Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 131

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Social conflicts
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
Artykuł ma dwojaki cel: zdiagnozowanie konfliktów występujących w poznańskiej przestrzeni turystycznej poprzez określenie ich intensywności i kluczowych stron konfliktu, a także ukazanie potencjału kluczowych interesariuszy miejskiego systemu turystyki w zakresie zarządzania konfliktem. Złożona natura nadmiernego ruchu turystycznego w miastach powoduje, że jest to zjawisko zarówno niebezpieczne, jak i trudne do pomiaru. Jest ono jednak zawsze związane z konfliktami społecznymi. Jego natężenie i przebieg można zatem mierzyć poprzez analizę konfliktów w miejskiej przestrzeni turystycznej, wykorzystując narzędzia znane z teorii zarządzania konfliktem, przede wszystkim model koła konfliktu autorstwa Christophera Moore'a. Na podstawie przeprowadzonego badania stwierdzono, że zidentyfikowane obszary konfliktowe odnoszą się nie do overtourismu, ale do niekontrolowanej konsumpcji oferty wolnego czasu w mieście, uzewnętrznionej w zachowaniu mieszkańców miasta i odwiedzających jednodniowych przybywających z okolic miasta, a dopiero następnie turystów. Wkład artykułu do studiów nad nadmiernym rozwojem turystyki w miastach polega na zaproponowaniu alternatywnej metody identyfikacji zakresu i intensywności overtourismu w warunkach braku obiektywnych miar i danych dotyczących tego zjawiska. W opracowaniu zaproponowano także metodę oceny predyspozycji kluczowych interesariuszy do zarządzania konfliktami w Poznaniu. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article is twofold: to diagnose tourism-related conflicts occurring in Poznań by identifying their intensity and key parties, and to determine the capacity of the key stakeholders in the city's tourism system to mitigate these disputes. Because of its complex nature, overtourism in cities is a dangerous phenomenon, which is very hard to measure. Like other social conflicts, the intensity and development of overtourism can be measured by analysing tourism-related conflicts in the urban space, using tools offered by conflict management theories, especially Christopher Moore's Circle of Conflict model. Conflict issues identified by the author are associated with the uncontrolled consumption of the city's overall offering, which is manifested by the behaviour of city inhabitants, visitors from the metropolitan area, and tourists. The article contributes to the literature on overtourism by proposing an alternative method of identifying the scope and intensity of overtourism in the absence of objective measures and data. The author also proposes a method of evaluating key stakeholders' capacity for conflict management in Poznań. (original abstract)
XX
W artykule rozpatruje się zagadnienie rozwiązywania problemów społecznych z perspektywy postmodernistycznej i konstruktywistycznej. Proponuje się odróżniać rozwiązywanie od regulacji problemów społecznych, uznając, że faktyczne rozwiązanie jakiegoś problemu społecznego występuje bardzo rzadko. Problemy społeczne rozpatrywane są w artykule w aspekcie zachowań zbiorowych, pułapek społecznych oraz w ujęciu kulturowym. Regulacja i rozwiązywanie problemów analizowane są także jako proces wytwarzania nowych problemów społecznych. (abstrakt autora)
EN
The article analyses solutions to social problems from a post-modern and constructivist perspective. Operating on the premise that real solutions to social problems are rare, the author distinguishes solutions from regulations on social problems, which are here considered to be a form of collective behaviour, a trap in both the social and cultural spheres. Regulations on and solutions to social problems also generate new social problems.(original abstract)
EN
The main thesis of the paper is the assumption that a long-term conflict situation is one of the major costs of the post socialist transformation, and those who deal with that process must be aware of it. The second thesis says that a conflict is a natural element of social realm. Social conflict emerges in every social system because of the necessity to control resources such as goods, power, facilities, industrial production and people.(fragment of text)
4
Content available remote Etiologia niedostosowania społecznego
100%
XX
