Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 37

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Exotic options
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
XX
Opcje azjatyckie należą do klasy opcji uwarunkowanych średnią ceną instrumentu bazowego, osiągniętą w okresie ważności opcji. Modyfikacją azjatyckich opcji są elastyczne opcje azjatyckie, w wycenie których zastosowano średnią ważoną. W artykule przedstawione są zagadnienia związane z elastycznymi opcjami azjatyckimi: charakterystyka instrumentu, wpływ wybranych czynników na kształtowanie się wartości współczynnika delta oraz analiza porównawcza kształtowania się cen i wartości współczynnika delta opcji zwykłych, zwykłych azjatyckich oraz elastycznych azjatyckich. Ilustracja empiryczna zawarta w artykule zostanie przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny opcji wystawionych na EUR/PLN.(abstrakt oryginalny)
EN
Asian Option are path-dependent options whose pay-off depends on the average price of the underlying asset during the option's maturity date. Flexible Asian Options are modification Asian Option: based on weighted averages of the underlying asset prices. The aim of the paper is to present the analysis the value delta parameter of the flexible Asian options. The article presents the issues connected with flexible Asian Options: characteristic of instruments, the influence of selected factors on the value of the delta parameter and the analysis the value of the delta parameter for the standard and flexible Asian options. The empirical illustration included in the article are concerned with the pricing simulations of the currency standard and flexible Asian option on EUR/PLN.(original abstract)
XX
Opcje egzotyczne dają większe możliwości zarządzania ryzykiem oraz spekulacji niż opcje standardowe. Z punktu widzenia instytucji finansowej stosującej opcje egzotyczne ważne są dwa aspekty. Po pierwsze, by prawidłowo wycenić te instrumenty, a po drugie, by prawidłowo je zabezpieczać. Przede wszystkim trzeba tworzyć portfele o zerowym współczynniku delta, a dodatkowo monitorować takie współczynniki, jak gamma, vega, theta i inne. Niejednokrotnie zdarza się, że łatwiej jest zabezpieczać opcje egzotyczne aniżeli standardowe, ale też jest szereg opcji egzotycznych, których zabezpieczenie jest wyjątkowo trudne. Łatwiejsze do hedgowania są na przykład opcje azjatyckie, w których wypłata staje się coraz bardziej pewna wraz ze zbliżaniem się do terminu wygaśnięcia opcji. Trudne natomiast do zabezpieczania są opcje barierowe, gdyż na granicy bariery aktywacyjnej czy dezaktywacyjnej mamy do czynienia z brakiem ciągłości delty. Dlatego też instytucje wykorzystujące te instrumenty finansowe muszą na bieżąco monitorować towarzyszące im ryzyko. Przewaga opcji egzotycznych nad standardowymi jest nie tylko taka, że mogą one zostać lepiej dostosowane do potrzeb konkretnego klienta. Instrumenty te dają możliwość konstrukcji strategii zerokosztowych, czego nie umożliwiają opcje zwykle. Zalety te oraz opisane wyżej szerokie możliwości wykorzystania tych niestandardowych instrumentów powinny przyczynić się do dynamicznego rozwoju rynku opcji egzotycznych. (abstrakt autora)
XX
Celem publikacji jest przedstawienie stanu obecnego polskiego i światowego rynku opcji egzotycznych, wskazanie ich udziału w całym rynku opcyjnym, jak również ukazanie tendencji i kierunków rozwoju rynku "opcji drugiej generacji" oraz instrumentów powstających na ich bazie. Autorka zamieściła ogólną charakterystykę obecnego stanu polskiego i światowego rynku opcji egzotycznych oraz najważniejsze instrumenty. Ponadto przedstawiła perspektywy i uwarunkowania dalszego rozwoju rynku opcji egzotycznych w Polsce i na świecie. (abstrakt oryginalny)
XX
Kontrakty egzotyczne są przedmiotem obrotu na pozagiełdowym rynku instrumentów pochodnych. Mają one lepiej niż standardowe - odpowiadać potrzebom inwestora, pragnącego się uchronić przed niepożądanymi zmianami cen bazowych, instrumentów finansowych lub - przeciwnie - zamierzającego wykorzystać przyszłe zmiany cen w celach zarobkowych - przez zajęcie odpowiedniej pozycji.
