Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rural architecture
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
15–20 września 2013 r. w Krynicy Zdroju odbyła się 59. Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB. Jej bezpośrednim organizatorem był Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej, a miejscem obrad hotel Krynica.
EN
The 59th Academic Conference of the Committee on Civil Engineering and Hydroengineering of the Polish Academy of Sciences and the PZITB's Committee on Science was held on 15-20 September 2013 in Krynica Zdrój. Its direct organizer was the Faculty of Civil Engineering and Architecture of the University of Technology of Lublin.
PL
W ciągu ostatnich trzydziestu lat w sposób istotny zmieniły się cechy zabudowy na terenach wiejskich. Rozwój motoryzacji, poprawa infrastruktury drogowej i coraz powszechniejszy dostęp do mediów, a także zmiany w strukturze zawodowej mieszkańców sprawiły, że coraz mniej budynków na tych terenach jest związanych z gospodarstwami rolnymi. Współczesna wieś stała się raczej miejscem zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, a lokalizacja na terenie słabo zurbanizowanym jest często uznawana za atrakcyjną. Celem przedstawionej w artykule analizy było określenie cech istniejącej zabudowy wiejskiej w okolicy Częstochowy oraz identyfikacja aktualnych tendencji w tym zakresie. Przeprowadzono szczegółowe badania dla przykładowej miejscowości, reprezentatywnej dla przedmiotowego obszaru. Badania przeprowadzono poprzez ocenę wizualną „in situ”, obejmującą 219 budynków jednorodzinnych, i wywiad ukierunkowany z dwudziestoma mieszkańcami. Na podstawie zgromadzonego materiału określono wskaźniki opisujące takie cechy, jak: wiek budynków i ich formę architektoniczną, rodzaj elewacji, docieplenie zewnętrznych przegród budowlanych, rodzaj pokrycia dachowego. Sformułowano również wnioski na temat stosowanych na przestrzeni lat rozwiązań materiałowo–konstrukcyjnych i sposobów realizacji robót inwestycyjnych i remontowych.
EN
The properties of architecture in rural areas have changed significantly over the past thirty years. The development in motorization, improvements in road infrastructure and more widespread access to the media as well as changes in the employment pattern have caused a decrease in the number of agricultural buildings in these areas. The modern countryside has rather become a place for living or economic activity and localization in a weakly urbanized area is often regarded as attractive. The purpose of the analysis presented in the article was a determination of the features of existing rural architecture around Częstochowa and an identification of current trends in rural construction. Detailed research has been conducted on an exemplary village, which is representative for the subject area. Research was conducted by a visual assessment “in situ” of 219 single-family houses and a targeted interview with twenty residents. On the basis of the collected material indexes describing such features as the age of the buildings and their architectural form, the type of elevation, thermal insulation of external building partitions or the type of roofing have been determined. Conclusions regarding the use of materials and construction solutions and the way of investment and overhaul works have been drawn.
3
Content available remote Kolor w architekturze wiejskiej obszaru Sudetów
100%
PL
Opracowania na temat architektury wiejskiej tylko marginalnie wspomninają o kolorze. Można zastanawiać się dlaczego? Maria Rzepińska w Historii koloru zauważa, że jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy - może najważniejszą -jest bezsilność i niewystarczalność słowa wobec zjawiska koloru i nasza stosunkowo szczupła wiedza o prawach rządzących światem barw w ogóle... [14, s. 38]. Kolor bowiem, spośród wszystkich wizualnych środków wyrazu (...), wymyka się analizie i najdłużej nie posiadał systemu konsekwentnej nomenklatury, a jednoznacznej nie posiada do dziś - mimo różnorakich wysiłków w tym kierunku.
EN
Due to varied natural conditions (the climate, shaping of the terrain, kinds of soil, local building material) as well as economic and cultural factors, etc. in Polish countryside building there has come about a great differentiation of architectural forms and the distinguishing of regions with separate building'features called architectonic regions. Within the regional division, in the belt of the southern uplands, there may be distinguished the Lower Silesian building, with the Sudeten sub-region. The materials most often used in the building of this region were wood, stone and clay, while in later periods -brick and roofing-tile. The linking of materials resulting from the distinguishing of their functions, created interesting colour compositions containing coded information on the arrangement of the building's interior. Planking of the farming accomodations remained in the natural colouring of wood, girder elements were usually dark in colour while the filling material varied in hues, depending on the localization. The hues of natural wooden walls were differentiated depending upon their situating in relation to the four quarters of the globe and the climatic conditions. The decoration of the buildings is diverse within four micro-regions (Kłodzko, Wałbrzych and Kamienna Góra, Jelenia Góra and Zgorzelec).
