Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  program nauczania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W poniższej pracy przeprowadzono analizę treści związanych z energetyką jądrową i praktycznymi zastosowaniami metod i technik jądrowych w programach nauczania i podręcznikach na poziomie gimnazjalnym i licealnym. Programy nauczania i nowe podręczniki do gimnazjum z fizyki i chemii zawierają wiele interesujących informacji, są atrakcyjne pod względem graficznym, skłaniają ucznia do samodzielnych poszukiwań. Prezentują one przy tym nowe podejście, w którym wiedza teoretyczna jest kojarzona z różnorodnymi aplikacjami. Podręczniki licealne przekazują znacznie więcej wiedzy teoretycznej. Nie zajmują się jednak, w przeciwieństwie do podręczników gimnazjalnych, kwestiami ekologicznymi i mają mniej odniesień praktycznych. Jest niewiadomą czy materiał zawarty w podręcznikach bądź proponowany w programach nauczania będzie realizowany w codziennej praktyce szkolnej. Od 10 lat liczba godzin przeznaczanych w szkołach na przedmioty przyrodnicze jest ograniczana. We wdrażanym nowym systemie egzaminów zewnętrznych przewidywany jest jeden (wspólny dla matematyki i przedmiotów przyrodniczych) egzamin gimnazjalny w bloku matematyczno-przyrodniczym. Z wydanego niedawno informatora gimnazjalnego wynika, że wymagania egzaminacyjne nie zawierają szczegółowych treści z przedmiotów przyrodniczych. Syllabusy maturalne z fizyki i chemii zostały dostosowane do obniżającego się poziomu nauczania nauk ścisłych w polskich szkołach.
PL
W referacie zaprezentowano program nauczania na specjalności "Bezpieczeństwo obiektów i informacji". Specjalność ta została uruchomiona na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie na Wydziale Informatyki Stosowanej. Studenci poznają zagadnienia dotyczące zarówno ochrony obiektów (np. Systemy Sygnalizacji Włamania i Napadu, Systemy Kontroli Dostępu, Systemy przeciwpożarowe, Systemy Telewizji Użytkowej, Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, systemy transmisji alarmu, systemy zintegrowane) jak też ochrony informacji (np. kryptografia, zagadnienia prawne w oparciu o ustawę o Ochronie Danych Osobowych oraz o Ochronie Informacji Niejawnych, Polityka Bezpieczeństwa IT, Zarządzanie bezpieczeństwem IT).
EN
In the paper is presented the program of the teaching for the specialization the "Safety of objects and information" .This specialization was started at the stationary and non-stationary studies at the High Manager School in the Warsaw at the Department of Applied Computer Science. Students get acquaintance to know questions relating both the protection of objects (e.g. the Intruder Alarm System, Control Access Systems, Fire-protection Systems, Closed Circuit TeleVision, Sound Warning Systems, the systems of alarm monitoring, integrated systems) as well as also the protection of information (e.g. the cryptography, legal questions relating to the law about the Protection of Personal Data and about the Protection of Secret Information, the Politics of IT Safety , Management of the IT safety).
PL
Autor w swoim tekście podejmuje refleksję nad miejscem, rolą i znaczeniem programu do nauczania języka polskiego. Przedstawia historię programów, ich rozmaite koncepcje, a także zmiany, jakie zachodziły w ich strukturze na przestrzeni lat. Akcentuje również zagadnienie modelowania koncepcji programów do języka polskiego. Równocześnie dąży do uogólnienia – wskazania tego, co w konstrukcji programów stałe, powtarzalne. Zamykając swe wywody, wskazuje na możliwą przyszłość programów nauczania w polskim systemie oświaty.
4
Content available remote Nauczanie systemów pomiarowych w niektórych polskich uczelniach technicznych
80%
PL
W artykule, którego współautorzy są pracownikami różnych uczelni, przedstawiono i porównano treści wykładów oraz ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w kilku krajowych uczelniach w ramach przedmiotów dotyczących nauczania systemów pomiarowych. Przestawiony materiał może być pomocny przy układaniu nowych i modyfikowaniu starych programów nauczania przedmiotów poświęconych systemom pomiarowym.
EN
In the paper teaching of Measuring Systems in a few polish technical university is presented. Organisation and curriculum of Measurement System Laboratory, students' exercises and experiments are discussed.
6
Content available remote Kanon wiedzy informatycznej, czyli "co każdy informatyk wiedzieć powinien"
80%
PL
W artykule przedstawiono treści i programy nauczania na kierunku informatyka, zgodnie z obowiązującymi minimami programowymi. Zwrócono uwagę na konieczność zapewnienia odpowiedniej liczby godzin na realizację poszczególnych działów programu nauczania. Ze względu na szybko zmieniającą się wiedzę informatyczną proces aktualizacji programów powinien być ciągły.
