Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Sociológia (Sociology)
|
2019
|
tom 51
|
nr 3
250 – 271
EN
This paper summarizes findings from qualitative research conducted in Slovakia in early 2018. One of the main research questions was related to factors attracting foreign-born academics to Slovak higher education institutions. This data supplements limited knowledge derived from the official statistics. Using individual in-depth interviews (IDI), six types of foreign-born academics were distinguished: family-tied academics, commuters, socioeconomic migrants, transnational scholars, local enthusiasts, and last resort scholars. The paper includes a detailed characteristic of each category supported by extensive excerpts from the interviews. It facilitates a discussion regarding another dimension of the distinction between global academic centres and peripheries.
PL
Artykuł analizuje, w jaki sposób urodzeni za granicą pracownicy uczelni i instytucji badawczych zlokalizowanych w Polsce i w Słowacji korzystają z oferty kulturalnej i infrastruktury miast, w których podjęli pracę. Badania, oparte na indywidualnych wywiadach pogłębionych (IDI), pokazały cztery powracające wzorce dotyczące interakcji z miastem. Opierając się na podmiotowej rekonstrukcji przekonań uczestników badania, wyrażonej w formie narracji, można wyróżnić dwa style aktywne i dwa pasywne. Aktywne to „zachwyt miastem europejskim”, charakterystyczny głównie dla przybyszów z Ameryki Północnej oraz „życie w obrębie diaspory”. Style pasywne określam zaś mianem „instrumentalnego kontaktu z miastem”, typowego dla pracowników dojeżdżających z państw sąsiednich wyłącznie do pracy oraz „kontaktu powierzchownego”, czyli mało intensywnych kontaktów z podstawowymi instytucjami dostępnymi w mieście ze względu na brak czasu, charakterystyczny dla pracy akademickiej, w której trudno oddzielić od siebie aktywności zawodowe i pozazawodowe.
EN
The paper analyzes how the foreign-born employees of universities and research institutions located in Poland and Slovakia benefit from the cultural offer and infrastructure of the cities, where they work. A study, based on individual in-depth interviews (IDI), has discovered four recurring patterns of interaction with urban culture. Based on the subjective reconstruction of the participants’ beliefs expressed in their narratives, two active styles and two passive styles can be distinguished. The active are: “the admiration of a European city”, typical for academics arriving from North America as well as “diaspora life”. The passive are: “instrumental contact with the city”, typical for commuters from neighboring countries states only for work and “fleeting contacts” with basic institutions available in the city due to lack of time, characteristic of academic work that often affects work-life balance.
PL
Celem artykułu jest analiza zamierzeń dotyczących migracji powrotnych wśród urodzonych w Polsce akademików, którzy znaleźli pracę w jednym z najbardziej prestiżowych systemów szkolnictwa wyższego – w Stanach Zjednoczonych lub Wielkiej Brytanii. Artykuł odpowiada na pytanie badawcze: Czy i w jakich okolicznościach uczestnicy badania są skłonni rozważyć powrót do kraju? Powrót migrantów naukowych jest mało prawdopodobny ze względu na silną integrację z nowym systemem akademickim przy jednoczesnej krytycznej ocenie kondycji szkolnictwa wyższego w Polsce (czynniki systemowe). Analizowane są również czynniki rodzinne, które okazały się najważniejszymi przeszkodami na drodze do powrotu, oraz instytucjonalne. Dodatkowym czynnikiem zniechęcającym do migracji była krytyczna postawa wobec konserwatywnej orientacji polskiego społeczeństwa oraz obecnej sytuacji politycznej. Choć ze względu na różnego rodzaju „kotwice” powrót wydaje się mało prawdopodobny, urodzeni w Polsce migranci akademiccy są otwarci na współpracę z krajem.
