Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 68

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Business economics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
XX
Artykuł zawiera kalendarium z życia Tadeusza Waśniewskiego i charakterystykę jego dorobku naukowo-badawczego oraz działalności dydaktycznej, organizacyjnej i społecznej.
EN
Article contains scientific profile of Tadeusz Waśniewski and his didactic, organizational and social activities. (A.P.)
XX
Artykuł zawiera bibliografię prac prof. T. Waśniewskiego dotyczących ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw. Bibliografia ułożona jest w porządku chronologicznym i obejmuje lata 1948-1990.
EN
Article contains bibliography of professor T. Waśniewski's publications relating economics of the enterprise. The bibliography is arranged in chronological order and embraces period 1948 to 1990. (A.P.)
XX
Pojęcie zrównoważonego rozwoju przebyto daleką drogę w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat - od raportu Klubu Rzymskiego pt. "Granice Wzrostu" opublikowanego w 1972 roku do powszechnego występowania we współczesnym świecie biznesu. Żadne przedsiębiorstwo nie może sobie obecnie pozwolić na zignorowanie zmieniających się zachowań społecznych, rosnącej presji na efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi oraz wzrastających oczekiwań związanych z wprowadzaniem długookresowej, stabilnej polityki finansowej. Wdrożenie koncepcji trwałego rozwoju na szczeblu mikroekonomicznym wymaga zdefiniowania, w sposób przejrzysty i mierzalny, pojęcia zrównoważonego przedsiębiorstwa (ZP). Niniejsze opracowanie określa ZP jako podmiot stosujący właściwą kombinację zarządzania finansowymi, społecznymi i środowiskowymi aspektami swojej działalności w tym samym czasie. (abstrakt oryginalny)
EN
Word sustainability has undergone a long way in the past years - from the Club of Rome's Report "The Limit's of Growth" presented in 1972 to widespread existence in contemporary business world and public agenda around the globe. No company or industry can afford to ignore changing external social conditions, natural resource management pressures, and rising expectations for long-term, stable financial policy implementation. Addressing sustainability issues at the micro level requires well defined and measurable concept of corporate sustainability (CS). This paper provides new way of corporate sustainability assessment as a combination of proper management of financial, social and environmental areas of firm's activities at the same time. (original abstract)
XX
Funkcjonowanie przedsiębiorstw we współczesnym otoczeniu, charakteryzującym się wysokim stopniem konkurencyjności, wymaga podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Nie wszystkie jednostki wyposażone są w nowoczesne systemy informatyczne wspomagające zarządzanie. Większość jednak prowadzi komputerową ewidencję zdarzeƒ gospodarczych, co stanowi podstawowy zbiór informacji o stanie i sytuacji finansowej podmiotu. Umiejętne wykorzystanie tak gromadzonych danych, już przy użyciu prostych aplikacji informatycznych, np. arkusza kalkulacyjnego, umożliwia przeprowadzanie analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Bieżąca, systematyczna i kompleksowa ocena wszystkich zasobów jednostki posiada znamiona kontroli, a przede wszystkim służy tworzeniu podstaw decyzyjnych. Przeprowadzana na każdym etapie realizowanych działań analiza zapobiega dodatkowo niepożądanym zmianom w przebiegu procesów gospodarczych w przyszłości. Ponadto analiza ekonomiczna, wykorzystując w swojej metodologii elementy wielu nauk ekonomicznych, zapewnia miarodajną ocenę sytuacji przedsiębiorstwa, ułatwia planowanie i podejmowanie racjonalnych działań. Analizując zadania, jakie przypisuje się analizie ekonomicznej, trudno nie utożsamiać jej z kontrolą wewnętrzną w przedsiębiorstwie, która niejednokrotnie sprowadza się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych. W przypadku braku w jednostce sformalizowanych komórek organizacyjnych, funkcje kontrolne może pełnić systematycznie prowadzana analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej. (abstrakt autora)
XX
Racjonalny ekonomista to jedna z osób interpretujących zjawiska gospodarcze, w swej świadomości ustala on reguły preferencyjne. W związku z możliwością współwystępowania wielu interpretacji tego samego zjawiska gospodarczego, zasadniczym problemem jest rozstrzygnięcie kolizji reguł, a więc odpowiedź na pytanie, jakie reguły interpretacyjne brać pod uwagę? (fragment tekstu)
