Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 155

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Blogi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Jak podają statystyki, co sekundę powstają na świecie dwa nowe blogi, co sześć i pół miesiąca podwaja się cała światowa blogosfera, w sumie jest już ponad 70 milionów blogów1! Ta popularność wirtualnych dzienników to efekt trwającej ostatnio mody na bloga, która oprócz szalonych nastolatków, marzących o byciu "trendy", ogarnia również (a może przede wszystkim) dziennikarzy, polityków, ekspertów, naukowców. Obserwowany, swoisty wręcz, kult bloga wynika zarówno z prostoty jego obsługi, jak i możliwości, jakie wirtualne pamiętnikarstwo niesie ze sobą. Oto bowiem cyberdziennik może stać się doskonałym kanałem komunikacyjnym, medium opiniotwórczym, źródłem informacji (z "pierwszej ręki") oraz wiadomości na każdy niemal temat. Blog może w końcu posłużyć jako narzędzie edukacyjne, samo zaś blogowanie być formą uczenia się lub wręcz uczenia innych. (abstrakt oryginalny)
2
Content available remote Wykorzystywanie blogów przez przedsiębiorstwa
100%
XX
Rozwój technologiczny i coraz powszechniejszy dostęp do Internetu pozwala na tworzenie coraz to nowszych technik komunikacyjnych, dostępnych zarówno dla indywidualnych użytkowników sieci, jak i organizacji. Wraz z pojawieniem się fenomenu określanego mianem Web 2.0 blogowanie stało się jedną z prostszych i przystępniejszych metod tworzenia i komunikowania treści przez użytkowników. Autorka opisuje samo zjawisko blogowania, motywy i różnice pomiędzy blogowaniem a innymi formami komunikacji internetowej. Następnie przedstawia korzyści wynikające ze stosowania blogów przez przedsiębiorstwa zarówno w kontaktach ze swoim otoczeniem jak i w usprawnieniu komunikacji wewnątrz organizacji. Zwraca uwagę na zagrożenia, wynikające po części z kwestii prawnych oraz niewprawnego stosowania tego narzędzia, oraz przedstawia zestaw dobrych praktyk.(abstrakt autora)
EN
Technological development and continuously growing numbers of people with internet access allow creation of increasingly more advanced techniques of communication, available to both organisations and individuals. Coming as part of Web 2.0 phenomenon, blogging became one of simplest and most accessible methods of content generation for an average Web user. The author describes the phenomenon of blogging, reasons for its popularity and differences between blogging and other forms of internet communication. Another issue raised is possible advantages a company can achieve with corporate blogs, both in outside communication and in internal exchange of ideas. Dangers of negative legal consequences of blogging, along with threats coming from inept usage of blogs are also shown, together with list of best practices.(author's abstract)
3
Content available remote Liternet i liternauci - sieć jako przestrzeń literatury
100%
XX
Artykuł niniejszy dotyczy obecności literatury w pajęczynie stron www. Autorka traktuje literaturę i poezję jako immanentną część kultury wysokiej, a Internet jako narzędzie i przestrzeń społeczną funkcjonalne wobec niej. W artykule zostaną przedstawione relacje pomiędzy szeroko rozumianą literaturą piękną i Siecią, tak jako nowym miejscem jej tworzenia i odbioru, jak i przestrzenią nowych relacji autor-czytelnik. Autorka zastanowi się nad kilkoma fenomenami dotyczącymi literatury w Sieci - blogami i portalami poświęconymi literaturze, platformami do kontaktów autor - czytelnik, dyskusjami literackimi, poezją w Sieci czy interaktywnością procesu tworzenia, widoczną choćby w istnieniu zjawiska wreaderów (writer & reader). Wydawnictwa i dystrybutorzy książek zapraszają swoich czytelników i klientów do pisania recenzji przeczytanych utworów, odżegnując się od zawodowych krytyków. Z kolei oddolna aktywność literacka i poetycka w Sieci (o grafomańskim niekiedy charakterze) stanowi fenomen, kłopotliwy dla krytyków, ale zgodny z duchem czasu i logiką Internetu WEB 2.0, gdzie kwitnie kult amatora. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper is to describe some forms of the presence of literature on the Internet. This phenomenon is regarded as part of high culture. The Internet is a useful tool for its promotion as well as a social space, where the culture based on words and text is constantly created. Some phenomena, such as blogs, literary websites or forums for novel lovers, exist on the Internet and have an interactive character. WEB 2.0, based on interactivity and user- generated content, creates new relations between readers and writers, publishing houses, professional and self-made critics. It is a place where, according to the ideology of WEB 2.0, we can all meet, read and write". The cult of the amateur prevails there because, having these opportunities, everyone has a chance to be a writer on the Internet. (original abstract)
XX
Niniejsze opracowanie przedstawia i rozważa zasadność tezy o rosnącej roli społecznościowych kanałów w komunikowaniu treści blogów na rzecz marginalizacji znaczenia dialogu z użytkownikami blogów bezpośrednio na platformach blogowych. W części wstępnej opracowania w oparciu o studia literaturowe omówiono teoretyczne aspekty komunikacji w mediach społecznościowych, a w szczególności specyfikę funkcjonowania blogów i blogosfery. Zaprezentowano również komunikacyjny i społecznościowy profil pokolenia Y jako segmentu najliczniej reprezentowanego w społeczności polskich blogerów. W dyskusji na temat trendów w polskiej blogosferze posłużono się badaniami desk research w postaci analizy raportów i innych opracowań branżowych. Ponadto zaprezentowano również obserwacje i wnioski z prowadzonego przez autora eksperymentu, angażującego przedstawicieli pokolenia młodszych milenialsów do prowadzenia niekomercyjnych prywatnych blogów o dowolnej, wybranej przez nich tematyce. (abstrakt oryginalny)
EN
This study presents and considers the validity of the thesis about the growing role of social channels in communicating blog content over marginalization of the meaning of dialogue with blog users directly on blog platforms. Based on literature studies in the introductory part of the study, theoretical aspects of communication in social media have been discussed, in particular the specifics of blogging and blogosphere. The communication and social profile of the Y generation as the most numerous segment in the community of Polish bloggers was also presented. In the discussion on trends in the Polish blogosphere, desk research was used in the form of reports and other industry studies analysis. In addition, the observations and conclusions from the author's experiment were also presented, based on involving the young millennial generation representatives to run non-commercial private blogs on any topic they chose. (original abstract)
XX
Moda przeszła w ostatnich latach prawdziwą rewolucję. Dotyczy ona praktycznie wszystkich obszarów funkcjonowania tej branży, także komunikacji. W tym kontekście na znaczeniu zyskały blogi o tematyce mody. Na rynkach lepiej rozwiniętych już od kilkunastu lat zajmują silną pozycję w miksie komunikacyjnym marek modowych z różnych segmentów rynku. Czy w polskich realiach stanowią równie potężne narzędzie komunikacji? Autorzy starają się odpowiedzieć na to pytanie, prezentując w artykule wyniki badań ilościowych przeprowadzonych z udziałem czytelniczek blogów modowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Fashion has undergone a real revolution in recent years. It covers practically all areas of the industry, including communications. In this context, fashion blogs have become increasingly important. In developed markets, for more than a dozen years, they have been in a strong position in the fashion brands communication mix. Are fashion blogs in polish realities also a powerful communication tool? The authors try to answer this question by presenting in the article the results of quantitative research conducted with the readers of fashion blogs. (original abstract)
XX
Przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Megapanel PBI/Gemius na temat serwisów mikroblogingowych. W badaniu uwzględniono: ranking witryn według zasięgu; dopasowanie i średni czas na użytkownika; affinity index na serwisach mikroblogingowych według wybranych sieci komórkowych. Podkreślono, że dane te powinni poznać marketerzy przygotowujący strategie marketingowe.
