Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 278

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Marriage
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
1
Content available remote Recepcja kultury obcej przez Polki tworzące małżeństwa binacjonalne
100%
EN
Today, in the era of post-modernity, the ethnically, racially, religiously, culturally or nationally mixed marriages are more and more frequent phenomenon, contributing to the emergence of new types of cultural identity. Nationally mixed marriages (binational) define a new cultural quality when they do not concern only individuals, but when they become a phenomenon which is statistically frequent, and even dominant in a broader social context. Mixed marriages represented 1.78% (3,367) of the total number of marriages contracted in Poland. The statistics shows that binational marriages in today's Europe have a tendency to increase. This article shows how people creating such compounds perceive the culture of their partners which is different from their own culture(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie różnic dotyczących regulacji praw osób LGBT w państwach należących do Unii Europejskiej. Dokonano porównania ewolucji przepisów prawnych w poszczególnych państwach członkowskich. W rozważaniach ujęte zostały także daty przystąpienia danego państwa do Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej oraz regulacji podjętych wobec społeczności LGBT. Kwestie te należy uznać za istotne, biorąc pod uwagę kryteria kopenhaskie, które dane państwo musiało spełnić, przystępując do UE. W badaniu zadano pytanie, czy i w jakim tempie regulacje dotyczące związków partnerskich korespondowały w poszczególnych państwach z wprowadzeniem pozostałych postulatów dotyczących społeczności LGBT. Zwrócono uwagę m.in. na wątek związany z datami przystąpienia państw członkowskich do Unii Europejskiej. W kontekście dyskursu społeczno-politycznego w Polsce, dotyczącego konsekwencji takich regulacji, przeanalizowano regulacje w państwach, które razem z Polską wstąpiły do UE w 2004 roku. Główną hipotezą jest, że przyjęcie regulacji dotyczących małżeństw jednopłciowych w UE nie jest koniecznym następstwem wcześniejszego zalegalizowania jednopłciowych związków partnerskich. Wprowadzeniem do analizy jest przedstawienie kryteriów kopenhaskich, czyli wytycznych otwierających drogę do wstąpienia w struktury Unii Europejskiej, a także międzynarodowych postulatów społeczności LGBT. Biorąc pod uwagę dynamikę wprowadzanych regulacji w Europie i na świecie oraz jednocześnie, traktowanie ich w Polsce nadal w kategoriach kontrowersyjnych, wybrano te najczęściej dyskutowane wątki. Należą do nich jednopłciowe związki partnerskie i małżeństwa oraz adopcja dzieci przez pary homoseksualne.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to analyse the differences in the regulation of LGBT rights in the Member States of the European Union. The evolution of legal provisions in individual Member States is compared. The considerations also include the date of accession to the European Community / European Union and the regulations adopted by states for the LGBT community. These issues should be considered as important, taking into account the Copenhagen criteria that a given country has to meet when joining the EU. The question was asked in this research is whether and at what pace the regulations on same-sex partnerships corresponded in individual countries with the introduction of other postulates concerning the LGBT community. Attention was paid to the issue related to the date of accession of the Member States to the European Union. In the context of the sensitive social and political discourse in Poland regarding the consequences of such regulations, the regulations in the countries that joined the EU in 2004 with Poland were analysed. The main hypothesis is that the adoption of same-sex marriage regulations in the EU is not a necessary consequence of previously legalising same-sex partnerships. The introduction to the analysis is the presentation of the Copenhagen criteria, i.e., the guidelines that open the way to joining the structures of the European Union, as well as the international postulates of the LGBT community. Considering the dynamics of introduced regulations in Europe and in the world, and at the same time, treating them in Poland in controversial categories, the most discussed topics were selected. These topics include same-sex partnerships and marriage, and the adoption of children by same-sex couples.(original abstract)
XX
Pomimo zmian jakie dokonywały się w XIX-wiecznych społeczeństwach, przedstawicieli elit nadal cechował konserwatywny światopogląd. Objawiał się on m.in. w niechęci do utrzymywania kontaktów z osobami spoza "towarzystwa". Wskutek tego partnerów do zawarcia związku małżeńskiego poszukiwano w obrębie własnej warstwy. Ograniczone możliwości poznania kandydata/kandydatki do mariażu jedynie na terenie Królestwa Polskiego, a także rozproszenie majątków rodowych po ziemiach podzielonej Rzeczypospolitej, doprowadzały do zawierania związków ponadkordonowych, czego przykładem są małżeństwa, pochodzących z ziem zabranych, sióstr Niezabitowskich z Królewiakami: Rodrygiem hr. Potockim i Augustem hr. Ostrowskim.(abstrakt oryginalny)