EN
Asian options are in the class of the exotic options based on the average price of the underlying instrument. The income form the options depends on the average price of the underlying instrument reached within the time to expiry. Asian options function on the over-the-counter trading. Considering the type of the average used in the pricing formula Asian options can be divided into geometric and arithmetic. There are average-price and average-strike Asian options depending on which of the elements influencing the value of the option pay-off is replaced by the average value of the underlying instrument. Flexible Asian options are in the group of the modified Asian options. The weighted average used for their pricing is their characteristic feature, In 1994 Zhang priced the flexible Asian options. The average-price Asian call option is realised if on the expiry date the average price of the underlying instrument is higher than the strike price. In the situation when the price of the underlying instrument is lower than the strike price the value of the pay-off function amounts to zero.(fragment of text)
XX
Jako cel swojego opracowania przyjęto przeanalizowanie najważniejszych rodzajów jednoczynnikowych opcji egzotycznych poprzez pokazanie złożoności wyceny i zaprezentowanie możliwości ich zastosowania w praktyce. Na podstawie charakterystyki sześciu wybranych rodzajów opcji jednoczynnikowych, Autorka wyraża przekonanie, iż są one instrumentami, które mogą być znacznie lepiej dopasowane do zmieniających się warunków rynkowych oraz potrzeb inwestorów niż opcje klasyczne.
EN
paper characterise the main types of single-factor exotic options, demonstrate the complexity of their evaluation, present the possibilities of their application in practice and demonstrate, that the instruments can be much better suited for the changing market conditions and needs of investors, than classic options. The first part of the study presents the formulas for evaluation of the quoted instruments, preceded by an analysis of pay-out profiles to investors on the day of expiry. The second part describes the opportunities for application of the derivatives in question, as well as the benefits deriving from their application by investors. (MP)
7
Content available remote Porównanie możliwości inwestycyjnych wybranych opcji egzotycznych i waniliowych
75%
XX
Zaprezentowany w artykule przykład empiryczny pozwala na postawienie hipotezy, że opcje barierowe dają inwestorom szersze możliwości uzyskiwania wysokich stóp zwrotu, jednocześnie jednak komplikują zasady zarządzania ryzykiem. Z pewnością zaproponowane tutaj metody tworzenia portfeli opcyjnych można uznać za bardzo uproszczone, jednak celem artykułu było jedynie wskazanie możliwości inwestycyjnych, jakie dają wybrane opcje egzotyczne - opcje barierowe.(fragment tekstu)
EN
This paper presents an outline of information about exotic options, especially concerning barrier options. Then pricing methods of European and chosen barrier options have been shown. The main goal of the article is a comparison of the investment possibilities using barrier and European options. The proposed methods of pricing and investment have been checked on the synthetic options on WIG20 index based on real historical data from period of 26/06/1998- 19/09/2008. The results of an empirical analysis carried out may lead to the conclusion that in the analysed period the investments based on the barrier options portfolios gave much higher returns.(original abstract)
XX
Celem pracy jest przedstawienie jednego ze sposobów podejścia do wyceny niestandardowej opcji, mającej zabezpieczyć długą pozycję wynikającą z inwestycji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest nim barierowa opcja na indeks WIG20 z barierą opisaną przez funkcję nieliniową. Aby uzyskać możliwie wysoki stopień zgodności z rzeczywistością, zdefiniowanie procesu kształtującego cenę indeksu WIG20 oparto na badaniach empirycznych potwierdzonych wieloma testami statystycznymi. Ze względu na złożoność funkcji wypłaty opcji oraz skomplikowane założenia co do przyjętego procesu ceny instrumentu bazowego konieczne będzie wykorzystanie metod symulacyjnych. Posłużono się metodą Monte Carlo, z modyfikacjami mającymi na celu zwiększenie jej efektywności. Zwieńczeniem pracy jest analiza wrażliwości wyniku wyceny opcji względem przyjętych założeń. W szczególności przedstawiono wpływ, jaki na uzyskiwaną cenę kontraktu opcyjnego wywiera odstąpienie od klasycznych założeń dotyczących procesu stochastycznego generującego cenę instrumentu podstawowego.
