Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Psychologická vzdálenost v kontextu vzdělávání
100%
EN
The construal level theory is a broadly accepted theory in social psychology, investigated by many researchers in recent years. Today the theory provides a research frame for variety of topics from the marketing and customer behaviour to cognitive functions, coping strategies or morality (Moss, 2016). In the heart of the theory there is the understanding of the mechanisms of construing mental representations and how those representations influence our thinking together with a context. In the following article we present an introduction to the construal level theory and many studies applying the findings into various fields of the psychological research. The key terms are abstractness / concreteness and the relationship of this dimension to the construct of psychological distance. Abstract and concrete mental representations are an important topic for understanding difficulties in learning and processing a school curriculum. Therefore we understand the construal level theory as an important approach that is applicable in a pedagogical psychology research. We offer our own point of view of the application of this theory in education, namely in the attitude research and abstract knowledge processing.
CS
Teorie úrovně interpretace (construal level theory) je všeobecně přijímanou a v posledních letech intenzivně zkoumanou teorií, původně v oblasti sociální psychologie. Dnes teorie úrovně interpretace poskytuje výzkumný rámec řadě zkoumaných témat v oblastech od marketingu a jednání spotřebitelů po výzkum kognitivních funkcí, copingových strategií nebo morálky (Moss, 2016). Podstatou teorie úrovně interpretace je porozumění mechanismu utváření mentálních reprezentací a způsobu, jakým mentální reprezentace a jejich kontext ovlivňuje naše myšlení. V předkládaném textu nabízíme úvod do teorie úrovně interpretace a seznamujeme čtenáře s řadou studií, které teorii úrovně interpretace aplikují na různé oblasti psychologického výzkumu. Klíčovými pojmy jsou rozměr abstraktnost / konkrétnost a vztah této dimenze na konstrukt tzv. psychologické vzdálenosti. Abstraktní a konkrétní mentální reprezentace jsou v oblasti vzdělávání důležitým tématem pro porozumění obtíží při zpracovávání látky. Chápeme proto teorii úrovně interpretace jako nosný přístup, aplikovatelný při výzkumu v pedagogické psychologii. Nabízíme vlastní pohled na využití této teorie pro potřeby vzdělávání, především v oblasti zkoumání postojů žáků a porozumění obtíží při práci s abstraktními poznatky.
2
100%
EN
The aim of this overview study is to provide a basic overview of main theoretical perspectives of researching work motivation, to point at key studies and underline important controversies. The main attention will be paid to the concept and contribution of Self-determination Theory (SDT). From psychology of work and organisation point of view, the area of work motivation is one of the most researched topics (Deci, Connell, & Ryan, 1989; Latham, 2012). We refer those who are interested in work motivation to the book lists and research output (e.g. Ambrose & Kulik, 1999; Diefendorff & Chandler, 2010; Kanfer, Chen, & Pitchard, 2008; Latham & Pinder, 2005; Latham, 2012; Mitchell & Daniels, 2003, Gagné et al, 2014 etc.). In the end of the text, there will be discussed four chosen orientations and topics in researching work motivation.
CS
Cílem přehledové studie je poskytnout základní přehled hlavních teoretických perspektiv výzkumu pracovní motivace, upozornit na klíčové studie a zdůraznit důležité kontroverze. Hlavní pozornost bude věnována koncepci a přínosu self-determinační teorie (self-determination theory, SDT). Oblast pracovní motivace je z pohledu psychologie práce a organizace jedno z nejprobádanějších témat (Deci, Connell, & Ryan, 1989; Latham, 2012). Případné zájemce k problematice pracovní motivace odkazujeme na knižní přehledy a výstupy z výzkumů (např. Ambrose & Kulik, 1999; Diefendorff & Chandler, 2010; Kanfer, Chen, & Pitchard, 2008; Latham & Pinder, 2005; Latham, 2012; Mitchell & Daniels, 2003, Gagné et al, 2014 aj.). V závěru textu budou diskutovány čtyři vybrané směry a témata ve výzkumu pracovní motivace.
EN
Objectives. The purpose of the study was to translate the revised version of the Negative Acts Questionnaire (NAQ-R) into the Czech language with a back translation procedure, and to test the reliability, validity, and factor structure of the scale. Sample and setting. The sample consisted of 7103 employees of public, private, and nonprofit organizations from all the regions of the Czech Republic (26.26% men, and 73.74% women, M = 42, SD = 11.03). The variables were assessed by Negative Acts Questionnaire - Revised (NAQ-R), Questionnaire detecting the structure and the dynamics of subjective states (SUPSO) as well as Anamnestic Questionnaire. Statistical analysis. Using softwares R (package „polycor“), SPSS Amos 24 and Statistica 12, calculation of descriptive statistics, Cronbach’s α, Revelle’s β, Pearson and polychoric correlation coefficients, exploratory and confirmatory factor analysis were performed. Results. The confirmatory factor analysis confirmed the three-factor structure of the Czech version of the NAQ-R. The total Cronbach’s alpha (0,94) for the 22 behavioural items indicated a high reliability and satisfactory internal consistency of the Czech version of the NAQ-R. The significant correlations between the three factors of the NAQ-R and the seven scales of the SUPSO diagnostic questionnaire suggest a high external validity of the Czech version of the NAQ-R. Study limitations. Although the negative acts questionnaire (NAQ-R) has satisfactory psychometric properties, the method of questioning fails to discern the motivational, emotional and other mental processes including the complex dynamics of formal and informal relationships among employees affected by bullying. The authors recommend the use of mixed approach research design in future studies of workplace bullying. Among the limits of this research are some specifics in the electronic data collection, since only 19.9% of the respondents (9143) fullfiled the complete questionnaire.
