Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 158

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Investment policy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
XX
Artykuł stanowi przyczynek do badań nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Uwaga skoncentrowana zostanie na zagadnieniach związanych z procesem planowania inwestycji. (fragment tekstu)
EN
The investment portfolio management process consists of an integrated set of steps to create an appropriate mixture of assets. Since it is highly depending on characteristics of the investor, it is possible to stress three main steps: planning, execution and feedback. The most crucial part of portfolio management is the execution step during which a suitable portfolio is built. The procedure takes into account asset allocation, security analysis and clients’ requirements. The main aim of the article is to present and compare asset allocation procedures used today, such as mean-variance approach, Black–Litterman one and risk based strategies.
XX
Omówiono funkcje i cele polityki inwestycyjnej oraz wyjaśniono podstawowe pojęcia z nią związane.
EN
The aims of the paper are: to define the concept of the commune's investment policy through the analysis of the concepts of policy, investments and commune; to locate the commune's investment policy in the general commune's and country's economic policy; and to describe the commune's tasks in the county's investment policy on the basis of the commune's self-government act as well. The paper concentrates on the theoretical reflection of the subject. The practical problems of the investment policy has been in principle passed over. (original abstract)
XX
W gospodarce rynkowej podstawowym celem działalności przedsiębiorstwa jest utrzymanie pozycji konkurencyjnej na rynku, a nawet osiągnięcie przewagi, a w konsekwencji maksymalizacja jego wartości rynkowej. Ważnym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie satysfakcjonującej pozycji rynkowej są szeroko rozumiane inwestycje. Każde przedsięwzięcie inwestycyjne generuje niepewność osiągnięcia celu inwestowania. Niepewność, a w szczególności ryzyko inwestycji jest wypadkową wielu czynników, których kierunek i siłę trudno jest prognozować w odległym horyzoncie czasowym. Jest oczywiste, że nietrafiona inwestycja wpływa negatywnie na wynik przedsiębiorstwa, na jego pozycję konkurencyjną. Dlatego przedsiębiorstwo stara się prowadzić racjonalną politykę inwestycyjną, warunkiem koniecznym racjonalnej polityki inwestycyjnej są metody i modele wspomagające decyzje inwestycyjne. W grupie modeli wspomagających decyzje inwestycyjne są między innymi modele oceny efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych. (fragment tekstu)
XX
Pracodawców czeka duża zmiana. Będą włączeni w oszczędzanie emerytalne pracowników. Warto zatem wiedzieć, jak będą inwestowane środki i jakie brać pod uwagę kryteria, wybierając dobry program oraz firmę prowadzącą PPK. (fragment tekstu)
XX
Artykuł specyfikuje główne zalety i niebezpieczeństwa (ryzyka), związane z wykorzystaniem krótkiej sprzedaży, a także analizuje jej znaczenie, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystywania jej w średnich i małych spółkach kapitałowych(abstrakt autora)
EN
The article presents the possibilities of using the short sale as an investment instrument in polish companies. The mechanism of the short sale and the new polish regulations concerning the question has been described. The gains and risks of using the short in companies practice has also been analyzed by the author.(author's abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu podjęłam się próby przybliżenia problemów, z którymi spotykają się decydenci w zarządzaniu projektami inwestycyjnymi w gminie. Efektywne prowadzenie działalności inwestycyjnej we współczesnej gospodarce jest procesem złożonym i wielowątkowym. Można przyjąć tezę, iż nie jest możliwe korzystanie z założeń zarządzania inwestycjami w przedsiębiorstwie, aby zarządzać inwestycjami w gminie ze względu na specyfikę tejże organizacji. Ustalenie wielości, rangi i struktury tych problemów powinno lepiej ukształtować proces zarządzania finansami lokalnymi, a przez to wpłynąć na efektywność działalności inwestycyjnej gminy. Rozważania ograniczam do wskazania niektórych uwarunkowań problemów w zarządzaniu działalnością inwestycyjną gminy oraz dociekań! w przedmiocie zastosowania instrumentów zarządzania inwestycjami przedsiębiorstwa w zarządzaniu działalnością inwestycyjną gminy. (fragment tekstu)
XX
Strefy uprzywilejowane są jedną z powszechnie stosowanych we współczesnej gospodarce światowej form pozyskiwania kapitału zagranicznego. Najbardziej popularną na świecie i najczęściej występującą formą stref uprzywilejowanych są specjalne strefy ekonomiczne.
