Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 170

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transformacja ustrojowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
6
Content available remote Problemy bezrobocia wśród młodych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej
100%
PL
Celem opracowania jest wskazanie na problem bezrobocia wśród młodych w krajach Unii Europejskiej. Wynikają one głównie z transformacji ustrojowej i kształtowania się modelu gospodarki rynkowej. W artykule wskazano na te metody walki z bezrobociem, jakie stosowane są w krajach Unii Europejskiej. Część z tych metod można już obecnie wykorzystywać na poskim rynku pracy, część jednak sposobów oddziaływania na bezrobocie musi być związana ze specyfiką obecnego polskiego rynku pracy. Porównawcze spojrzenie na zagadnienia przeciwdziałania bezrobociu w krajach Unii Europejskiej i Polski zaprezentowane w artykule może być inspiracją do poszukiwań swoistego "polskiego" programu walki z bezrobociem wśród młodych ludzi.
EN
In the article there are indicated methods of decreasing the unemployment wich are used in European Union. The comparison presented in the article ca be an inspiration for our own Polish way of fighting with unemployment.
PL
Artykuł poświęcony został funkcjonowaniu polskiego parlamentaryzmu w czasie transformacji ustrojowej, w latach 1989 – 1991. Badanie zjawisk dziejących się wówczas jest szczególnie istotne w związku z faktem, że to właśnie wówczas kształtowała się pozycja ustrojowa polskiego parlamentu. Szczególne znaczenie miały przy tym lata 1989 – 1991 obejmujące zarówno polityczne decyzje podjęte przy Okrągłym Stole, ich ustrojową konkretyzację w noweli konstytucyjnej z dnia 7 kwietnia 1989 oraz w wynikających z niej ordynacjach wyborczych do sejmu i senatu a wreszcie w dorobku konstytucyjnym Sejmu X i Senatu I kadencji oraz w praktyce funkcjonowania obu izb. Przemiany te opierały się jak wiadomo na dwóch zasadniczych podstawach; nowym kształcie parlamentu zwłaszcza w zakresie zasad jego kreacji i struktury oraz reaktywowaniu urzędu prezydenta. Obie te sfery były ze sobą powiązane tak na płaszczyźnie ustrojowej i – co stanowiło o specyfice rozwiązań – również politycznej.
EN
The article is devoted to the functioning of the Polish parliamentary system during the period of the political transformation in the years 1989– –1991. A study of the phenomena that occurred in those times is particularly important in connection with the fact that it was then when the systemic position of the Polish parliament was taking shape. The years 1989–1991 were especially important as they included political decisions made by the Round Table, their systemic realization in the Constitutional Amendment of April 7, 1989 and the following elections statutes for the Seym and the Senate, as well as in the constitutional output of the Seym of the 10th term and the Senate of the 1st term and in the practice of both chambers of the parliament. Those transformations were obviously based on two rudimentary fundaments: a new shape of the parliament, especially in terms of its creation and structure, and in reactivation the office of the president. Both spheres were interconnected both on the systemic plain and – which determined the specific character of this system – also on the political plain.
PL
Próba określenia istoty przesłanek i założeń polityki przestrzennej polega na powtórnym zdefiniowaniu podstawowych pojęć, określeniu zasadniczych kategorii oceny stanu i kierunków działań w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym. Efektem przełożenia rozważań teoretycznych na sytuację krajową jest strategia stymulacji rozwoju i wynikająca stąd polityka przestrzenna, dążąca do efektywnego wykorzystania zróżnicowań przestrzennych dla ogólnego rozwoju kraju.
EN
This is a theoretical attempt to define the nature, methodology and content of physical planning. The nature of physical planning is best defined by clarifying the following concepts: plan, physical space and order. Physical planning, which is a platform for problem identification and problem solving, facilitates consensus between all parties in a given environment. Physical planning policies arc a mode of action which determines the time and place of a decision-making process. The context of physical planning is determined by internal and external factors, barriers to development strategies, pace of change and the strengths, weaknesses, opportunities and threats. The external and internal conditions of physical planning will be contingent upon different abilities of regions to adapt to new realities. Observable processes are interpreted according to three strategic categories: sustainable processes, conflict situations and opening up for the future. Identified opportunities and threats are part of the development mechanism. Physical planning is contemplated both as a tool and as an area of study on its own. Today, physical planning rests upon the concept of stimulating and facilitating social and economic development but at the same time ensuring sustainability of cultural and natural heritage. Designated and theme areas and administrative units form the benchmark for physical planning. Major physical planning goals are: - Speed up the process of developing large urban and industrial agglomerations; - Foster underdeveloped regions; - Utilise all resources in other parts of the country. Physical planning policy is underpinned by the strategy of stimulating development to achieve the most effective use of physical discrepancies to the benefit of the country.