9
Content available remote Egzotyczna turystyka kulturowa (trendy, organizatorzy, uczestnicy)
75%
XX
W artykule autor zwraca uwagę na dynamicznie rozwijający się segment turystyki - turystykę egzotyczną, tzn. pozaeuropejską. Tekst porusza kwestię specyfikę wyjazdów egzotycznych, zasady organizacji takich wyjazdów, zarysowano profil turysty decydującego się na dalekie podróże oraz przedstawiono najważniejszych organizatorów takich wyjazdów, wskazując dziesięć najbardziej liczących się na krajowym rynku turoperatorów wycieczek egzotycznych. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author draws our attention to a dynamically developing segment of tourism - exotic tourism, i.e. to non-European countries. The text touches the issue of exotic trips specific character as well as the rules of organizing such trips. It also draws a profile of a tourist deciding to take such a trip and it presents the most important organizers of such trips, indicating the ten which count the most in the national market of exotic trips tour operators.(original abstract)
10
Content available remote Exotic Cultural Tourism (Trends, Tour Operators, Participants)
75%
XX
W artykule autor zwraca uwagę na dynamicznie rozwijający się segment turystyki - turystykę egzotyczną, tzn. pozaeuropejską. Tekst porusza kwestię specyfikę wyjazdów egzotycznych, zasady organizacji takich wyjazdów, zarysowano profil turysty decydującego się na dalekie podróże oraz przedstawiono najważniejszych organizatorów takich wyjazdów, wskazując dziesięć najbardziej liczących się na krajowym rynku turoperatorów wycieczek egzotycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
In the article, the author draws the reader's attention to a dynamically developing segment of tourism: exotic tourism, i.e. to non-European countries. The text touches upon the issue of the specific character of exotic trips as well as the rules for organizing such trips. It also draws a profile of the tourist planning to take such a trip and it identifies the most important tour operators, indicating the ten most important in the national exotic trip tour operator market.(original abstract)
XX
Przedmiotem artykułu są zasady wykorzystania i metody wyceny opcji binarnych, jako podstawowego rodzaju opcji egzotycznych. Autorka zaprezentowała konstrukcje pojedynczych i korelacyjnych opcji binarnych, opierając rozważania na konkretnych przykładach zastosowania tych innowacyjnych instrumentów finansowych.
EN
The article presented results of research concerning the principles of application and the method of evaluation of binary options, as the basic type of exotic options. Binary options (also known as digital options, bet options) constitute the basis for all exotic options. The main difference between a standard and a binary option is the difference in payout or its lack at expiry. The author presents construction of single and correlative binary options, basing the analysis on particular examples of application of those innovative financial instruments. (MP)
XX
Proste opcje wyboru są opcjami egzotycznymi, które charakteryzują się tym, że ich struktura dochodu jest odmienna od tej, którą zapewniają opcje zwykłe. Opcje egzotyczne są przedmiotem obrotu instrumentów pochodnych na rynku pozagiełdowym. Proste opcje wyboru należą do klasy elastycznych opcji egzotycznych. Opcje elastyczne charakteryzują się tym, że ich nabywca w przyszłości ma prawo zdecydować o pewnych cechach opcji. Nabywca prostej opcji wyboru w przyszłej chwili T,/ decyduje, czy zakupiony przez niego kontrakt jest opcją kupna czy sprzedaży. W artykule przedstawiono własności prostych opcji wyboru. Celem artykułu jest analiza kształtowania się cen prostych opcji wyboru oraz zbadanie wpływu wybranych czynników na cenę tych opcji. W artykule porównano kształtowanie się cen oraz wartości greckich parametrów zwykłych opcji i prostych opcji wyboru. Dane zagadnienia zilustrowano przykładami zwykłych opcji i prostych opcji wyboru wystawionych na walutę EUR. (fragment tekstu)
EN
Simple chooser options are exotic options. Their income structure is different from the ordinary option income structure. In the article, based on the selected simple chooser options on EUR currency the analysis of the simple chooser options price is carried out as well as the influence of the selected factors on the price of the options is described. (original abstract)
XX
Opcje egzotyczne stały się w ostatnich latach coraz częściej stosowanym instrumentem pochodnym. Artykuł stanowi próbę systematyzacji podstawowych opcji egzotycznych, jak również wskazania niektórych zastosowań w odniesieniu do kilku grup tych opcji.