Problem niedostosowania społecznego zdeterminowany jest wieloma czynnikami - zarówno natury biologicznej jak i społecznej- dlatego też trudno jest wskazać jedną i dominującą przyczynę jego zaistnienia. Na dualizm tego problemu zwraca uwagę O. Lipkowski stwierdzając: "nie jest rzeczą łatwą rozpoznanie bardzo złożonych wpływów, które ukształtowały postawę dziecka i spowodowały konflikty dziecka z normami społecznymi. Niezmierna złożoność tych czynników powoduje też wielkie zróżnicowanie objawów społecznego niedostosowania: od skrytego intryganctwa do czynnej agresji, od lenistwa szkolnego do groźnych czynów przestępczych". (fragment tekstu)
XX
Dane zastane to źródła będące efektem dokumentowania różnych dziedzin życia społecznego, niezależne od naukowca podejmującego się ich wtórnej analizy. Ponieważ pozyskanie tych źródeł zazwyczaj jest mniej czaso- i kosztochłonne od badań reaktywnych, ich włączenie do procedury badawczej powinno być rozważane każdorazowo na etapie planowania prac. Wymaga ono jednak: (1) stosowania systematycznych, wielokryterialnych metod oceny; (2) osobnego rozpatrywania poszczególnych kategorii danych zastanych; (3) odrębnego odnoszenia się do każdego celu szczegółowego badań. Artykuł prezentuje przykład ewaluacji spełniającej powyższe warunki. Wykorzystując technikę bonitacji punktowej, oceniono użyteczność trzech kategorii danych zastanych (opublikowane opracowania naukowe, materiały wykorzystywane w analizie treści oraz zawartość statystyk publicznych) do realizacji trzech celów szczegółowych interdyscyplinarnego projektu naukowego, różniących się (a) skalą przestrzenną analiz (regionalna, lokalna i miejscowa); oraz (b) przyjmowanym podejściem metodycznym (badania ilościowe, jakościowe oraz jakościowe z wykorzystaniem technik GIS). Wyniki sugerują skuteczność przyjętej techniki w kontekście projektów wieloaspektowych - końcowe oceny użyteczności poszczególnych kategorii danych różnią się w zależności od celu szczegółowego. Postulowany jest jednak silny wgląd w sam proces oceny przed podjęciem ostatecznej decyzji o zastąpieniu badań reaktywnych analizą danych zastanych. Często decydujące znaczenie mają bowiem możliwości organizacyjne projektu, które istotnie wpływają na wagę poszczególnych kryteriów oceny. Pominięcie proponowanego etapu planowania badań może jednak skutkować szeregiem negatywnych konsekwencji, np. obniżeniem perspektywy finansowania badań z uwagi na zbyt słabe uzasadnienie zaplanowanych kosztów lub ograniczeniem wartości naukowej pracy ze względu na krytyczną ocenę jedynie tych danych, które zostały włączone do bezpośrednich analiz. (abstrakt oryginalny)
EN
Secondary data comprise resources collected in various sectors of social life, independently from the researcher undertaking their analyses. Collecting such data is usually less time consuming and less costly compared to reactive studies, thus, each time when planning a research study, inclusion of secondary data should be considered. This specifically requires: 1) usage of systematic, multi-criteria evaluation methods; 2) separate evaluation of certain categories of secondary data; 3) separate reference to each of the research specific aims. The following paper presents an example of such an evaluation that meets all the criteria mentioned above. Using a point grading technique we assessed usefulness of three categories of secondary data (scientific literature, data used in content analysis and content of the public statistics) to meet all three specific aims of an interdisciplinary research project conducted by the same authors. Each of the aims differs in a) spatial scale of analyses (regional, local and topological) and b) dominant form of enquiry (quantitative, qualitative and qualitative accompanied with the use of GIS techniques). The results suggest usefulness of the technique in the context of multifaceted research projects: final evaluation scores for particular secondary data categories differed substantially depending on the specific aim. However, we suggest all the analysts to perform a deep insight into the evaluation process itself before deciding to replace reactive research with secondary data analyses. Among others, this is because weights assigned to certain criteria of the evaluation process are often dependent on organisational capacity of a particular research project. At the same time, exemption of the proposed stage of research planning may result in various negative consequences, e.g. 1) reduction in funding perspectives due to weak justification of the planned costs, or 2) lowering research scientific value of the study due to a lack of critical insight into the data, which are out of actual analyses. (original abstract)
6
Content available remote Dywersja i sabotaż - istota oraz wzajemne relacje.