EN
In this paper the content and teaching programs on the Faculty of Computer Science, compatible with current rules called "Program Minimum" are presented. It has been emphasized that certain amount of hours should be devoted to realization of particular sections of this program. Because of fast changes in the field of Computer Science the process of program updating should be continuous.
EN
The article presents the changes that have taken place in the educational program in the field of fine arts at the Silesian University of Technology Faculty of Architecture since the 90s of the twentieth century to the present. They were caused by the new laws and rules relating to higher education, adapting it to the requirements of the European Union. There was a reduction of some courses of art and number of teaching hours while increasing the size of student groups. Observation of change leads to the impoverishment for aesthetic sensitivity and artistic skills of students, which is essential in communicating your design ideas. The results of analyzes were obtained on the basis of participant observation of teachers lecturing on the above mentioned subject.
PL
Artykuł prezentuje zmiany, jakie zaszły w programie nauczania przedmiotów z zakresu sztuk pięknych na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej od lat 90. XX wieku do teraz. Spowodowane były nowymi ustawami i zasadami dotyczącymi szkolnictwa wyższego, dostosowującymi je do wymogów Unii Europejskiej. Wystąpiła redukcja niektórych przedmiotów plastycznych i liczby godzin dydaktycznych przy równoczesnym zwiększeniu liczebności grup studenckich. Obserwacja zachodzących zmian prowadzi do sformułowania wniosków o zubożeniu wrażliwości estetycznej i umiejętności plastycznych studentów, co jest niezbędne w przekazywaniu własnych idei projektowych. Wyniki analiz uzyskano na podstawie obserwacji uczestniczącej pracowników dydaktycznych prowadzących zajęcia z wyżej wymienionego przedmiotu.
PL
Specjalizacja z geogralii turyzmu została utworzona na Uniwersytecie Jagielloń­skim w 1977 r. Rocznie kształci się od 20 do 25 osób, w tym 5-7 studentów geografii z innych ośrodków uniwersyteckich. Zajęcia specjalizacyjne rozpoczynają się po II roku studiów. Celem istnienia specjalizacji jest m. in. opanowanie bagażu wiedzy merytorycznej - zarówno geograficznej, jak i z innych dziedzin - związanej z turystyką, wyrobienie pewnych umiejętności (m. in. oceny turystycznych zasobów przyrodniczych i pozaprzyrodniczych pod kątem uprawiania określonych form turystyki), a także wyrobienie biegłości w korzystaniu z literatury fachowej, w badaniach ankietowo-sondażowych, stosowaniu metod ilościowych, sporządzaniu ekspertyz z zakresu turystyki, opracowywaniu przewodników, folderów, map, organizowaniu i pilotowaniu wycieczek. Celom tym podporządkowany jest program nauczania.
EN
Education for Security is a school subject which has been taught in Polish middle schools since 2009 and in secondary schools since 2012. Although the security is one of the most important needs of every person, the subject is taught only on a basic level. To fulfil its primary purpose, Education for Security should evolve together with the development of the surrounding world, in which asymmetric conflicts are one of the main threats. However, in the curricula for every level of education, there is no direct reference to such conflicts. Therefore, it is necessary to start an educational fight with asymmetric threats. This creates the necessity of implementing new models of education, in which asymmetric threats will be defined, while in classes theory will be complemented with practical assignments. It should be remembered that the social potential of a nation is an important instrument in the fight with all threats, and an educated society will provide the best way of ensuring security in both personal and structural dimensions.
PL
Kształcenie słuchaczy na kierunku geotechnika i kierunkach pokrewnych ma w Wyższej Szkole Górniczej - Uniwersytecie Technicznym (VŚB-TU) w Ostrawie bardzo długą tradycję. Od założenia, w roku 1849, kiedy to zaczęto kształcić kadry dla górnictwa - programy obejmowały zgadnienia geotechniki, zgodnie z klasyczną definicją Terzagie'go. W 1955 roku, kiedy utworzono Katedrę Budownictwa Podziemnego, a następnie w 1974 roku Katedrę Geotechniki i Budownictwa Podziemnego programy nauczania geotechniki stale ulegają zmianom, takim jak wzrost zakresu wiedzy, metody jej przekazywania, a także struktury kształcenia. W 1997 roku w VŚB-TU utworzono Wydział Budownictwa, a w jego strukturę włączono Katedrę Geotechniki i Budownictwa Podziemnego.
