Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 102

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Market needs
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
Content available remote Sposoby wykorzystania CROSS-DOCKINGU przez operatorów logistycznych
100%
XX
Współcześnie ważne się staje, by łańcuchy dostaw były tak zorganizowane, by szybko można było zareagować na potrzeby rynku, jednocześnie zachowując wysoki poziom jakości obsługi klienta oraz niski poziom kosztów. Niejednokrotnie wydłużający się dystans, jaki muszą pokonać towary, dodatkowo jest obciążony wymaganiami co do skrócenia czasu reakcji rynkowej. Wynika to z bezpośredniej zależności między pozostawaniem towarów i materiałów w łańcuchu dostaw a poziomem kosztów ich utrzymywania. A zatem, nie tylko finalni odbiorcy są zainteresowani otrzymywaniem dóbr z odpowiadającą im częstotliwością i dokładnie na czas, ale również dla całych łańcuchów podaży są ważne ograniczenie okresu utrzymywania zapasów i osiągnięcie efektu tak zwanej kompresji czasu. Usługą logistyczną, która odpowiada na to zapotrzebowanie ze strony przedsiębiorstw, jest cross-docking. (fragment tekstu)
EN
The article performs a cross-docking as a relatively new warehousing strategy in logistics. It is defined as the consolidation of products from incoming shipments so that they can be easily sorted at a distribution center for outgoing shipments. The shipments arriving from disparate sources are regrouped and dispatched directly by the outgoing trailers without being stored. Thereby different types of network models are found. Due to its remarkable benefits, cross-docking has been widely adopted in practice by manufacturing and retailing companies. The paper also presents a successful application of cross-docking at SB Logistics and Port of Lubeck. (author's abstract)
2
Content available remote Kultura organizacyjna kreatorem kapitału ludzkiego
75%
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań wpływu kultury organizacyjnej przedsiębiorstw na jakość kapitału ludzkiego. Podstawą teoretyczną badań empirycznych jest model "4K" zakładający, że jakość kapitału ludzkiego w organizacji determinują kompetencje pracowników (wiedza, umiejętności i postawy), ale także kontakty interpersonalne, klimat organizacyjny, a przede wszystkim kultura organizacyjna, czyli nieformalny system wzorów myślenia i postępowania. Na tym założeniu oparto analizę kultury organizacyjnej 20 przedsiębiorstw w czterech kluczowych obszarach: wartości i zasad organizacyjnych, wizji i celów działania, elastyczności i proaktywości oraz orientacji na rozwój. Badania wykazały istotne zależności między kulturą organizacyjną a wielkością przedsiębiorstwa. Analiza statystyczna wykazała silne korelacje obszarów kultury organizacyjnej (szczególnie otwartości firmy na otoczenie i szybkie reagowanie na potrzeby rynku) ze wskaźnikami ekonomicznej wartości dodanej w przedsiębiorstwie.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on the impact of corporate culture on the quality of human capital. The basis of the theoretical empirical research is a model of "4K" assuming that the quality of human capital in an organization is determined by the employees' competences (knowledge, skills and attitudes), but also interpersonal contacts, organisational climate, and above all, organizational culture, which is an informal system of thought patterns and codes of conduct in the organisation. On this basis, an analysis of organizational culture of 20 companies has been conducted in four key areas: organizational values and principles, vision and objectives for action, flexibility and pro-activeness and orientation on development. Studies have shown significant correlations between elements of the organizational culture and the size of the company. Statistical analysis revealed strong correlations of some areas of organizational culture (especially the openness of the company to external environment and fast response to market demands) with indicators of economic value added in the given enterprise.(original abstract)
3
Content available remote Działalność centrów transferu technologii przy polskich uczelniach wyższych
75%
XX
