenie przed zakażeniami. Zaprezentowano wyniki analiz jakości wody w siedmiu krytych pływalniach. Na podstawie wielkości parametrów mikrobiologicznych, uzupełnionych o parametry fizyczno-chemiczne określono przydatność wody basenowej do kąpieli.
PL
Artykuł prezentuje Zakład Uzdatniania Wody "Granica" w Świnoujściu. Obiekt ten jest interesujący zarówno pod względem historyczno-architektonicznym jak i technologicznym. Nietuzinkowa architektura, doskonały stan, wysiłki ZWIK Świnoujście, by przywrócić Stacji wygląd z czasów świetności, zaś z drugiej strony skomplikowana i zmienna jakościowo woda podziemna poddawana uzdatnianiu czynią ZUW Granica wartym zainteresowania.
PL
Jest dobrze zbudowana, nowoczesna i elegancka. To uruchomiona niedawno stacja flotacji ciśnienio-wej w Wieliszewie, której budowę współfinansowała Unia Europejska. Stacja flotacji, która wzbogaci dotychczasową technologię uzdatniania Zakładu Wodociągu Północnego, pracę w służbie dla mieszkańców aglomeracji warszawskiej rozpoczęła na początku lipca.
PL
Wprowadzenie i rozwój technik membranowych w produkcji wody do picia, w ostatnich 30 latach, jest uważane jako znaczący krok w dziedzinie skuteczności uzdatniania wody, porównywalny z wprowadzeniem filtrów piaskowych na początku XX. wieku. Szczególną rolę odegrały w tym zakresie wysoko- jak i niskociśnieniowe procesy membranowe oraz elektrodializa. Odsalanie wody morskiej i zasolonych wód podziemnych jest częstym sposobem otrzymywania wody do picia. Znaczne ulepszenia w technologii i projektowaniu procesu odwróconej osmozy, dostępności alternatywnych źródeł energii, możliwości wstępnego oczyszczania stosowanych materiałów spowodowały, że proces stał się przyjaznym ekologicznie źródłem wody słodkiej w wielu regionach świata, szczególnie w tych, gdzie ich źródła są ograniczone. W chwili obecnej koszty inwestycyjne dużych instalacji do odsalania są w przybliżeniu porównywalne do kosztów inwestycyjnych nowoczesnej konwencjonalnej stacji uzdatniania wody słodkiej. W latach 80. wzrosło zainteresowanie nanofiltraeją i w pewnym zakresie odwróconą osmozą jako metodami zmiękczania wody, natomiast w latach 90. zaczęto je stosować do usuwania mikro-za- nieczyszczeń, w tym nieorganicznych. Do usuwania jonów azotanowych i fluorkowych, boru oraz metali (Fe, Mn i As) z powodzeniem stosuje się odwróconą osmozę, nanofiltrację i elektrodializę, jak również bioreaktory membranowe oraz ultrafiltrację wspomaganą koagulacją i utlenieniem.
EN
Introduction and development of membrane technology in the production of drinking water, in the last 30. years, is considered as a significant step in the field of water treatment effectiveness, comparable with the introduction of sand filters at the beginning of 20. age. The special role played the high- and low- pressure-driven membrane processes as well as electrodialysis. Desalination of seawater and brackish groundwater is often the way to obtaining drinking water. Significant improvements in technology and design of reverse osmosis, the availability of alternative energy sources, the possibility of pretreatment and applied materials have caused the process to become environmentally-friendly source of fresh water in many regions of the world, particularly in those where their sources are limited. At the moment investment costs for large desalting installations are roughly compa-rable to the cost of investment of modern conventional water treatment plants. In the 1980s. increased interest of nanofiltration and to some extent the reverse osmosis as the methods of water softening, while in the 1990s. they start to be applied to remove micro-pollutants, also inorganic. To remove nitrate ions and fluoride, boron and metals (Fe, Mn and As) is successfully applied reverse osmosis, nanofiltration and electrodialysis, as well as bioreactors and ultrafiltration integrated with coagulation and oxidation.