EN
Despite the changes which took place in nineteenthcentury societies, the elite still had a conservative worldview. The elite did not want to maintain relations with people outside the establishment. Consequently, partners for marriage were sought within the social stratum. Limited possibilities of getting to know a candidate for marriage in the Kingdom of Poland led to get married with people from outside the Kingdom of Poland. Examples of such relationships arethe marriages of the Niezabitowski sisters, who came from "lost lands", with the inhabitantsof the Kingdom of Poland: Rodryg Potocki and August Ostrowski.(original abstract)
4
Content available remote Wzory doboru małżeńskiego w Polsce i przyczyny ich powstawania
100%
XX
Pierwszym z celów, które przyświecały przedstawionej niżej analizie, była identyfikacja wzorów doboru partnerskiego w Polsce. Kolejny cel badawczy wiąże się ściśle z wpływem małżeństwa na życie społeczne. (...) Analiza doboru ludzi w pary małżeńskie pozwala więc sporo powiedzieć na temat społeczeństwa. Na przykład, homogamia społeczna małżeńska bądź partnerska, czyli dobór na zasadzie podobieństwa cech społecznych partnerów takich jak: pochodzenie, religia, narodowość, wykształcenie czy zawód, często jest przejawem podziałów społecznych. Dodatkowo wybieranie partnera o podobnych cechach oznacza dobór wewnątrz własnej grupy lub kategorii społecznej i prowadzi do utrwalenia struktury warstwowej. (...) Przedstawiona w tym artykule analiza koncentruje się na wzorach doboru partnerskiego pod względem cech społeczno-ekonomicznych, a konkretnie: pochodzenia, wykształcenia i pozycji zawodowej. (fragment tekstu)
EN
The article aims to discuss spouse selection patterns, such as homogamy and hypergamy, that can be observed among Polish couples. It is shown how these patterns have evolved in the last decades, from 1975 to 2008. Attempt has been made to explain, why these marriage patterns emerge and what this can tell us about the society. As status homogamy entails mating within one's own status or social group, it is considered to be an indicator of openness of status groups and of social stratification. The paper touches upon the rigidity of social structure in Poland that was assessed by the analysis of marriage patterns. The study focuses on socioeconomic characteristics of potential partners, i.e. social origin (parental status), education level and occupational status. The results suggest that Poles show some preference of partner's achieved status, which includes education level and occupation, whereas social origin does not seems to be relevant for spouse selection. However, the strength of homogamy seems to have declined over the past thirty years. The results of analysis do not support the existence of educational hypergamy in Poland and fail to give a clear answer in case of occupational status, which is rather uncommon on a global scale. Calculations were based on loglinear models and correspondence analysis. (original abstract)
5
Content available remote Glosa do wyroku Sądu Najwyższego, sygn. akt V CSK 709/15
100%
XX
Niniejsza glosa stanowi komentarz do orzeczeń Sądu Okręgowego i Apelacyjnego wydanych w sprawie o unieważnienie związku małżeńskiego z powództwa M. Z. przeciwko J. Z., w wyniku zawarcia go z pozwaną chorą na schizofrenię paranoidalną, która ukryła ten fakt przed przyszłym mężem. Przytoczono argumenty podające w wątpliwość słuszność rozstrzygnięcia wydanego przez Sąd I Instancji oraz zaprezentowano przesłanki potwierdzające trafność orzeczenia Sądu II Instancji.(abstrakt oryginalny)
EN
This article was a commentary on the judgments of the Regional Court and Court of Appeal, issued in the case of marriage annulment brought by M. Z. against J. Z., where the defendant had suffered from paranoid schizophrenia and hid this fact from her future husband. The publication contained arguments questioning the validity of the decision issued by Court of First Instance. In addition, the article set forth premises approving of the ruling of Court of Second Instance.(original abstract)
6
Content available remote Unieważnienie małżeństwa
100%
XX
Artykuł dotyczy instytucji unieważnienia małżeństwa, która podobnie jak rozwód powoduje zerwanie węzła małżeńskiego, lecz warunkowana jest zupełnie innymi przesłankami. W oparciu o regulację kodeksową, poglądy doktryny oraz bogate orzecznictwo Sądu Najwyższego artykuł omawia istotę i funkcję instytucji unieważnienia małżeństwa, przyczyny uzasadniające unieważnienia małżeństwa, skutki prawne unieważnienia małżeństwa oraz wybrane zagadnienia procesowe odnoszące się charakteryzowanej instytucji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article deals with the institution of marriage annulment which, similarly to a divorce, causes a breach of a marriage noose. However, it is conditioned by different prerequisites. On the basis of code regulations, doctrine views and Supreme Court's jurisdiction the article introduces the issue and function of the institution of marriage annulment, the causes justifying marriage annulment, the legal effects of marriage annulment and some chosen proceedings problems connected with this institution. (original abstract)
