Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 134

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Aktywizacja rynku pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
XX
W artykule przedstawiono podstawowe kryteria definicyjne małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono definicyjne kryteria jakościowe, ilosciowe i mieszane oraz wybrane problemy z ich stosowaniem.
EN
The article discusses the definition criteria of SMEs divided into three groups: qualitative, quantitative and mixed criteria, which is supported by examples. The application of all these criteria involves numerous difficulties. Those chosen from among them are analyzed in this article. (short original abstract)
2
Content available remote Aktywizacja rynku pracy w powiecie koszalińskim i słupskim
100%
XX
Polityka zatrudnienia oznacza działania władz państwowych i społecznych skierowane na rynek pracy w celu równoważenia popytu i podaży pracy. Stanowi istotny element łączący system ekonomiczny ze społecznym. Zajmuje się regulacją procesów gospodarowania czynnikiem ludzkim, stosując środki niezależnie od systemu funkcjonowania gospodarki1. W niektórych krajach polityka zatrudnienia utożsamiana jest z polityką przeciwdziałania bezrobociu, co oznacza, że głównym jej celem jest maksymalizacja poziomu zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu.(fragment tekstu)
EN
In this work the situation on the Polish labour market has been presented. Programmes introduced in Poland whose aim is to prevent the unemployment have been described. Moreover, the role played by the public employment services has been shown together with programmes that they propose to the unemployed. Another subject mentioned is the European Social Fund and its support to the Polish labour market. As a practical part, functioning of District Employment Agency in the two neighboring districts has been presented.(author's abstract)
XX
Bezrobocie osób młodych należy aktualnie do najpoważniejszych problemów polskiego i unijnego rynku pracy. Na obydwu tych rynkach osoby młode stanowią blisko połowę ogółu bezrobotnych. Celem niniejszego opracowania jest określenie stopnia zainteresowania bezrobotnych młodych mieszkańców wsi aktywnymi programami rynku pracy oraz diagnoza najczęściej stosowanych przez te osoby metod poszukiwania zatrudnienia. Podstawowym źródłem informacji są wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w trzech powiatach ziemskich podregionu siedleckiego. (abstrakt oryginalny)
EN
Youth unemployment is currently among the most serious problems on the Polish and EU labour markets. The young account for nearly half of the unemployed on the two markets. The purpose of the paper is to determine the interest of young unemployed residents of rural areas in labour market programmes and to diagnose the methods of seeking employment used by those people. The information presented mainly comes from the results of questionnaire surveys carried out in three rural counties of the Siedlce subregion. (original abstract)
XX
Artykuł jest próbą przeanalizowania konkurencyjności polskiego rynku pracy w sytuacji pojawienia się nowych problemów, takich jak: bezrobocie, niesprawność systemów zabezpieczenia społecznego, nieefektywność procesu kształcenia, czy ingerencja państwa. Przedstawiono także propozycje zmian na polskim rynku pracy wzorowane na doświadczeniach państw zachodnich.