100%
XX
Trudno jest stwierdzić, czy współczesne nam czasy obfitują znacznie bardziej w konflikty społeczne aniżeli wieki temu. Brak jest precyzyjnych danych porównawczych ku temu. Stwierdzić jednak można, że znacznie dokładniej się im przyglądamy, analizujemy, badamy, by dowiedzieć się o ich istocie, relacjach, zależnościach jak najwięcej. Niejednokrotnie - niestety - zwieńczeniem konfliktów społecznych są działania o charakterze zbrojnym. Charakteryzują się one stosowaniem różnej taktyki, wśród której znajdą się także działania o charakterze nieregularnym. Zważywszy na natężenie działań terrorystycznych - nie tylko w Europie, ale w wielu innych miejscach świata - oraz mając na uwadze, jak chętnie działania o charakterze nieregularnym wykorzystywane są przez struktury terrorystyczne, warto wrócić do zapomnianego, jak wydaje się po skąpej w tym zakresie literaturze, zagadnienia działań dywersyjnych i sabotażowych w kontekście doskonalenia współczesnego systemu bezpieczeństwa państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
It is difficult to say whether there are more social conflicts nowadays than there used to be centuries ago. We lack precise comparative data to rely on. However, it can be said that we look at them much more carefully, analyze them, examine them to find out about their essence, relations, and dependencies as much as possible. Unfortunately, social conflicts often lead to military actions. They are characterized by the use ofvarious tactics, including activities of an irregular nature. Considering the intensity of terrorist activities not only in Europe, but also in many other places in the world, and bearing in mind how willingly terrorist structures use irregular activities, it is worth returning to the issues of diversion and sabotage, which seem to have been forgotten, judging by the limited amount of literary resources available in this field, in the context of improving the contemporary state security system. (original abstract)
XX
W artykule analizowana jest rola konfliktu w kształtowaniu kapitału społecznego. Opierając się na literaturze przedmiotu, można stwierdzić, że jeśli społeczeństwo doświadczyło konfliktu bądź działań wojennych, to w efekcie końcowym procesu kształtowania się kapitału społecznego będzie się on różnił od kapitału społecznego na obszarze, na którym takich działań nie było. Grupa badanych osób to młodzi Serbowie (18-24 lata), którzy w latach 90. przeżyli działania wojenne na terytorium swojego państwa albo wychowali się w środowisku osób uczestniczących w konflikcie oraz młodzi Polacy w wieku 18-24 lata wychowani w społeczeństwie, które w latach 1995- 2002 nie doświadczyło konfliktu ani działań militarnych. Istotne wyniki badań to: w społeczeństwie, w którym nie występowały w przeszłości konflikty, odnotowuje się większy poziom obywatelskości oraz tworzenia wspólnot typu bridging, zaufania do aktorów społecznych spoza najbliższej rodziny, zaufania do instytucji oraz większe poczucie bezpieczeństwa w okolicy. Analizując wyniki, można stwierdzić, że konflikt różnicuje kapitał społeczny w państwie. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper analyses how conflict impacts social capital. The exist- ing literature suggests that the social capital of a society which has expe- rienced conflict or military operations will not be shaped in the same way as the social capital in an area where there were no such actions. Yet, there is disagreement on what the specific effects of a conflict are. This paper seeks to address this puzzle by comparing levels of social capital in Serbia and Poland. The research presented in this paper was conducted among two groups; the first, a group of respondents including young Serbs (18-24 years old) who, during the 1990s, survived hostilities on the territory of their country or grew up surrounded by people who were participating in military actions. The second group includes young Poles (aged 18-24), who as children, grew up in a society, which from 1995-2002 did not experience either conflict or military action. Significant research results include the following: in a society in which no conflict has occurred in the past, there is a higher level of so- cial and political participation; the formation of bridging communities, trust in social actors from outside the immediate family, trust in institutions, and a greater sense of security in the neighbourhood.(original abstract)
XX
Wielość uwarunkowań konfliktów wpływa na mnogość podejść i teorii. Dlatego w artykule zaproponowano ich analizę z uwzględnieniem tego, co łączy studia nad konfliktami, zarówno w obszarze teoretycznym, jak i empirycznym. W pierwszej części artykułu przywołano kilkanaście definicji konfliktu, aby podkreślić wielopłaszczyznowość zagadnienia. Następnie podjęto próbę wskazania wspólnych ram pozwalających badać konflikt i metody jego rozwiązywania. (fragment tekstu)