XX
Wykorzystując BS przedsiębiorstwo ma możliwość sterowania działaniami w zakresie procesów wewnętrznych czy polityki rynkowej, w taki sposób, aby w końcowym etapie zrealizować wyniki finansowe. Podejmowanie decyzji na podstawie miar występujących w Balanced Scorecard, a w szczególności w perspektywie finansowej jest przez jednych przedsiębiorców krytykowane, natomiast przez innych uznawane za podstawowe miary sukcesu. Głosy krytyczne mogą wynikać z faktu, że obecne wyniki finansowe tych przedsiębiorstw są zadowalające, a to z pewnością jest efektem właściwie wdrożonej strategii w przeszłości. Być może nie wszyscy są tego świadomi. (abstrakt autora)
XX
Podsumowując rozważania zawarte w niniejszym artykule, można stwierdzić, iż zastosowanie wybranych narzędzi analiz ekonomiczno-finansowych w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw wymaga jeszcze wielu udoskonaleń związanych przede wszystkim z uświadomieniem przez zarządzających czy właścicieli przedsiębiorstw korzyści i zalet, jakie niesie wykorzystanie tych narzędzi. Potrzebna jest również wiedza i określone kwalifikacje, by zastosować omawiane grupy wskaźników dla oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a poziom tej wiedzy w praktyce, jak wykazały badania, nie jest zadowalający. (abstrakt autora)
XX
Przedstawiono problematykę agencji w firmach rodzinnych. Opisano specyfikę przedsiębiorstw rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sukcesji. Przeanalizowano teorię stewarda w odniesieniu do firm rodzinnych. Zostały zarysowane główne perspektywy badawcze problemów agencji w firmach rodzinnych.
EN
Agency theory would predict a low level of agency costs within family firms because of the fusion of ownership and control. However, many studies challenges this oversimplification and new questions rise whether agency costs are really mitigated. Family members are expected to be altruistic toward each other, which can either increase or decrease performance. Stewardship theory is an alternative perspective to explore family involvement in a business. Another set of questions concerns the agency costs of debt in family-controlled businesses. This is because of the look at the conflict of interests between shareholders and bondholders. The last but not least, a problem of expropriation of minority stockholders rises. It appears especially when a family controls a group of companies. The exploratory results suggest that agency problems in family firms are more complicated than expected as new research perspectives are introduced.(original abstract)
EN
The paper initiated a scientific discussion on the importance of innovations in the development and implementation process of modern business models in order to deliver real benefits by this virtue. The structure of work consists of four following parts, which is subjected to research intentions. The first is the introducing part, which is targeted at formulating a research problem and justifying undertaking the subject research. The second is the cognitive part, which includes a synthesis of theoretical contents on subjects of research, based on critical literature studies. The third part has an empirical dimension, which verifies developed theoretical assumptions based on own research findings. The fourth is the summary part, which recapitulates research studies, i.e. presents main research conclusions. Although the empirical research concerns the exemplification of undertakings in the tourism sector, due to a considerable heterogeneity of research sample (diversity of accommodation establishments, eating places, entities providing associated services, such as recreation, cultural, information, marketing and organisational services as well as transport undertakings and trading companies) obtained results can be generalised in relation to Polish service companies. Such an approach to research is justified not only by the diversity of entities surveyed having regard to the nature of business in subjective terms but also by their objective inhomogeneity, i.e. due to sector and ownership form, organisational formand size of company.(author's abstract)
10
60%
XX
Historia Przedsiębiorstwa Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych PEMUG SA sięga 1945. r. Do 1991 r. funkcjonowało ono jako przedsiębiorstwo państwowe. 23 października 1998 r. dopuszczono walory spółki do obrotu publicznego.
