Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2380

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 119 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Economic development
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 119 next fast forward last
XX
Artykuł przedstawia zarys rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów oraz różne koncepcje transformacji. Omawia efekty podażowe i popytowe w różnych koncepcjach transformacji. Zwraca uwagę na gospodarcze znaczenie płatności transferowych.
XX
Nie sposób przeanalizować wszystkich myśli, teorii ekonomicznych powstałych w różnych szkołach i głoszonych przez różnych myślicieli, ale jedno jest pewne, nauka zatoczyła koło i znowu skłaniamy się ku ideom z XII i XIII wieku, kiedy to głoszono, że człowiek jest częścią świata przyrody, a jego działanie powinno być wyważone, bowiem rośliny i zwierzęta to jego siostry i bracia. Wiele pokoleń odrzucało te założenia, aż obecnie ludzkość już wie, że nie da się prowadzić działalności gospodarczej, która ma dać satysfakcję ekonomiczną i społeczną bez poszanowania środowiska naturalnego. W toku przytoczonych argumentów można stwierdzić, że: - Analizując dorobek ekonomistów z ostatnich około 350 lat można zaobserwować, że głównym przedmiotem zainteresowania ekonomii było maksymalne zwiększanie zysków i produkcji dóbr poprzez wzrost zużycia zasobów naturalnych. - Wraz z ewolucją możliwości gospodarczych człowieka zmieniało się podejście ekonomistów do czynników środowiskowych. Na początku rozwoju ekonomii jako nauki szczególne znaczenie przypisywano ziemi, następnie pracy i kapitałowi. Współcześnie podkreśla się znaczenie szeroko pojętego czynnika środowiskowego (środowiska naturalnego, zasobów tego środowiska, ochrony bogactw naturalnych itp.), który warunkuje życie i działalność gospodarczą człowieka na Ziemi. - Głównym wyznacznikiem racjonalności działań gospodarczych człowieka była efektywność ekonomiczna. Współcześnie uznaje się, że konieczne jest uwzględnienie efektywności społecznej w długim i krótkim okresie. - Przedstawiciele ekonomii neoklasycznej i ekonomii środowiska przyjęli substytucyjność zasobów naturalnych i w związku z tym przyznali, że mogą być optymalnie zużywane. Przedstawiciele ekonomii ekologii i zrównoważonego rozwoju uważają, że część zasobów naturalnych nie ma substytutów i po-winna podlegać ochronie. - Tradycyjne szkoły uznają, że "nadużywanie'' zasobów naturalnych spowodowane jest nastawieniem konsumpcyjnym człowieka i koniecznością zaspokajania jego potrzeb. Nie zajmują się problemem ochrony zasobów w sposób szczegółowy. - Przedstawiciele ekonomii tradycyjnej postulują ciągły wzrost ilościowy i jakościowy. Propagatorzy ekonomii zrównoważonego rozwoju zrównoważony rozwój w sensie selektywnego wzrostu i poprzez umiar w wykorzystywaniu naturalnych czynników wzrostu gospodarczego. - Rozwój gospodarczy nie może ustać, ale musi zmienić swój charakter i być mniej niszczycielski w stosunku do środowiska przyrodniczego. - Przedstawiciele ekonomii zrównoważonego rozwoju wiążą czynniki ekonomiczne wzrostu gospodarczego z ekologicznymi, etycznymi, kulturalno-społecznymi oraz wsparciem instytucjonalno-prawnym. - Konieczne staje się włączenie do analiz ekonomicznych efektów rozwoju gospodarczego przyrodniczo-materialnych i kulturowych uwarunkowań gospodarowania. - Obserwowane od początku rozwoju ekonomii niedostateczne zainteresowanie kwestiami środowiska i jego ochrony zostało przełamane w II poł. XX wieku. - Obserwowana "ekologizacja'' ekonomii znajduje swoje odzwierciedlenie w pogłębionej współzależności występującej między systemem przyrodniczym a gospodarczym i społecznym zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym. W otoczeniu trwających dyskusji nt. roli czynnika środowiskowego w rozwoju ekonomiczno-społecznym można zaobserwować różne postawy rządzących: są kraje, unie państw, które uznają ochronę środowiska naturalnego za priorytet gospodarczy (np. UE), ale są też państwa, które się z tym nie zgadzają, a przynajmniej nie podzielają stanowiska państw europejskich (np. Indie, Chiny, państwa afrykańskie). Czy ekonomia zrównoważonego rozwoju, stawiająca czynniki środowiskowe na równi z czynnikami gospodarczymi i społecznymi wpływającymi na rozwój społeczno-gospodarczy, będzie ekonomią XXI wieku zadecyduje ruch propagujący wiedzę nt. roli środowiska naturalnego dla dobrobytu obecnych i przyszłych pokoleń. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this paper is to present the evolution of views on a role of the environmental factor in theories of economy. It also aims to define the role of this factor in building the strong economic and social development. It was pointed, that the base of sustainable economy development (that assumes equality of orders: economic, ecological, social, institutional and spatial) was created as a result of long process of maturity of thought of many economists and societies.(original abstract)
XX
Autor przedstawia rolę i znaczenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) dla gospodarki Hiszpanii - kraju członkowskiego Unii Europejskiej od 1 stycznia 1986 r. Omawia pozytywne zmiany w hiszpańskim przemyśle, infrastrukturze oraz w usługach.