EN
Education of students at geotechnocaal and associated departments at the Higher Mining School - Technical Univesrity (VSB-TU) in Ostrava has a long lasting tradition. Since foundation in 1849, when training of mining perssonnel was started - the currciulum coverd geotechnical problems in confromity with a classic definition by Terzagie. In 1955 when the Department of Underground Construction was established and the in 1974 the Faculty of Geotechnics and Underground Construction the curriculum regarding education in geotechnical was constantly modified including the extension of knowledge provision, methods of its transfer as well as the structure of education. In 1997 at the VSB-TU the Construction Department was established which incorporated the Faculty of Geotechnics and Underground Construction.
EN
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie obecnego stanu edukacji w zakresie przedsiębiorczości w Finlandii oraz w kontekście międzynarodowym. Zaprezentowano w nim podstawy edukacji w zakresie przedsiębiorczości oraz odnoszące się do niej koncepcje, kwestie związane z wprowadzeniem edukacji w zakresie przedsiębiorczości do programów nauczania, celami i treściami edukacji w zakresie przedsiębiorczości, a także metodami nauczania i pracy w zakresie edukacji w zakresie przedsiębiorczości. Ponadto w artykule przedstawiono wkład edukacji w zakresie przedsiębiorczości i nauczania w kształcenie podstawowe, oraz w kształcenie w szkołach średnich i instytucjach kształcenia zawodowego w prowincji Ostrobothnia Południowa (South Ostrobothnia) i w gminie Teuva. Artykuł przedstawia także – w świetle przytoczonych badań – wpływ edukacji i szkoleń w zakresie przedsiębiorczości na zamierzenia przedsiębiorcze. Przedstawiono w nim również krajowe i regionalne podmioty edukacji w zakresie przedsiębiorczości działające w Finlandii.
13
Content available Edukacja dla przedsiębiorczości
70%
PL
Jak najlepiej możemy pomóc młodym ludziom w nabraniu postawy przedsiębiorczości – przygotować ich czy to do zainicjowania własnego biznesu, czy to do bycia przedsiębiorczymi w ramach istniejących firm, czy też do przeżywania własnego życia w sposób twórczy? Jeżeli tradycyjny model edukacji – w którym uczniowie siedzą w równych rzędach ławek, wykonując w tym samym czasie tę samą pracę i podążając w kierunku wskazanym przez jakąś autorytatywną postać – nie przygotowuje uczniów do bycia przedsiębiorczymi, to czym powinniśmy zastąpić ten model? W niniejszym eseju analizuję, w jaki sposób nauczyciele mogą rozwijać w swojej pracy cechy wzmacniające skuteczną przedsiębiorczość i wykorzystywać je przy tworzeniu formalnych programów nauczania, wspomagając tym samym uczniów w rozwijaniu tychże cech.
PL
Podjęty przez autorów temat związany jest z zarządzaniem nieruchomościami (głównie nieruchomościami budynkowymi) i mieści się w ogólnej problematyce prac poświęconych zarządzaniu w budownictwie. Z przedstawionych rozważań wynika, że właściwe użytkowanie obiektu wymaga właściwego zarządcy. Zarządca powinien posiadać szeroką wiedzę, również techniczną, dotyczącą zasad utrzymana obiektu w należytym stanie technicznym. Zarządzanie obiektem (nieruchomością) odbywa się bowiem w warunkach niepewności, wynikających z charakteru obiektów budowlanych, pełniących rożne funkcje użytkowe, społeczne i ekonomiczne przy uwzględnieniu różnorodnych oczekiwań użytkowników. Można też przyjąć, że właściwego przygotowania należałoby oczekiwać także od użytkowników nieruchomości, czyli zdania przez nich swoistego egzaminu na mieszkańca.
EN
The authors presented the problem of the real estate management (mostly tenement-houses) in the paper. The subject is contained in the scope of work concerning the management in building industry. According to the paper conclusions it appears that the proper use of a building can only be done by a proper educated real setae manager. The real state manager should have a wide knowledge (technical knowledge as well) relating to the rules of building maintenance in good quality technical state. The real estate management is done in the uncertain conditions. They are caused by a building character, which have to fulfill different functional, social and economic functions with taken into account different tenants expectations. It can be assumed that the tenants of real estate should also have some basic building technical knowledge.
EN
At present, there is a renewed interest in interdisciplinarity in connection with the new mission of the humanities. It is related to their longer-term adaptation to new scientific challenges and social trends. Also, in Slovakia, there is a strong call for a more active activation of the humanities to interdisciplinary cooperation and participation in social change. It is necessary to overcome these barriers and their relative closure. The paper discusses the basic attributes of interdisciplinarity, its application possibilities and social significance. Interdisciplinary approach and its correct understanding can become a constructive tool in the humanities, in the creation of integrated research projects, for their acceptance in practice. The innovative force of applied ethics is related to the availability of competence in interdisciplinarity.