EN
The aim of the article is to analyse the return intentions of Polish-born academics working in the US or UK. The paper answers the following research question: are the participants of the study willing to consider returning to the country, and, if so, under what circumstances? The return of academic migrants is unlikely due to their strong integration into the new academic system coupled with the critical assessment of the condition of higher education in Poland (system factors). Family factors, which turned out to be the most important obstacles to return, and institutional factors are also analysed. An additional factor was the critical attitude towards the conservative orientation of Polish society and the current political situation. Although due to various types of ‘anchors’ their return seems unlikely, Polish-born academic migrants are open to collaboration with the old country.
5
Content available Reklama – popularna forma sztuki?
100%
PL
Celem artykułu jest analiza podobieństw, które zachodzą pomiędzy dwoma polami produkcji kulturalnej: produkcją komercyjną (przemysły kreatywne) i światem sztuki. Artykuł wskazuje możliwe podejścia teoretyczne do tego zagadnienia, koncentrując się na ujęciu sztuki jako doświadczenia (art as experience) znanego z prac Johna Deweya. Omówiono tu powinowactwa, takie jak proces kodowania i dekodowania, wartości estetyczne i ideologie zawarte w dziele, wartość dla kolekcjonerów, nawiązania intertekstualne, konwencje, profesjonalna krytyka, a także rola twórców. W ponowoczesności, gdzie obserwujemy estetyzację życia codziennego, istnieją więc istotne powody, aby uznać reklamę za popularną formę sztuki. Reklama pozwala bowiem konsumować symbole szerokim rzeszom odbiorców.
EN
Academic international mobility is a long-lasting phenomenon and important aim of public policies in numerous countries. Scholarly debate usually concentrates on Western countries and some Eastern Asian scientific hubs like Singapore. Central and Eastern Europe (CEE) is understudied. In Poland, the largest CEE country, unlike in many Western countries, public policies concerning internationalization of the academic field are still under construction. Nevertheless, there is a strong pressure for internationalization. The Polish case to be discussed in this article can serve as an example of academic migration to less economically privileged regions that are usually countries of emigration of scholars rather than immigration. In this paper, by means of qualitative in-depth interviews, we concentrate on the need to invite academics from abroad and the perceptions of the actual presence of foreign scholars, employed full-time, as seen by their Polish supervisors. Geographical focus of this paper (CEE) and adopted perspective (interviews with heads of departments supported by interviews with academics) bridge the gap in the literature on academic mobility.
EN
The aim of this article is to present information available in the public domain on the foreigners employed by institutions of higher education in Krakow, Poland as of 2015. We intend to show the countries of origin, age, academic position, scientifi c disciplines, career course, migration history, as well as research and educational activity of the scholars in question. The paper is a follow-up to the study presenting an empirical analysis of the offi cial national database provided by the Polish Ministry of Science and Higher Education at the end of 2012. The analysis of the 2012 database dealt with the situation across the whole country, while this paper concentrates on Krakow, one of the most important centres of higher education, research and high-tech industry in Poland, one of the Polish “silicon valleys.”
PL
Celem tego artykułu jest przedstawienie informacji dostępnych w domenie publicznej na temat cudzoziemców zatrudnionych w wyższych uczelniach Krakowa w roku 2015. Przedstawiamy dane na temat ich kraju pochodzenia, wieku, zajmowanego stanowiska akademickiego, dyscypliny naukowej, przebiegu kariery naukowej, historii migracji, a także działalności badawczej i edukacyjnej. Artykuł ten nawiązuje do naszego studium, prezentującego empiryczną analizę ofi cjalnej krajowej bazy danych, udostępnionej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w końcu roku 2012. Nasza analiza tamtej bazy danych odnosiła się do sytuacji w całym kraju, podczas gdy niniejszy artykuł korzysta z innych źródeł i koncentruje się na Krakowie, jednym z najważniejszych polskich centrów szkolnictwa wyższego, badań naukowych oraz przemysłu zaawansowanych technologii, a więc na jednej z polskich „dolin krzemowych”.