EN
Special economic zones are being universally used to attract foreign capital. Such zones have been bringing foreign capital to Poland too. The paper presents the EU standpoint in the matter.(JW)
XX
Artykuł stanowi analizę wyników funduszy inwestycyjnych akcji zagranicznych uzyskanych w okresie od lutego 2007 roku do lutego 2008 roku. Badane fundusze akcji podzielono na 8 grup funduszy uwzględniając prowadzoną przez nie politykę inwestycyjną. Wyszczególniono następujące grupy funduszy: fundusze akcji amerykańskich, fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętych, fundusze akcji europejskich rynków wschodzących, fundusze akcji europejskich rynków wschodzących małych i średnich spółek, fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych, fundusze akcji globalnych rynków wschodzących, fundusze akcji regionu Azji i Pacyfiku oraz pozostałe fundusze akcji zagranicznych. Wyniki badania dowodzą, że polityka inwestycyjna funduszy akcji zagranicznych miała wpływ na osiągane przez nie wyniki.(abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the performance of foreign equity investment funds in period since 02.2007 to 02.2008. Foreign equity investment funds were split into eight parts of funds where take into consideration their investment policy. The first group of investment funds was an American equity funds group, the second one was the European developed markets equity funds group, the third group was European equity emerging markets funds group, the another one was European equity emerging markets small and mid size companies funds group, global developed markets equity funds group, global emerging markets equity funds group, equity of Asia and the Pacific region funds group and the last one was remaining foreign equity funds group. The research proved that investment region and investment policy had an influence on performance of foreign equity investment funds.(original abstract)
XX
Globalne przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) uległy w ostatnich latach spowolnieniu, a jego skutki są w szczególności odczuwane przez kraje rozwinięte, w tym przez Unię Europejską. Obserwowane jest generalne zmniejszenie cyrkulacji kapitału w formie BIZ w relacjach UE - reszta świata. Celem artykułu jest analiza zmian pozycji UE w globalnych bezpośrednich inwestycjach zagranicznych oraz ocena podejmowanych przez unijne instytucje wysiłków na rzecz poprawy tej pozycji. Unia Europejska wykorzystuje wspólną politykę inwestycyjną jako środek służący poprawie jej pozycji inwestycyjnej. Unia uzyskała kompetencje do prowadzenia tej polityki na podstawie Traktatu z Lizbony, ale jej rzeczywisty kształt ustalany jest w praktyce. Z punktu widzenia osiągania celu, jakim jest poprawa pozycji UE w globalnych przepływach FDI, istotne są umowy zawierane na szczeblu UE z innymi krajami i ugrupowaniami integracyjnymi, w sprawie inwestycji zagranicznych, zapewniające narodowe traktowanie inwestorów przed i po podjęciu inwestycji w krajach trzecich, rozwiązania stosowane dla ochrony inwestorów i rozwiązywania sporów między inwestorami a krajami przyjmującymi oraz stosowanie monitoringu projektów inwestycyjnych w celu ochrony strategicznych sektorów gospodarki UE. Polityka inwestycyjna UE może z jednej strony łagodzić skutki procesów spowolnienia przepływów BIZ, stwarzając korzystniejszy klimat dla inwestycji lokowanych za granicą, a z drugiej strony chronić żywotne interesy gospodarcze UE w przypadku inwestycji napływających z krajów trzecich. (abstrakt oryginalny)
EN
Global flows of foreign direct investment (FDI) have slowed down in recent years, which particularly affected developed countries, including those in the European Union (EU). A general decrease in capital circulation in the form of FDI between the EU and the rest of the world has been observed. The aim of this paper is to assess the changes in the EU's position in global FDI flows and stocks and to discuss attempts made by EU institutions and the EU member states to improve this position. The EU can use the common investment policy to strengthen its investment position. The EU acquired the competence to conduct this policy based on the Lisbon Treaty, while its actual shape was determined in practice. Improving the EU's position in global FDI flows requires agreements regarding foreign investment, concluded at the EU level with other countries and integration groupings. Ensuring national treatment of investors before and after investing is important, as are solutions used for investor protection, investor-state-dispute-settlements (ISDS), and the use of investment project screening to protect strategic sectors of the EU economy. The EU investment policy can mitigate the effects of slowing down FDI flows, create a more favorable climate for outgoing FDI, and protect vital interests for FDI coming into the EU from third countries. (original abstract)
EN