EN
The reading of the didactic works dedicated to the feminine public at the end of the Middle Ages teaches us that their authors treat the marriage as a natural vocation of the woman and although they are not indifferent to the religious dimension of the conjugal reality, it is the terrestrial and profane aspect that interests them more. So the works such as the Livre pour l'enseignement de ses filles of Geoffroy de La Tour Landry, Mesnagier de Paris and even Le Livre des Trois Vertus of Christine de Pizan appear in the form of textbooks in which the women can find any sort of rules, even practical advice on how to become a good wife and how to make a successful marriage. Among these books concerning the conjugal savoirfaire, the treaty of Philippe de Mézières Le Livre de la Vertu du sacrament de marriage et reconfort des dames mariés (1385-1389) occupies a very particular place. At first because the material sphere and everyday life of the life of a couple interest him only marginally, then because he turns all his attention to the essence of the marriage. Through his return in the spiritual conceptions of the marriage Philippe de Mézières anticipates his time. By putting in the heart of the marriage the love, by putting the love as the foundation of the marital union, he contributes to the advent of the modern couple which will triumph only after the Council of Thirty.
8
Content available remote Obieg prawny zaświadczenia stwierdzającego złożenie oświadczeń
100%
XX
W procedurze zawierania małżeństwa cywilnego w formie małżeństwa kościelnego, duchowny ma za zadanie zredagowania Zaświadczenia stwierdzającego, że oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński zostały złożone w obecności duchownego i przekazania go właściwemu USC, względem miejsca zawarcia małżeństwa, celem sporządzenia przez kierownika USC aktu małżeństwa. Sporządzenie tego aktu jest ostatnim krokiem w zawarciu małżeństwa cywilnego, w formie wyznaniowej, w prawie polskim. Ścieżka administracyjna, jaką pokonuje wskazany dokument jest skomplikowana i budzi wiele niejasności. Zaświadczenie musi zostać przede wszystkim przekazane duchownemu, przed którym małżeństwo zostanie zawarte. U podstaw zredagowania dokumentu stoi oświadczenie stron o zawarciu małżeństwa cywilnego. Niestety, akty normatywne nie wskazują ani dokładnego momentu w czasie, ani sposobu, w jaki takie oświadczenie należy odebrać. Jak pokazuje praktyka, oświadczenie woli o zawarciu małżeństwa cywilnego jest zwykle odbierane per facta concludentia, co nie jest sposobem właściwym. Dokument musi następnie zostać podpisany przez duchownego wskazanego w Obwieszczeniu MSW. Po zredagowaniu Zaświadczenia, duchowny ma za zadanie w za-witym terminie przekazać je właściwemu miejscowo kierownikowi USC. Ten krok stanowi o ostatniej przesłance konstytutywnej. Jeśli kierownik USC nie otrzyma wskazanego Zaświadczenia, albo otrzyma je po terminie, nie sporządzi aktu małżeństwa. W krytyce tej przesłanki podnosi się, że nie może mieć ona charakteru konstytucyjnego, lecz jedynie deklaratywny. Po wtóre nie można uzależniać skutków czynności prawnych (zawarcia małżeństwa nupturientów) od braku działania osoby trzeciej (niedostarczenia Zaświadczenia w sposób zawiniony bądź niezawiniony przez duchownego). (abstrakt oryginalny)
EN
The administrative lane that covers Certificate constituting the basis of writing out the marriage certificate is complicated. Firstly it has to be delivered to clergyman who assists in contracting marriage. He is obligated to write out and sign the document. Then the Certificate has to be signed also by clergyman pointed in Regulation issued by Ministry of Internal Affairs. The base of writing out the Certificate is declaration of will of both spouses about contracting civil marriage in procedure of contracting church marriage. Unfortunately, legal acts do not indicate neither exact moment in time nor the way in which such declaration should be expressed by spouses. As it shows in the practice mentioned declaration is usually taken per facta concludentia what is not the right way. After writing out Certificate clergyman is obligated to deliver it in time admitting of no delay to appropriate manager of the registry office. If manager of the registry office does not receive mentioned Certificate or receives it after right time will not write out certificate of marriage. It means that marriage will not be contracted in Polish law. (original abstract)
PL
Marriage is an important event in the life of engaged couple as well as the whole community of believers. The preparation for marriage requires that the couple should be introduced into the Catholic ecclesial teaching about the rights and duties which result from contracted marriage. The article presents the issue of preparation for marriage; the stages according to the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio. The study includes the following issues: the preparation stage; the need of preparation to marriage; stages and content of the preparation; people responsible for the preparation; permission to celebrate marriage of baptized individuals who are not sufficiently prepared.