EN
Despite the economic transformation in Poland, Polish labour market still differs from labour markets in the developed countries. Low competitiveness constitutes its most important feature. It is a significant problem in the era of the European integration and globalisation. In order to make Polish labour market more competitive, the essential changes should be introduced. These changes have to deal with almost every aspect of the labour market, starting from education and finishing with the labour market policy. Most researchers raise the argument that Polish labour market ought to be more flexible. Having introduced these changes, Poland will become more competitive and will be able to participate in the world economy more actively. Benefits that could be gained this way should encourage the reforms in question. (original abstract)
XX
Artykuł ma na celu przedstawienie roli, jaką pełni kształcenie ustawiczne w tworzeniu nowego oblicza rynku pracy i pokonywaniu trudności, na jakie napotykają osoby znajdujące się na tym rynku. (fragment tekstu)
EN
In Poland, the development of the lifelong learning is necessary for the reason of profounding education gap and because of the realization the idea of the learning society. The aim of this article is to present the role of the labor market as well as in overcoming the difficulties which find people being on this market. (original abstract)
XX
Artykuł prezentuje rozważania na temat skuteczności aktywnej polityki rynku pracy. Punktem wyjścia dla przeprowadzonych przez autora analiz były międzynarodowe badania empiryczne w obszarze ALMP. Pierwszym celem analizy było opisanie kierunków zmian zachodzących w polityce rynku pracy - przejścia od welfare state do welfare to work. Drugim celem było zaprezentowanie typów działań podejmowanych w ramach wdrażania ALMP w krajach UE. Trzecim - próba precyzyjnego określenia skutków wdrażanej aktywnej polityki rynku pracy oraz jej wpływu - zarówno pozytywnego, jak i negatywnego na rynek pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents a reflection on the effectiveness of an active labor market policy. The analysis was inspired by various international empirical studies in the field of ALMP. The main objective of the study was to describe the direction of changes in labor market policies - the transition from the 'welfare state' to the 'welfare to work' approach. Secondly, the author wanted to describe the methods of implementation of ALMPs in the EU countries. Finally, the article is also an attempt to determine precisely the effects of the implemented active labor market policies - their positive and/or negative impact on the labor market. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie sytuacji europejskich klastrów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki, wielkości i struktury zatrudnienia w sieciach na tle ogólnej sytuacji, w wybranych branżach oraz na terytorialnych obszarach funkcjonowania klastrów. Do realizacji celu badawczego posłużono się analizą opisową i porównawczą przeprowadzoną na podstawie krajowych i międzynarodowych sprawozdań i raportów z zakresu klasteringu oraz publikacji unijnych. (fragment tekstu)
EN
The most important problem of the European Union member countries is a progressive unemployment and a lake of initiatives that used to stimulate a local enterprise development. The EU makes efforts to activate local labour markets and a rise of employment. An effective way of gaining a financial support is a participation in cluster structures. The EU conception of clustering development is a method of competitiveness rising that ensues by a cooperation in some fields and a rivalry in the others. A market success of cluster is usually caused by cooperation advantages that makes a structure which simplify information flow, technologies exchanging, stimulating an innovation and helps with new job places creating.(original abstract)
9
Content available remote Dobór uczestników aktywnych programów rynku pracy a bezrobocie w Polsce
75%
XX
Aktywne programy rynku pracy (APRP) to obok dostępności do elastycznych form zatrudnienia, systemu uczenia się przez całe Zycie i nowoczesnego systemu zabezpieczenia społecznego jeden z głównych komponentów modelu flexicurity. Ich zadaniem jest skuteczna pomoc ludziom w okresach bezrobocia i przechodzenia do nowej pracy. Oddziaływanie APRP na rynek pracy jest bardzo złożone, a uzyskiwane efekty w dużej mierze zależne od doboru uczestników. (fragment tekstu)
EN
The effects of active labour market programmes thouroghly depend on the unemployed chosen as their participants. Their selection method is indicated by the law. Criteria are wide enough that almost every unemployment person can apply to the programme. Such a situation arises the need to elaborate new ones to more properly identify persons endangered by the unemployment. The article aims to create a simple model supporting participants' selection on the basis of the CHAID model. The resulting model enables to identify persons endangered by long-term unemployment. Advantage of such a method rests on its applicability and possibility of usage other variables important for local labour markets (original abstract)