XX
Celem artykułu jest przedstawienie blogów korporacyjnych, nazywanych również blogami firmowymi, jako ważnych współcześnie kanałów komunikacji marketingowej umożliwiających budowanie i utrzymywanie relacji z klientami. W dobie digitalizacji procesów marketingowych blogi stały się nowoczesnym i wartościowym narzędziem komunikacji z otoczeniem. Opierają się na prostym schemacie działania poprzez udostępnienie treści, która adresowana jest do szeroko rozumianego otoczenia społecznego, w tym szczególnie do potencjalnych oraz aktualnych klientów. Treść ta musi jednak spełniać warunek dużej atrakcyjności i użyteczności dla odbiorcy, by zwrócić jego uwagę i wzbudzić zainteresowanie i zaangażowanie. W ten sposób blogi pozwalają na interakcję z klientami, a w konsekwencji także na utrwalanie relacji. Blogi skutecznie wykorzystują aktualne trendy w komunikacji z otoczeniem oraz unikalne funkcjonalności oferowane przez Internet. Rozważania w artykule prowadzone są wokół tezy: w warunkach cyfryzacji komunikacji organizacji z otoczeniem blogi korporacyjne mogą stanowić narzędzie kreowania więzi z klientami. W artykule zaprezentowano podejście badawcze oparte o kwerendę piśmiennictwa oraz badania empiryczne. Wychodząc od definicji bloga przybliżono ich charakterystykę i rodzaje, wskazano również rolę blogów korporacyjnych. W szczególności w oparciu o badania empiryczne dokonano oceny wykorzystania blogów korporacyjnych w tworzeniu relacji proaktywnych i partnerskich z klientami. Zaobserwowano istotne zainteresowanie klientów blogami firmowymi. Klienci postrzegają je jako ważne narzędzie komunikowania z organizacją, przypisując mu również rolę nawiązywania bliższych relacji. Badani wskazali istotne atrybuty, jakie powinien posiadać blog firmowy oraz kluczowe elementy tworzenia relacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is to describe corporate blogs, also called company blogs, as important marketing instruments enabling building and holding relations with modern customers. In the era of marketing processes digitization blogs became modern and valuable tools of communication with the company's environment. They are based on a simple outline of action by making available contents, which is being addressed to widely understood social environment, particularly to potential and current customers. The contents must however attractive and useful for the recipient to attract his attention and to raise the interest and commitment. In this way blogs allow to interact with customers and in consequence to strengthen the relation. Blogs effectively use current trends in communication with the environment and unique features offered by the Internet. Dissertations in the article are being kept around the thesis: under the conditions of the digitization of the communication of the organization with the environment corporate blogs can be the tool of creating the bond with customers. The article presents a research approach leaning against preliminary research of the writing and empirical examinations were presented. The article indicates the definition of the blog, characteristics and kinds of blogs and a role of corporate blogs. Based on empirical examinations the estimation of using corporate blogs in creating proactive and partner relations with customers was given. An essential interest of customers in company blogs was observed. Customers perceive them as the important tool of communicating with the organization, assigning also the role of establishing closer relations. Respondents showed significant attributes a company blog should have and key elements of creating the relation. (original abstract)
XX
Ikony użytkowników są prostą funkcją, oferowaną m.in. przez serwisy blogowe, która pozwala internautom opatrywać publikowane treści reprezentującymi ich plikami graficznymi. Ikony użytkowników traktuję jako odrębne medium, w ramach którego zachodzą określone praktyki kulturowe i produkcja medialna. Z tej perspektywy ikony użytkowników są polem dla kultury popularnej, tworzonej na styku masowej produkcji oraz codziennego życia uczestników kultury. W tekście prezentuję oddolną produkcję kulturową związaną z ikonami użytkowników. Praktyki w tym zakresie świadczą o ogromnych możliwości innowacyjnych Internetu w dziedzinie kultury. (abstrakt oryginalny)
EN