EN
Despite many years of research on conflicts which have been undertaken in many institutions around the world, and despite the ever happened conflicts, so these short-rangeas well as those that determine the lives of people around the world, the theory of conflict, explanation of its social functions, dynamics and methods of solving still are waiting to be developed in a unifying different foundations approach (P.T. Coleman, K.G. Kugler, L. Bui-Wrzosinska, A. Smith, R. Vallacher, 2012). Article attempts to identify those elements of various theories of conflict, which combine and do not differ researchers and proposed by them approaches to the conflict. The presented analysis is a review, which goes back to the beginning of sociological discussion on the conflict, to explore common assumptions and conclusions of the researchers, despite their different disciplines and empirical research fields. The aim of the argument is an attempt to indicate what influence on the conflicts dynamics. (original abstract)
XX
Empatia to zjawisko wieloaspektowe będące przedmiotem zainteresowania zarówno psychologów, jak i antropologów, filozofów i teologów. W obliczu ciągle narastającego problemu braku efektywnej komunikacji i zrozumienia pomiędzy jednostkami i grupami, narastania stereotypów i uprzedzeń empatia - pozwalająca na zrozumienie uczuć innego człowieka, przyjmowanie jego punktu widzenia oraz poszanowanie różnic w podejściu do rzeczywistości - staje się kluczową umiejętnością społeczną. W rzeczywistości zagadnienie to fascynowało filozofów już co najmniej od czasów Arystotelesa, a niesłabnące zainteresowanie tym tematem wynika z jego oczywistego znaczenia dla organizacji społecznej. Wpływ empatii na lepsze funkcjonowanie społeczne ludzi, i to w wielu kontekstach życia społecznego, został wielokrotnie udowodniony. Wśród "dobroczynnych" skutków empatii wymienia się zarówno wzrost zachowań pomocowych, hamowanie agresji, większe umiejętności komunikowania się, taktowny styl bycia (tolerancja w stosunku do innych, udzielanie wsparcia, brak egocentryzmu), podejmowanie odpowiedzialnych zachowań, jak i mniejszą skłonność do wywoływania konfliktów oraz tendecję do szybkiego i konstruktywnego ich rozwiązywania. Niniejszy artykuł podejmuje próbę określenia wpływu empatii na wybór stylu postępowania w sytuacjach konfliktowych. Celem badań było stwierdzenie, czy istnieją i jaki przybierają charakter związki między empatią a stylami postępowania w sytuacjach konfliktowych. (fragment tekstu)
EN
Empathy is a multidimensional phenomenon and the subject of interest of psychologists, anthropologists, philosophers and theologists. In light of the increasing problem of lack of efficient communication and understanding between individuals and groups, intensifying stereotypes and prejudicial behaviour, empathy, which allows one to understand the feelings of another person, adopt his point of view and respect his attitudes toward the surrounding world, is becoming a crucial social skill. The concept has been the subject of philosophers' fascination since at least Aristotelian times and the continuous interest in it stems from its obvious importance for social organisations. The positive influence of empathy on social functioning of people in various social contexts has been proved numerous times. Among the "blessings" of empathy are not only an increase in helpful behaviours, the inhibition of aggression, improved communication skills and a tactful way of being (tolerance toward others, supportiveness and lack of egocentrism), but also responsible behaviours, a lower tendency to start conflicts and an ability to solve them promptly and in a constructive manner. This articles is attempts to describe the influence of empathy on the choice of conflict behaviour styles. The aim of the research was to determine the relationship, if any, between empathy and conflict behaviour styles. (original abstract)
XX
Jerozolima, a szczególnie Góra Świątynna (Moria), została uświęcona przez trzy największe monoteistyczne religie. Przez judaizm - przez poświęcenie Izaaka (Stary Testament), ustanowienie Jerozolimy przez króla Dawida stolicą starożytnego państwa Izraelitów i dwie zburzone świątynie. Przez chrześcijaństwo - Chrystus modlił się w Drugiej Świątyni, został w Jerozolimie ukrzyżowany i pochowany. Na tejże Górze Świątynnej, na gruzach Drugiej Świątyni, posadowiono meczet muzułmański Al Aksa. Współczesny konflikt wyznaczony został przez: powstanie Państwa Izraela (1948) i opanowanie wschodniej Jerozolimy (1967), wpływy Moskwy poprzez prawosławie i kościoły orientalne, wpływ polityczny mesjanizmu żydowskiego przy masowym wsparciu fundamentalizmu ewangelickiego poprzez partię republikańską w Stanach Zjednoczonych, konflikt islamu z Zachodem i Izraelem, skoncentrowany wokół Jerozolimy jako punkt zapalny "współczesnych Mesjaszów".(abstrakt oryginalny)