XX
Bawaria znajduje się w czołówce niemieckich krajów związkowych. Zamieszczono wykaz największych przedsiębiorstw mających siedzibę w tym landzie oraz dane dotyczące PKB i bezrobocia obrazujące miejsce Bawarii wśród landów RFN.
5
Content available remote Rozwój gospodarczy jako płaszczyzna oddziaływań w strategiach lokalnych
100%
XX
W artykule przedstawiono zagadnienia związane ze strategiami gminnymi, eksponującymi kwestie stymulowania rozwoju gospodarczego na obszarach lokalnych. Ponadto przedstawiono funkcje strategii rozwoju zorientowanej na pobudzanie lokalnej gospodarki oraz omówiono ważniejsze elementy strategicznych planów rozwoju na przykładzie gmin województwa zachodniopomorskiego, znajdujących się w sąsiedztwie Szczecina.(fragment tekstu)
EN
Stimulating entrepreneurship is an important area of local government economic policy. Economic development policy is essential to develop the overall strategy for local development. In this context, the main objectives have been selected to develop an analytical indication of the role and place strategies to support local enterprise and analyzing the consistency of strategic documents on the example of Szczecin and neighboring municipalities.(author's abstract)
6
Content available remote The Evolution of Idea of Socio-Economic Development
80%
EN
The purpose of the paper is to reconstruct features of socio-cultural context in which it has changed the way of understanding of development concept in economics. Division of economic development and economic growth took place in 1960s. Change of understanding of development concept was caused by the following factors: (1) influence of new sociological and philosophical ideas, (2) historical events (mainly the Second World War and decolonisation process), (3) growing meaning of formalism and scientism in economic considerations, (4) appearance of mechanistic ideas in economics, (5) international cooperation for development that allows to formulate preferred development goals.(original abstract)
EN
Aim of the study: The aim of this work is an attempt to assess the effectiveness of the European Union's investment interventionism based on the relationship between GDP per capita and total EU expenditure for a given country of the Visegrad Group in the years 2000- 2017. Materials and methods: The empirical study used the annual frequency data from the European Union budget for the years 2000-2017 and World Bank data on the Gross Domestic Product per capita in a given year. The study part uses scatter plots of selected variables and the Pearson correlation coefficient. Results: The results of the research allowed to indicate the tendency of the occurrence of interdependence between the EU expenditure and GDP per capita for the adopted time series. (original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest ocena wsparcia finansowego polskich przedsiębiorstw z branży rolno-spożywczej, realizowanego w ramach przedakcesyjnych środków pomocowych oraz funduszy strukturalnych. Jego celem jest wykazanie istotnego wpływu tych środków na rozwój polskich zakładów zajmujących się przetwórstwem artykułów rolnych, a także charakterystyka struktury dofinansowanych inwestycji. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przedstawiono kilka uwag na temat innowacyjności przedsiębiorstw, jak również opis polskiego sektora rolnospożywczego przed rozpoczęciem funkcjonowania unijnych programów pomocowych. W kolejnych fragmentach przedstawiono informację dotyczącą wykorzystania środków pomocowych - programu przedakcesyjnego SAPARD, a także funduszy strukturalnych, które trafiły do polskich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Artykuł kończy podsumowanie, zawierające wnioski dotyczące pozyskiwanej przez ostatnie dziesięciolecie pomocy finansowej. (fragment tekstu)
EN
Many of the innovative investments undertaken by the Polish companies from the farm and food industry are financed from the EU structural funds. Since the early 90s, the companies from the above-mentioned industry have modernized their assets and production facilities. However, the biggest number of investments were made after the year 2004, when Poland joined the European Union. On the one hand, the accession created new opportunities and opened previously unattainable markets but, on the other hand, it also forced the companies to introduce new technologies in order to meet more rigorous EU standards. The process of these improvements would have been difficult, if not impossible, for the farm and food industry without the support from the EU structural funds, which have been available to the modernizing Polish farm and food industry since 2000. In most cases, these funds enabled the companies to make their investments in the high-value machinery parks, new technologies, building retail sales structures as well as research and development works. The last decade showed an increase in the companies' interest in this mode of financing investments. The next State Aid Programs enabled the rising number of entrepreneurs from the farm and food industry to implement their investment plans. Owing to these investments, the level of growth ofmany farm and food companies is often higher compared with their competitors from the other UE countries. (fragment of text)
