Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 84

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  history of architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Regionalizm w teorii i praktyce architektonicznej
100%
PL
Referat traktuje o rozwoju historycznym postaw regionalizujących. Omówiono i porównano różne, genetycznie powiązane (choć nieraz sprzeczne) tendencje określane terminami: styl narodowy, regionalizm, regionalizm krytyczny, neoregionalizm, nowy regionalizm, wernakularyzm, neowernakularyzm, architektura oporu, architektura swojska, rodzima, wiejska, ludowa, styl lokalny, prowincjonalizm.
EN
A variety of regional and vernacular tendencies in architecture are presented in the paper, with a focus on meanings of notions such as national style, regional style, critical regionalism, neo-regionalism, new regionalism, vernacularism, neo-vernacularism, architecture of resistance, country architecture, folk architecture, local style, etc. The terms are discussed with relation to the specifically Polish semantic confusion and incompatibility with universal nomenclature. Historical aspects are mentioned.
EN
According to the tendency that was observed at the turn of the 1940s and 1950s, each provincial town, including Zielona Góra, was to be expanded. At that time in every area of social life, including architecture, there was a fixed set of values and symbols. Urban planning and architecture were to be adapted to the propaganda needs of the new social-political formation. A decision was made to build an elegant building, the seat of the Provincial Committee of the Polish United Workers' Party. The Central Office for Architectural and Construction Projects was entrusted with the project. The team headed by Mikołaj Kokozow designed a building reflecting the tradition of interwar architecture that linked constructivism and so called quasi-classicist modernism. The building at 23 Bohaterów Westerplatte Street in Zielona Góra is an example of socialist realism, which was a dominant style in Polish architecture in the years 1949-1956. The former Party House was designed in quasi-classicist style, decorated with quasi-historical detail. The building has a permanent position in the cultural landscape of Zielona Góra, being part of post-war history and an important element of the continuity of the cultural heritage and history of the town.
4
Content available remote Systematyka architektury kościelnej w Polsce 1945-1989
100%
PL
W artykule dokonano przeglądu piśmiennictwa do stanu badań oraz zostały przedstawione założenia do systematyki współczesnej architektury sakralnej w Polsce.
EN
In the article the bibliography to present research state was reviewed and assumptions were presented for the systematics of the modern sacred architecture in Poland.
6
Content available Drewniane budownictwo wiejskie północnej Rosji
88%
PL
Drewno było od wieków podstawowym materiałem budowlanym w Polsce, Rosji czy Skandynawii. Surowiec ten dominował w architekturze wiejskiej. Na obszarze Rosji północnej zachowało się wiele drewnianych wsi z budynkami z XIX i początku XX wieku. Są one nie tylko przykładem tradycyjnego budownictwa drewnianego, ale również skarbnicą wiedzy dotyczącą zwyczajów, kultury i historii narodu rosyjskiego. Ze względu na to, że układ wsi jak i same budynki nie zmieniły się od ponad stu lat, badania dotyczące architektury tego regionu są szczególnie interesujące.
EN
Since ancient times timber was basic building material in Poland, Russia or in Scandinavia. It was especially important in rural architecture. In Northern Russia there are preserved many wooden villages with buildings from 19th and from the beginning of 20th century. They are not only an example of traditional wooden architecture, but also the treasury of knowledge about customs, culture and history of Russian people. Due to the fact that urban plan of villages and the buildings itself did not change from more than one hundred years, architectural researches in this region are so exciting.
8
Content available remote Drewno we współczesnej architekturze. Cz.1 Wstęp do architektury drewnianej
75%
PL
Niniejszy artykuł i jego przyszłe kontynuacje są próbą naukowego ujęcia rozwoju architektury drewnianej i jego usystematyzowania z perspektywy krytyki architektury, zatem z perspektywy niejako historycznej, choć skoncentrowanej na zjawiskach najnowszych, z uwypukleniem najciekawszych aktualnych tendencji. Tym poszczególnym tendencjom będą poświęcone kolejne odcinki, zaś niniejszy ma charakter propedeutyczny i streszcza całokształt zjawiska, ujmując je najpierw w trzy kategorie: materiału, konstrukcji oraz – pokrótce – także estetyki (formy), i wskazując te jego wytwory, które wyznaczają obecny stan oraz oczekiwany (przyszły) horyzont rozwoju nowoczesnej architektury drewnianej.
