Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 422

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompatybilność elektromagnetyczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
PL
W artykule przedstawione zostały główne źródła pól elektromagnetycznych oraz skala zagrożeń i ochrona przed tymi polami. W drugiej części artykułu przedstawiono natomiast metody pozwalające na graficzną interpretację pól elektromagnetycznych występujących w otoczeniu linii napowietrznych. Naturalne natężenie pola elektrycznego przy powierzchni Ziemi w warunkach dobrej pogody ma wartość od 100 do 150 V/m. Z kolei w warunkach burzy może dochodzić do około 20 kV/m. Wartości naturalnego pola magnetycznego zależne są od szerokości geograficznej i mogą zawierać się w przedziale od 20 do 60 A/m. Do źródeł pól elektromagnetycznych (PEM) zaliczyć można wszystkie urządzenia i instalacje elektryczne, które użytkowane są w energetyce, w przemyśle, w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, jak również w transporcie.
EN
Paper presents examples of sources of electromagnetic fields and possible dangers involved. Last chapters of paper presents methods leading to graphical interpretation of fields around high-voltage lines. Natural intension of electric field over Earth assumes value of 100-150 [V/m] but by thunderstorm reaches 20 [kV/m]. Earth's magnetic field is optimal for existence of life and its growth. The magnetism of earth reaches 47 [µT]. Live organisms induces a slight magnetic field, that is contrary the magnetic field of the earth. There are many sources of electromagnetic fields, electric installations used in buildings, industry, transport, and wide range of house devices.
PL
W artykule sprzed 4 lat pt.: Kompatybilność elektromagnetyczna wyzwaniem w stosunku do urządzeń i obiektów elektroenergetycznych oraz elektronicznych autorstwa M. Rzaniaka (AEE 3/00) pisaliśmy o istocie kompatybilności elektromagnetycznej i skutkach jej oddziaływania na urządzenia elektryczne. Po latach wracamy do tego wciąż aktualnego tematu bogatsi o wzrastające z upływem czasu doswiadczenia. Tak, więc w niniejszym opracowaniu opisano badania odporności urządzeń zabezpieczeniowych na zaburzenia elektromagnetyczne, jak i badania zaburzeń emitowanych przez te urządzenia, odwołując się do obowiazujących aktualnie norm w tej dziedzinie.
3
Content available Contactless position measurement for EMC apparatus
100%
EN
The measurement of radio disturbance power in the frequency range between 30 MHz and 1 GHz is usually conducted using an absorbing clamp. The absorbing clamp assembly that incorporates also a current transformer is moved along the track of the power supply cable and is used to measure electromagnetic interference radiated from the equipment under test (EUT) through its connecting mains cable, to pick up the location of the maximum disturbance and to check the compliance with relevant EMC standards. Manual operation of the clamp is time consuming and tedious, it requires a hand-driven advance of the clamp, sealing the screened room, conduction a next test and doing this many times. This paper reports on the development of the remote sensing of an absorber clamp system that has the potential of reducing the EMC test time and increasing its accuracy. An overview of the implementation method and background reasoning is given on the developed system. The EMC emission tests confirm that the position measurement system complies with the EMC norms.
PL
Kompatybilność elektromagnetyczna jest to zdolność urządzeń, instalacji lub systemów do poprawnej pracy w określonym środowisku elektromagnetycznym bez wprowadzania dodatkowych zaburzeń elektromagnetycznych do tego środowiska lub do innych urządzeń, których poprawna praca mogłaby być z tego powodu zakłócona. Przez środowisko elektromagnetyczne rozumie się miejsce użytkowania urządzenia określone poziomem i charakterem zaburzeń (dawniej nazywanych zakłóceniami) pochodzących od ich źródeł.
PL
Rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej otworzyło nowe rynki zbytu także na polskie produkty. Tania siła robocza w nowych państwach unijnych daje atrakcyjne możliwości inwestowania w istniejące już firmy i sprzyja powstawaniu nowych. Nowe rynki zbytu stawiają określone wymagania towarom. Spełnienie norm europejskich jest obecnie sprawą niezmiernie ważną, decydującą o rozwoju firmy i jej kondycji w przyszłości. Stąd bardzo potrzebna jest wiedza w zakresie spełnienia tych norm.
8
Content available remote Zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej w napędach falownikowych
100%
PL
Artykuł poświęcony jest napędom falownikowym z modulacją szerokości impulsu (PWM Puls Width Modulation) oraz pojemnościowym zasobnikiem energii (tzw falownik typu U).
10
Content available remote Program komputerowy do analizy kompatybilności elektromagnetycznej systemów
80%
EN
In the paper, computer software "EMC ANALYSIS OF SYSTEM", which analyses working of system at electromagnetic compatibility, has been presented. The software has been written as laboratory exercise to the students' ; EMC laboratory, but it can be used also in industrial practice to identify sources of interference and to indicate the methods of improvement EMC of systems.