W wyniku wzrostu znaczenia wiedzy jako czynnika wytwórczego oraz szeregu czynników technologicznych i strukturalnych końca XX w. rzeczywistym wyzwaniem stała się potrzeba rozwoju kontaktów nauki z gospodarką. Zarówno uczelnie wyższe, jak również środowisko przedsiębiorców są zainteresowane współpracą, która rodzić ma obopólne korzyści. Z punktu widzenia współpracy między tymi dwoma środowiskami wyzwaniem dla środowiska akademickiego staje się: ̶ współpraca z biznesem, rozwijanie wiedzy oraz rozwiązań technologicznych i organizacyjnych na potrzeby rynku, a także małych i średnich firm; ̶ kształtowanie wśród pracowników i studentów kreatywności oraz proaktywnych postaw otwartych na przedsiębiorczość i samozatrudnienie; ̶ zarządzanie własnością intelektualną powstałą na uczelniach; ̶ inicjowanie partnerstwa i sieciowych relacji z miejscowym biznesem, administracją i sektorem społecznym. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this article is to present the potential and barriers to development of Academic Transfer Technology Offices. Under the Polish conditions, the academic entrepreneurship and building relationships between science and business is still a new challenge. TTO tend to support the economic growth by dissemination of knowledge and innovation in enterprises. Use of knowledge has an impact on the socioeconomic transformation as a result of the algorithm of knowledge creation, which in the era of a knowledge-based economy takes the following form: data-informationknowledge. The article, while identifying Academic Transfer Technology Offices, indicates their tasks and activities. Research conducted among TTOs shows that this type of promoting scientific achievements becomes increasingly popular. Emerging TTOs allow to transfer knowledge from universities to businesses and to build a platform of contacts between the business environment and universities. The article is also an attempt to indicate the directions of TTO development through presenting conclusions and recommendations. (fragment of text)
XX
Światowy kryzys finansowy zapoczątkowany załamaniem na rynku nieruchomości wyraźnie odczuły banki hipoteczne, równie mocno kryzys dotknął banki inwestycyjne oraz fundusze inwestycyjne, zaangażowane na rynku nieruchomości. Załamaniu uległy również notowania na giełdach światowych. Kolejnym stadium kryzysu był powszechnie występujący kryzys zaufania. Osoby prawne i fizyczne przesiały ulać sektorowi finansowemu. Banki wyraźnie ograniczyły wzajemne pożyczanie sobie pieniędzy na rynku międzybankowym, co ograniczyło możliwości kredytowania podmiotów gospodarczych. Kryzys finansowy coraz wyraźniej zaczął przenosić się na sferę gospodarki realnej, tj. na przedsiębiorstwa. Zmuszone one zostały tym samym do zmiany strategii działania na rynku, restrukturyzacji swego majątku, zmiany sposobu zarządzania przedsiębiorstwem i jego relacji z otoczeniem. Światowy kryzys finansowo-gospodarczy stał się więc doskonalą lekcją wymuszającą na przedsiębiorstwach zachowania aktywne, przedsiębiorcze. Chcąc utrzymać się na rynku, a w przyszłości umocnić swoją pozycję konkurencyjną kierujący przedsiębiorstwami zmuszeni zostali wziąć pod uwagę potrzeby rynku i odpowiednio szybko starać się dostosować do nowych tendencji rynkowych. W nowej kulturze przedsiębiorstwa coraz wyraźniej zaczęto akcentować skoncentrowanie się na działalności zorientowanej na cele społeczne, środowiskowe, pamiętając jednocześnie o celach podstawowych, jakimi są generowanie zysku i powiększanie wartości rynkowej przedsiębiorstwa. Koncepcja społecznej odpowiedzialności zaczęła się pojawiać jako swego rodzaju inwestycja w rynkową przyszłość przedsiębiorstwa, opartą na przejrzyście określonych relacjach z interesariuszami. Model lak pomyślany przyczyni się do zacieśnienia współpracy ze sferą gospodarczą oraz społeczną, sprzyjać będzie integracji społeczności lokalnej i wyraźnie zaktywizuje działalność przedsiębiorstwa na rzecz środowiska społecznego. Ostatecznym efektem tej współpracy będzie wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz sprzyjanie zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i ekonomicznemu. (abstrakt oryginalny)
EN
The global financial crisis, started by the slump on the property market, has been clearly felt by mortgage banks. The crisis has deeply affected also investment banks and investment funds, engaged in real estate. The collapse was also observed in trading on global stock exchanges. The next stage of the crisis was a widely occurring crisis of confidence. Legal and natural persons are no longer trust financial sector. Banks clearly limited borrowing the money to the interbank market, which reduced the possibility of granting loans to businesses. The financial crisis began to move increasingly to sphere of the real economy, i.e. to the companies. They were compelled therefore to change strategy in the market, restructuring of assets, changing of business management and external relationship. World financial and economic crisis has become so great lesson in forcing the companies in maintain an active and enterprising