10
Content available remote Konwalidacja małżeństwa kanonicznego
100%
XX
Konwalidacja małżeństwa w prawie kanonicznym jest instytucją, procesem, w którym nieważnie zawarte małżeństwo zostaje uważnione w świetle prawa. W niniejszym artykule została podjęta problematyka konwalidacji, zwłaszcza w perspektywie samego nazewnictwa używanego przez autorów polskojęzycznych. Kanwą rozważań stało się rozróżnienie dwóch form konwalidacji, tj. konwalidacji zwykłej i uzdrowienia w zawiązku. W nomenklaturze przyjętej na gruncie polskiej kanonistyki używa się w zasadzie jednego określenia - uważnienie na określenie tych dwóch form, oczywiście przy jednoczesnym ich rozróżnieniu. Konwalidacja ma zasadnicze znaczenie w prawie kanonicznym, ponieważ nadaje skuteczność prawną małżeństwu, które przecież faktycznie istnieje.(abstrakt oryginalny)
EN
The convalidation of marriage in canon law is a process where the invalidly contracted marriage becomes validly contracted in the light of law. The author of this article analyses the notion of the convalidation of the marriage, basing on Polish canon law literature and on opinions of different authors. In canon law there are considerable differences between two kinds of the convalidation: convalidatio simplex and sanatio in radice. In Polish literature there exists only one word denoting these two kinds. This institution is of vital importance in canon law, as it has a legal effect on the marriage, which de facto exists in reality.(original abstract)
EN
The paper deals with the problem of realization of the principle of equality of denominational groups as far as the possibility of applying the denominational form of contracting the civil marriage. The author presents the essence of the principle of equality of denominational groups, as well as the existing solutions which consist in its restricting through authorizing only some denominational groups to apply the indicated form of contracting a marriage, that is those which possess the legal status regulated through individual acts. In order to eliminate this discriminating practice, the author proposes, in her paper, changes de lege ferenda aimed at authorizing also other legally active denominational communities to proceed using the denominational form while contracting civil marriages.
