Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 44

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ocena programów szkoleniowych
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Trener biznesu wsparciem dla decydenta
100%
XX
Współczesny rynek zmusza podmioty gospodarcze do coraz to większego uatrakcyjniania swojej oferty. Działania te często wymuszają na załodze konieczność ciągłego doskonalenia swoich umiejętności w zakresie komunikacji, organizacji, kreatywności czy negocjacji. Niezbędnym rozwiązaniem staje się skorzystanie z doraźnych możliwości doskonalenia kwalifikacji, jakie niosą za sobą usługi firmy/trenera biznesu. W artykule autor przedstawia w zarysie istotę wsparcia przez trenera biznesu działań w firmie. (abstrakt oryginalny)
EN
The modern market forces economic entities to make their offer more attractive. These activities often force the staff to continuously improve their skills in communication, organization, creativity and negotiation. The necessary solution becomes using the extemporary possibilities of qualifications improvement that are offered by business coach services. The paper presents an overview of the nature of the support of company's business operations by a business coach. (original abstract)
XX
Ocena przeprowadzonego szkolenia jest równoznaczna z uzasadnieniem poniesionych kosztów. Przedstawiono procedurę oceny efektywności progamów szkoleniowych. Określono, co należy mierzyć, kogo i kiedy poddawać badaniu.
XX
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najbardziej popularnych sposobów pomiaru efektów szkolenia pracowników, a następnie - na bazie przeprowadzonych badań - postaw reprezentowanych we wskazanym zakresie przez wybrane podmioty polskiej praktyki gospodarczej. (fragment tekstu)
EN
Actually people and their competences are the key factor which determinates competitiveness of organization. The most important determinate in the indicated problem is employee training. Especially in the current economic situation the firms are still looking for some proofs, so that they could justify the spending of money. In this paper was performed the some methods evaluating training effectiveness. Next based on the conducted research it was showed the real training activities and ways of training evaluating in the polish practice. (original abstract)
XX
Przedstawiono główne przesłanki skutecznego szkolenia. Omówiono założenia projektowania, przeprowadzania i oceny szkoleń komunikacyjnych. Zaprezentowano typy ofert szkoleń komunikacyjnych.
EN
The starting point for the deliberations undertaken in the article is the importance of training for carrying out internal transformations within an organisation to allow it to adjust to existing market conditions. Next, the author presents the fundamental requirements and assumptions of good practice that must be applied when designing training courses within an organisation. A major part of the article is devoted to a detailed discussion of the process of designing and preparing communication training.(original abstract)
XX
Artykuł na temat najlepszych praktyk szkoleń elektronicznych omawianych na I Międzynarodowej Konferencji E-learningowej w Polsce.
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano przegląd oferty edukacyjnej szkół coachingu w Polsce. Omówiono kryteria jakimi należy kierować się przy wyborze szkoły coachingu. Przybliżono najczęściej spotykane metody szkoleniowe w ramach kursów coachingu.
XX
W niniejszym artykule przybliżono różne źródła struktury potrzeb szkoleniowych. Zwrócono uwagę na poziomy efektywności szkoleń oraz zaprezentowano wybrane metody ich oceny. Zauważono, że brak rzetelnej oceny efektywności szkoleń w przedsiębiorstwie utrudnia w istotny sposób identyfikację potrzeb szkoleniowych w perspektywie długookresowej.
EN
Quality management, as a context for a discussion of the efficiency of the courses lets us show that main factors are employee competency, evaluations and satisfying the needs of courses in organization. The presentation defines the needs structure of the courses with reference to different subject areas eg sources, classification. The review of the functions of courses shows their implications for learning cycle and relations to levels of satisfying the needs and the place of goals of courses as the base of measuring efficiency. The short review of the methods of measuring the level of efficiency of the courses prove new aspects of methodology related to type and time of courses, kind of participants and profits. The article concludes with a discussion regarding the costs of courses as the based for measuring efficiency. The author reaches the conclusions that process approach referred to efficiency in courses may improve human resources management practice. (original abstract)
XX
Celem badania było zweryfikowanie efektywności programów szkoleniowych skierowanych do bezrobotnych na lokalnym rynku pracy, w szczególności do bezrobotnych mieszkańców wsi. Oszacowano model hazardu, aby zmierzyć wpływ szkolenia na długość czasu pozostawania w stanie bezrobocia. Aby uwzględnić potencjalne problemy wynikające z niewłaściwego doboru próby zastosowano metody dobierania. Szukano odpowiedzi na pytanie, czy udział w szkoleniu w sposób statystycznie istotny wpływa na prawdopodobieństwo przejścia ze stanu bezrobocia w stan zatrudnienia w krótszym i dłuższym okresie czasu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study is to prove the effectiveness of training programs directed to the unemployed on the local labor market, especially to the unemployed in rural areas. We estimate a hazard model to assess the impact of training on the individual's unemployment duration. To take into account the potential sample selection problem we employ matching methods. The main question of this paper is whether the training significantly raises the transition rate from the unemployment into the employment state in the short and in the long run. (original abstract)
XX
Opracowanie omawia metody oceny efektywności programów rozwoju zasobów ludzkich według Kirkpatrick, Warr, Bird, Rackham, Glossary of Training Terms, Hamblin i Philips. W ramach własnych badań autor przeprowadził na przełomie lat 2002 i 2003 oraz 2004 i 2005 kompleksowe badania ilościowe i jakościowe dotyczące działań podejmowanych w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach funkcjonujących na polskim rynku.