9
Content available remote Turystyka jako jedna z alternatyw rozwoju gospodarczego powiatu lęborskiego
80%
XX
Celem opracowania jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: Czy i w jakim stopniu turystyka może stać się dominantą rozwoju społeczno-gospodarczego dla powiatu lęborskiego? W zakresie szczegółowym cel opracowania wymaga odpowiedzi na następujące pytania: -- Jaki czynniki decydują aktualnie o obliczu gospodarczym powiatu lęborskiego? -- Jaka jest rola turystyki w gospodarce powiatu lęborskiego? -- Jakimi walorami turystycznymi dysponuje powiat lęborski? -- Jaka jest aktualna skala zagospodarowania i ruchu turystycznego w powiecie? -- Jakimi potencjalnymi walorami nie wykorzystywanymi dotychczas lub wykorzystanymi w niewielkim stopniu dysponuje powiat lęborski? -- Które z form turystyki mogłyby się rozwinąć w przyszłości w powiecie lęborskim? -- W jakim stopniu turystyka mogłaby się stać w przyszłości jedną z dominant rozwoju gospodarczego obszaru?(fragment tekstu)
EN
Tourism is the one of the most intensive forms of the social and economical development. In the article was taken an issue of the tourism as the alternatives of social and economical development in the Lebork community. The most popular and visited tourist resort in the community of Lębork is Łeba. It is result of the concentration of the natural attractions connected with Słowiński National Park and resources for the typical holiday tourism based on the Baltic coastal zone. Besides it there are some more tourist attractions in the community of Lębork which aren't used for tourism in the proper level. There are facilities for the development of others tourist forms as alternative tourism and farm tourism especially in the east and south part of the community of Lębork (Wicko, Nowa Wieś Leborska and Cewice communes). Besides it Łeba have the values for becoming of the health resort what would case the increase of the tourist movement and extend the tourist season in Łeba. There are others facilities form tourism development in the county which are connected with the special forms of tourism based on the water resources of the coastal zone as windsurfing, sailing, yachting and others(author's abstract)
10
Content available remote Między zachodem a wschodem : Polska w perspektywie długiego trwania
80%
XX
Celem tekstu jest analiza pozycji międzynarodowej Polski w perspektywie tzw. długiego trwania, czyli optyce zaproponowanej przez francuską szkołę Annales. Wykorzystuję tu badania historyczne, ekonomiczne i polityczne, aby określić miejsce Polski na skali centrum-półperyferie-peryferie Zachodu. W pracy odwołuję się do tradycji naukowej analizy systemu-świata, badań porównawczych oraz ustaleń polskiej szkoły historii gospodarczej. (abstrakt oryginalny)
EN
My aim is to analyse Polish position in the global economy. I develop the long-term perspective, proposed firstly by the French "Annales school". In order to provide credible analysis I use the comparative data from history, economy and political science. As a result, I would like to engage the centre-periphery model to depict the place of Poland between other modern economies of the West. Article explores different experts' opinions about Polish potentials throughout centuries. In my analysis I create specific intellectual framework, which consists of the world-system analysis, comparative research, and the heritage of Polish school of economic history. (original abstract)
12
Content available remote Raport dotyczący turystyki kulinarnej
80%
XX
Jednym z celów prezentacji w Poznaniu jest przedstawienie formalnego i akceptowanego pojęcia turystyki kulinarnej oraz pokazanie, w jaki sposób może być wykorzystana, by ożywić rozwój gospodarczy w Polsce. Celem drugorzędnym dyskusji na temat turystyki kulinarnej jest motywowanie szefów kuchni, aby używali lokalnie pozyskiwanych produktów i je promowali. (abstrakt i tekst został przetłumaczony przez pracowników Zespołu Nauczania Języków Obcych AWF w Poznaniu)
XX
Szczegółowej analizie poddano francuski X plan rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego na lata 1989-1992 r.