Users icons are a service offered by some blogging applications which allow Internet users to represent themselves with graphic files. This article looks at user icons as a separate medium characterised by particular culture practices and ongoing media production. From this perspective, user icons are spaces where pop culture is generated at the interface of mass media cultural production and everyday lives of Internet users. This text presents the process of popular cultural production in the context of user icons and sees it as proof of the general potential of the Internet for cultural innovation. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule zostanie wyjaśnione, w jaki sposób wykorzystać blogi na platformie e-learningowej OLAT do dyskusji i celów edukacyjnych. Omówione będą trzy aspekty związane z narzędziem, jakim jest blog dydaktyczny - jego tworzenie, obsługa i funkcjonowanie w kursie. Opracowanie powstało na bazie doświadczeń autorki nabytych podczas korzystania z platformy OLAT oraz prac dostępnych w internecie(abstrakt oryginalny)
XX
Blogi cieszą się rosnącą popularnością wśród użytkowników portali społecznościowych. Tendencją wzrostową charakteryzuje się nie tylko liczba czytelników blogów, ale także, a może przede wszystkim liczba autorów zarówno blogów eksperckich, hobbystycznych, jak i pamiętnikarskich. Blogi kulinarne stanowią najpopularniejszą grupę blogów tematycznych. Wynika to przede wszystkim z dużego zainteresowania tą tematyką wśród znaczącej grupy użytkowników Internetu, szczególnie przed świętami. Rosnące zainteresowanie konsumentów implikuje rosnące zainteresowanie przedsiębiorstw promowaniem się za pośrednictwem kanałów, które umożliwiają dostęp do szerokiego grona sprofilowanej grupy odbiorców. Ponadto liczne badania wskazują na rosnące zaufanie i postrzeganą wiarygodność informacji pochodzących od "zwykłych użytkowników". W pierwszym kwartale 2013 r. przeprowadzono badanie mające na celu opracowanie profilu blogera kulinarnego, ze szczególnym uwzględnieniem motywów wpływających na założenie bloga, sposobu prowadzenia bloga, a także zagadnienia blogera jako lidera opinii. Analizie poddano także aspekt wykorzystania blogów do celów zarobkowych i współpracy z przedsiębiorstwami branży spożywczej. (abstrakt oryginalny)
EN
Blogs become very popular among social media users. There increases the number of blogs' readers but even more importantly the number of their authors. Both expert blogs, blogs concerning hobbies and blogging diaries have a large readership. In Poland, culinary blogs are the most popular thematic blogs. The rising interest of consumers in reading and creating blogs causes the interest of companies in promoting their products through this communication channel which enables them to access a broad but targeted group of users. Moreover, numerous researches confirm the rising trust in information from other internet users and perceived credibility of information provided by them. In the first quarter of the year 2013, a research aiming at developing a culinary blogger profile was conducted. It constituted of identification of the blogger's motives for creating a blog, and its continuation, the ways the bloggers interact with their readers and to what extent they can be considered opinion leaders. Moreover, the analysis included the collaboration of bloggers with companies. (original abstract)
11
Content available remote Blogi i blogosfera z perspektywy sieci społecznych
75%
XX
Blogi stają się ważną formą komunikacji internetowej, wykraczając poza pierwotną funkcję pamiętnika i zdobywając coraz większe znaczenie dla takich sfer, jak marketing, public relations, dziennikarstwo czy polityka. Aby poznać ich znaczenie i rolę, jaką mogą pełnić w procesach rozprzestrzeniania się informacji czy wpływu społecznego, warto analizować je w szerszym kontekście całości sieci hipertekstowych odnośników, którymi błogi są połączone ze sobą i z innymi stronami internetowymi. Dopiero poznanie struktury pozwala na pełne zrozumienie kształtu blogosfery i procesów w niej zachodzących. Metodą służącą temu jest analiza sieci społecznych. (abstrakt oryginalny)
EN
With the rapid growth of blogs popularity over last few years, the blogosphere is nowadays a lively social space and its impact on various areas of life, as marketing, public relations, journalism or politics, cannot be neglected, In order to investigate the importance and role of weblogs in processes of diffusion of information and social influence, they should be analyzed in the context of hyperlinks connecting various weblogs and other web pages. The structural analysis enables understanding the specifics of blogosphere and social processes taking part there. Social networks analysis is a useful method to reach such objectives. (original abstract)
XX
W artykule [autorka] stawia tezę o konieczności posługiwania się przez uczelnie i jej struktury nowymi mediami w procesie komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem jednej z form mediów społecznościowych, jaką są blogi. Nowe media w komunikowaniu się uczelni to nie możliwość, to konieczność: szczególnie uczelni, ponieważ na niej spoczywa obowiązek takiego edukowania, aby jej absolwenci w pełni potrafili w przestrzeni społecznej doceniać rolę i wagę komunikowania, umiejętnie posługiwać się wszelkimi narzędziami i możliwościami, znając ich ograniczenia. Nowe media to też szansa na docieranie z ofertą edukacyjną do potencjalnych studentów, przy wykorzystaniu sposobów pozyskiwania informacji charakterystycznych dla tego pokolenia. (fragment tekstu)