XX
W publikacji są przedstawione główne założenia dotyczące duńskiego narzędzia aktywnej polityki rynku pracy - WellBox. Stanowi ono rodzaj programu społecznego, który łączy interesy osób poszukujących pracy, pracodawców oraz władz publicznych. Celem publikacji jest zaprezentowanie korzyści wdrażania modelu w Polsce, a także identyfikacja barier jego skutecznego działania. W publikacji posłużono się przykładem projektu "Klub Integracji Społecznej w Łapach i Zabłudowie" realizowanego w województwie podlaskim, który zakłada zastosowanie elementów WellBox. Publikacja została opracowana na podstawie zarówno pierwotnych badań jakościowych, jak i danych ze źródeł wtórnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the main objectives of the Danish instrument of active labour market policy - WellBox. It represents a kind of social program that combines the interests of job seekers, employers and public authorities. The aim of the publication is to present the benefits of implementing that model in Poland, as well as to identify barriers to its effective operation. The publication is based on the example of the project conducted in Podlaskie Province - "Social Integration Club in Lapy and Zabludow", which involves the elements of WellBox. This publication has been prepared on the basis of both qualitative primary research and sources of secondary data.(original abstract)
XX
Artykuł dotyczy zróżnicowania polityki wobec rynku pracy w regionie Polski północno-zachodniej oraz możliwości wsparcia bezrobotnych. Celem artykułu jest ocena skuteczności wybranych form wsparcia aktywizacji zawodowej. Problem badawczy stanowi następujące pytanie: Jak wygląda zróżnicowanie województw Polski północno-zachodniej pod względem skuteczności aktywizacji zawodowej? W części teoretycznej zaprezentowano podstawy prawno-instytucjonalne polityki rynku pracy oraz instrumenty stosowane na rynku pracy w Polsce. W części empirycznej przeprowadzono natomiast analizę efektów osiąganych w ramach polityki aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W artykule korzystano z metody analizy dokumentów instytucjonalno-prawnych, analizy statystycznej oraz analizy porównawczej. Inferencja odbywała się drogą dedukcji. Wykazano, że najpopularniejszymi formami wsparcia były staże oraz szkolenia. Najwięcej osób zostało zatrudnionych po realizacji staży oraz uzyskaniu środków finansowych na założenie działalności gospodarczej. Najskuteczniejsza była Wielkopolska. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper concerns the variety of the policy towards the labour market in the region of North-Western Poland and the support possibilities of the unemployed. The aim of the article is the assessment of the effectiveness of the chosen support form of the professional activation. The research problem is the question: how does the variety of the North-Western Poland voivodeships within effects of the professional activation look. In the theoretical part were presented the law and institutional bases of the labour market policy and the labour market tools used on the labour market in Poland. In the empirical part was carried out the analysis of the achieved effects within professional activation of the unemployed and the non-active ones. In the article were used the documentation analysis, statistical analysis and comparative analysis. The inference took place by deductive reasoning. The analysis pointed out that the most popular support method were trainings and practices. The biggest employment possibilities were after undergoing practices and receiving financial funds on setting up a business. The Greater Poland was the most effective in that.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę określenia efektów dotacji dla bezrobotnych na podjęcie działalności gospodarczej w mieście Włocławku i powiecie ziemskim. Analizą objęto 1845 podmiotów założonych w latach 2010-2015 przez beneficjentów dotacji. Zbadano okres funkcjonowania uruchomionych podmiotów, cechy demograficzno-społeczne osób podejmujących samozatrudnienie i ocenę ich wpływu na przeżywalność firmy. Określono też profile działalności zakładanych firm, a także charakterystyki osób rezygnujących z prowadzenia biznesu i ich dalsze losy zawodowe. (abstrakt oryginalny)
EN
This article endeavours to assess the effects of subsidies for the unemployed to start business activity in the city of Włocławek and the district. The analysis covered 1845 business entities established between 2010 and 2015 by beneficiaries of the start-up subsidies. The duration of activity of launched entities, the demographic and social characteristics of the self-employed individuals and their impact on the survival of the company were analysed. This paper also describes the profile of companies' activity, characteristics of those who resigned from running a business and their further professional lives. (original abstract)
XX
Tekst stanowi ogólną ocenę wdrażania polityki aktywizacji w Polsce. Wskazano podstawowe kierunki działania, idee przewodnie, które w ostatnich latach organizują polską politykę społeczną. Zasygnalizowano podstawowe wyzwania spójnej polityki społecznej.