17
60%
EN
My statement is about different concepts of Polish language and literature, which stem from official educational documents and from discussions between experts in the field. My analysis Szkolna polonistyka w poszukiwaniu modelu wiedzy przedmiotowej [27] focuses mostly on the last three education reforms (core curricula from 1999, 2008 and 2017) and points out a very apparent change in the proposed positioning of a student against knowledge (from subject orientation in 1999 to indisputable dominance of subject focus in the last core curriculum).
PL
Reprezentacja polskiej gospodarki w związku z przemianami po 1989 roku, związanymi z wejściem na tory gospodarki wolnorynkowej, zaowocowała też zapotrzebowaniem na specjalistów z nowych dziedzin wiedzy, w tym i kwalitologii. Stąd też jednym z istotnych elementów realizowanych współcześnie programów nauczania staje się problematyka zarządzania w oparciu o kryterium jakości.
EN
In this elaboration is presented the process of quality management implementation into didactics, based on a practical example applied at the Silesian Technology University. Firstly, "the quality subjects" were voluntary ones for students, -then part of them - obligatory ones, forming finally corresponding academic specialities (orientations). Presently they are natural port of post-graduate and doctoral studies, including qualitative problemotics appeared in ecology, work safety, integrative systems and TQM development. Difficulties, expectations and conclusions, based on proper research and reflexions of author, are here widely presented.
PL
Celem artykułu jest określenie znajomości idei grup producentów rolnych w Polsce wśród uczniów szkół rolniczych. Pomimo szeregu inicjatyw podejmowanych na rzecz rozwoju grup producenckich, o charakterze promocyjnym czy edukacyjnym, integracja wśród polskich rolników nie jest popularna. Zwrócono uwagę, że tendencja do częstszego integrowania się rolników młodszych i lepiej wykształconych sugeruje, aby zainteresować się systemem kształcenia rolniczego. Stosunkowo dobrze rozbudowana sieć szkół rolniczych stanowi potencjał do upowszechniania idei grup producenckich, jednak w toku badania nie wykazano jednoznacznej zależności pomiędzy działalnością szkół a powstawaniem grup producenckich. Pomimo możliwości realizowania przez szkoły rolnicze modułu edukacyjnego dotyczącego funkcjonowania grup producenckich, znajomość idei wśród uczniów jest słaba.
EN
The aim of this paper is identify the knowledge of the idea of agricultural producer groups among students of agricultural schools. Despite the large number of initiatives to support the development of producer groups, for both of a promotional or educational nature, integration among Polish farmers still is not popular. It was pointed out that the trend to increased integration of farmers younger and better educated, suggests that greater attention should be paid on the system of agricultural education. Relatively well-developed network of agricultural schools is the potential to promote the idea of producer groups. However, the study did not show direct correlation between the occurrence of the agricultural schools and the formation of producer groups. Despite the possibility of implementing by agricultural school educational module on the functioning of producer groups, knowledge of ideas among students is poor.
20
60%
PL
W artykule poruszono zagadnienia związane z procesem kształcenia w zakresie rysunku odręcznego na kierunku architektura wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Przedstawiono program kształcenia w przeciągu całego cyklu studiów. Zawarto refleksje dotyczące zarówno konieczności przygotowania studentów w tym zakresie, jak i przełożenia treści zapisanych w programie na warsztat zawodowy przyszłych architektów. Głównym celem pracy jest określenie, w jaki sposób proces nauczania rysunku odręcznego rozwija umiejętności plastyczne – narzędzie umożliwiające przedstawienie własnej koncepcji projektowej przyszłym inwestorom. W jego realizacji wykorzystano obserwację uczestniczącą, analizę prac studenckich, analizę prac realizacyjnych. Omówione badania doprowadziły do konkluzji o istnieniu konieczności zintensyfikowania zadań z rysunku architektonicznego.
EN
The paper deals with issues connected with the process of teaching in the field of hand-drawing at the Faculty of Architecture of the Silesian University of Technology in the field of Interior Architecture. It presents briefly the program of study throughout the whole cycle of studies. It includes reflections on both: the need to educate students in this field and the translation of the content of the curriculum into the professional workshop of future architects. The main objective is to determine how the hand-drawing teaching process develops visual arts as a tool for presenting own design concept to future investors. The implementation of the paper uses participant observation, analysis of students’ work, analysis of work execution. The research carried out leads to the conclusion about the need to intensify the tasks of regular architectural drawing.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.