XX
W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw w powiecie elbląskim. Do badania wykorzystano ankietę skierowaną do nowożeńców, bazującą na pracy J. Korniłowicza (2003). Materiał badawczy zebrano przy współpracy z Urzędami Stanu Cywilnego wszystkich gmin w powiecie. Do opracowania wyników badań wykorzystano metodę wskaźnikową, zaproponowaną przez A. Andrzejewskiego (1987). Celem pracy była analiza sytuacji mieszkaniowej młodych małżeństw. Wyniki badań wskazują na dość wysoką samoocenę warunków mieszkaniowych nowożeńców po ślubie. Najczęstszą formą zamieszkania po ślubie były w opinii respondentów własne mieszkanie (w tym obciążone hipoteką), zamieszkiwanie wraz z rodziną jednego z małżonków oraz rozpoczęcie budowy domu.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of research on the housing situation of young married couples in Elbląg district. In the study author modified a questionnaire used in the work of J. Korniłowicz (2003), where the indicator method proposed by Adam Andrzejewski (1987) was used. The aim of this paper was to analyze the housing situation of young couples and their self-assessment. The results show a relatively high self-assessment of housing condition safter the wedding, which do not correlate with polish objective indicators. The most common form of residence after the wedding was, in the opinion of the respondents, to live in their own flat (including mortgaged a property), to live with the parents and to start building a house.(original abstract)
XX
Zmiany natężenia oraz wzorca zawierania małżeństw, jakie dokonują się od początku lat 90. XX wieku, wielu badaczy łączy z dokonującymi się przeobrażeniami ekonomicznymi w kraju, a zwłaszcza ze zmianami na rynku pracy. Celem artykułu jest ukazanie przestrzennego zróżnicowania procesu zawierania małżeństw w powiązaniu z sytuacją na regionalnych rynkach pracy. Prowadzona analiza umożliwi weryfikację następujących hipotez badawczych: zróżnicowanie sytuacji na rynku pracy, a tym samym różne zagrożenie bezrobociem, może przyczyniać się do zmian zachowań matrymonialnych w ujęciu przestrzennym, odmiennie kształtujących się dla kobiet i mężczyzn oraz uwzględniając szczególnie wysokie ryzyko bezrobocia można oczekiwać, że w regionach tych następować będzie wyraźniejsze opóźnienie decyzji o zawarciu związku małżeńskiego oraz zaawansowanie wzorca zawierania małżeństw będzie wyraźniejsze. (fragment tekstu)
EN
Article is about the spatial variation in the process of concluding the marriage in connection with the situation on the labour market. It seems that the increase in risk of unemployment may limit the intensity of the marriage and delayed a decision on its conclusion. (original abstract)
14
Content available remote Rzymski, polski i niemiecki małżeński ustrój majątkowy
100%
XX
Moment zawarcia małżeństwa jest przełomowy, m.in. ze względu na skutki, jakie małżeństwo wywiera w sferze majątkowej małżonków. Co do zasady, powstaje wówczas wspólność majątkowa małżeństwa. Ale małżonkowie mogą też samodzielnie zdecydować, w jaki sposób będzie wyglądać ich sfera majątkowa. (abstrakt oryginalny)
EN
Marriage constitutes a breakthrough, among others due to its effects on the spouses' property. As a rule, the joint property of marriage arises as its consequence. But spouses can also decide for themselves about the future status of their real estate. (original abstract)
XX
Modne dzisiaj słowo "terapia" jest odmieniane przez wszystkie przypadki w odniesieniu do małżeństwa i rodziny. Chodzi oczywiście o psychoterapię, która ma wyleczyć małżeństwo i rodzinę z wszelkich dolegliwości. Sprawa dotyczy również działalności pastoralnej Kościoła, skierowanej do małżeństw i rodzin , którą usiłuje się łączyć z terapią bardzo często w tych przypadkach, gdy nie jest to potrzebne i uzasadnione. Tymczasem bliższe przyjrzenie się faktycznemu stanowi rzeczy pozwala dojrzeć pewne nieprawidłowości w samym stawianiu problemu. (fragment tekstu)
16
Content available remote Between Ritual and Performance : Humanist Marriage Ceremonies in Poland
100%
EN
Poland is currently experiencing a growth in the number of humanist marriages: strongly individualized, mostly secular unions. So far, the described phenomenon has been analysed mainly through the prism of many different dimensions like secularity, class stratification or the resistance of minorities against the hegemony of the Roman Catholic Church. It seems that the nature of humanist ceremonies has been taken for granted, and that researchers, in their analyses, merely considered these to be rites of passage. In this paper, I ask questions not only about the content of the ceremonies, but also about their forms. I consider these two elements as integral. I put forward the claim that humanist marriages are a hybrid phenomenon, and thus the category of 'social performance' added to the category of 'ritual' opens up new analytical tracks and enables, to a greater extent, a more precise identification of the innovative character of these ceremonies. (original abstract)
EN
