Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 144

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  koszty pracy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian płacowego klina podatkowego w wybranych krajach Unii Europejskiej w obliczu kryzysu finansów publicznych, biorąc pod uwagę lata 2006–2011. Badania zostały wykonane na podstawie oficjalnych raportów OECD, Eurostatu oraz własnych obliczeń autora. Problemy związane z wysokim deficytem budżetowym oraz rosnącym długiem publicznym w wielu krajach spowodowały podjęcie niepopularnych społecznie decyzji dotyczących zwiększenia obciążeń publicznych zarówno podatkowych, jak i parapodatkowych. Analiza płacowego klina podatkowego w okresie kryzysu finansów publicznych w wybranych krajach Unii Europejskiej ukazała, że zmiany płacowego klina podatkowego polegały głównie na podwyższaniu jego poziomu.
2
Content available Koszty pracy i bezrobocie w Polsce w 2014 roku
100%
EN
How to reduce the level of unemployment? There are many solutions indicated on a scale of national economic policy and practical instruments used in the world. In this paper there was presented one factor that has a significant impact on the unemployment rate, namely labor costs. For this purpose, an analysis has been made in labor costs incurred in 2014 by the employer in respect of employment of a employee under an employment contract for minimum wage. Then, using the latest data released by the Central Statistical Office, there was presented the level and structure of unemployment in Poland from January to October 2014. The next part of the paper presents different levels of unemployment rates for provinces in Poland based on data from the end of October 2014. At the end there were proposals recommended in what way it is possible to try to help to reduce the unemployment rate.
3
Content available remote Określanie kosztów pracy na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego
100%
EN
In present changeable environment of running the company, the planning process including especially cost planning has a special meaning. No company may allow to improvise that's way a rational system of cost planning should be developed. To offer the competitive prices the company must be able to determine precisely a products cost. For the cost planning system labour costs play an important role. They include all expenses covered by an employer and concerned with people involved in business activity. Developed Structure of the labour cost consists of different elements, such as wages and salaries, costs of insurance rates, social charges, training and personnel development costs, costs of ensuring work hygiene and safety and others. The knowledge of the labour costs is important for their rationalisation and optimisation from viewpoint of quantitative and qualitative employment Structure due to company's development strategy. The account and analysis of the labour costs provide the basis for making many managerial decisions. The study of the labour cost aims at providing the managers with the detailed data about expenses carried on labour and making appropriate decision on better and effective use of human resources. The major part of the labour costs is compensation, which consists of many components. Among them the more important is the basic pay. To be motivating and objective it should be determinant of the job content; that means job's requirements. All this is taken into account during the process of job evaluation. The basic pay is usually supported by variable payment components such as bonuses or rewards, which should be implemented to the company's remuneration system in proper way. The properly designed bonus system should be concerned with results obtained by company as a whole, next with results obtained by particular departments or teams and finally with achievements of particular employees. Rationalization of labour costs Structure aims at seeking the rational links between expenditure for labour and results of work within workplace, group of workplaces, department as well as whole organisation. To compare labour costs on particular workplaces and to forecast changes in labour costs, the knowledge about basic rates, other remuneration components and material environment is needed. This knowledge is provided by well prepared, implemented and maintained job evaluation and pay differentiation system. From viewpoint of production process planning and control it's very important to know how many and what kind of employees are required in a given period. Knowing the ąuantity and quality of needed resources we can estimate the time of order completion as well as the labour costs related to employees involved in the manufacturing processes. The problem of human resources planning is complex because human factor is the most unforeseeable. It is very difficult to foresee future human behaviour, absenteeism. Additionally, the labour law introduces many limitations related to way and time of human resources use.
4
Content available remote Rachunek kosztów pracy w przedsiębiorstwie
100%
PL
W artykule przedstawiono propozycję uzupełniającego rachunku kosztów pracy, prowadzonego równolegle do rachunku kosztów przedsiębiorstwa. Potrzeba prowadzenia takiego rachunku wynika stąd, że zarządzanie zasobami ludzkimi wymaga odpowiednich, często bardzo szczegółowych informacji, których nie zapewnia rachunek kosztów przed-siębiorstwa. Z ewidencji kosztów przedsiębiorstwa, prowadzonej według układu rodza-jowego można uzyskać jedynie informacje dotyczące ogólnych kwot wynagrodzeń oraz świadczeń na rzecz pracowników, co jest niewystarczające na potrzeby zarządzania zaso-bami ludzkimi.
EN
The paper presents an offer of a complementary work costs account held parallel to a cost ac-count of an enterprise. A need for such an account results from the fact that management of human resources requires adequate, very often detailed, information which cannot be provided by a cost account of an enterprise. Cost recording, kept according to the generic system, can only provide information concerning general quotas of remuneration and benefits for workers, which is insufficient for the needs to manage human resources.