EN
The thesis I put forward in my article is that of an essential role of blogs as an incredibly efficient communication platform in the times of media convergence. This communication tool plays a particularly important role in PR activities of a university - a tool with the help of which functions of a university can be realized as well as those which are realized by the highest level of PR development - in 2-way symmetrical model of Hunt and Grunig. I prove my thesis by analyzing recent literature on the subject, websites of state universities in Poland, and functioning of blogs at the Faculty of Management and Economics at Gdansk University of Technology. In the article I propose - as conclusions - building a strategy for improving communication in educational institutions through such tools as blogs.(original abstract)
XX
Celem tekstu jest pokazanie, w jaki sposób funkcjonuje zjawisko, które można określić jako "rozproszoną" (distributed) bazę danych. Analizując taką bazę, chcę pokazać, jak jest ona tworzona i wykorzystywana przez tzw. "rozproszonego" eksperta. Moim obszarem badawczym jest działalność oddolnej, samoorganizującej się grupy blogerów/blogerek, zwanej TTDKN. (...) Szczególnie ważkim naukowo zagadnieniem jest prześledzenie, w jaki sposób grupa blogów stała się samouczącą, poznającą wspólnotą. (fragment tekstu)
EN
The text analyzed a group of blogs. They are considered as an example of a distributed expert and a distributed database. In addition, they illustrate a well-functioning informal collective of producing knowledge. The text indicates the specific functioning of the debate around science and socio- scientific controversies in Internet based public sphere. The functioning of grassroots experts and distributed databases should be considered as a reference in an effort the reform of official university based structures of knowledge. Crucial question is how to reconcile the dynamics of the activity created by the blogging platform of reliability achieved in the context of traditional knowledge structures. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: jakie działania w zakresie komunikowania obecności społecznej online zwiększają liczbę kliknięć konsumentów i sprzedaż promowanych ofert online w kontekście marketingu afiliacyjnego. W badaniu przeanalizowano sześć przypadków dotyczących wizualnej komunikacji obecności społecznej, kliknięć klientów i sprzedaży. Zidentyfikowano powtarzalny związek między wizualną komunikacją obecności społecznej na fanpage'u Facebooka i blogu partnera afiliacyjnego, kliknięciami klientów i wartością sprzedaży. Jeśli komunikacja wizualna oferty zawiera: 1) produkt w użyciu, 2) zdjęcie wykonane przez partnera afiliacyjnego, to można oczekiwać pozytywnego wpływu na kliknięcia w link przekierowujący na stronę reklamodawcy i na sprzedaż. Nową wiedzą z przeprowadzonego badania jest zidentyfikowany wpływ obecności społecznej w komunikacji wizualnej na sprzedaż, podczas gdy autorzy wcześniejszych badań sprawdzali wpływ obecności społecznej tylko na zaufanie, zamiary lub upodobania, komentarze i konwersję online.(abstrakt oryginalny)
EN
The goal of this article is to answer the question: what actions in the area of communicating online social presence increase the consumer's clickthroughs and online sales of the promoted offer in the affiliate marketing context. Six cases that concern visual communication of social presence, consumer's clickthroughs and sales have been analysed in the study. A replicable relationship between visually communicating social presence on a Facebook fan page and on the affiliate's blog, consumers' clickthroughs and sales value have been identified. Managerial implications of the research results are that affiliates should communicate: 1) product in use, 2) photo made by the affiliate, and expect a positive impact on both clickthroughs in the tracking link and sales. New knowledge from this study is the identified impact of social presence in visual communication on sales, while the authors of earlier studies checked the impact of social presence only on trust, purchase intent or likes, comments and conversion online.(original abstract)
XX
Pisanie bloga daje firmie dużo korzyści nie tylko wizerunkowych. Blogi dostarczają klientom wiedzę, której poszukują, ale też pokazują firmę od wewnątrz - jej kulturę i zatrudnionych pracowników. Jak więc pisać bloga, by był on wystarczająco atrakcyjny zarówno dla klientów, jak i przyszłych pracowników? (fragment tekstu)