attitude. To stay in business, and strengthen competitive position in the future, companies' managers were forced to take into account the needs of the market and quickly adapt to new market trends. The new company culture increasingly emphasises a focus on business activities oriented on social and environmental goals, while respecting the company's basic objectives, such as generating profits and increasing market value of the company. The concept of social responsibility has begun to emerge as a kind of investment in the future of the enterprise, based on a clearly defined relationship with stakeholders. This model will contribute to closer cooperation with economic and social sphere, it will also contribute to the integration of local community and will activate the activities of the company in favour of the social environment. The final result of this cooperation will increase the competitiveness of enterprises and promoting sustainable economic and social development. (original abstract)
XX
W artykule skoncentrowano się na uzyskaniu odpowiedzi na następujące pytania: za pomocą jakich czynników badane małe i średnie przedsiębiorstwa konkurują na rynku, czy przedsiębiorstwa te podejmują planowe działania w zakresie innowacji oraz czy i jak często stosują one strategie w działaniach innowacyjnych? Z przeprowadzonych badań wynika, że małe i średnie przedsiębiorstwa innowacyjne z przewagą kapitału krajowego w największym stopniu deklarują konkurowanie na rynku jakością oferowanych produktów, dążąc przy tym do obniżenia kosztów prowadzonej działalności. Większość badanych przedsiębiorstw posiadała długoterminowy plan działania w obszarze innowacji, wskazując jednocześnie na podejmowanie doraźnych działań innowacyjnych stanowiących odpowiedź na potrzeby rynku. Na podstawie uzyskanych wyników można sądzić, że czynnikami skłaniającymi przedsiębiorców do bardziej ekspansywnych działań innowacyjnych są: posiadanie komórki badawczo-rozwojowej, funkcjonowanie na rynku wzrostowym i koncentracja na produktach jednej branży.(abstrakt oryginalny)
EN
The article focuses on obtaining answers to the questions: by what factors analyzed small and medium-sized enterprises compete in the market, whether these companies take the planned action in terms of innovation, and whether and how often they use innovative strategies? The study shows that small and medium-sized innovative enterprises with majority domestic capital to the greatest extent declare competing in the market by quality of their products, at the same time trying to reduce costs of their business. Most of the surveyed companies had a long-term plan in the area of innovation, also pointing to take immediate actions in area of innovation, responding to market needs. The results suggest that factors driving business to be more expansive in innovative activities are: holding research and development department,functioning on growing market and concentration on particular market products. (original abstract)
XX
Podjęto próbę implementacji wiedzy na temat zachowań konsumenckich na potrzeby rynku turystycznego. Przedstawiono teoretyczny model, w którym ujęto podstawowe uwarunkowania zachowań konsumenckich, ułatwiający ich przewidywanie.
EN
Success in the tourism market depends on prompt and correct recognition of clients' needs and adjusting its offer to wishes of potential tourists. The knowledge related to consumers' behaviour and their decision making processes becomes especially valuable. While conducting this type of research, economics has to cooperate with social psychology, sociology, philosophy and even biology. Universal model of consumers' behaviour, which emphasizes both internal and external conditions, may be adopted for the needs of knowledge on tourism by introducing some specific problems which are characteristic for tourism movement. Therefore issues of lifestyle, decision taking rules, consumer's involvement, rationale and freedom of choice are of such great importance. (original abstract)
XX