EN
The content of the 10th French plan for the years 1989-1992 has been presented. Special attention has been drawn to the change in the conception of planning in France and giving the plan the character of a strategic document. The strategy of economic development in France for the period of 1989-1992 and the priority sectors on which the government activities will facus, have been discussed. Finally, the objections which, in the author's opinion, result from the reality of consistent realization of the strategy drawn up in the plan, have been presented.(original abstract)
XX
W ciągu trzech powojennych dekad w Krakowie zaszły istotne zmiany społeczne. Miały one źródło w dynamicznym rozwoju przemysłu w ogóle, a w szczególności w związku z powstaniem Nowej Huty. Ludność Krakowa wzrosła o więcej niż trzykrotnie. Migracja z innych regionów stanowi prawie połowę tego wzrostu. Zmienił się także rozkład wieku i płci. Stając się jednym z największych polskich ośrodków przemysłowych, Kraków pozostał silnym ośrodkiem nauki i kultury. Wielkie zmiany zaszły w strukturze zawodowej, poziomu wykształcenia oraz standardu i stylu życia ludności.
EN
Over the three post-war decades, there have been significant social changes in Cracow. They had their source in dynamic growth of industry, in general and in estabilishment of the nearby steel works, in particular. Population of Cracow has increased by more than three times. Migration from other regions accounts for nearly a half of this increase. Age and sex distribution has also changed. Being one of Poland's biggest industrial centres, Cracow has remained a strong centre of science and culture. Great changes have occurred in occupational structure, educational level as well as standard and style of living of the population. (original abstract)
XX
W literaturze ekonomicznej coraz większą popularność zyskuje pojęcie finansyzacji. Celem opracowania jest obok określenia istoty finansyzacji, jej historycznego zakresu i przejawów, próba spojrzenia na finansyzację z perspektywy ekonomii instytucjonalnej. W przekonaniu autora finansyzacja jest jednym z przejawów kolejnego etapu rozwoju gospodarki rynkowej zwłaszcza w krajach najwyżej rozwiniętych, a jej źródła tkwią zarówno w zjawiskach ekonomicznych, jak i tych ze sfery społeczno-kulturowej, a w tym z obszaru polityki. Ekonomiści, niezależnie od stopnia przekonania co do szczególnej roli finansyzacji, powinni w swych działaniach w sferze naukowej i dydaktycznej uwzględniać konsekwencje tego zjawiska i potrzebę integracji rozważań o sferze finansowej i realnej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the economic literature the idea of financialization is becoming more and more popular. The main aim of this paper is to look at financialization from the perspective of institutional economics. The nature of financialization as well as its history and manifestations are also presented. In author's opinion, financialization is a manifestation of the next stage of development of the market economy, especially in the most developed countries. Its origins lie in both economic phenomena as well as the socio-cultural, including the area of political life. Economists, regardless to what extent they are convinced of the specific role of financialization, should take into account the consequences of this phenomenon in their academic and research efforts, as well as the needs to integrate considerations regarding the financial sector and the real economy. (original abstract)
XX
Celem pracy była identyfikacja uwarunkowań funkcjonowania SSE w określonych modelach na świecie, ocena stopnia realizacji celów SSE w Polsce w opinii zarządzających, a także propozycji dotyczących rozwoju stref (dodatkowe instrumenty i uregulowania prawne). W pracy wykorzystano dane z raportu Banku Światowego, dane Ministerstwa Gospodarki oraz dane z przeprowadzonych badań empirycznych wśród 10 z 14 stref. Według analityków Banku Światowego należy zwrócić uwagę na rozwój stref prywatnych w określonych modelach. Zarządzający strefami w Polsce opowiadają się za przedłużeniem ich funkcjonowania oraz wprowadzeniem dodatkowych instrumentów preferencyjnych. Wskazują także na ograniczenia wynikające ze zbyt skomplikowanych uregulowań prawnych. Jednocześnie potwierdzają, iż cele określone dla stref nie są w pełni realizowane. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this study is: to identify determinants of the functioning of SEZs in specific models of the world, to assess the degree of realizing objectives of zones in Poland, in the opinion of management, as well as their proposals for zones development (additional instruments and law regulations). The study used data from the World Bank report, the Ministry of Economy and the data from empirical research conducted among 10 of 14 zones. According to the World Bank analysts the attention should be paid to the development of private zones in specific models. Managers of zones in Poland favor the extension of their operation and the introduction of additional concessional instruments. They also point to the limitations resulting from too complicated law regulations. At the same time they confirm that the objectives set for the zones are not fully realized. (original abstract)