PL
Doświadczenia w Polsce po II wojnie światowej w zakresie planowania przestrzennego i architektury, z racji na różne uwarunkowania: ekonomiczne, polityczne i społeczne przechodziły szczególne koleje losów. Te liczne wyżej wymienione transformacje w znaczący sposób wpłynęły na ogólny wizerunek architektury w Polsce. Pojawiło się wiele błędów w relacjach inwestor – architekt – wykonawca. Trwa dyskusja, jak zaradzić, jaką przyjąć metodę projektowania np. na terenach o unikalnych walorach kulturowo-przyrodniczo-krajobrazowych. Autor na bazie własnych doświadczeń, realizacyjno-projektowych, stara się zaprezentować sposób własnego widzenia tego problemu.
EN
Post-war spatial planning and architecture in Poland have undergone vicissitudes due to changeable economic, political and social conditions. These numerous transformations have affected the general state of Polish architecture in a considerable way. A number of mistakes have appeared in the relations between investors, architects and contractors. A discussion concerning solutions and methods of planning in the areas possessing cultural, landscape and environmental value takes place. The author is making an attempt to present the problem from his point of view.
PL
W Polsce przestrzeń wiejska i jej funkcje - w nowej sytuacji politycznej i gospodarczo-ekonomicznej po 1989 roku - ulegają stałym przeobrażeniom. Scheda przeszłości (a także specyfika rozwojowa wsi) sprawia, że procesy te trudno poddają się sterowaniu, zwłaszcza w kierunku wymogów zrównoważonego rozwoju. A przecież powinny skutecznie wpisywać się w strategię rozwojową całego kraju. W celu dobrego zrozumienia tych problemów (warunek wstępny rozważań) konieczne jest więc odniesienie się do historii - co najmniej od czasu zakończenia drugiej wojny światowej aż po dzień dzisiejszy. Analiza tych przemian powinna być punktem wyjścia do innowacyjnych koncepcji i wprowadzania w życie działań naprawczych. Problematyka poruszana w artykule dotyczy obszaru województwa małopolskiego. Skoncentrowano się głównie na planowaniu przestrzennym, gospodarce terenami wiejskimi, architekturze wiejskiej i ochronie zasobów rodzimej kultury. Podstawowy wniosek z rozważań skłania do stwierdzenia, że warunkiem poprawy sytuacji i wyeliminowania z przestrzeni wiejskiej zjawisk negatywnych powinna być kompleksowa współpraca pomiędzy różnymi dziedzinami naukowymi, a więc - w wymiarze interdyscyplinarnym. Współdziałanie o cechach holistycznych może zahamować niekorzystne procesy i przyczynić się do niegenerującej konfliktów stabilizacji rozwoju terenów wiejskich.
EN
In Poland, the rural space and its functions - in the new political and economic situation after 1989 - are undergoing constant transformations. The legacy of the past (as well as the specificity of rural development) makes it difficult to control these processes, especially concerning the requirements of sustainable development. And they should effectively fit into the development strategy of the whole country. To understand these problems well (a prerequisite for the considerations), it is, therefore, necessary to refer to history - at least from the end of the Second World War until today (description and diagnosis). The analysis of these changes should be the starting point for innovative concepts and the implementation of corrective measures. The issues discussed in the article concern the area of Lesser Poland Voivodeship. The main focus is on spatial planning, rural land management, rural architecture and protection of native cultural resources. The basic conclusion drawn from the considerations is that the condition for improvement of the situation and elimination of negative phenomena from rural areas should be comprehensive cooperation between various scientific disciplines, i.e. - in an interdisciplinary dimension. Such holistic cooperation may inhibit undesirable processes and contribute to the non-conflictogenic stabilization of rural development.
PL
Przedstawiono wyniki architektonicznych badań terenowych z 2019 roku w dolinie Biebrzy, ze szczególnym uwzględnieniem wsi Dolistowo Stare w gminie Jaświły. Tematem badań był stan zachowania miejscowej architektury wernakularnej, rodzimej, przedmodernistycznej (w sensie zaistnienia jeszcze przed ideowym przełomem właściwym temu stylowi), postrzeganej jako lokalne dziedzictwo kulturowe. Celem badań było też wskazanie miejsc, obiektów i zjawisk godnych dalszej przyszłej uwagi naukowej.
EN
Results of field survey and preliminary architectural research in villages of Biebrza Valley, with special focus on Dolistowo Stare, Jaświły commune, N-E Poland, are displayed in order to examine and to document local vernacular architectural heritage. The general objective of the paper is to define needs for future research in the region, by pointing places and phenomena that are worthy of detailed examination.
PL
Północna Rosja i Norwegia są dobrymi przykładami do rozważań i porównań, na temat koegzystencji krajobrazu naturalnego i czynnika kulturowego i ich przeobrażeń. W Norwegii nastąpiły duże zmiany w sposobie użytkowania terenów wiejskich. Nowe czasy, a z nimi nowe technologie uprawy roślin i hodowli zwierząt wymagały także nowych rozwiązań przestrzennych. W Rosji obszary wiejskie również podlegały przemianom – zwłaszcza w XIX i na początku XX wieku. W obu krajach, jednak z różnych przyczyn, przetrwało wiele cennych i godnych ochrony reliktów architektoniczno-krajobrazowych.