XX
Początki Hydrobudowy sięgają roku 1949, kiedy to w wyniku połączenia wielu firm powstał PPB Hydrotest w Gdańsku. W latach 70-tych i 80-tych przedsiębiorstwo to miało już ugruntowaną pozycję największego wykonawcy robót hydrotechnicznych, także morskich. W październiku walory Hydrobudowy Gdańsk zostały dopuszczone do obrotu publicznego.
EN
The goal of this article is to analyze, in the context of innovation theory, the problems of functioning of Polish business enterprises under global crisis conditions. The first part examines the problem in the context of Schumpeter's theses. The second part presents an analysis of four aspects, i.e.: risk estimation, pricing policy, innovation financing during crisis, and effective introduction of innovation. (original abstract)
XX
W artykule przedstawiono: pojęcie przedsiębiorstwa społecznego w ujęciu europejskim i amerykańskim; nieporozumienia interpretacyjne związane z utożsamianiem przedsiębiorstwa społecznego wyłącznie z celami społecznymi jego funkcjonowania; brak spełnionych kryteriów przedsiębiorstwa przez tysiące organizacji non profit, fundacji lub stowarzyszeń w polskiej rzeczywistości społeczno-gospodarczej; miejsce przedsiębiorstwa społecznego w humanizującej się teorii przedsiębiorstwa. Podjęto również próbę pozycjonowania przedsiębiorstwa społecznego w teorii konfirmy oraz odnalezienia w niej miejsca dla przedsiębiorstwa społecznego zarówno w interpretacji europejskiej, jak i amerykańskiej. Otwarto dyskusję na temat badań przedsiębiorstw społecznych prowadzonych przez autorów tekstu. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents: a concept of a social enterprise from the European and American perspective; interpretational misunderstandings connected with equating a social enterprise only with the social aims of its functioning; a lack of social enterprise criteria fulfillment by thousands of non-profit organizations, foundations and associations in the Polish social and economic reality; the position of a social enterprise in the humanizing theory of business. The article also attempts to position a social enterprise in the theory of confirmation and to find there a place for it from the point of view of the European interpretation as well as the American one. It starts a discussion about the research into social enterprises carried out by the authors. (original abstract)
XX
Artykuł został poświęcony oszacowaniu stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa przy użyciu współczynnika korelacji rang. Taki sposób oszacowania jest wygodny, ponieważ daje możliwość szacowania przy wykorzystaniu tylko jednego wskaźnika. Na podstawie przeprowadzonego oszacowania możliwe jest zarządzanie wielkością wskaźników działalności przedsiębiorstwa. Przedstawiona metoda szacowania może być wykorzystana do oceny stanu ekonomicznego przedsiębiorstwa dowolnej gałęzi. Przeprowadzone badania pokazuj ą możliwość użycia zaproponowanej metody oszacowania i zarządzania w trakcie realnej działalności przedsiębiorstwa.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is dedicated to an economic condition estimation of a company based on a rank correlation coefficient as the most suitable method using only one aggregative estimating criterion. A company's indicators' volume management can be based on this estimation and it is applicable to different market branches. The research indicates a possibility to using this method in practice. (original abstract)
XX
Reasumując rozważania podjęte w tym artykule, dotyczące generalnie procesów analizy kosztów w praktyce funkcjonowania przedsiębiorstw, można stwierdzić, iż prowadzenie kontroli i wykorzystywanie w niej nowoczesnych narzędzi zarządczych w znacznej mierze zależy od wielkości przedsiębiorstw, ich potencjału, zasięgu działania, również od możliwości kadrowych, a także - dominującego inwestora. To oznacza, że potrzeba czasu, wiedzy i umiejętności, by zmienić sytuację przedsiębiorstw w tym zakresie. (abstrakt autora)
16
Content available remote Book Reviews