PL
Woda do picia zawierająca substancje biologicznie aktywne, tj. wirusy, bakterie i pierwotniaki, a także inne mikroorganizmy (grzyby, glony, ślimaki, robaki i skorupiaki), stanowi istotne zagrożenie zdrowotne. Dotyczy to również ścieków oczyszczonych jak i nieoczyszczonych odprowadzanych do odbiorników wodnych. W polskich przepisach prawnych jakości wody do picia normowane są Escherichia coli i Enterokoki, które nie mogą w niej występować, a wymaganiach dodatkowych bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów oraz Clostridium perfringens. Ultrafiltracja (UF) i mikrofiltracja (MF) mogą wspomóc i polepszyć proces dezynfekcji wody metodami tradycyjnymi, ponieważ membrana stanowi barierę dla wirusów, bakterii i pierwotniaków. Wielkość wirusów waha się w granicach 20-80 nm, podczas gdy membrany UF mają wielkość porów około 10 nm, a więc teoretycznie możliwe jest ich całkowite zatrzymanie. Natomiast bakterie (0,5-10 ^im) oraz cysty i ocysty (3-15 |im) są większe i całkowite ich usunięcie jest praktycznie możliwe przy użyciu membran UF oraz MF, ponieważ dla membran dostępnych komercyjnie, wielkość porów jest z reguły mniejsza od 0,3 pm. Porównanie, więc wielkości porów membran UF/MF i wielkości mikroorganizmów, wskazuje, że ultrafiltracja i/lub mikrofiltracja gwarantują teoretycznie właściwe usunięcie mikroorganizmów z wody i ścieków. W latach 80. wzrosło zainteresowanie nanofiltracją i w pewnym zakresie odwróconą osmozę jako metodami zmiękczania wody, natomiast w latach 90. zaczęto je stosować do usuwania prekursorów produktów ubocznych dezynfekcji (NOM) oraz mikrozanieczyszczeń. Ciśnieniowe procesy membranowe (RO, NF, UF i MF) stanowią skuteczną metodę usuwania rozpuszczalnych w wodzie związków organicznych (DOC) w uzdatnianiu wód naturalnych. Naturalna substancja organiczna (NOM), zanieczyszczenia antropogeniczne oraz uboczne produkty dezynfekcji (DBP) i inne mikrozanieczyszczenia są typowymi przykładami tego rodzaju związków. Główną potencjalną możliwością technik membranowych w oczyszczaniu wody powierzchniowej jest usuwanie prekursorów DBP, obejmujących część NOM. Do mikrozanieczyszczeń antropogenicznych występujących w wodach należy zliczyć wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) i substancje powierzchniowo-czynne oraz wtórne produkt)' dezynfekcji i utleniania chemicznego, stosowane w uzdatnianiu wody do picia. W procesach tych najwięcej powstaje lotnych trihalometanów (THM), a z grupy związków nielotnych tworzą się głównie hało- genopochodne kwasów karboksylowych (HAA). W ostatnim okresie zwraca się szczególną uwagę na występujące w wodach naturalnych mikrozanieczyszczenia organiczne aktywne farmaceutycznie PhACs (Pharmaceutical Active Compounds) jak i o potwierdzonej estrogenicznej aktywności biologicznej EDCs (Endocrine Disrupting Compounds) Do ECDs zalicza się szeroką gamę mikrozanieczyszczeń, a mianowicie: ksenoestrogeny, wśród któ-rych wymienia się chlorowane pestycydy i herbicydy, alkilofenole, polichlorowane bifenyle, ftalany, naturalne związki chemiczne produkowane przez grzyby (w tym toksyny tzw. mykoestrogeny) i rośliny (fitoestrogeny), oraz żeńskie hormony płciowe, syntetyczne farmaceutyki (np. składniki środków antykoncepcyjnych) oraz inne związki chemiczne i substancje wytwarzane przez człowieka i wprowadzane do środowiska. Problemem w eksploatacji technik membranowych jest "fouling" membran, powodujący ciągły spadek wydajności membrany w czasie oraz pogarszanie się jakości permeatu. Jako metody zapobiegające "foulingowi" wymienia się obecnie procesy wstępnego przygotowania wody przed filtracją membranową, takie jak koagulacja, adsorpcja na węglu aktywnym, filtracja biologiczna, utlenianie.