14
Content available remote Opcje egzotyczne - wybrane przykłady opcji drugiej generacji
75%
XX
Rozwój instrumentów pochodnych, w tym należących do nich opcji, znacznie zwiększył skuteczność ochrony przed skutkami niespodziewanych i niekorzystnych zdarzeń. Wszechstronność oraz uniwersalność opcji sprawiły, iż zyskały one szczególną popularność zarówno wśród inwestorów o wysokiej skłonności do ryzyka, nastawionych spekulacyjnie, jak i pragnących je wykorzystać w transakcjach zabezpieczających. Jak zauważa F. Taylor, "tradycyjne opcje «waniliowe» są już dojrzałymi produktami", dlatego poszukiwanie możliwości zwiększenia zysków doprowadziło do stworzenia nowej kategorii tych produktów, określanej łącznie mianem opcji egzotycznych. Obecnie mamy do czynienia z wyjątkowym bogactwem opcji egzotycznych o mniej lub bardziej nietypowych funkcjach wypłaty i konstrukcjach, które zapewniają nabywcom dużo większą elastyczność niż standardowe kontrakty, gwarantując tym samym lepsze dopasowanie do ich indywidualnych potrzeb. W niezwykle różnorodnej rodzinie opcji egzotycznych można wyodrębnić opcje pojedyncze, elastyczne, złożone, nieliniowe, korelacyjne czy uwarunkowane. W artykule dokonano ich przeglądu na wybranych przykładach. Niewątpliwie opcje egzotyczne otwierają przed inwestorami ogromne możliwości. Równocześnie jednak dają się poznać jako zdecydowanie bardziej zaawansowane i skomplikowane instrumenty od standardowych opcji kupna i sprzedaży. Jako takie są adresowane przede wszystkim do już doświadczonych inwestorów, mających bardzo dobrą znajomość opcji typu plain vanilla. (fragment tekstu)
EN
An option is one of the derivative instruments giving the right to buy or sell a specific amount of an underlying asset at an agreed price on or before a specified date in the future. With the option market growth and with the growing sophistication of investors, in addition to the standard (plain vanilla) calls and puts, the new products have arisen, called exotic options. These instruments, also known as the second generation options, can be defined as the option contracts with the payoff structure different from the standard European and American options. The aim of the paper is to make a synthetic presentation of the large family of exotic options. With reference to the characteristics defined by M. Ong, six groups of exotic options are identified and described on the selected examples, namely: - singular payoff options - options characterized by discontinuities or sudden jumps in the payoff function, - time-dependent options - options giving the right to choose the exercise date or certain features in the future, - nonlinear payoff options - options with nonlinear relation between income and price of the underlying instrument, - compound options - options for which the underlying is another option, - correlation options - options which are dependent on two or more underlying assets, - path-dependent options - options contingent on the price path taken by the underlying asset. (original abstract)
XX
Artykuł ma charakter przeglądowy. Jego celem jest omówienie najpopularniejszych opcji wieloczynnikowych tj. opcje wymiany, tęczowe, koszykowe, spreadowe, out-performace, ilorazowe, iloczynowe, quanto, equity-linked foreign exchange, korelacyjne opcje binarne, Mountain Range oraz przedstawienie analitycznych metod ich wyceny.