Polski Koncern Mięsny Duda S.A. jest dobrym przykładem tworzenia grupy kapitałowej w przetwórstwie mięsnym. Geneza Grupy związana jest z rozwojem przedsiębiorczości prywatnej w branży mięsnej. Początkowo jest to niewielki zakład, który zajmuje się ubojem, rozbiorem oraz dystrybucją mięsa wieprzowego i wołowego. Bazując na podstawowym obszarze działalności, firma rozszerza branżowy i rynkowy zakres działania. W drodze ewolucji przekształca się w grupę produkcyjno-handlową. Rozwija się na rozproszonym rynku mięsnym, tworząc zgrupowanie powiązanych kapitałowo spółek. Podmioty wchodzące w skład PKM Duda są uznawane za niezbędne w koncepcji dalszego rozwoju. Funkcjonują na potrzeby rynków: wieprzowiny, wołowiny, a także dziczyzny. Wykorzystanie komplementarnych zasobów poszczególnych jednostek umożliwia rozbudowę zaplecza surowcowego, przetwórczego, a także dystrybucyjnego. Rozszerzając zakres działania, Koncern wzbogaca swoją ofertę lub zabezpiecza dalszy rozwój. Spółka rozwija się, wykorzystując fuzje i przejęcia. Przeprowadzana restrukturyzacja pozwala na optymalizację wewnętrznych procesów oraz odnajdowanie kolejnych rezerw rozwojowych. Umożliwia to zwiększanie skali działania, a także umacnianie pozycji na rynku. Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania pozwala to na zbudowanie silnego zgrupowania gospodarczego. Obecna pozycja Grupy to efekt funkcjonowania wzajemnie uzupełniających się spółek zależnych. Jak na polskie warunki jest to stosunkowo dynamicznie rozwijające się zgrupowanie gospodarcze z kapitałem krajowym. Można też przypuszczać, że PKM Duda, aby sprostać globalnej konkurencji i wykorzystać związane z nią szanse, będzie kontynuować proces budowy grupy kapitałowej. (abstrakt autora)
EN
The development of the strongest capital groups within the meat sector is connected with the inflow of foreign capital. capital groups also include some entities with the domestic capital. Taking into account the resources and the Polish economic reality, the creation of capital groups seems to be a promising direction from the perspective of SME development. Polski Koncern Mięsny Duda S.A. is a good example in the sector of meat processing. The study presents the stages of corporate development. The company started as a small meat processing plant. Due to its evolution, it operates on the market in the form of a capital group. It allows for the control of the value added chain in the meat processing. It also enables the application of the sector diversification strategy. (original abstract)
8
Content available remote Elastyczne formy zatrudnienia w realizacji celów przedsiębiorstwa
75%
XX
W artykule dokonano prezentacji badań na temat elastycznych form zatrudnienia oraz stosowanych modeli zatrudnienia, zwracając uwagę na interpretację pracy jako usługi świadczonej przez pracownika przy wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i dostępnych zasobów na rzecz pracodawcy. Elastyczne formy zatrudnienia zaczynają odgrywać rosnącą rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, jak również samych zainteresowanych, czyli pracowników. Świadczenie pracy w modelu tradycyjnym z przewagą pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zostaje stopniowo wypierane przez formy elastyczne, dające większą swobodę pracodawcy oraz zatrudnionemu. Potrzeba poszerzania wiedzy na temat form innych niż standardowe wynika z potrzeby rynku, na którym coraz bardziej dostrzegalne są zmiany w tym zakresie. W artykule dokonano charakterystyki różnych rodzajów elastyczności zatrudnienia, jak również zwrócono uwagę na proces zmian w zakresie modeli zatrudniania w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)
EN
Flexible forms of employment are beginning to play a growing role in the functioning of enterprises as well as the interested parties or employees. Provision of working in a traditional model with a majority of employees employed under a contract of employment is gradually being replaced by a form of flexible, giving greater freedom of employers and employers. The article presents various types of employment flexibility, as well as changes in the process of hiring models in enterprises. Also presented results of research on existing models of employment in enterprises. (original abstract)
XX
Celem planowania agregacyjnego jest bezpośrednia odpowiedź na potrzeby rynku wyrażone przez zamówienia, intuicję i badania marketingowe. Planista zajmujący się planowaniem agregacyjnym podejmuje decyzje taktyczne w zakresie programu produkcyjnego i związanych z nim konsekwencji w postaci: poziomu zatrudnienia, wyposażenia w maszyny i urządzenia produkcyjne, zakupów materiałów i półwyrobów, wskazując asortyment, ilość, wymagania jakościowe, a nawet konkretnego dostawcę. W artykule omówiono techniki oraz strategię planowania agregacyjnego.
XX
Trend w zarządzaniu jest wyraźny: przedsiębiorstwa muszą być mniejsze, szczuplejsze, szybsze i wydajniejsze, muszą dobrze zaspokajać potrzeby rynku i służyć społeczeństwu. Do tych tendencji muszą być też dostosowane cechy i umiejętności menedżerów. Podstawą ich działania będzie wiedza ekonomiczna i organizatorska, ale będą oni musieli szeroko w swojej pracy uwzględnić związki, które mają charakter społeczny, kulturowy, ekologiczny i obyczajowy.