EN
The text constitutes a general assessment of the implementation of the policy of activation in Poland. It is therefore an attempt to indicate the basic directions, the key ideas which has organized the Polish social policies in the last few years. The analysis of the effectiveness of the created actions confronts us with a necessity to change the emphasis of the employed policy, in which "activation" as the motto, the key subject should give way to "coherence", and the active social policy to the coherent social policy with a broader, than so far, definition of the challenges of coherence both in the macro- sphere (as we are used to act) and in the micro- sphere (particular institutions, programs, instruments). As regards this context, the text signals the main challenges of the coherent social policy.(original abstract)
XX
Artykuł obejmie analizę jednego z komponentów modelu flexicurity, tj. aktywnej polityki rynku pracy, którego znaczenie zwiększa się w obliczu walki z kolejną falą wzrostu bezrobocia w wielu krajach unijnych. Tylko w 2010 r. Polska wydała na przeciwdziałanie bezrobociu prawie 17 mld zł. Warto poddać ocenie efekty tych wydatków dla sytuacji na rynku pracy. Celami artykułu są przeprowadzenie analizy efektywności aktywnej polityki rynku pracy (ALMP) w Polsce w latach 2005-2009 oraz próba oceny stosowanych mierników. Ocen efektywności ALMP przeprowadzona będzie zgodnie z metodologią stosowaną w Polsce, tj. na dwóch płaszczyznach - efektywności zatrudnieniowej i efektywności kosztowej. W końcowej części opracowania podjęta zostanie próba wskazania pożądanych zmian w analizowanym obszarze.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses a component of the flexicurity model, namely the active labour market policy which keeps gaining significance as another wave of unemployment rises in a number of the EU countries. Only during 2010 Poland spent nearly 17 billion zlotys to alleviate unemployment. Therefore it is only reasonable to have a look at the effects of this expenditure for the situation on the labour market. The article focuses on the efficiency of active labour market policy (ALMP) in Poland during the 2005-2009 period and the relevance of success measures applied. The impact of ALMP is evaluated in accordance with the methodology normally used in Poland, that is in two dimensions - change in employment levels and cost efficiency. The final part includes recommendations for possible improvements.(original abstract)
XX
Omówiono gospodarkę morską województwa zachodniopomorskiego. Przedstawiono cele i środki aktywizacji gospodarczej oraz nową formę pracy jaką jest telepraca.
EN
In the work are presented general characteristics maritime economy of Westpomeranian Voivodship. There are described important problems of polish fishery in preaccessed time. There are point financials sources of realization aids related with application of telematics as tool for activity of marine agriculture regions, especially a new form of work - telework. (original abstract)
XX
W artykule zdefiniowano pojęcie "systemu nakładczego", odniesiono do dawnego określenia "chałpnictwa". Omówiono rolę pracy nakładczej w Polsce w warunkach gospodarki rynkowej. Skupiono się na systemie nakładczym na terenie Makroregionu Południowo-Wschodniego, podkreślając ważną rolę drobnej wytwórczości dla pewnej grupy ludności (kobiety, inwalidzi mężczyźni w pewnym wieku, lub osoby z ograniczoną wydajnością)
EN
The putting-out system is defined as a manufacturing and marketing organization in which an individual manufacturer carries out an exact order of a merchant-employer who supplies raw materials, specifies the quantity and quality of the products, provides the manufacturer with tools,if necessary, and organizes the marketing. The contemporary putting-out system functions mainly with the domestic system. The problem raised in the paper is worth of notice as a number of functions which the putting-out system can perform under the conditions of the free market economy. Many of these functions can be of special importance to the national economy.(short original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano nowe tendencje i sposoby działania w zakresie aktywizacji i integracji długotrwale bezrobotnych, jakie podejmuje się w różnych krajach Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. Szczególny nacisk położono na wskazanie mocnych i słabych stron dwóch konkurujących ze sobą podejść train- i work first, które stosuje się do zwalczania długotrwałego bezrobocia. Na podstawie doświadczeń opisywanych krajów podjęto również próbę nakreślenia głównych kierunków działań zmierzających do budowy skutecznej strategii aktywizacji długotrwale bezrobotnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents new approaches for activation and integration of long-term unemployed in various European countries and in Poland. The main focus is put on analysing possible benefits and limitations of train-first and work-first strategies used to fight long-term unemployment. Based on the experience from different European countries it attempts to outline key mes-sages and identify success factors for building an effective activation strategy of the long-term unemployed. (original abstract)
EN
Professional work is a very important in a handicapped person's life. It provides a labour income, personal fulfillment and a job satisfaction, but it is also the only chance to stay in contact with other people. Work plays the essential socialization function (in addition to the income and the rehabilitation function). For the economy professional activity of handicapped people means a better use of human capital and improvement of the rationality of limited public funds. The aim of this article is the presentation of employment changes of people with handicaps and the analysis of their effect on the activity level of this group. The author takes into account the situation on the open and protected labour market as well as indicates the activation methods used for handicappers.