EN
Cultural landscape and its development in Northern Russia and Norway are good examples to make the comparison. In Norway changes in agriculture, idustrial development and modern life caused changes in traditional households. Since the middle of the 19th century, the rural areas in Russia have changed considerably. Both countries due to different reasons, cultural landscape and traditional, wooden architecture are well preserved.
PL
Artykuł omawia problem „niekanonicznej” architektury wiejskiej pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego, do której zaliczone zostały przykłady budownictwa kamiennego, glinianego i z rudy darniowej. Pomimo dotychczasowego nikłego zainteresowania wśród badaczy tego typu budownictwem z pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego stanowi ono istotny element pejzażu kulturowego tego obszaru i jest powiązane zarówno z kontekstem historyczno- społecznym, jak i geograficzno-przyrodniczym. Tym samym stanowi istotną część dziedzictwa kulturowego pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego i powinno zostać objęte badaniami konserwatorskimi i etnograficznymi, uwzględniającymi konstrukcje, materiał, techniki budowlane oraz szeroki kontekst społeczny odnoszący się do tego rodzaju architektury.
EN
The paper discusses the problem of “non-canonical” rural architecture of the Mazovia–Dobrzyń borderland, which includes examples of stone, clay and bog ore architecture. Despite low previously interest among scholars in this type of architecture from the Mazovia–Dobrzyń borderland, it is an essential element of the cultural landscape of the area and is linked with its, historical, social, geographical and natural contexts. It is therefore an essential part of the cultural heritage of the Mazovia–Dobrzyń borderland and should be targeted for detailed conservation and ethnographic studies accounting not only for their structural systems, materials and construction techniques, but also the broader social context that refers to this type of architecture.
10
Content available remote Pigmenty a barevnost tradičních venkovských staveb na jižní Moravě
67%
EN
The article describes an interdisciplinary study that uses the means of ethnology and materials science. This approach is quite unusual in the Czech environment. Specifically, it concerns detailed materials analyses of samples of plaster which were acquired during ethnological research on selected recent buildings in South Moravia. The studied plaster samples from folk buildings in the Znojmo area are probably from the twentieth century. Howeber, it cannot be ruled out that the buildings are older. In addition to traditional and mostly inorganic pigments, the plaster samples were also coloured using synthetic pigments, which corresponded to their availability on the market. Besides the description of the set of samples, the article also demonstrates the potential of applying natural-scientific methods to analyse plaster and its pigments for ethnology. At present, these methods are common in materials engineering and are used in restoration work.
PL
Tekst jest próbą zwrócenia uwagi na materiały związane z budownictwem wiejskim i podmiejskim w XIX i na początku XX w., które odnaleźć można w zespołach akt majątkowo-gospodarczych. Jako przykład przedstawiono dokumentację zachowaną w zasobie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, w zespole Archiwum Gospodarcze Wilanowskie, w dziale XX „Biuro rządcy dóbr Wilanów”. Są to materiały kartograficzne, dokumentacja budowlano-remontowa oraz wykazy i opisy budowli znajdujących się na terenie dóbr wilanowskich. Omawiana problematyka poprzedzona została krótką charakterystyką zadań i obowiązków rządcy dóbr.
EN
This text is an attempt to draw attention to the records related to rural and suburban housing construction in the 19. and early 20. c. that can be found in archival fonds containing businesses and estate papers. The records preserved in the Central Archives of Historical Records in Warsaw, fond The Wilanów Economic Archives, section XX "Office of the Wilanów estate’s governor” were analyzed as an example. The fond contains cartographic records, documentation of construction and repair as well as lists and descriptions of buildings located in the Wilanow estate. This main subject of the article was preceded by a brief characterization of tasks and responsibilities of governors goods.
PL
W obecnych czasach inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa zabytków architektury wykonywana jest na bardzo zróżnicowanym poziomie. Dlatego też w artykule tym podjęta zostaje próba analizy przyczyn takiego stanu. W dalszej kolejności przedstawiona zostanie charakterystyka różnych metod pomiarowych, od ręcznego poprzez wykorzystanie tachimetrii i fotoplanu na skaningu laserowym kończąc. Omówione zostaną również podstawowe cele jakim ma służyć dokumentacja. Na tej podstawie w zakończeniu autorzy przedstawią trójstopniową propozycję standaryzacji inwentaryzacji, w odniesieniu do skali, stopni dokładności oraz zawartości rysunkowej.
EN
Nowadays, measurement and drawing inventory of architecture monuments is prepared according to very different standards. Thus, in this paper the question about the reasons of such condition will be raised. Subsequently, different measurement methods will be presented, from the manual ones, then tachymetry and photoplan, up till laser scanning technique. There will also be discussed basic purposes at which the documentation should serve. Finally, in the conclusion, the authors will propose three-step standardization of the inventory due to the accuracy degrees, scale and drawing content.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.