EN
Analysis of Lighting Intensity in a Manufacturing Factory During Production of an Innovative Product Using the L.E.S.T. Method(original abstract)
12
Content available remote Ubezpieczenie ryzyka osobowego właściciela w mikro i małym przedsiębiorstwie
75%
XX
Sektor mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw odgrywa istotną rolę w gospodarce. W Unii Europejskiej notuje się aktywność ponad 20 milionów przedsiębiorstw MSP, a ich udział stanowi 99,7% wszystkich działających podmiotów rynkowych, tworzących w przybliżeniu 2/3 wszystkich miejsc pracy1. Przedsiębiorstwa tego sektora charakteryzuje przede wszystkim: elastyczność, osobista sieć kontaktów, możliwość szybkiego reagowania na potrzeby rynkowe, silne zaangażowanie personalne, motywacja i kreatywność współpracowników itp.2 W artykule zamierza się przedstawić charakterystykę ryzyka osobowego właściciela mikro i małego przedsiębiorstwa oraz omówić możliwości asekuracji tegoż ryzyka poprzez system obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, jak również dobrowolnych produktów emerytalnych (Indywidualne Konta Emerytalne) i ubezpieczeń życiowych. (fragment tekstu)
EN
The article presents the characteristic of risk of personal owner's small and medium sized enterprises. It discus oportunities of insurance of social risk through social security insurance system. In the article were represented solutions for social insurance security in Poland. Characteristic of voluntary saving form in Individual Pension Accounts and life's insurances were also presented. The autor made the scheme of operation proceeding to the extra protection owner's (manager's) insurance and important employees in small and medium sized enterprises. (original abstract)
13
Content available remote Marka w ekspansji na rynki zagraniczne
75%
XX
W czasach wzrastającego umiędzynarodowienia i wzajemnego przenikania się rynków wzrasta znaczenie marki. Jedną z głównych decyzji strategicznych w procesie ekspansji na rynki zagraniczne jest właśnie wybór strategii marki. W praktyce menedżerowie decydują się na różne rozwiązania: stosowanie dotychczasowej marki, kreowanie zupełnie nowej marki na potrzeby rynku zagranicznego, nabycie prawa do marki poprzez jej zakup, licencję czy też franchising. Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób marka może być wykorzystana w ekspansji na rynki zagraniczne. Do przedstawienia postawionego problemu wykorzystano analizę literatury oraz analizę dostępnych wyników badań dotyczących tej problematyki. Rozważania autorki zostały poparte licznymi przykładami z praktyki.(abstrakt autora)
EN
In the times of increasing internationalization and interpenetration of markets the importance of branding increases. One of the major strategic decisions in the process of expansion into foreign markets is the choice of brand strategy. In practice, the managers decide on different solutions: the use of existing brand, creating an entirely new brand for the foreign market, the acquisition of rights to the brand through its purchase, license or franchise. The aim of this paper is to show how the brand can be used in the expansion into foreign markets. To present the proposed problem, the analysis of the literature and the available results of the research on this problem were used. The author's reflections were supported by numerous examples from practice.(original abstract)
14
Content available remote Wykształcenie a potrzeby rynku pracy. Klasyfikacja absolwentów wyższych uczelni
75%
XX
W ostatnich latach sytuacja absolwentów wyższych uczelni na rynku pracy w Polsce ulegała pogorszeniu. Wzrósł odsetek bezrobotnych w tej grupie, a wyższe wykształcenie przestało stanowić gwarancję znalezienia zatrudnienia. Celem artykułu jest analiza sytuacji zawodowej osób z wyższym wykształceniem. Efektem przeprowadzonego badania jest wyodrębnienie ośmiu klas absolwentów. Analiza cech w poszczególnych klasach może stanowić cenne źródło informacji o czynnikach mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu bezrobocia w tej grupie.(abstrakt oryginalny)
EN