XX
Aktywacja zawodowa osób niepełnosprawnych jest uzależniona od pracodawców, służb medycyny pracy i samych niepełnosprawnych. Zdolność do wykonywania pracy jest bowiem wypadkową motywacji do świadczenia pracy i możliwości osoby niepełnosprawnej, rodzaju pracy wraz z ewentualnym przystosowaniem stanowiska pracy oraz procesu diagnostyczno-orzeczniczego przeprowadzonego przez jednostki orzekające o zdolności do pracy. W artykule przedstawiono opinie pracodawców z Zielonej Góry i okolic, dotyczące barier w polskim systemie aktywizacji zawodowej. Wśród nich są: zmienność prawa, niesatysfakcjonujące bodźce finansowe, niska produktywność niepełnosprawnych oraz konieczność przystosowania miejsca pracy niepełnosprawnego pracownika oraz całego zakładu.(abstrakt oryginalny)
EN
Professional activation of people with disabilities is dependent on three elements constituting a system of: employers, medical service and the very people with disabilities. The ability to do a job is a result of both motivation and ability of a person with disabilities to carry out a job, sort of job, along with possible appropriate adjustment of a work place and diagnostic-adjudging process conducted by authorities that adjudge the ability to work. The article presents opinions of the employers from Zielona Góra and its vicinity regarding barriers that in their minds lie in the Polish system of professional activation. Amongst many barriers it is necessary to enumerate: changeability of the law, unsatisfactory financial stimuli, low productivity of people with disabilities and the necessity to adjust the work place and the whole company to the specific needs of a person with disabilities.(original abstract)
XX
W artykule podjęto próbę porównania koncepcji profilowania bezrobotnych wykorzystywanej w Polsce do podejścia funkcjonującego w Niemczech i opracowania na tej podstawie rekomendacji odnośnie do pożądanych kierunków modyfikacji rozwiązania polskiego. Obecnie stosowana w Polsce metoda profilowania opracowana została w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Do praktyki urzędów pracy wprowadzona została na podstawie nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 14 marca 2014 r. W publicznej dyskusji podkreśla się, że procedura ta powinna być dalej doskonalona. Na podstawie wyników przeprowadzonych analiz autorzy postulują, aby dalszy rozwój systemu profilowania bezrobotnych w Polsce nawiązywał do niemieckich dobrych praktyk i doświadczeń w tym obszarze. (abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to carry out a comparative analysis of profiling methods in Germany and Poland. The amendment to the Act on Employment Promotion and Labour Market Institutions of 14 March 2014 introduced to the practices of labour offices a profiling method developed by the Ministry of Labour and Social Policy. In public discussions it is emphasized that this procedure should be perfected further. The German concept of profiling is more complex and has a systemic nature, specifying the structure of the relationships between employment services and the job seeker. This could be a model for improving the procedure of unemployed profiling in Poland. (original abstract)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.