XX
Celem niniejszego artykułu jest porównanie trzech sposobów wyceny asymetrycznych opcji potęgowych przy utrzymaniu założeń modelu F. Blacka i M. Scholesa: podejścia martygałowego oraz dwóch koncepcji bazujących na transformacie Fouriera (w tym jednej autorskiej). Metodologia przeprowadzonych badań polega na porównaniu efektywności obliczeniowej każdego z uwzględnionych podejść. W ramach podejmowanych działań analizie poddawana jest szybkość oraz dokładność obliczeniowa opisanych metod określenia wartości teoretycznych analizowanego rodzaju instrumentów pochodnych. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że obie koncepcje bazujące na transformacie Fouriera generują ceny modelowe wolniej, niż podejście martyngałowe i są obarczone błędem. Pomimo tego, nie można ich uznać za jednoznacznie gorsze od podejścia martyngałowego, gdyż jako jedyne stwarzają możliwość wyceny opcji, w tym również asymetrycznych opcji potęgowych, w modelach najlepiej odzwierciedlających rzeczywiste funkcjonowanie rynków finansowych, tj. modelach stochastycznej zmienności. Za największą wartość dodaną przedkładanego opracowania należy uznać możliwość aplikacji autorskiej metody bazującej na transformacie Fouriera do wyceny asymetrycznych opcji potęgowych oraz analizę jej szybkości i dokładności obliczeniowej.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to compare three ways of evaluating asymmetric power options in the Black-Scholes framework: martingale approach and two concepts based on the Fourier transform (including one derived by the author of the article). The methodology of the conducted research is based on comparing computational efficiency of every approach to pricing asymmetric power options. As a part of the subject matter, speed and accuracy of three methods of pricing options is analyzed. Based on the obtained results, it can be concluded that both Fourier-based approaches generate theoretical prices of the options slower than in the martingale method. Moreover, Fourier-based methods are error-prone. In spite of this, they can not be considered to be unequivocally worse than the martingale approach, as they offer possibility of pricing options, including asymmetric power options, in models that best reflect the real market conditions, i.e, the stochastic volatility models. The greatest value of the submitted paper is a possibility of applying the author's method of pricing asymmetric power options and analysis of its speed and computational accuracy. (original abstract)
XX
Exchange options are options which give their holders the right to exchange one asset for another. Exchange options are correlation options. The aim of the article is to analyse the prices of the exchange options and to examine the influence of selected factors on the option price. The article also characterised the Greek coefficients of the exchange option to exchange the second asset for the first asset price sensitivity. Theoretical issues related with the exchange options were exemplified by the exchange option currency price simulations on exchange CAD for USD.(abstrakt oryginalny)
EN
W artykule opisane zostały opcje zamiany, które należą do klasy opcji egzotycznych-korelacyjnych. Celem artykułu jest prezentacja opcji zamiany: charakterystyka instrumentu, przedstawienie modelu wyceny, analiza wpływu wybranych czynników na kształtowanie się wartości rozpatrywanych opcji. Analiza empiryczna zawarta w artykule została przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny walutowej opcji zamiany CAD na USD oraz walutowej opcji zamiany USD na CAD. Analiza wrażliwości ceny opcji zamiany przeprowadzona została na podstawie symulacji wyceny walutowej opcji zamiany CAD na USD.(original abstract)
XX