In recent years, the situation of university graduates on the labor market in Po-land was getting worse. Higher education is no longer a guarantee of finding a job and rates of unemployment in this group are growing. This article aims to analyze the professional situation of young people with tertiary education. As result of the study there was distin-guished eight classes of university graduates. The analysis of characteristics of each class can be a valuable source of information about the factors that have an impact on the level of unemployment in this group.(original abstract)
XX
Sprawny i efektywny system transportowy jest niezbędny do tego, aby gospodarka europejska była konkurencyjna. Promocja transportu intermodalnego wpisuje się w politykę systemowego podejścia do transportu. Przejawem tej polityki jest dążenie do stworzenia ram, które umożliwią integrację różnych gałęzi transportu. Powstanie wówczas efektywny i wydajny system transportowy, zorientowany na potrzeby rynku i klienta, z zachowaniem zasad konkurencji i równego traktowania poszczególnych gałęzi. Przeszkodą w realizacji tego celu są utrudnienia natury technicznej i administracyjnej, a wśród nich m.in.: brak interoperacyjności wewnątrz- i międzygałęziowej, nadmiar regulacji, różny stan infrastruktury, nierówny poziom usług świadczonych w poszczególnych gałęziach transportu, a czasami także niedostateczna informacja o usługach intermodalnych. Niezbędna jest zatem koordynacja działań na poziomic Unii Europejskiej (UE), a w szczególności wsparcia finansowego. (fragment tekstu)
EN
The development of modem, environmentally friendly and customer-orientated transport services is necessary for supporting the high pace of the economic development and the standard of living of the society. It is about creating the efficient and effective transport system which will meet requirements of the market and at the same time less and less interfere with the natural environment. Ali inhabitants are charged with the external costs of transport, therefore in business of all people is creating of the transport system which generates the least of these costs. The Marco Polo programme is the answer to these expectations, which is supporting the development of the intermodal transport system. This programme can support using the potential of existing transport infrastructure and reduce the movement on overburdened passages, mainly on roads. The same, it will contribute to decrease the intermodal imbalance and will result in fuller exploiting of more ecological transport modes. (original abstract)
XX
Współczesna ekonomia podkreśla szczególne znaczenie otoczenia instytucjonalnego dla dynamizowania i usprawniania procesów gospodarczych zachodzących w różnych skalach (państwa, regionu, gminy). Instytucje wpływają na realne procesy gospodarcze bezpośrednio, jak i pośrednio w wyniku uruchamianych przez nie bodźców w sferze społeczno-politycznej, aksjologicznej i wiedzy. Jednym z komponentów zinstytucjonalizowanych sieci koordynacji gospodarki krajowej, jak i lokalnej jest administracja publiczna. Będąc elementem systemu politycznego, sama stanowi strukturę instytucjonalną, której stawiane są określone wymogi społeczne, techniczne i profesjonalizacji działania. Jakość infrastruktury administracyjnej wpływa na poziom ryzyka i koszty prowadzenia działalności gospodarczej na danym terenie, z tego względu poddawana jest ona przekształceniom o innowacyjnym charakterze. Ich istotą jest zmiana zachowania, stylu działania, a także stosowanych technik i technologii w odpowiedzi na potrzeby rynku i odbiorców usług administracji publicznej. (fragment tekstu)
EN
(Zusammenfassung) Der Artikel behandelt der Modernisierung der kommunalen Verwaltung in der Sinne des Neuen Steuerungsmodells. Diese Anfrage wird aus dem Seite des Einflusss der Qualitat von den óffentlichcn Institutionen auf die sozial-wirtschaftlichc Entwicklung analysiert. Die Richtungen und Bereichen der Stadtverwaltungsmodernisierung wurden anhand der deutschen Stadten vorgestellt. Ihre Aktivitiit mit Implementierung von modemen Managementinstrumenten wurde mit BIP je Einwohnern zusammengefasst.