EN
In this paper, we focus on consumption practices reflected on blogs of Polish minimalists. We analyzed 16 top blogs of the minimalists present in the Polish blogosphere. The objective of the minimalists is to consume less and live simple life without the excess of material objects. We studied the instructions of everyday conduct which the minimalists give on their blogs, as well as the meanings they assign to their practices: their personal stories of becoming a minimalist and statements of their values. The authors belong to one generation-their childhood took place in the times of the shortage economy in the 1980s. This influenced the whole trajectory of their lives and their consumer choices. To interpret their practices we use the categories of rationalization of Max Weber and modern hedonism of Colin Campbell. It appears that minimalists strive for reaching certain emotional states, e.g. peace and wellbeing they imagine, in line with the theory of modern hedonism. A path to those emotional states consists of rationalization of all the temporary, impulse-based pleasures and control over emotions involved in consumption. (original abstract)
XX
Na przestrzeni ostatnich kilku lat Internet zasadniczo przestawił się na technologie zorientowane na użytkownika, takie jak np. blogi, portale społecznościowe czy platformy wymiany multimediów. Rosnący wpływ mediów społecznościowych odczuwany jest na całym świecie; wiodące platformy, jak choćby Facebook, MySpace, YouTube czy ostatnio Twitter, stały się częścią głównego nurtu. Wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu, ludzie chętnie udzielają się we wszelkich mediach społecznościowych, podejmując najrozmaitsze aktywności, od pisania blogów aż po dzielenie się filmami - jeśli tylko jest połączenie, ludzie działają. Artykuł jest próbą teoretycznego zanalizowania i zmapowania różnych koncepcji mediów społecznościowych. Ponadto zdefiniowano ich model biznesowy, wymieniając i krótko opisując jego kategorie i składniki. Głównym celem artykułu jest wszakże zbadanie, w jaki sposób technologie informacyjne i komunikacyjne można przekuć na udany projekt biznesowy, oferując użyteczny model dla młodych i ambitnych przedsiębiorców. Szerzej zaś rzecz ujmując, tekst przedstawia media społecznościowe, z naciskiem na blogi, jako aktualnie dominujący trend w biznesie internetowym.(abstrakt oryginalny)
EN
Over the last few years the web has fundamentally shifted towards user-driven technologies such as blogs, social networks and video-sharing platforms. Social media impact is being felt across the globe; leading social platforms like Facebook, MySpace, YouTube and now Twitter have moved into the mainstream. Wherever people are online they are actively engaged with a wide variety of social media platforms, from blogs to social networking to video sharing - if there is an internet connection, people are involved. The paper is intended to theoretically investigate and map social media concepts. Furthermore, a business model is defined and its categories and components are listed and briefly described. The main aim of the paper is to explore ways how to build a successful business using ICT and to introduce an entrepreneurial model for young aspiring entrepreneurs. More precisely it is focused on social media, especially blogs, as a major current trend in the online business world.(original abstract)
18
Content available remote A Blog as an Effective Communication Tool in E-business
75%
XX
W pierwszym etapie rozwoju blogosfery blogi tworzyły przede wszystkim osoby prywatne oraz przedstawiciele mediów, świata rozrywki, polityki i sportu. Obecnie blogowanie podlega postępującemu procesowi komercjalizacji, co oznacza, że firmy coraz częściej decydują się na tworzenie projektów o charakterze akwizycyjnym, wizerunkowym czy doradczym, opartych na komunikacji blogowej. Możliwości ich wykorzystania są dziś ogromne. Blogi stają się uniwersalnym narzędziem, pozwalającym osiągać różne cele biznesowe. W porównaniu do firmowych stron internetowych cechuje je prostota i niskie koszty zakładania i prowadzenia. Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki bloga jako skutecznego narzędzia komunikacji w e-biznesie oraz efektów jego stosowania alternatywnie lub komplementarnie ze stroną internetową.(abstrakt oryginalny)
EN
In the early stages of the blogosphere, blogs were run mainly by individuals and representatives of media, the entertainment industry, politics and sport. Nowadays, blogging is undergoing commercialization, which means that companies more and more frequently launch canvassing, advisory or image-building projects based on communications blogs. As a result, they offer a range of possibilities. Corporate blogs are becoming a universal tool which enables organizations to achieve diverse business goals. They are easy to set up and run compared to corporate websites and generate minimum or no costs at all. The paper focuses on the specificity and possibility of using a blog as an effective e-business communication tool in comparison with a website.(original abstract)