CS
Cíle. Cílem studie byl překlad revidované verze Dotazníku negativních aktů (NAQ-R) do českého jazyka a ověření reliability, validity a faktorové struktury škály. Soubor a procedura. Výzkumný vzorek tvořilo 7103 zaměstnanců z veřejného, soukromého a neziskového sektoru ze všech krajů České republiky (26,26 % mužů a 73,74 % žen, M = 42, SD = 11,03). Proměnné byly zaznamenány pomocí NAQ-R, dotazníku zachycujícího psychickou strukturu a dynamiku (SUPSO) a anamnestickým dotazníkem. Statistická analýza. S využitím programů R (package „polycor“), SPSS Amos 24 a Statistica 12 byly provedeny výpočty deskriptivní statistiky, Cronbachova α, Revelleho β, Pearsonových a polychorických korelačních koeficientů, explorační a konfirmační faktorové analýzy. Výsledky. Konfirmační faktorová analýza potvrdila třífaktorovou strukturu českého překladu NAQ-R. Celkové Cronbachovo α pro 22 behaviorálních položek bylo 0,94, což vypovídá o vysoké reliabilitě české verze NAQ-R. Signifikantní korelace mezi třemi faktory NAQ-R a sedmi škálami SUPSO poukázaly na vysokou externí validitu NAQ-R. Omezení studie. Přestože český překlad NAQ-R má uspokojivé psychometrické vlastnosti, není tento dotazník schopen zachytit motivační, emoční a další psychické procesy včetně komplexní dynamiky formálních a neformálních vztahů mezi účastníky šikany na pracovišti. Autoři doporučují v budoucích studiích mobbingu využít kombinaci smíšeného metodologického přístupu. Mezi limity tohoto výzkumu patří jistá omezení elektronického sběru dat vzhledem tomu, že ze 45897 oslovených osob pouze pětina (9143) dokončila vyplňování dotazníku.
EN
Goals. The aim of the paper is to support the process of differentiation of the victims affected by bullying in the workplace as based on behavioral and subjective indicators of workplace as same as to examine the characteristics of the mental state of the bullied employees with the support of factual significance in individual subgroups. Sample and method. The survey sample consisted of 7,103 employees, aged 18-68 (26.26% men and 73.74% women, M = 42, SD = 11.03). The variables were recorded using the Czech version of the revised Negative Acts Questionnaire (NAQ-R) and the Structure and Dynamics of Subjective States (SUPSO) including the anamnestic questionnaire. Statistical analysis. Using the Statistica 12 program, the descriptive values, t-tests, including two vectors of the average values of the Hotelling test were carried out. The effect size (Cohen‘ s d) were calculated using the formula from the basic numerical characteristics. Results. The results of the survey showed that bullying at the workplace is related with psychological well-being, activity, impulsiveness, tension, depression, anxiety and depression in the defined subgroups of bullied employees. Limitations. The major limitations of the study include the methodological limitations of the questionnaire. The questionnaire NAQ-R is also associated with limited comparability of the empirical findings concerning the prevalence of workplace bullying in different countries, due to the cultural, social, organizational and other specifics of the already realized studies. Also, choosing the local SUPSO method can open the question of comparability. The limit of research is also non-representativeness of selected sample of workers, as well as the unequal representation of men and women or the disparity between the state, non-profit and private sector.
CS
Cíle. Cílem příspěvku je podpořit postup diferenciace obětí zasažených šikanou na pracovišti vzhledem k behaviorálním a subjektivním indikátorům šikany na pracovišti a zároveň prozkoumat charakteristiky psychického stavu a prožívání s oporou o věcnou významnost u jednotlivých podskupin mobbovaných. Soubor a procedura. Výzkumný soubor tvořilo 7103 zaměstnaných ve věku 18–68 let (26,26 % mužů a 73,74 % žen, M = 42, SD = 11,03). Proměnné byly zaznamenány pomocí české verze revidovaného Dotazníku negativních projevů (NAQ-R) a dotazníku Struktury a dynamiky subjektivních stavů (SUPSO), včetně anamnestického dotazníku. Statistická analýza. S využitím programu Statistica 12 byly provedeny výpočty deskriptivních hodnot, t–testů včetně dvou vektorů středních hodnot Hotellingova testu. Hodnoty věcné významnosti (Cohenovo d) byly vypočítány pomocí vzorce ze základních číselných charakteristik. Výsledky. Šetření ukázalo, že mobbing souvisí se zhoršením psychické pohody a činorodosti, s impulzivností, psychickým nepokojem, depresí, úzkostí a sklíčeností. Výsledky věcné významnosti poukazují na praktickou užitečnost kombinovaného odhadu šikany na pracovišti. Omezení studie. Mezi významné limity této studie patří metodologická omezení dotazníkového šetření. Z textu je patrné, že se s dotazníkem NAQ-R pojí omezená srovnatelnost empirických zjištění o prevalenci mobbingu v různých zemích, vzhledem ke kulturním, sociálním, organizačním a jiným specifikám. Taktéž volba lokální metody SUPSO může otevírat otázku míry srovnatelnosti. Limitem výzkumu je také nedosažená reprezentativnost na vybraném souboru pracujících, stejně jako nerovnoměrné zastoupení mužů a žen, či nepoměr mezi zastoupením státního, neziskového a soukromého sektoru.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.