In the article we discuss the importance of the real estate related instruments used by local government to attract investment and stimulate local economic development. The article discusses economic literature related to public economics at the local government level, with the special emphasis put on the link between urban and real estate economics and development. In the empirical part of the paper, we analyze the results of the survey conducted at the local government level in Poland (Malopolska). There are two major research objectives: (1) to identify the scope of the real estate economic instruments used by the communes as part of their development policies' strategies; (2) to examine the coexistence of certain types of instruments as part of the commune development strategies. To find relevant answers, both multidimensional scaling and cluster analysis are applied. Additionally, we discuss whether there are evidence of mimicking behavior in local development policies. (original abstract)
XX
Autorka porównała tendencje działalności inwestycyjnej w agrobiznesie Ukrainy i Polski, a następnie określiła problemy rozwoju i kierunki ich rozwiązania. Analizowane dane pochodziły z GUS-u dla Polski oraz Urzędu Statystyki Ukrainy. Zakres badań obejmował lata 1991-2000.
EN
The further development of agribusiness in Ukraine and Poland as well as providing food safety of the country depends on the improvement of investment activities. The most crucial domains of the Ukrainian government policy should therefore aim at restructuring of the economy system, creating market economy infrastructure, applying investment policy Instruments, strengthening cooperation in production processes, creating opportunities of multinational investments. The present situation of Polish economy, especially of Polish agribusiness, is characterized by the capital inflow and by the increased capital expenditure. The amount of capital invested in the development of agribusinesses is unrecognizable in the UR quality typical for individual voivodeships. The increase in expenditure does not influence the increase of basic cultivated plants - crops, potatoes, sugar beets. The cultivation processes should be carried out taking into account the soils of the best fertility class. The development of additional types of activities exceeding the scope of agribusiness activity is necessary in case of worse quality soils. (original abstract)
EN
The main topic assumed in the deliberations of the present article is the phenomenon of dynamic changes in the demographic structure of the Polish society and their influence on the direction of changes in the development of selected aspects of the residential real estate market and its financing. As it turns out, the increasingly evident aging of the Polish society, on the one hand, and high emigration of working-age youth, who set up families abroad, on the other, have their multidirectional determinants and implications also in the context of the residential real estate market. This interesting and relatively new - as far as the Polish economy is concerned - phenomenon requires a more in-depth diagnosis and analysis by various experts Based on the newest available GUS, NBP, ZBP, BIK and KNF reports and statistics, as well as documents of developers, the development strategies of real estate development companies and the functioning of the banking sector engaged in financing the residential real estate market were analyzed in terms of their suitability to the occurring and forecasted demographic changes in society. The aim of the study is to indicate the need to reduce the risk of developers' projects and entities engaged in servicing the real estate market by continuously adapting their offers to changing socioeconomic conditions. (original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja czynników i warunków, w jakich stosowana polityka inwestycyjna przynosi szczególnie dobre lub słabe rezultaty. W szczególności chodzi o elementy, które mogą odzwierciedlać doświadczenia i umiejętności zarządzających w zakresie doboru instrumentów i branż do portfeli inwestycyjnych. Weryfikowana tutaj hipoteza zakłada, że w warunkach wysokiej specjalizacji i aktywności polityki inwestycyjnej możliwe będzie pokonywanie benchmarku. Analiza wyników oparta na części akcyjnej portfeli funduszy powinna w szczególności umożliwić ocenę umiejętności zarządzających w zakresie decyzji alokacji i selekcji spółek do portfela, mających zapewnić trwałą przewagę nad rynkiem. Pytanie o czynniki sprzyjające takim umiejętnościom odniesione zostanie do poziomu specjalizacji oraz aktywności zarządzania.(fragment tekstu)
EN
Active investment policy applied by investment fund managers aims to create excess return for fund shareholders. A chance of over performance is naturally accompanied by additional cost and risk that must be taken by investment funds. This study investigates the question of asset allocation and stock selection skills of fund managers. We analyse the results of active decisions from the perspective of portfolio concentration at stock and sector level as well as active risk measured as active share or excess return deviation. Our findings show that neither portfolio concentration nor high active bets are effective investment policy that may result in fund over performance.(original abstract)
XX
Omówiono podstawy prawne wsparcia rozwoju lokalnego ze środków Unii Europejskiej w Polsce. Scharakeryzowano powiat radomszczański oraz plany inwestycyjne wybranych gmin tego powiatu.