19
Content available remote Blogowanie jako przejaw innowacyjności konsumenckiej
75%
XX
Celem artykułu jest ocena blogosfery jako przestrzeni zachowań innowacyjnych konsumentów. Autorzy podjęli próbę identyfikacji przesłanek oraz zakresu wykorzystania blogów indywidualnych w omawianym zakresie. W opracowaniu zaprezentowano wyniki badań własnych i analiz dotyczących opisywanych zagadnień.(fragment tekstu)
EN
An increasingly growing number of possibilities of implementation of advanced ICT technologies in everyday life influences the evolution of consumer behaviour while leading to growth of the level of their innovativeness. Changes that a dozen or more years ago could be called revolutionary, today are commonplace [Dawidziuk, 2014, p. 159]. As a result, a consumer looks for activities that will allow them, not only to benefit from available innovative products or tools in the market, but they can also become their initiator and popularize. Therefore, a blogosphere seems to be a perfect space for that. The article is an attempt to determine the essence of blogging process as an element of innovativeness of contemporary consumers. Particular attention was focused on its manifestation in the world of virtualization of consumer market beahaviour while taking into consideration the specificity of individual blogs. Conducted discussion was supported by the results of the authors' own research in the analyzed area. (original abstract)
20
75%
XX
Cel. Przedstawienie różnorodności wzorców podróżowania komunikowanych i propagowanych przez amatorskie blogi podróżnicze. Metoda. Próbę badawczą stanowiły polskie blogi podróżnicze, wybrane pod kątem opiniotwórczości w procesie propagowania wzorców podróżowania. Zasadniczym kryterium wyboru poszczególnych blogów był poziom ich reprezentatywności i popularności wśród czytelników. Jako metodę badawczą zastosowano analizę treści, której poddano wybrane blogi. Wyniki. Opracowana została typologia blogów podróżniczych. Została potwierdzona hipoteza badawcza, głosząca, że autorzy blogów podróżniczych komunikują wzorce podróżowania. Ograniczenia badań i wnioskowania. Badanie dotyczyło wyłącznie amatorskich polskojęzycznych blogów podróżniczych; w trakcie analizy zwrócono uwagę na zakres tematyczny wpisów oraz formy gatunkowe publikacji. Badanie dotyczy przede wszystkim blogów o podróżach dookoła świata, podróżach z dziećmi, psem oraz blogów o tanim podróżowaniu. Implikacje praktyczne. Analiza wskazuje na szeroki zakres możliwych w przyszłości badań nad istotą bloga podróżniczego z różnych perspektyw badawczych. Oryginalność pracy. W artykule przedstawiono propozycję definicji wzorca podróżowania oraz charakterystyki blogera aspirującego do miana trawelebryty. Przedstawiono próbę klasyfikacji blogów podróżniczych według klucza "wzorzec podróżowania". Rodzaj pracy. Artykuł prezentujący wyniki badań empirycznych przeprowadzonych przez autorkę. (abstrakt oryginalny)
EN
Purpose. The purpose of this article is to present the variety of travel models which are conveyed and promoted by amateur travel blogs. Methods. The research sample was constituted on the bases of selected Polish travel blogs which promote travel models. The basic criteria for the selection of these particular blogs was the representativeness and popularity among readers. The testing method was content analysis of selected blogs. Findings. The present study suggests a classification of travel blogs. The research hypothesis claiming that the authors of travel blogs publicize travel models was confirmed. Research and conclusions limitations. The study is focused only on amateur travel blogs which are written in Polish. During the process of research, the author focused on a range of topics of the posts as well as on the publication genres. The present study includes blogs about world travels, travelling with children as well asdogs and low-cost travels. Practical implications. The results of this study indicate a wide range of possible future research studies regarding travel blogs from different perspectives. Originality. This article attempts to establish the definition of a travel model and the main characteristics of a travel blogger which aspire to become a travelebrity. A classification of travel blogs using the 'travel model' key is also provided. Type of paper. The article presents the results of empirical research conducted by the author. (original abstract)
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.