Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 76

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
W pracy omówiono rolę bakterii redukujących siarczany (BRS), w bioremediacji gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem procesu detoksykacji biodostępnych metali ciężkich. Zwrócono uwagę na zalety bioremediacji zachodzącej z udziałem BRS w stosunku do konwencjonalnych procesów fizykochemicznych, np. wapnowania. Z badań wynika, że procesy biologiczne są zwykle bardziej efektywne w usuwaniu biodostępnych metali występujących w niskich stężeniach. BRS nie tylko dostarcza jonów siarczkowych służących do wytrącania metali ciężkich, ale także wpływa na przyspieszenie procesów strącania siarczków metali, które są nierozpuszczalne w warunkach środowiska. Przy tej okazji omówiono sposoby i metody biologicznego oczyszczania gruntów z udziałem bakterii glebowych, jakimi są bakterie redukujące siarczany, co pozwala na wybranie technologii możliwej do zastosowania w procesie unieszkodliwiania skażeń chemicznych, powodujących zachwianie równowagi ekologicznej. W ten sposób wykazano, że omawiane bakterie redukujące siarczany (BRS) są zaangażowane nie tylko w powstawanie złóż zasobów mineralnych, ale także odgrywają ważną rolę w detoksykacji środowiska przyrodniczego.
EN
This work presents the role of sulfate reducing bacteria (SRB) in soil bioremediation with special consideration of bioavailability heavy metals detoxication process. Authors brought attention to advantages of bioremediation proceeded with SRB participation compared to conventional physicochemical processes like liming. Research suggest that biological processes are usually more efficient in removal of bioavailable heavy metals occurring in low concentrations. SRB not only provide sulfide ions for heavy metals precipitation, but also speed up the precipitation of metal sulfides, which are insoluble in environmental conditions. Taking the opportunity authors also discussed techniques and methods of biological soil purification using soil bacteria, which are sulfate reducing bacteria. That allows to choose the technology feasible for application in rendering harmness chemical contaminants, which cause loss of ecological balance.
PL
W warunkach laboratoryjnych przebadano kinetykę procesu denitryfikacji z wykorzystaniem bakterii Bacillus licheniformis oraz szczepów oraz szczepów bakterii osadu czynnego, w podłożu zawierającym jako jedyne źródło węgla, folie sporządzone na bazie PVAL. Stwierdzono, że aktywność bakterii Bacillus licheniformis oraz szczepów osadu czynnego w procesie biorozkładu tych folii nie różni się znacząco. Stopień biodegradacji testowanych folii po 12 tygosniach, oszacowany na podstawie reakcji redukcji azotanów (V) w procesie denitryfikacji kształtuje się na poziomie ok. 65%. Dodatkowo określono zmiany stężeń powstających przejściowo toksycznych azotanów (III), przyrost białka oraz CHZT w pożywce po procesie.
EN
Kinetics of denitrification process with the use of Bacillus licheniformis and activated sludge bacteria, in a medium containing foils based on PVAL as the only source of carbon, has been tested in laboratory conditions. It was found that activities of Bacillus licheniformis bacteria and strains from activated sludge did not differ significantly. The degree of biodegradation of the tested foils was estimated on the basis of the nitrate (V) reduction in the denitrification process at a level of 65%. The concentration of toxic nitrates (III), protein concentration and COD were also determined in the medium.
PL
Zbadano aktywność bakterii Bacillus licheniformis oraz bakterii osadu czynnego w procesie biodegradacji folii polimerowych (z PE lub z biodegradowalnej żywicy syntetycznej) modyfikowanych celulozą a także, dla porównania, czystej celulozy. Stopień biodegradacji (aktywność kataboliczną bakterii) oceniano na podstawie badań kinetyki procesu denitryfikacji [równania (1) i (2)] towarzyszącego biorozkładowi jak również pogorszenia właściwości wytrzymałościowych, ubytku masy i przyrostu biomasy oraz zmian struktury folii i morfologii ich powierzchni. Stwierdzono, że obydwa wprowadzane rodzaje bakterii powodują biodegradację wspomnianych folii, a stopień rozkładu zależy od typu modyfikowanego polimeru i, w niewielkim tylko stopniu, od rodzaju wykorzystywanych mikroorganizmów. Ustalono, że proces denitryfikacji pozwala na zrealizowanie biodegradacji materiałów polimerowych modyfikowanych celulozą a poza tym może służyć jako sposób oceny ich przydatności do recyklingu organicznego na drodze kompostowania.
EN
Activities of Bacillus licheniformis bacteria and activated sludge bacteria in the processes of biodegradation of polymer films (PE or biodegradable synthetic resins) modified with cellulose, and for comparison pure cellulose, were studied. The degree of biodegradation (catabolytic bacteria activity) was estimated on the basis of kinetics of denitrification process [equations (1) and (2)] accompanying biodegradation (Fig. 1-3) as well as on the basis of strength properties deterioration (Table 1, Fig. 9-10), weight loss and biomass growth (Table 1, Fig. 4) and also changes in the film structure and surface morphology (Fig. 5-8, 11 and 12). It was found that both types of bacteria used caused biodegradation of the films discussed and decomposition degree depended on the type of polymer modified and only slightly on the type of microorganisms used. It was confirmed that denitrification process let realize biodegradation of polymeric materials modified with cellulose. It can be also useful for evaluation of their ability to be organically recycled via composting.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.