EN
The article opens a series devoted to evolution of timber architecture, polite rather than vernacular. The subject matter is taken under systematic examination in terms of history and theory of architecture, with focus on the most recent and most essential problems. The forthcoming articles of the series will refer to consecutive categories of the relevant problems, whilst this issue is of propaedeutic nature, as it formulates general framework for the subsequent examination of present-day timber architecture, namely, in threefold terms of material, construction and aesthetics. The milestones in the general development of timber-made architecture, are observed and defined, as well as resultant prognosis is formulated.
9
75%
PL
Witruwiusz jest autorem kanonu proporcji człowieka opartego na modularnym podziale ciała i jego części. W swoim traktacie postulował kierowanie się zasadami budowy ludzkiego ciała przy sporządzaniu projektów budynków. Idee Witruwiusza miały wpływ na architektów kolejnych epok i stanowiły punkt odniesienia dla twórców późniejszych kanonów. W architekturze współczesnej również powstają formy inspirowane ciałem człowieka i jego proporcjami, a antropometria stała się dziedziną niezbędną w pracy projektanta.
EN
Vitruvian canon of proportions was based on modular division of the human body. Vitruvius in his book demanded to use this canon in arts and architecture. His ideas influenced architects in next centuries and "The Ten Books on Architecture" was a point of reference to later canons. Buildings inspired by the human body and its proportions were built also in the 20th century. Nowadays anthropometry, the measurement of the human individual for the purposes of understanding human physical variation, plays an important role in architectural and interior design.
PL
Artykuł omawia rolę jaką pełni fizyczny model w procesie projektowania architektonicznego oraz wybrane aspekty zastosowania modeli architektonicznych w procesie edukacyjnym. Szczególne miejsce zajmują implementacje związane z nauczaniem historii architektury. Omówiono liczne korzyści jakie generuje konstruowanie modeli obiektów historycznych - przede wszystkim lepsze zrozumienie struktury przestrzennej, idei, funkcji i formy budynku oraz poszukiwanie własnych rozwiązań konstrukcyjnych i formalnych. Studenci kształtują swój zmysł koordynowania różnorodnych działań - konstrukcyjnych, kompozycyjnych, związanych z proporcjami, estetycznych.
EN
The article discusses the role of architectural model (physical) in the process of architectural design as well as selected aspects of architectural model application in students' curriculum. It refers to the application during the course of history of architecture, particularly. Construction of architectural models brings many benefits - better understanding of historical structures, of ideas, function and form of the building. The ultimate goal for students is to shape their perception of various contents - structure, composition, proportion, aesthetics - and the ability to coordinate them simultaneously.
13
Content available remote Szwecja, początek xx wieku – Swedish Grace, architektura „na granicy”
75%
PL
Opracowanie dotyczy ewolucji architektury na terenie Szwecji w początkach XX w. Architektura przechodziła wówczas drogę od stylów XIX w. do modernizmu lat 30. XX w. Najbardziej znaczący okres czasów „pomiędzy” to tzw. Swedish Grace, czyli neoklasycyzm lat 20., posiadający również cechy modernistyczne.
EN
The compilation concerns evolution of architecture on the territory of Sweden in the beginning of the 20th century. Architecture was undergoing the way from styles of 19th century to Modernism of 30-s of 20th century. The most important period of times “between” it is so called Swedish Grace, classicism 20-s of 20th century, which possessed also modernistic features.