In the Bamali community of Cameroon, just as in other parts of Africa, polygamy was an important aspect of indigenous culture which was widely acceptable and practiced by many. Monogamy was regarded as a form of weakness given the fact that the might and pride of a man was measured in accordance with the number wives and children he had. This paper seeks to examine the perception of polygamy and its defies in the Bamali community. It highlights the basis of polygamy among the Bamali people, and also explores the impact of polygamous marriages on the family. The paper sustains the argument that, despite the fact that polygamy was widely accepted and practiced by many, it had devastating effects on family happiness. In order to achieve this goal, the paper made appeal to some selected primary and secondary sources and the con-clusions were drawn after a qualitative historical analysis. The paper concludes by stating that, polygamy was an inherent cultural practice of the Bamali people which resisted cultural extinction and has moved into a revolutionary dimension to trans-cend the various historical periods. Polygamy, Marriage, Bamali, Relationship, Family W społeczności Bamali w Kamerunie, podobnie jak w innych częściach Afryki, poligamia była ważnym aspektem kultury ojczystej, który był powszechnie akceptowany i praktykowany przez wielu. Monogamia była uważana za formę słabości, biorąc pod uwagę fakt, że siłę i dumę mężczyzny mierzono według liczby żon i dzieci, które miał. Ten artykuł ma na celu zbadanie postrzegania poligamii i jej przeciwności w społeczności Bamali. Podkreśla pod-stawy poligamii wśród ludu Bamali, a także bada wpływ poligamicznych małżeństw na rodzinę. Artykuł podtrzymuje argument, że pomimo faktu, że poligamia była powszechnie akceptowana i praktykowana przez wielu, miała niszczący wpływ na szczęście rodzinne. Aby osiągnąć ten cel, w artykule odwołano się do wybranych źródeł pierwotnych i wtórnych, a wnioski wyciągnięto po jakościowej analizie historycznej. Artykuł kończy się stwierdzeniem, że poligamia była nieodłączną praktyką kulturową ludu Bamali, który oparł się kulturowemu wymarciu i przeszedł w wymiar rewolucyjny, aby pokazać różne okresy historyczne. Poligamia, Małżeństwo, Bamali, Związek, Rodzina
EN
Both the Roman Catholic Church and the canonical Orthodox Churches, or Churches associated with the Union of Utrecht, include marriage in the seven sacraments. Nevertheless, there is no agreement between them regarding the minister of the sacrament, the possibility of a second marriage after divorce or clergy marriage. In recent years, tensions in individual ecclesial communities have also been exacerbated by canonical legalization of same-sex relationships. This issue concerns, in particular, the Churches whose bishops are part of the International Conference of Old Catholic Bishops. In the West European Old Catholic Churches of the Union of Utrecht there is full agreement that homosexual orientation is one of the variants of human nature. Old Catholics Theologians believe that the condemnation of homosexuality which we find in Scripture resulted from the state of knowledge at the time and related cultural connotations. They point out that modern science shows this phenomenon in a completely different perspective, based on the results of scientific research unknown to either the Biblical tradition or the Tradition of the early Church. The consequence of this was the opening of the debate on their nature and on the possibility of blessing same-sex relationships.
EN
Same-sex marriage, which became effective in Germany on October 1, 2017, has met with mixed reactions within German Catholic Church. Does the new law violate the concept of marriage as is established in the constitution and in cultural tradition? The procreative aspect of marriage, which is emphasized by the German bishops, is undoubtedly socially beneficial. The magisterial critique of same-sex marriage tends to depict this institution as a social threat. If, however, the plausibility of this position decreases since same-sex marriages neither impair existing liberties of heterosexual spouses nor prove to be socially adverse, the general rejection of the legal opening of same-sex marriage will by no means be demanded from a moral theological perspective.
20
Content available remote Personalistic and Utilitarian View of Marriage According to Early Wojtyła
88%
EN
The main goal of this paper is to present the philosophical (i.e. attained by the light of natural reason) explanation of the marital relationship according to the Polish philosopher Karol Wojtyła. In our research, our attention was focused mainly on his book Love and Responsibility; the early philosophical work of a young, 37 year old Professor of Philosophy at the Catholic University in Lublin, Poland. In his writings, Karol Wojtyła—the future Pope John Paul II—presents marriage as a monogamous, indissoluble relationship between a man and a woman, which grows out of mutual love for the purpose of procreation. Such a relationship is ruled by the „personalistic norm" which says that a person can never, under any circumstances, be a mere object of enjoyment for another person, but can only be the object (co-object) of love. Love is a self-giving for the good of one's counterpart, so Marriage as a personalistic unity persists as long as these persons are alive. Because love is fecund from its very essence, so it is fruitful from its nature. Thus, procreation belongs to the principle ends of marriage. Such an attitude—as K. Wojtyła proves—is opposed to the utilitarian point of view of man and Marriage. According to the utilitarian conception, a person can be used as a means for achieving the highest good, i.e., pleasure.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.