PL
Artykuł prezentuje założenia projektu badawczego mającego na celu opis kompetencji medialnych w duchu etnograficznym. Warunkiem wstępnym rozważań jest dobra operacjonalizacja centralnego pojęcia, obejmująca zarówno umiejętności techniczne, kreatywne, jak i krytyczne. Projekt skierowany do polskich 13–16-latków musi uwzględniać ponadto szczególną relację, która łączy ich z nowymi technologiami. Na podstawie analizy danych statystycznych pokazujemy, że atrakcyjne narzędzie powinno opierać się na połączeniu technologii z interesującym scenariuszem. Naszym zdaniem idealnym narzędziem jest multimedialny projekt edukacyjny, który zbiera dane z wykorzystaniem mechaniki grywalizacji. Artykuł kończymy rozważaniami na temat skuteczności tej strategii.
EN
The article presents the outline of a research project aimed at exploring media competencies in an ethnographic manner. A prerequisite for such endeavor is a useful operationalization of the central concepts, including both technical, creative and critical skills. Moreover, the project targeted to Polish 13 to 16-year-olds must take into account their special relationship with new technologies. Based on the analysis of statistical data, we show that attractive tool should take advantage of a combination of technology with an interesting scenario. In our opinion, the perfect tool is a multimedia educational project that collects data using gamification mechanics. In conclusion, we investigate the effectiveness of this strategy.
PL
Badania socjologiczne i psychologiczne prowadzone w różnych kontekstach kulturowych wskazują, że zmiana pozycji społecznej często wiąże się z przeżywaniem bólu i cierpienia. Artykuł skupia się na analizie indywidualnego doświadczenia awansu społecznego, jakim jest syndrom oszusta. Autorzy próbują odpowiedzieć na pytanie, jak polscy naukowcy pochodzący z klas ludowych, doświadczają owego, złożonego stanu poczucia intelektualnej fałszywości. Materiał badawczy składa się z kolekcji 25 autobiograficznych wywiadów narracyjnych (BNIM). W tekście wskazano przejawy syndromu oszusta oraz omówiono znaczenie socjalizacji w jego rozwoju. W końcowej części artykułu przedstawiono przykładowe sposoby radzenia sobie z oznakami poczucia intelektualnej fałszywości. Powszechność owego syndromu oraz fragmentaryczność dostępnych informacji na temat tego zjawiska wskazują pilną potrzebę zgłębienia problematyki, która może mieć znaczenie przy interpretacji zbiorów danych empirycznych na temat awansu społecznego.
EN
Sociological and psychological studies conducted in various cultural contexts suggest that the change in social position is often associated with experiencing pain and suffering. The article analyzes individual experiences of upward mobility associated with the impostor syndrome. The authors explore how Polish academics from the working-class background experience this complex state of feeling intellectually fraudulent. The research material comprises a collection of 25 autobiographical narrative interviews (BNIM). The article identifies the manifestations of imposter syndrome and discusses the role of socialization in its development. It concludes with the suggestions of how to deal with its symptoms. The prevalence of this syndrome and the fragmentary nature of the available information related to it suggest an urgent need to explore the issue, which may play a significant role in interpreting qualitative empirical data associated with upward mobility.
EN
This article discusses the professional careers of foreign scholars in Krakow, one of the leading academic centres in Poland and a regional ‘silicon valley’ (toutes proportions gardées). Central and Eastern Europe is understudied as an immigration region for highly skilled migrants (HSMs). To bridge this gap, we concentrate on three interrelated topics: (a) the perception of Polish science and its infrastructure; (b) careers of international staff employed in Polish academia; and (c) their perception of their achievements in Poland. Foreign scholars come to Poland for various reasons. Two of the most important are the cultural proximity between Poland and their country of origin, and research interests focused directly in Poland. Our findings show that Poland attracts first and foremost scholars with average scientific achievements. We discuss major problems they encounter (e.g., shortage of funds, uncomfortable office space, restricted access to books and papers) and their expectations of life in a semi-periphery country. The paper is mainly based on in-depth interviews with 23 foreign scholars working full time at four universities in Krakow and, as a secondary source, on the analysis of websites of these universities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.