PL
Przedmiotem artykułu jest próba oceny, czy transformacja społeczno-polityczna nazywana zbiorczo Arabską Wiosną okazała się korzystna dla analizowanych państw (Algieria, Egipt, Jordania, Liban, Maroko, Tunezja). Na podstawie danych odnoszących się do sfery politycznej i ekonomicznej dokonano analizy oraz porównania osiągniętych wyników między państwami. W artykule wskazano podłoże oraz typy postulatów zgłaszanych przez protestujących mieszkańców Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w czasie rewolucji, a następnie przedstawiono szereg wymiernych wskaźników badających ich stan po pięciu latach po Arabskiej Wiośnie. Zestawiając dostępne mierniki oceniono, iż działania rewolucyjne przyniosły znacznie mniej pozytywnych zmian polityczno-ekonomicznych niż oczekiwano. Ujemny wynik z perspektywy gospodarczej praktycznie we wszystkich badanych państwach, a także negatywne zmiany na płaszczyźnie politycznej mogą sugerować, iż nie udało się wykorzystać niewątpliwie ogromnego potencjału do poprawy warunków społeczno-ekonomicznych mieszkańców państw protestujących w ramach Arabskiej Wiosny.
14
88%
PL
W artykule omówiono założenia redakcyjne i opracowanie arkusza mapowego pt. Gospodarka polska w okresie przemian 1990-1996, wykonanego w konwencji "Atlasu Rzeczypospolitej Polskiej".
EN
The paper presents the process of elaboration of a map "Polish economy during the period of transformation 1990-1996", presenting the most important economic changes, stimulated by the Polish political system reforms of the late 1980s and 1990s. The map sheet contains a main map at a scale of 1:1 500 000 and two supplementary maps 1: 6 000 000. The main map entitled "Selected elements of economic changes" presents: 1. Foreign investments of over USD 1 bilion, showing the investor's country of origin; 2. Traffic of people and trucks on all border crossings, including their type and opening dates; 3. Unemployment rate for the district unemployment offices' areas of activity. 4. Number of state enterprises undergoing the privatization process; 5. Changes to the share of private firms in the total number of employees, 1990-1996. 6. Size of grounds taken over by the Treasury Agricultural Property Agency and directions of their distribution. 7. Share of the grounds sold and leased from the above mentioned Agency in the total privately owned farms. All maps are based on the data for December 31, 1996. The cartographic presentation of these issues depended to the great extent on the character and number of details of the available data. The ownership transformations, considered a crucial topic, had to be presented on supplementary maps at a scale of 1:6 000 000, due to the generality of statistical data which made it impossible to present these issues on the 1:1 500 000 scale map (the only available data pertained to 49 voivodeships). The map "Polish economy during the period of transformation" was prepared digitally. The Corel-Draw! software was used as a main program; both the base map and majority of thematic content elements have been drawn with the use of it. Also, Arc/Info and ArcView have been used. The map's graphic form follows the convention of the "Atlas of the Republic of Poland" published between 1993 and 1998. The described map was prepared at the Chair of Cartography, Warsaw University as a M. Sc. thesis.
PL
W pracy podjęto próbę określenia kierunku przekształceń gospodarstw rolnych Polski północno-zachodniej na przykładzie powiatu szczecineckiego. W wyniku zmian ustrojowych na terenie powiatu w gestii Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa znalazło się 39 633,57 ha użytków rolnych do rozdysponowania. Analizie poddano wyniki Spisu Rolnego z lat 1996 i 2002 ze szczególnym uwzględnieniem danych pochodzących bezpośrednio ze Starostwa Powiatowego. Stwierdzono zmiany powierzchni gospodarstw rolnych oraz poziomu wykształcenia ludności związanej z rolnictwem. Wzrost powierzchni gospodarstw dokonał się tytułem dzierżawy lub zakupu gruntów po byłych PGR. Kierunkami przekształceń w gospodarstwach rolnych na terenie powiatu szczecineckiego były: szkółkarstwo, rolnictwo ekologiczne oraz działalność agroturystyczna.
EN
Description of transformation directions in agricultural farms of North-Eastern Poland, as exemplified by Szczecinek county, was attempted in this paper. Due to changes in political system, Agency of Agricultural Property of the State Treasury was in possession of 39 633.57 ha of arable land in the county for redistribution. The results of the Agricultural Census from 1996 and 2002 were analyzed, with a special consideration of data coming directly from the county’s government. Major changes in the area of agricultural farms and education level of farmers and agricultural workers were detected. The increase in farm area was achieved by tenure or purchase of land owned previously by the State Agricultural Holdings (PGR). The directions of transformation in agricultural farms in the territory of Szczecinek county were: plant nurseries, organic agriculture and agri-touristic activities.
EN
Agricultural advisory system in Poland has actively participated for the last few years in the process of modernization of family farms and multifunctional development of rural areas. To increase the efficiency of advisory activities effect on rural areas development requires: 1. Improvement of advisory activities efficiency through increasing the skills of managing an advisory organization; 2. Working out and carrying into effect new technologies which would decrease production costs and improve the quality of products; 3. Increase of farmers’ skills in the range of organization and farm management, which includes: creating the inner information system in a farm, which would enable one to observe production processes, their estimation and to provide with national data to take decisions; 4. Support the organization of new economic initiatives in the country with farmers’ participation, especially in the range of supply and outlet (coops, companies and so on); 5. Creating the system of computer data for the needs of macroregion in the range of: a) functioning of the supply and outlet market (marketing, agrobusiness); b) the data bank on agriculture and food economy for the purpose of managing on a commune, province and region scale; c) the signal information on chances and dangers in agriculture and the country; d) modern production and organizational solutions to be used in the conditions of market economy; 6. Adjustment of forms and methods of advisory, dissemination and information activities to material and intellectual resources of advisory organizations and to farmers’ families and country people needs.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.