EN
Process of human resources measurement seems to be one of the main factor in building superiority over the rivals. It includes analysis of training programs efficiency. The article emphasizes the importance of improving the procedures of development programs evaluation, shows factors that influence the efficiency of human resources management and presents the brief description of the model of evaluation proposed by Jack J. Phillips. It also includes the results of the research on applying different methods of evaluation in the Polish practice.(original abstract)
XX
Opisano metody i techniki stosowane podczas szkoleń zawodowych. Na podstawie literatury stworzono klasyfikację form i technik szkolenia.
EN
This paper describes methods and techniques used during vocational trainings. In order to complete the aim of work, the classification of training forms and techniques have been presented, described in the literature. Also a two dimensional matrix has been created which groups training methods and techniques described in the literature. They apply the most commonly used criteria, such as the number of participants in the training (individual and group) and 'on the job' and 'off the job techniques'. To each of the above categories otraining methods and techniques have been attributed. (original abstract)
XX
W niniejszym artykule przybliżono w jaki sposób realizować efektywne szkolenia. Zaprezentowano co w działaniach przed szkoleniem, w trakcie i po zakończeniu decyduje o sukcesie. Zwrócono uwagę na błędy i ryzyka, których każdy trener powinien unikać, chcąc osiągnąć zamierzone efekty szkolenia. Przedstawiono wymagania jakie powinni stawiać menedżerowie przed prowadzącym szkolenie, aby zostało ono dobrze zrealizowane.
XX
Pomiary efektywności szkoleń w dziale marketingu i sprzedaży stały się faktem. Przedstawiono kluczowe problemy występujące podczas badań ich poziomu oraz 10 sprawdzonych "patentów", które pozwolą przejść od teorii do praktyki.
XX
Przedstawiono narzędzia oceny procesu szkoleniowego, które warto wykorzystywać przed, w trakcie i po jego zakończeniu.
XX
Autorka kontynuuje temat (PiZ 2003/7) i przedstawia narzędzia średnio- i długookresowej oceny procesu szkoleniowego po jego zakońceniu.
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano przegląd oferty edukacyjnej szkół coachingu w Polsce. Przybliżono cele, metodologię oraz rezultaty coachingu. Zwrócono uwagę na akredytacje i licencje jakie posiadają szkoły coachingu.
XX
W artykule przybliżono problematykę współpracy działów HR z firmami szkoleniowymi. Przedstawiono kryteria wyboru firmy szkoleniowej przez działy personalne. Omówiono cele stawiane przed firmami szkoleniowymi. Zwrócono uwagę na działania strategiczne i pozycję HR w organizacji.
XX
W artykule przedstawiona została tematyka szkoleń pracowników, szkoleń rozumianych jako planowana i przemyślana działalność organizacji. Oznacza to, że dział firmy odpowiedzialny za organizację szkoleń powinien obejmować całość procesu - od planowania do ich ewaluacji. W tekście opisano każdy z tych etapów i przybliżono działania, które przyczyniają się do zwiększenia poziomu skuteczności i wydajności zarówno osób zatrudnionych, jak i całej organizacji. Obecnie pracodawcy traktują pracowników jak cenny zasób, a nie konieczny do poniesienia koszt, dlatego zatrudnione osoby powinny być szkolone według przygotowanych programów szkoleniowych.(abstrakt oryginalny)
EN
In this paper training employees as cycle of organized action is considered. It means that staff responsible for planning training should concentrate on whole process, from planning, to its control. The paper aims at each phase and describe actions, that contribute high effectiveness and efficiency of employees and the whole organization. Nowadays organizations treat employees as assets, not costs, that's why they should be developed through the organized development programmes.(original abstract)
XX
Poruszono kwestię wartości dodanej tworzonej w wyniku realizacji programów szkoleniowych. W tym celu przedstawiono siedem modeli służących ewaluacji programów szkoleniowych, tj. D. L. Kirkpatricka, J. J. Philłipsa, A. C. Hamblina, C-I-P-O, system Ewaluacji Programów Szkoleniowych, badanie Mystery Shopper oraz Indywidualne Plany Działania. Zdaniem Autora zaprezentowane w opracowaniu modele cechuje zróżnicowane podejście do kwestii pomiaru efektywności szkoleń, dzięki czemu stanowią one doskonały punkt wyjścia w projektowaniu zindywidualizowanych procesów oceny efektywności programów szkoleniowych.
EN
Presented issue of value added created as a result of implementation of training programmes. The article shows the following models used for evaluation of training: the D.L. Kirkpatrick model, the J.J. Phillips model, the A.C. Hamblin model, the C-I-P-O model, the System of Evaluation of Training Programmes, the Mystery Shopper test and the Individual Plan of Operation. The described models are characterised by varying attitudes towards measuring effectiveness, which, having taken into account the quoted factors, can constitute a perfect starting point for designing individualised assessment processes for effectiveness of training programmes. (MP)
EN
The level of occupational health and safety is one of the determinants of the company's efficiency. The article assessed the quality of general initial training (general training) and initial training at the workplace (on-the-job training) carried out in selected business entities related to the hard coal mining industry. Problem included in the above trainings were interpreted as a criterion function within a multi-criteria analysis based on the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. Application of the AHP method allowed to perform a diagnostic (comparative) assessment of objects (business entities), both objects and accepted assessment criteria were compared in pairs with each other (the evaluator's preferences (subjectivity of assessments) are treated in the Analytic Hierarchy Process as a natural phenomenon). (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie uporządkowanego zbioru zagadnień dotyczących oceny efektywności szkolenia traktowanej jako etap procesu szkolenia i doskonalenia zawodowego. (fragment tekstu)
EN
The article presents chosen aspects of trainig's efficiency. The article, at the beginning, discribes evaluation of training's efficiency as an element of training process. Then author present chosen tools used at this stage of the process: D. Kirkpatrick model, C-l-P-O model, costs and profits' analysis on the control group and other methods and tools. (original abstract)
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.