60%
XX
Podczas rozwoju społeczeństwa odbywa się intensywne włączenie zasobów naturalnych w gospodarczą działalność ludzi. Ludność kuli ziemskiej ciągle wzrasta, zwiększają się i modyfikują jej potrzeby. W związku z tym następuje ciągłe poszerzanie skali produkcji. Nowoczesna produkcja w podstawie swojej przedstawia aktywne oddziaływanie człowieka na przyrodę w celu przekształcenia zasobów naturalnych w konsumpcyjne dobra. Obecnie staje się oczywiste, że naukowo-techniczny postęp doprowadza nie do osłabienia zależności społecznego rozwoju od naturalnych praw, lecz do dialektycznej zmiany i komplikacji tej zależności. Optymalne tempo wzrostu produkcji występuje jako rezultat gospodarczego wyzysku zasobów naturalnych i ukierunkowanej działalności po stronie ich ochrony i reprodukcji. Powstaje obiektywna konieczność uznania społecznej produkcji jako elementu funkcjonowania systemu bioekonomicznego, w którym bardzo ściśle współpracują procesy ekonomiczne, społeczne i biologiczne. (fragment tekstu)
EN
In the process of development of a human society more and more of natural resources are involving in economic activity. Modem manufacturing process, in the basis, represents active influence of people on the nature with the purpose of transformation of natural resources to the consumer goods. Therefore, it is necessary to pay special attention to the ecological factor during acceptance of economic decisions. (original abstract)
XX
Do 2006 r. na rynku telefonii komórkowej w Polsce funkcjonowało trzech operatorów telekomunikacyjnych, były to wówczas - Polska Telefonia Komórkowa Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Firmy te posiadały podobne udziały w rynku - PTK Centertel 34,8%; Polkomtel 32,68%; PTC 33,24%. Oligopolistyczna struktura rynku charakteryzowała się względną stabilnością cen na stosunkowo wysokim poziomie. Średnie roczne ceny koszyków dla średnio aktywnych użytkowników usług typu post-paid i pre-paid dla Polski były w 2005 r. jednymi z najwyższych w Unii Europejskiej. W tej sytuacji ówczesny regulator rynku, tj. Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP) w lutym 2005 r. ogłosił przetarg na rezerwację częstotliwości UMTS i GSM 1800, co otworzyło możliwość pojawienia się czwartego operatora. Przetarg w zakresie UMTS wygrała firma Netia Mobile Sp. z o.o., która pod koniec 2005 r. zmienia nazwę na P4 Sp. z o.o. W 2006 r. P4 uruchomiła pilotażowy program dla 20 000 uczestników, którzy mogli testować usługi telekomunikacyjne. Komercyjne funkcjonowanie nowej sieci telefonii komórkowej operatora P4, tj. sieci Play, rozpoczęło się oficjalnie w marcu 2007 r. (fragment tekstu)
XX
Firma "E" jest małym przedsiębiorstwem (spółką cywilną) działającym na rynku klimatyzacji i wentylacji od 2006 r. W ostatnich latach polski rynek klimatyzacji i wentylacji cechuje zarówno rosnący popyt, jak i rosnąca podaż usług. Do głównych determinant wzrostu popytu należy m.in. rozwój budownictwa mieszkaniowego, biurowego i handlowego, wzrost dochodów konsumentów i ich oczekiwań dotyczących jakości życia, a także zmiany klimatyczne i związany z nimi dłuższy okres utrzymywania się wysokich temperatur. To właśnie potencjał tynku przyciąga wiele firm instalacyjnych, jednakże w konsekwencji nasilonej konkurencji obniżają się nie tylko ceny, ale i jakość oferowanych usług. (fragment tekstu)
XX
Wykorzystanie narzędzi ekonomii w procesie identyfikacji problemów i podejmowania decyzji menedżerskich stanowi przedmiot badawczy ekonomii menedżerskiej . Aparat pojęciowy ekonomii menedżerskiej wymaga odróżnienia podjęcia decyzji jako aktu wyboru jednego z wariantów działania od procesu decyzyjnego, który ma znacznie szerszy kontekst i składa się zwykle z kilku etapów. Proces podejmowania decyzji jest obiektem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, w tym ekonomii i nauk o zarządzaniu. W ich ramach dokonuje się identyfikacji składowych tego procesu według różnych podejść badawczych. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.