17
Content available remote Koncepcja innowacyjności odwróconej a polskie przedsiębiorstwa
63%
XX
Odwrócone innowacje wzbudzają coraz to większe zainteresowanie przedsiębiorstw międzynarodowych. Innowacje tworzone na potrzeby rynków wschodzących zaczynają być przydatne wszędzie i odnosić sukcesy w różnych rejonach świata. Celem tego artykułu jest przedstawienie koncepcji odwróconych innowacji zaproponowanej w 2012 roku przez Vijay Govindarajana i Chrisa Trimble oraz identyfikacja możliwości jej adaptacji w przypadku polskich przedsiębiorstw. W artykule przybliżone zostaną: pojęcie odwróconych innowacji; jego związek z innymi określeniami, jak np. innowacje kosztowe lub oszczędne innowacje; przykłady odwróconych innowacji. Oprócz przeglądu literatury w tym zakresie podjęta zostanie także próba odpowiedzi na pytanie: w jaki sposób polskie przedsiębiorstwa, na obecnym etapie, są w stanie zastosować tę koncepcję w praktyce. Zważywszy na ich obecny poziom innowacyjności może być to kwestią dyskusyjną. (abstrakt oryginalny)
EN
Reverse innovation concept is getting more and more interesting for international and global companies. Created far from home usually in emerging markets winn everywhere and are successfully commercialized at different markets. The aim of this article is to present reverse innovation concept, presented in 2012 by Vijay Govindarajan and Chris Trimble, and identify the possibilities of its adaptation in case of Polish companies. In this article the author presents: the definition of reverse innovation; its connection with other definitions, like: cost innovation, frugal innovation; examples of reverse innovation. Literature review is the main research method but the author is also trying to answer the question whether Polish companies are able to use this concept, what considering their present state of innovativeness may be a topic for discussion. (original abstract)
XX
Coraz częściej przekonujemy się, jak wielką wartość i potęgę niesie ze sobą informacja. Dzięki posiadanej rzetelnej i aktualnej wiedzy w odpowiednim czasie można zyskać przewagę na coraz bardziej konkurencyjnych rynkach produktów i usług. Coraz nowsze rozwiązania w zakresie informatyki i teleinformatyki zaowocowały powstawaniem olbrzymich magazynów danych. Ilość informacji tam zawartych jest zbyt duża, aby analizować ją "ręcznie". Pojawiła się potrzeba stworzenia systemów, które będą w stanie analizować te dane i przekształcać je w konkretną, sprecyzowaną wiedzę. Pierwsze narzędzia tego typu OLAP i Drill Down zaczęły wspomagać analizę tych często wielowymiarowych zbiorów. Jednak dopiero metody KDD i Data Mining zrewolucjonizowały wykorzystanie informacji zawartych w magazynach danych. Pozwalają nie tylko na analizę danych i generowanie raportów. Mogą być wykorzystywane do prognozowania. Dzięki temu można próbować przewidywać zachowania klientów, prognozować potrzeby rynku, itp. Metody KDD i Data Mining z powodzeniem mogą również być wykorzystywane do wspomagania systemów CRM stosowanych w bankowości. Szczegółowa wiedza o kliencie pozwala na podjęcie takich decyzji, dzięki którym będzie chciał nadal korzystać z usług danego banku a z drugiej strony bank rzadziej będzie popełniał pomyłki przyznając kredyt nieuczciwym kredytobiorcom lub odrzucając wniosek uczciwych klientów. Wykorzystując metody eksploracji wiedzy można mieć dostęp do nowej, rzetelnej i aktualnej wiedzy, co w połączeniu z możliwością prognozowania pozwala na osiągnięcie przewagi nad konkurencją w dość szybkim czasie. (fragment tekstu)
XX
Rynek pracy jest ściśle związany z innymi dziedzinami gospodarki. Istotne są jego powiązania zwłaszcza z edukacją na wszystkich szczeblach kształcenia. Ważne jest, aby szczegółowo analizować te związki, co może przynieść pozytywne zmiany zarówno w systemie edukacji, jak i w strukturze zatrudnienia. Sytuacja na rynku pracy ciągle się zmienia, dlatego chcąc mieć większe szanse na znalezienie zatrudnienia, trzeba zainwestować w odpowiednie wykształcenie, gdyż im niższe wykształcenie, tym te szanse maleją. Obecnie, w dobie powszechnej informatyzacji gospodarki i wprowadzania do kraju nowoczesnych technologii, gospodarka polska potrzebuje wykształconych obywateli, żeby mogła się rozwijać. Jednak aby to mogło mieć miejsce, potrzebny też jest odpowiedni system edukacji nastawiony na potrzeby rynku pracy.(abstrakt oryginalny)
EN
Labour market is closely associated with other fields of economics, especially with all stages of education. It is important to test these connections because it can bring positive changes both at educational system, and in the employment structure. The situation on the work market is still changing, therefore if you want to have a very good chance to find employment it is necessary to invest in appropriate education, because the lower profession the lower the chances. At the time of wide computerization economy and modern technologies Polish cconomy needs educated citizens so that it can develop. However, it can take place if there is an appropriate educational system set for the purposes of the labour market. (original abstract)
XX