EN
Jerusalem, especially the Temple Mount (Moriah), has been sanctified by the three biggest monotheistic religions. By Judaism - the binding of Isaac (Old Testament), King David pronouncing Jerusalem the capital of the ancient country of Israelites, and two demolished temples. By Christianity - Christ prayed in the Second Temple, and was later crucified and buried in Jerusalem. The ruins of the Second Temple became the site where the Muslim Al-Aqsa Mosque was built. The contemporary conflict is marked by: the emergence of the State of Israel (1948) and the capturing of Jerusalem (1967), Russian influences exerted by the Orthodox Church and Oriental churches, the political impact of Jewish messianism combined with a mass support for evangelical fundamentalism as offered by the Republican Party in the US, the conflict between the West and Israel, focusing on Jerusalem as the tinderbox for "contemporary messiahs".(original abstract)
11
Content available remote Konflikt jako źródło zmian
75%
XX
Celem artykułu jest przedstawienie relacji pomiędzy konfliktem i zmianą. Autor na przykładzie rzeczywistego konfliktu w grupie, opisuje jego źródła oraz proponuje rozwiązania. Przedstawia reakcje ludzi na początku konfliktu i zmiany jakie w nich zaszły(abstrakt oryginalny)
EN
The main purpose of this paper is to shown the relation of the conflict and change. Author is describing the real conflict inside the group, its sources and solutions. He is showing the reaction of the people at the beginning of the conflict and how people have changed.(original abstract)
EN
Motorway construction poses various problems, both in green fields, mainly because of concerns about the natural environment, as well as in brown fields, for technical reasons and due to disturbing residents. The Silesian voivodeship is one of the particularly problematic areas. The construction of the A1 motorway is not an easy task there. It is not only because of the potential changes in the environment or difficulties in conducting construction work in mining areas, but also because of the highly urbanised area, requiring both the compulsory purchase of land, as well as demolition of housing infrastructure. The aim of the study is to present the most serious conflicts related to the construction of the A1 motorway in the Silesian voivodeship. The method used in the study was the analysis of documents related to its construction from the websites of the General Directorate for National Roads and Motorways (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - GDDKiA), the Voivodeship Office in Katowice and evaluation of information from the websites of communities in which the motorway investments were carried out. Moreover, voivodeship electronic editions of magazines and daily newspapers from the years 2006-2013 on the disputes arising from the construction of the A1 motorway were reviewed. As a result of the study it was found that for different sections of the motorway social conflicts occurred. They were diverse in nature, extent and the course. The analysis of the results shows that the implementation of this type of investment requires not only financial expenses and studies on the environmental impact, but also activities involving their social environment.(original abstract)
13
75%
XX
Artykuł dotyczy wpływu konfliktów w rodzinie na poziom poczucia bezpieczeństwa młodzieży gimnazjalnej. Analizuje wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na wybranej grupie uczniów. Autorzy omawiają konflikty w relacjach: ojciec - matka, rodzice - dzieci, dziadkowie - wnukowie oraz pomiędzy rodzeństwem. Wskazują, że dla poczucia bezpieczeństwa młodzieży szczególnie ważne są ich relacje z rodzicami oraz stosunki pomiędzy ojcem a matką. (abstrakt oryginalny)
EN
The focus of this article is on the influence exerted by family conflicts on the sense of security among junior high school students. The authors analyse the results of a study conducted on a selected relevant sample. They discuss the nature of family conflicts arising between fathers and mothers, parents and children, grandparents and grandchildren and among siblings. They arrive at a conclusion that when it comes to the issue of security children's relationships with their parents and between their parents are of utmost importance. (original abstract)
XX
Przedmiotem prezentowanego opracowania będzie pokazanie relacji, jakie zachodziły między zjawiskiem polskiego konfliktu w latach osiemdziesiątych a cechami struktury społecznej.