EN
Drinking water containing biologically active substances, i.e. viruses, bacteria and protozoa, as well as other microorganisms (fungi, algae, snails, worms and crustaceans), is a significant health threat. In Polish legislation for drinking water quality are Escherichia coli and Enterococci, which it may not occur, and in the requirements additional bacteria coliforms, total number of microorganisms and Clostridium perfringens. Ultrafiltration (UF) and microfiltration (MF) can help and improve the process of disinfecting water using traditional methods, because membrane is a barrier for viruses, bacteria and protozoa. The size of viruses is between 20-80 nm, while UF membranes have porosity approximately 10 nm, and so in theory they can retain them completely. Whereas bacteria (0.5 - 10 nm) and cysts and oocystis (3-15 (im) are bigger and total removal is practically possible using UF and MF membranes, because for commercially available membranes, porosity is generally less than 0.3 |im. Comparison, so the pore size of UF/MF membranes and the size of microorganisms, indicates that the ultrafiltration and/or microfiltration guarantee in theory proper removal of microorganisms from water and wastewater. In the 1980s. increased interest of nanofiltration and to some extent the reverse osmosis as the methods of water softening, while in the 1990s. they start to be applied to remove micro-pollutants, especially organic. Pressure membrane processes (RO, NF, UF and MF) are an effective method for removal of soluble organic compounds (DOC) in the treatment of natural waters. Natural organic matter (NOM), anthropogenic pollutants and disinfection by-products (DBP) and other micropollutants are typical examples of such compounds. The main potential possibility of membrane techniques in treatment of surface water is removing of DBP precursors, covering part of the NOM. To anthropogenic micropollutants found in waters count polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and surface-active substances as well as disinfection by-products and chemical oxidation used in the treatment of drinking water. In the processes volatile trihalomethanes (THM), and non-volatile compounds, mainly halogenacetic acids (HAA), are formed. In recent years special attention in natural waters is paid onto Pharmaceutical Active Compounds (PhACs) and Endocrine Disrupting Compounds ( EDCs) which have biological activity. ECDs include a wide range of micropollutants, namely xenoestrogens, among which are the chlorinated pesticides and herbicides, alkylphenols, polychlorinated biphenyls, phthalates, natural compounds produced by fungi (including toxins called mycoestrogens) and plants (phytoestrogens), and the female sex hormone, synthetic pharmaceuticals (e.g. contraceptive components) and other chemicals and substances produced by man and put into the environment. The problem in operation low- pressure-driven membrane processes is membrane fouling, causing of continuous decrease of membrane capacities in time and permeate quality' deterioration. Methods to fouling prevent include currently the pre-treatment processes of water before membrane filtration, such as coagulation, adsorption on activated carbon, biological filtration and oxidation.
PL
Mimo, iż charakterystyki zanieczyszczeń wód podziemnych cechuje duża niezmienność w czasie, to jednak w wielu rozwiązaniach istnieje konieczność zmiany procesów technologicznych uzdatniania. Konieczność ta wynika ze wzrastających wymagań jakościowych oraz z faktu intensyfikacji eksploatacji złóż wodonośnych podyktowanych wzrastającym zapotrzebowaniem na wodę. Dla dużych stacji uzdatniania wody pitnej celowym rozwiązaniem może być wykorzystanie pilotowej stacji uzdatniania zrealizowanej w mikroskali. Zadaniem takiego obiektu byłoby bieżące śledzenie zmian charakterystyk wody surowej i dobór schematu technologicznego realizującego proces uzdatniania w sposób spełniający narzucone wymagania i standardy. Wykorzystanie nowoczesnych metod sterowania złożonymi procesami oraz programowych narzędzi obsługi procesów badań pozwala na daleko idącą automatyzację uciążliwych czynności. W referacie zaproponowano modelowe rozwiązania pilotowych stacji uzdatniania wody wraz z propozycją systemu sterowania i informatycznej obsługi procesów badawczych.
EN
Characteristics of underground water are usually stable thus the treatment processes can be established on the basis of laboratory analysis of fresh water. However, after longer exploitation of underground water sources the characteristics of fresh water may change. In case of surface water sources its quality depends more on the present climate change thus there is necessity to change the water treatment technology more often. The traditional approach of designing water treatment technology leads to the search of optimal process technology fulfilling all the requirements concerning drinking water. However, this approach is non effective in many cases because it is very difficult to change the realized water treatment technology respect to the change of freshwater characteristics. One possible solution of this problem is to create the treatment process as a combination of basic single processes and to choose the proper chain which would finally allow to obtain the good quality of water. The goal will be achieved under two main conditions. First one is to equip a technological installation with controlling devices which help to choose the proper configuration of a treatment process. This requirement is easily being achieved because treatment processes in water treatment plants are very often controlled by using PLC (Programmable Logic Controller). Second condition is to create the possibility of fresh water analysis in time. That solution is shown in the paper using professional simulation software for data acquisition and control, taking into account all quality requirements for drinking water.
first rewind previous Strona / 47 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.