Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Losing a child is the most devastating experience that a mother can experience. The aim of this study was an analysis of factors associated with maternal grief after losing a child: time since loss, type of loss and parenthood. The data were analyzed through combination of quantitative and qualitative approach. A sample of 60 grieving mothers (M = 40,0; SD = 9,87) completed the Texas Revised Inventory of Grief and demographic characteristics questionnaire. The qualitative part of the research was realized by form of semi-structured interviews with 12 mothers aged from 28 to 55 years, focused on deeper understanding of the factors associated with mothers' grief. The data were analyzed through Consensual Qualitative Research. Grief in mothers after more than three years from the loss is lower. There were found no differences in grief of anticipated and sudden loss. Mothers with anticipated loss perceive sudden loss as more difficult, and conversely. Grief in mothers who lost their only child is higher than in mothers who have had another child in time of the loss. Mothers who lost the only child have found the meaning of life in caring about others.
SK
Strata dieťaťa je najzraňujúcejšou skúsenosťou akú môže matka zažiť. Cieľom práce bola analýza faktorov súvisiacich s prežívaním zármutku u matiek po strate dieťaťa: času od straty, typu straty a ďalšieho rodičovstva. Údaje boli analyzované kombináciou kvantitatívneho a kvalitatívneho prístupu. 60 matiek po strate dieťaťa (M = 40,0; SD = 9,87) vyplnilo Texaský revidovaný inventár zármutku a dotazník demografických charakteristík. S 12-timi matkami po strate dieťaťa vo veku od 28 do 55 rokov bol realizovaný pološtruktúrovaný rozhovor zameraný na hlbšie porozumenie faktorov súvisiacich s prežívaným zármutkom. Údaje boli analyzované konsenzuálnym kvalitatívnym výskumom. U matiek po viac ako troch rokoch od straty je zármutok nižší. Neboli zistené rozdiely v zármutku medzi očakávanou a náhlou stratou dieťaťa. Matky s očakávanou stratou dieťaťa hodnotili náhlu stratu dieťaťa ako náročnejšiu a naopak. Zármutok u matiek, ktoré stratili jediné dieťa, je vyšší ako u matiek, ktoré mali v čase straty ďalšie dieťa. Matky, ktoré nemali ďalšie dieťa nachádzali zmysel života v starostlivosti o druhých.
EN
The goal of this paper was to find out relationships between self-forgiveness, guilt-proneness, shame-proneness, and empathy in young adults. Self-forgiveness is a dynamic process associated with various factors. Based on the presented models by Hall  Fincham (2005) and Rangganadhan  Todorov (2010), the study focused on emotional determinants of self-forgiveness – guilt, shame, and empathy. The research was conducted on 153 young adults ranged in age from 20 to 30 years (M = 22,82; SD = 2,57). The data were obtained by the Enright Self-forgiveness Inventory, the Test of Self-Conscious Affect-3 and the Interpersonal Reactivity Index. The results showed that shame-proneness was a significant negative predictor of self-forgiveness, compared to guilt-proneness. Personal distress empathy was a stronger negative predictor of self-forgiveness, compared to empathic concern. Our findings also confirmed a positive relationship between guilt and empathic concern, and a positive relationship between shame and personal distress. Moreover, there were significant differences between men and women in the variables of guilt and shame, where women reached a higher level.
SK
Cieľom práce bolo zistiť vzťah medzi odpustením sebe, tendenciou k vine, tendenciou k hanbe a empatiou u mladých dospelých. Odpustenie sebe je dynamický proces súvisiaci s rôznymi faktormi. Na základe predložených modelov od Hall  Fincham (2005) a Rangganadhan  Todorov (2010) sa práca zamerala na emocionálne determinanty odpustenia sebe – vinu, hanbu a empatiu. Výskumný súbor tvorilo 153 mladých dospelých vo vekovom rozmedzí 20-30 rokov (M = 22,82; SD = 2,57). Údaje boli získané pomocou Enrightovho dotazníka odpustenia sebe [ESFI – Enright Self-forgiveness Inventory], Dotazníka na zisťovanie dispozičnej viny a hanby [TOSCA-3 - Test of Self-Conscious Affect-3] a dotazníka na meranie empatie [IRI - Interpersonal Reactivity Index]. Výsledky ukázali, že tendencia k hanbe je silnejším negatívnym prediktorom odpustenia sebe v porovnaní s tendenciou k vine. Empatia orientovaná na seba silnejšie negatívne predikuje odpustenie sebe v porovnaní s empatiou orientovanou na ostatných. Naše zistenia ďalej potvrdili pozitívny vzťah medzi vinou a empatiou orientovanou na ostatných, a zároveň pozitívny vzťah medzi hanbou a empatiou orientovanou na seba. Zároveň sa ukázali signifikantné rozdiely medzi mužmi a ženami v premenných vina a hanba, kde ženy dosahovali vyššiu úroveň.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.