Zarządzanie logistyczne jest rodzajem działania bazującym na realizacji precyzyjnie wyznaczonych celów. Kadry zarządzające przedsiębiorstwem świadomie winny wybrać priorytety w prowadzonej działalności rynkowej. Perfekcyjna organizacja i profesjonalna obsługa techniczna, przy jednoczesnej dbałości o wysoką efektywność, wymagają koncentracji sił i środków na doprowadzeniu przepływu produktów przeznaczonych na sprzedaż do poziomu, który zaspokaja potrzeby rynkowe. Systemy logistyczne użytkowane w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym, zaliczane są do systemów otwartych. Organizacyjnie powiązane są z bliższym i dalszym otoczeniem w postaci firm współpracujących oraz rynku zbytu. Logistyka, aby sprostać wyzwaniom rynku, wychodzi obecnie poza struktury przedsiębiorstwa. Fizyczny przepływ produktów, z jednoczesną wymianą danych za pośrednictwem systemów informatycznych, prowadzi do powstania sieci logistycznych pomiędzy organizacjami. Efektywność łańcucha dostaw, zarówno wyrobów, jak i części zamiennych, przejawia się przede wszystkim poprzez niskie koszty procesów logistycznych i szybkość oraz terminowość dostaw. Daje to przewagę na rynku, tak jak wartość marki oferowanego wyrobu, która w istotny sposób wpływa na lojalność klientów. Właściwe zarządzanie czasem w procesach logistycznych jest warunkiem koniecznym do tego, aby spełnić warunki umów zawartych z klientami na dostawę towarów lub usług. Dział Handlowy i Dział Serwisu obowiązują sztywne normy czasowe, które wyznaczają przedział, w jakim klient ma otrzymać zamówiony towar lub usługę, licząc od momentu zgłoszenia do chwili otrzymania przesyłki lub dotarcia załogi serwisowej. (fragment tekstu)
EN
The article presents basic objectives and tasks carried out within logistic management of a trade-service enterprise. The object of the research is a company running authorised distribution of agricultural tractors and machines, spare parts and services of products. The processes in the trade and service company providing services for the sector of food producers can be divided into: logistics of the trade department, logistics of the sales department of spare parts and operation fluids, as well as logistics of the maintenance service station. All the above mentioned subsystems complement each other on particular stages of the logistic chain, ensuring the optimal customer service. The sales procedure of new agricultural tractors by the Commercial Department has been presented. The distribution of tractors can be performed according to four routes of fulfilment of orders placed by the consumer. The shortest procedure is applied when the required model is available at the dealer's location. The tractor can also be ordered from the National Logistic Centre or from other company's supplies, if the company constitutes an element of the distribution network. The longest route pertains to the situation when the order is placed via email directly to the factory producing a given model. The system of spare parts sale within a logistic network has been presented. The demand for spare parts is satisfied with the use of logistic solutions, which enhance the speed and reliability of commodity flow in the supply chain. The structure of distribution of spare parts for farm tractors and machines functions as a net with the following elements: the European Logistic Centre, the National Logistic Centre and regional wholesale stores run by dealer companies. Kinds of orders made by a commercial company in the National Logistic Centre of the manufacturer and a procedure compulsory for ordering spare parts for individual needs of a customer have been characterised. Supplying the stocks is generated in the IT system after reaching the safety level by spare parts and it takes a form of timely orders or special order. Preparing the document of an individual order is pre- ceded by the process of verification of the required parts in order to establish their catalogue code, taking into consideration construction changes for a given type and year of a given tractor or a farm machine. The participation of employees in the process of technical completion is aimed at eliminating errors and mistakes at the preliminary stage of the order. The occurrence of inconsistencies in each case lowers the level of customer service and is a reason of losses for the company and the purchaser. Accepting the order results in its immediate transfer to the National Logistic Centre via email. Logistic tasks in the procedure of performing warranty and post-warranty services by the Service Department as well as the procedure of spare parts supply, necessary for the fulfilment of accepted orders, have been presented. When establishing a current schedule, the Service Department takes the following factors into consideration: the availability of spare parts, the time of repair and the market demand for maintenance services in a given period of the year. The structure of logistic system of spare parts distribution is based on three levels of availability. The location in the wholesale store of the dealer makes it possible to receive the parts immediately; ordering them at the National Logistic Centre involves waiting for 24 hours, while supplies from the European Logistic Centre are carried out within 48 hours. The logistic management is a kind of activity based on fulfilling precisely established goals. A perfect organisation and professional technical service, with a simultaneous care for high effectiveness, require concentrating efforts and means on ensuring the flow of products for sale at the level which satisfies the market demand. (original abstract)
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.