17
Content available remote Small and Medium Enterprises - Selected Issues
80%
EN
Small and medium enterprises are by many national governments and experts of economics called the most important elements of an economy. Big enterprises are in many countries very similar: they function on the global market, with global partners and in global realities. Small and medium enterprises, which are specific in every country, are more interesting. They function in different realities, struggle with other market opportunities and have to do everything unaided although they must suffer alone for any and all their mistakes. They are the most innovative part of an economy, the most flexible and subject to the biggest risk; at the same time, they accept a bigger risk then large companies. One of the most interesting issues is the diversity of small and medium companies in different countries, the ways of adapting to the market and their function in this market. Polish small companies started a "new" history and development 15 years ago after the political transformation. The change in politics made it possible to develop and found this sector of the economy. First of all, I would like to present Polish small and medium enterprises and their ways of developing and functioning on the market in Poland and elsewhere. (fragment of text)
XX
Celem artykułu jest przybliżenie problematyki roli importu w rozwoju gospodarczym. Autor poddał analizie dane dotyczące wielkości i dynamiki koreańskiego importu, a także zmiany w strukturze importu i eksportu w ujęciu towarowym i geograficznym w latach 1960-1992. Porównał także dane dotyczące eksportu i importu w niektórych krajach azjatyckich.
EN
The economic sucesses of South Korea, as well as the other countries in the south-eastern Asia constitute an evidence than foreign trade (including import) can become a significant economic growth factor. The general role of import in the economic growth has been characterised in the paper, as well as changes taking place in the Korean import during the country's dynamic development. Analysis of the data of the import quantities has been made likewise the changes in the import structure. The particular attention has been paid to changes in the goods structure of import, as the main objective of the paper was to determine the basic groups of goods than a country with a low level of industrialization should import to enter the way of quick economic growth.(original abstract)
XX
Przedstawiono posczególne czynniki determinujące rozwój małych wyspiarskich krajów Trzeciego Świata i na tym tle ukazano ich specyficzne problemy i bariery jakie napotykają na drodze do samodzielnego rozwoju (ubogie zasoby naturalne, niski poziom rozwoju, uzależnienie od warunków przyrodniczych, niewielka dywersyfikacja struktury gospdoarczej).
EN
The purpose of this article is to present basic factors determining development of the small island countries of the Third World. Among many conditions of economic development, geographical factor is the most important one. Substantial distanse to the centre of economy together with necessity of participation in international trade are considerable development barriers. The above mentional situation is strangthened by small scale production, poor mineral resources, natural disasters. All these factors interact with each other. In case of this group of countries it may by stated that reasons are effects and effects are reasons of low development level.(original abstract)
20
Content available remote Globalisation Effect Measure Via Hierarchical Dynamic Factor Modelling
80%
Equilibrium
|
2015
|
tom 10
|
nr nr 3
139-149
EN
In this paper the issue of globalisation and deteriorating precision of domestically oriented frameworks is addressed. A hypothesis that the effect of international trends on the growth of economy is increasing over time is formed. In order to validate this, a method of composing foreign series with local indicators in a hierarchical dynamic factor model is presented. The novelty of this approach is that globalisation effect is measured focusing on prediction rather than similarity. This way the measure presents the country's sensitivity to global shocks and reveals how much focal country's economy is intertwined with global economy. The application was performed on the basis of Lithuanian data and the hypothesis was validated. The results indicate that globalisation effect has an increasing effect over time. (original abstract)
first rewind previous Strona / 119 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.