PL
Celem artykułu jest określenie, jak zmienia się poziom wynagrodzeń brutto i kosztów pracy oraz proporcje między nimi w sektorach publicznym i prywatnym w Polsce. Postawiono pytanie badawcze, czy wzrost konkurencji międzynarodowej spowodował, że wynagrodzenia i koszty pracy rosną szybciej w sektorze prywatnym (wystawionym na konkurencję) niż w publicznym. Poza ujęciem sektorów własności ogółem analizie poddano 10 sekcji działalności gospodarczej o najwyższym zatrudnieniu. W artykule wykorzystano dane publikowane przez Główny Urząd Statystyczny w Rocznikach Statystycznych Pracy dla lat 2008 i 2016. Analiza oparta jest głównie na porównaniach zmian procentowych wynagrodzeń i kosztów pracy. Wyniki przemawiają za pozytywną odpowiedzią na postawione pytanie, przy czym wciąż wyższy jest poziom wynagrodzeń i kosztów pracy w sektorze publicznym niż prywatnym.
7
Content available remote Problems in assessment of working conditions with relation to the cost aspect
100%
EN
Improvement of working conditions, as postulated in EU legislature, should be preceded by a comprehensive analysis of the current state of working conditions in a company. This paper, by accentuating still open issues of construing proper information sets for such analysis, postulates the need for assessing costs generated by individual elements of working conditions. It seems that the desired comprehensiveness of such analyses should be based on combination of quantitative, qualitative and financial information related to working conditions, and supplemented by opinions gathered from both employees and employers in relation to changes anticipated in the subject area. The postulated line of thought is exemplified by a set of specific information that may prove useful in the course of diagnosing company working conditions.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie zmian dotyczących klina podatkowego w latach 2004-2015 w Polsce oraz w innych krajach UE należących do OECD oraz zbadanie, czy wprowadzenie nowych regulacji dotyczących kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązujących w Polsce od 1 stycznia 2017 r., przyczyni się do zwiększenia jego progresywności. Przedstawiona w artykule analiza klina podatkowego dotyczy tylko pracownika zatrudnionego na umowę o pracę (tj. tzw. pracy najemnej). W opracowaniu pominięto inne formy zatrudnienia. Analizę przeprowadzono, opierając się na danych statystycznych OECD oraz wyliczeniach własnych autorów. Przeprowadzone badanie pozwoliło na sformułowanie wniosku, iż klin podatkowy w Polsce charakteryzuje się niskim poziomem progresywności, a zmiany w kwocie wolnej od podatku, obowiązujące od 2017 r., nie przyczynią się do jego zwiększenia. W artykule przedstawiono także propozycje zmian w przepisach, pozwalające na zwiększenie progresywności opodatkowania pracy.
PL
Autor wychodząc z założenia, że istotnym składnikiem kosztów produkcji energii cieplnej w budynku jest brak współpracy pomiędzy instalacja ogrzewania a instalacji wentylacji i klimatyzacji, dowodzi, że można je ograniczyć m.in poprzez recyrkulację lub rekuperację a także wykorzystując rozwiązania takie jak gruntowe wymienniki czy pompy ciepła.
11
Content available Koszty pracy przedsiębiorstwa górniczego
88%
PL
W artykule przedstawiono analizę kosztów pracy na przykładzie przedsiębiorstwa górniczego. Ze względu na poufność wykorzystanych w publikacji danych przedsiębiorstwo oznaczono symbolem X. Analizie poddano składniki kosztów pracy ponoszonych przez badane przedsiębiorstwo w związku z zatrudnieniem pracowników. Rozważania przeprowadzono dla okresu obejmującego lata 2011–2013.
EN
This paper presents the analysis of labour costs illustrated with an example of a mining company. The confidentiality of data used in the publication on the company marked as X was taken into account. The analysis concerns the components of the labour costs connected with employment. The study was performed for the period of 2011-2013. The structure of obligatory components of labour costs was assessed concerning, among others, wage and non-wage components.
PL
Artykuł charakteryzuje koszty pracy, zawiera ocenę struktury i dynamiki zmian w zakresie całkowitych kosztów pracy. Analizuje jednostkowy koszt pracy w ujęciu dynamicznym oraz relacje całkowitych kosztów pracy i ich składników do wartości produkcji sprzedanej netto.
EN
The article presents analysis of labour costs in a meat processing enterprise and was carried out on the basis of indices of structure and dynamics of total labour costs and its components. Unit labour cost from a dynamic point of view as well as the relation of total labour costs to the value of goods sold were also taken into account. The study has revealed unfavourable changes in the structure and dynamics of the labour costs, whereas the level and dynamics of units labour costs were adequate. The analysis has also indicated the decreasing role of labour costs in the subject enterprise.
PL
Wydrukowano z dostarczonych Wydawnictwu UŁ gotowych materiałów
EN
High labour costs in Poland are considered to be one of the reasons of the still high and persistent unemployment. Lowering those costs are commonly believed to be a remedy to insufficient labour demand declared by enterprises. This paper presents results of empirical analyses of the development of labour costs in industrial enterprises. The period covered ranges from the beginning of transition until Poland's accession to the European Union.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.