PL
W artykule przedstawiono komputerowy program doradczy „Analiza EMC systemu" analizujący działanie systemu pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Program został napisany z przeznaczeniem do laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej jako ćwiczenie laboratoryjne i będzie wykorzystany w celach dydaktycznych, ale również może służyć w praktyce przemysłowej do identyfikacji źródeł zakłóceń i wskazania sposobów poprawy EMC systemu poprzez dobór odpowiednich filtrów i ekranów.
11
Content available remote Ocena poziomu zakłóceń środowiskowych
80%
PL
W artykule przedstawiono opis systemu do automatycznego pomiaru współczynnika szumów otoczenia Fa(f). W zaproponowanym systemie pomiarowym zwrócono szczególną uwagę na zakłócenia generowane przez urządzenia pomiarowe i sterujące procesem pomiarowym, które nie powinny wpływać na wartość mierzonego poziomu zakłóceń środowiskowych (współczynnika szumów otoczenia). W artykule przedstawiono algorytm oprogramowania sterującego procesem pomiarowym oraz opisano interfejs graficzny użytkownika.
EN
The article describes a system for automatic measurement of ambient noise factor Fa(f). In proposed measurement system the particular attention is paid if the noise generated by measuring and controlling system doesn’t affect the value of the measured levels of environment noise (ambient noise factor). This paper presents an algorithm for the measurement process control software and describes the graphical user interface.
PL
W opracowaniu zaprezentowano problematykę pomiaru emisji zaburzeń przewodzonych dla urządzeń instalowanych w statkach powietrznych. Pomiar emisji zaburzeń, zgodnie z wymaganiami standardu RTCA DO–160, wymaga w tym zakresie wykorzystana aplikacji programowej, która pozwala na automatyzację procesu pomiarowego. W Laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Politechniki Rzeszowskiej wykorzystywany jest do tego celu pakiet oprogramowania R&S®EMC32 firmy Rohde & Schwarz. W opracowaniu zaprezentowano metodykę konfiguracji procedur i skryptów pomiarowych w pakiecie R&S®EMC32 zgodnie z zaleceniami przedmiotowego standardu. Na przykładzie napędu do bezzałogowego aparatu latającego zaprezentowano wyniki pomiarów emisji zaburzeń przewodzonych w napędzie z silnikiem BLDC.
EN
The paper presents problem of measuring the emission of conducted disturbances for devices installed in the aircraft. The measurement of disturbance emission according to the requirements of RTCA DO–160 needs in this area used software application that allows for automating the measurement process. The R&S®EMC32 Measurement Software from Rohde & Schwarz is used for this purpose in EMC laboratory at Rzeszów University of Technology. The methodology of configuration procedures and scripts in R&S®EMC32 Measurement Software accordance with the recommendations of the standard have been discussed. The results of measurements with elaborated scripts for the drive to an unmanned flying apparatus with the BLDC motor have been also included.
EN
Article is devoted to method of electromagnetic compatibility (EMC) projecting at 110-500 kV substations, that was developed at directorate "Energosetproject" of Urals Power Engineering Company. Article depicts main results of 4 years EMC projecting experience including pioneering works and special engineering calculation principles.
PL
Artykuł jest poświęcony metodyce projektowania kompatybilności elektromagnetycznej na podstacjach 110-500 kV, która była opracowana dla zarządu "Energosetprojekt" "Inżynierny centrum energetyki Uralu" SA. W artykule są opisane główne wyniki 4 lat projektowania kompatybilności elektromagnetycznej włącznie z metodyką badania gruntu i wykonania specjalnych inżynierskich kalkulacji.
PL
Omówiono problemy wynikłe w pracy urządzeń podczas oceny ich funkcjonowania w trakcie badań kompatybilności elektromagnetycznej, m.in. na przykładzie wyrobów przeznaczonych do pracy w podziemiach kopalń. Badania zostały wykonane w Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej (EMC) w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w Katowicach. Prezentowane wyniki badań/pomiarów są efektem testów przeprowadzonych w warunkach laboratoryjnych i nie dotyczą wyników badań/pomiarów urządzeń wykonywanych poza siedzibą laboratorium - w miejscu instalacji urządzeń, tzw. pomiarów IN SITU. Problemy przedstawiono na przykładach badań odporności na serie szybkich elektrycznych stanów przejściowych [9] (Electrical Fast Transient EFT/BURST), zapady napięcia, krótkie przerwy i zmiany napięcia [10] oraz na pomiarach elektromagnetycznych zaburzeń promieniowanych [8]. Ze względu na poufność informacji (polityka jakości akredytowanego laboratorium badawczego), szczegóły dotyczące badanych urządzeń zostały utajnione.