PL
W powszechnym mniemaniu teorię konserwacji i opieki nad zabytkami zawdzięczamy XIX wiekowi. Jednak jeszcze na długo przed narodzinami historyzmu i sformalizowanej ochrony starożytności odnaleźć można w sztuce na różnych terenach Europy przykłady odwołania do stylów minionych. Te efemeryczne zjawiska mają zazwyczaj bardzo ograniczony obszar występowania i wynikają ściśle ze społeczno-gospodarczej potrzeby przywołania w pamięci zbiorowej "złotego okresu". Wśród tych przejawów historyzmu odnaleźć można także pojedyncze działania, które dzisiaj określilibyśmy jako działania konserwatorskie. Takim też był bez wątpienia pojawiający się w Czechach w pierwszym trzydziestoleciu XVIII w. "barokni gotika" - barok gotycyzujący. Jest to maniera, która w odróżnieniu od zbarokizowanego gotyku stanowi homogeniczne połączenie obu stylów, tworzących organiczną całość. Bratobójcza wojna trzydziestoletnia oraz represje narzucone czeskiemu narodowi po jej zakończeniu kojarzone były nieodmiennie z hasłami kontrreformacji i odpowiedzialnymi za jej zbrojne wprowadzenie na ziemiach czeskich Habsburgami. Niejako w opozycji do kontrreformacji prowadzona była odbudowa klasztorów katolickich należących do zakonów przedreformacyjnych. "Barokni gotika" zrodził się z potrzeby odróżnienia nowo powstających świątyń związanych z rekatolizacją od odbudowywanych po zniszczeniach wojny trzydziestoletniej kościołów zasiedziałych w Czechach zakonów katolickich. Żądano od architektów utrzymania ciągłości stylowej z zachowanymi elementami zniszczonych budowli, zamiast uległości wobec obowiązującego baroku. Twórcą i najważniejszym przedstawicielem tego stylu był Jan Błażej Santini Aichel. Maniera ta, krótko kontynuowana przez jego uczniów, wygasła już w XVIII w. wraz z zanikiem ideologicznego zapotrzebowania na obiekty w tym stylu.
PL
Zaproponowana przez twórców wystawy Tożsamość. 100 lat polskiej architektury periodyzacja dziejów polskiej architektury po roku 1918 z podziałem na okresy 1918−1939, 1939−1956, 1956−1970, 1970−1989 i 1989−2018 budząc wątpliwość stanowi punkt wyjścia do refleksji, przeglądu innych periodyzacji dziejów architektury tego czasu oraz przedstawienia własnych propozycji w tym zakresie.
EN
Periodization of the history of Polish architecture after 1918, proposed by the authors of the exhibition Identity. 100 years of Polish architecture, divides this time into periods 1918−1939, 1939−1956, 1956−1970, 1970−1989 and 1989−2018. It raised doubts and became a starting point for reflection and for the review of others periodization of the history of architecture of that time and also a presentation of own proposals in this regard.
PL
Świątynia chrześcijańska jest fenomenem kulturowym - opartym na uniwersalnych elementach wielowiekowej tradycji i jednocześnie otwartym na przekształcenia, którym ulega świadomość historycznego człowieka. Znajomość tych współzależnych dziedzin decyduje o jakości współczesnej architektury sakralnej.
EN
A Christian temple is a phenomenon of culture - based on universal elements of long traditions, yet, at the same time, open to the transformations of the consciousness of man in the course of the history of civilisation. The knowledge of these intertwining elements of our culture determines the quality of modern sacral architecture.
PL
Architektura - pojmowana w kategoriach kulturotwórczego fenomenu - jest czytelną ilustracją procesu rozwoju ludzkiej myśli i technologicznych umiejętności. Złożony stan współczesnej kultury stawia wymóg zachowania znaczeniowej czytelności w środowisku kreowanym przez architekturę.
EN
Architecture, perceived on the grounds of culture-formation phenomena, is a comprehensible illustration of the process of the development of human ideas and man's technological capabilities. The complex state of modern culture compels the requirement of preserving the meaningful comprehensibility in an environment created by architecture.
20
Content available remote The responding form. Part two
75%
EN
This essay is the second part of “The responding form 1. Short lecture on architecture” It is aimed at architecture students and all those who ask themselves what is the purpose for which architecture is built and what are the modes of architecture.
PL
Artykuł jest drugą częścią eseju pt „Reakcja formy 1. Krótki wykład o architekturze”. Kierowany jest do studentów architektury i wszystkich tych, którzy zadają sobie pytanie, jaki jest cel, dla którego architektura jest tworzona i jakie są rodzaje architektury.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.