EN
Poland's accession to the EU in May 2004 enabled territorial self-government to use the means of Structural Funds. The legal basis of this participation is the National Development Plan for the years between 2004 and 2006 which will be realized among others by the multi-funded Integrated Regional Operational Programme (IROP) IROP's aim is to create the conditions for the increase of the regions' competitiveness and to prevent marginalization of some areas so as to promote long lasting economic development of the country, its economic social and territorial coherence and its integration with the EU. To determine the communities' investment plans from the EU funds the local development plans of 10 communities in the Radomsko poviat were analyzed. Assuming that the number and size of the projects filled is the reflection of the communities' needs it can be stated that the analyzed self-governments units feel the greatest needs for building and modernizing appliances for dumping and cleaning sewage, building and modernization of community and poviat roads and communal refuse economy. The propositions of investment presented describe the strategic problems of poviat development. Lots of problems that poviat copes with like e.g. bad condition of agriculture cannot be realized from IROP and with communities fund but with SOP "Restructuration and modernization of the food sector and rural development " and with the help of the Agency of the Development and Modernization of Agriculture and with the help of farmers. (original abstract)
EN
The aim of the study was to determine effects aggressive/ conservative working capital policies have on the value creation. Data from 10 listed non-financial companies on the Ghana Stock Exchange spanning from 2004-2015 was used for this study. The study adopted quantitative research design applied to panel cointegration technique and panel fully modified ordinary least square methodology. The panel cointegration results indicated that there was a long-run equilibrium association between working capital variables and shareholders' value creation. The panel FMOLS results indicated that aggressive current asset investment policies enhance market-to-book ratio in the long-run. On the other hand, conservative current asset financing policies enhance market-to-book ratio in the long-run. This study has two contributions. First, prior studies investigated the connection existing between components of working capital management and shareholder value creation without investigating the specific policies these firms are pursuing and their effect on the shareholders' value creation. Second, this study employs a contemporary econometric methodology in analyzing the data. (original abstract)
XX
Tematem artykułu były wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 w układzie regionalnym.
EN
Self-governments are important investors on the market and through that they are also important decision makers in the local development policy. Each year, they are managing budgets which are worth more than a half of budgetary incomes of the state. However, investment policy realized by municipalities does not support the spatial cohesion of the country. On the regional level one can observe that the biggest investments are realized in well developed regions while the smallest occur in lagging regions. These growing disproportions in investment expenditures of self-governments per capita lead to fixation of interregional differentiation of development. In the long period of time it can bring about significant disparities on the level of regional development of the country. This article is an analysis of investment policy of regional self - governments in years 1999-2000. It shows the regional distance, which occurs as an effect of four years investment policy of self-governments. (original abstract)
XX
W profesjonalnym zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym bardzo ważne jest opracowanie polityki inwestycyjnej z uwagi na fakt, że lokowanie powierzonego kapitału jest związane ze stosunkowo długim horyzontem czasu i odbywa się w niepewnym, dynamicznym otoczeniu gospodarczym. W artykule omówiono miejsce polityki inwestycyjnej w funkcjonowaniu towarzystwa ubezpieczeniowego, jej cele.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.