EN
The article features the problems concerning the operations of mining devices that were detected at their evaluation during electromagnetic compatibility tests. These tests were applied to devices designed to work in the underground of mines. The tests were carried out in the Electromagnetic Compatibility Laboratory of the Institute of Innovative Technologies EMAG in Katowice. The presented test/measurement results refer to the tests carried out in laboratory conditions and do not refer to tests/measurements conducted outside the laboratory - in the place where the devices are installed, the so-called IN STTU measurements. The problems were presented based on resistance tests to Electrical Fast Transient EFT/BURST [9], voltage dips, short breaks and changes in voltage [10], as well as the measurements of electromagnetic radiation disturbances [8]. Due to information confidentiality (quality polity of the accredited testing laboratory), the details concerning the examined devices are confidential.
PL
W artykule opisano badanie urządzeń pod względem kompatybilności elektromagnetycznej. Podzielono się doświadczeniami w zakresie odporności urządzeń.
EN
In the article a research devices in respect electromagnetic compatibility are presented. The experience in the field of immunity devices.
PL
W artykule przedstawiono niektóre metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej. Podano ogólne informacje o niepewności pomiarów oraz o metodach pomiarów i badań stosowanych w tej dziedzinie. Zaprezentowano przykłady wyznaczania niepewności w pomiarach emisji elektromagnetycznej oraz opisano metody stosowane przy określaniu niepewności pomiarów prądu generatora wyładowań elektrostatycznych. W podsumowaniu krótko oceniono dotychczas stosowane metody szacowania niepewności pomiarów w badaniach kompatybilności elektromagnetycznej.
EN
In the article some uncertainty methods in electromagnetic compatibility tests were presented. The general information about measurement uncertainty and measurement and testing methods used in this field were given. The examples of estimating measurement uncertainty in electromagnetic emission and during current measurement of electrostatic discharge generator were described. In conclusion the short evaluation of uncertainty measurement methods in electromagnetic compatibility tests were given.
PL
Referat dotyczy problemów EMC urządzeń cywilnych. Przedstawiono w nim metodologię pomiarów oraz opis stanowiska do pomiaru odporności tych urządzeń na oddziaływanie pola elektrycznego o częstotliwości radiowej zgodnie z normami [1], [2]. Celem badań jest uzyskanie danych pomiarowych niezbędnych do oceny zgodności badanych urządzeń informatycznych lub zestawów tych urządzeń z wymaganiami zawartymi w normach.
EN
This paper concerns the problems of electromagnetic compatibility of telecommunications equipment. There was presented the measurement methodology and the description of the laboratory stand for performing the RF immunity test of commercial equipment in accordance with the PN EN 61000-4-3:2006 and PN EN 55024:200 standard. The laboratory stand mentioned above is used to check if tested equipment comply with the requirements included in above standards.
PL
W artykule, we wprowadzeniu w tematykę kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), omówiono zaburzenia występujące w instalacji elektrycznej pojazdu samochodowego. Podano genezę normalizacji w dziedzinie EMC z uwzględnieniem pojazdów samochodowych produkowanych w różnych okresach. Przedstawiono i omówiono najważniejsze dokumenty normalizacyjne dotyczące badań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej pojazdów i urządzeń samochodowych.
EN
In the paper introducing the electromagnetic compatibility (EMC) subject, disturbances occurring in vehicle electrical installation are discussed. The genesis of the standardization in EMC area is presented, including automotive vehicles produced in different periods. The most important standards documents concerning the research in electromagnetic compatibility of vehicles and vehicle devices are presented and discussed.
PL
W artykule zwrócono uwagę na potrzebę wprowadzenia zmiany wymagań z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej, wynikającej ze specyfiki środowiska podziemnych wyrobisk górniczych. Przedstawiono najważniejsze zjawiska elektromagnetyczne występujące w kopalniach, które mogą nie być w wystarczającym stopniu odzwierciedlone w wymaganiach wynikających z obecnego stanu normalizacji. Zaznaczono, że poruszone zagadnienia są jedynie zarysem problemu, mającym na celu zwrócenie uwagi na skalę zjawisk elektromagnetycznych (EM), występujących w podziemnych wyrobiskach kopalni.
EN
The article points at the need to change the EMC requirements due to the specifics of underground mining excavations. The most important electromagnetic phenomena in mines were presented. These phenomena may not be reflected properly in the requirements of valid standards. It was stressed that the issues mentioned in the article are only an outline of the problem. The objective is to draw attention to the scale of electromagnetic phenomena occurring in underground mining excavations.
PL
W artykule przedstawiono wymagania i metody badań kompatybilności elektromagnetycznej systemów alarmowych. Dokonano przeglądu norm związanych z badaniami tych wyrobów. W szczególności podano wymagania i sposoby wykonywania badań dla centrali alarmowych, które są typowym wyrobem z tej rodziny. Zaprezentowano też możliwości badawcze w tej dziedzinie Przemysłowego Instytut Elektroniki
EN
The requirements and electromagnetic compatibility (EMC) testing methods of alarm system components are presented in the paper. Review of standards related to testing of these devices is also given. The special attention is paid to the EMC requirements and testing methods of control equipment, which is main component alarm systems. Investigative ability of Industrial Institute of Electronics in this field is also presented.
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.