EN
The subject of the present article has consisted in showing the relationships between the conflicts in the 1980s. in Poland and the attributes of social structure. Special attention is paid to the two processes proceeding within the structure, the ones of a conflict-generating nature: - differentiation of inteligentia and - what is connected with it - degeneration of its status, as well as real proletarization of the prevailing part of it, - emergence of a new working class, different from the rest of workers due to aspirations and political radicalism. These groups created "new middle class", which was the main carrier of the Solidarity ethos. (original abstract)
XX
Artykuł porusza problem społeczeństwa w filozofii polskiej XX wieku. Filozofowie ówcześni przeważnie wierzyli w wartość człowieka jako istoty społecznej. Ale zdarzały się również teorie przeczące takim założeniom, teorie krytykujące społeczeństwo i życie społeczne. Najbardziej jaskrawym przykładem niechętnego stosunku do społeczeństwa jest myśl Henryka Elzenberga. Elzenberg był przeciwnikiem wtłaczania człowieka w grupy i życie społeczne; uważał, że wszelkie zło płynie ze społeczeństwa, ponieważ zwraca się ono przeciw jednostce i próbuje jej narzucić swoje zasady i nakazy. To, co społeczne, jest odwróceniem się od dobra i wartości, jest zaprzeczeniem, zniszczeniem i tym, co ogranicza ducha indywidualności i samodzielności. Największym złem, które płynie z życia społecznego, są przede wszystkim agresja i konflikty, które w swojej konsekwencji prowadzą do wojen. Wśród polskich filozofów problem ten poruszył między innymi Marian Zdziechowski i Bolesław Miciński. Filozofowie ci próbowali wyjaśnić mechanizmy wojny i pokazać, jak wiele złego dla natury człowieka może nieść nienawiść i totalitaryzm. Koncepcje filozofów prowadzą do pesymistycznej wizji człowieka wtłoczonego w ramy i konflikty życia społecznego. (abstrakt oryginalny)
EN
This article touches on problem of society of Polish philosophy XX century. Those philosophers usually believed in humane value as social being, but there were also theories in opposite these assumptions. The thought of Henryk Elzenberg is the clearest example of criticism to society. Elzenberg was very reluctant as to the society and social living - solitude is in his system of values a favorable condition - in the world of values a human is lonely. The most evil of social living are aggression and conflicts because they lead to wars. Among Polish philosophers the problem touches on Marian Zdziechowski and Bolesław Miciński. They tried to explain mechanism of war and to show how much evil hatred and totalitarism bring into human nature. Conceptions of the philosophers lead to pessimistic vision of human framed into routines and conflicts of social living. (original abstract)
XX
Autor analizuje rolę Narodów Zjednoczonych w dzisiejszym świecie. Omawia znaczenie tej organizacji w rozwiązywaniu konfliktów zbrojnych w Zatoce Perskiej, w Bośni-Hercegowinie, innych konfliktach międzynarodowych i wewnątrzpaństwowych w okresie istnienia tej organizacji.
EN
The summer of 2011 has seen the fi rst mass-scale social protest in Israel in its 70 years of existence. This social wave that shook the country, showed unique characteristics a-typical of most social and political uprisings, that go largely unexplained by social theories of social change and crowd psychology. In this article I am analyzing published reports of the social protest of 2011, and draw the analogy with the concept of 'Agoral Gathering' that may account for these events and support discussion of their aftermath. (original abstract)
EN
This document exposes the conflict from the Post-Rational cognitive perspective, understanding the conflict as a relational phenomenon, which emerges when the need of recognition is exposed to its contrary: the non-recognition. "To know oneself" means in fact, to recognize oneself through the mediation of the other (Castiglioni, 2008). An individual develops himself by recognizing the "otherness" that constitutes him. The self (idem/identity) that goes out toward the other and then returns as ipse/selfhood, having acquired self-awareness through the other (Ricoeur, 1993). For this reason, recognition is a fundamental element in the building of human subjectivity (Honneth 1997). Identity is a continuous process that lasts a lifetime. It contains a central nucleus that ensures continuity by which a person is able to recognize him/ herself. In this way individuals learn to define who they are through interactions with others, especially those whom are more significant. Being recognized by others and by the environment offer the individual a sense of unity and coherence about himself. Conflict arises when the other or the environment becomes a threat to the survival of the subjectivity; when the absence or lack of recognition leads to harm in a person (Tello, 2011). Relational experiences are able to engender and ensure recognition, while holding onto an indispensable acceptance of individual differences. They thus allow each one to bring forth their own unique identity.(original abstract)
19
75%
EN
The article examines relevance of conflicts studies through the concept of social tension. There are two main parts in the paper. The first one is devoted to the conceptualization of the problem. It deals with key problems of modern Russia society and the main characteristics of the social tension. The second part consists of the experience of empirical study in which social tension is a central issue. This paper is based on the empirical study, which was conducted by the authors in St. Petersburg, Russia. In this research the tools designed for measurement of social tension in the urban community were tested. For the analysis of the empirical data authors used such methods as micro-analysis of crosstabs with standardized residuals and chi-square; cluster analysis. The empirical research indicates an important role of the social tension in conflict analysis and shows some of the main indicators of social tension. (original abstract)
20
75%
EN
The aim of this study is to evaluate the generational values of Ukrainian generation Y on the basis of evaluation, comparison and analysis of the generational values' structure of the senior school pupils and students, using M. Rokeach's approach. In the questionnaire which was conducted during October-December 2016 in Kharkiv (Ukraine), two groups of respondents took part: senior pupils of the Kharkiv gymnasium
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.