Opcje korelacyjne (ang. correlation options) - zwane też wieloczynnikowymi (ang. multifactor options) - generują dochód uwarunkowany kształtowaniem się cen co najmniej dwóch aktywów bazowych. Aktywa te należeć mogą do tej samej klasy lub różnych klas, na przykład akcji, obligacji, walut lub towarów. Opcje korelacyjne zyskały na znaczeniu dzięki umiędzynarodowieniu rynku finansowego. Integracja rynków narodowych doprowadziła do zdecydowanego zwiększenia wolumenu inwestycji poza granicami kraju; opcje korelacyjne stały się ważnymi instrumentami hedgingu i spekulacji na obcych rynkach. Opcje korelacyjne dzieli się na opcje o pierwszym i drugim stopniu korelacji. Opcje o pierwszym stopniu korelacji (ang. first-order correlation options) mają więcej niż jeden instrument bazowy i ich ceny zależą bezpośrednio od współczynnika korelacji aktywów bazowych. Główne rodzaje egzotycznych opcji o pierwszym stopniu korelacji to opcje: koszykowe (ang. basket options), portfelowe (ang. portfolio options), zamiany (ang. exchange options), opcje na najlepszy/najgorszy z n instrumentów bazowych i gotówkę (ang. options on best/worst of n assets and cash), opcje na wartość ekstremalną (maksimum lub minimum) n instrumentów bazowych (ang. options on the maximum or minimum of n assets), opcje na rozpiętość (ang. spread options), na iloraz (ang. ratio options), na wyższą zyskowność (ang. outperformance options) oraz opcje z wieloma cenami realizacji (ang. multi-strike options). Opcje o drugim stopniu korelacji (ang. second-order correlation options) bazują w gruncie rzeczy na jednym instrumencie pierwotnym, tyle że w samym już rozliczeniu opcji udział biorą dwie waluty, co wymaga uwzględnienia kursu walutowego jako drugiej zmiennej. Współzależność między kursem walutowym i instrumentem pierwotnym w znaczący sposób wpływa na cenę opcji i musi być uwzględniona w wycenie. Głównymi rodzajami egzotycznych opcji o drugim stopniu korelacji są opcje: flexo, beach, quanto oraz compo. (abstrakt oryginalny)
EN
Correlation options, also known as multifactor options generate profit conditioned by prices of at least two base assets. Those assets may be in the same or different class for example shares bonds, currencies or commodities. Correlation options became important thank to the financial market globalisation. International markets integration led to significant growth of foreign investment volume; correlation options became an important instrument for hedging and speculation on foreign markets. Correlation options may be divided into two groups: first-order and second-order correlation options. First-order correlation options are based on more than one base instrument and their prices are directly depended on base assets correlation ratio. The most important first-order correlation exotic option are: basket options, portfolio options, exchange options, options on best/worst of n assets and cash, options on the maximum or minimum of n assets, spread options, ratio options, outperformance options and multi-strike options. Second-order correlation options are based on one basic instrument, but the options are settled in two currencies, which demand to take under consideration the rate of exchange as a second variable. Correlation between exchange rate and base instrument has a great impact on option price and it has to be included during valuation. The main kinds of second-order correlation exotic options are: flexo, beach, quanto and compo. (original abstract)
XX
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie metod dyskretyzacji stochastycznych równań różniczkowych, wykorzystywanych w symulacyjnych modelach wyceny opcji egzotycznych. Przedstawione zostaną trzy najpopularniejsze metody dyskretyzacji: schemat Eulera-Maruyama, schemat Eulera-Maruyama z rozwinięciem Milshteina oraz metoda ekstrapolacji Richardsona. Są to metody umożliwiające redukcję błędu dyskretyzacji pojawiającego się podczas symulacji Monte Carlo. Bazując na metodzie ekstrapolacji Richardsona, postarano się wykazać, że po pewnych modyfikacjach można wykorzystać tę metodę do oszacowania ceny opcji azjatyckiej, uzyskując przy tym mniejszą wariancję ceny opcji niż z zastosowaniem klasycznego schematu Eulera-Maruyama. Badania empiryczne przeprowadzone zostały na podstawie opcji wystawionych na indeks SP500. (fragment tekstu)
XX
Wprowadzanie kolejnych instrumentów finansowych o różnorodnym charakterze na giełdę warszawską powinno nie tylko poszerzyć ofertę, lecz również stopniowo poprawić płynność, przez co GPW byłaby rynkiem znacznie bardziej atrakcyjnym dla inwestorów. Autorka postuluje również wprowadzenie opcji azjatyckich na warszawską giełdę, co miałoby wiele zalet.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.