Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 41

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Dokonano oceny rozkładu wielkości makroporów i elementów fazy stałej w warstwie uprawnej rędziny mieszanej, poddanej działaniu pługa, pługofrezarki i brony aktywnej. Z próbek gleby o nienaruszonej budowie sporządzono utrwalone żywicą zgłady glebowe. Na podstawie zdjęć zgładów wykonano analizę obrazu. Obliczono: makroporowatość, liczebność bezwzględną i względną, średnice ekwiwalentne oraz średnie ważone średnice przekrojów porów i elementów fazy stałej gleby. Przekroje zaszeregowano do 557 klas rozmiarów, od 0 do 70,74 mm co 0,127 mm. Sporządzono całkowe i różniczkowe wykresy rozkładu wielkości przekrojów w funkcji ich średnicy ekwiwalentnej. Liczebność przekrojów porów i elementów fazy stałej była najmniejsza po uprawie płużnej, a największa – po działaniu brony aktywnej. Gleba po uprawie broną aktywną miała najmniejszy średni rozmiar przekroju poru i największy średni rozmiar przekroju agregatu. Odwrotne wyniki uzyskano dla gleby poddanej działaniu pługofrezarki, a wartości pośrednie – dla gleby uprawianej pługiem. Efekty działania trzech narzędzi uprawowych uwidoczniły się na całkowych i różniczkowych rozkładach wielkości przekrojów porów i elementów fazy stałej gleby. Przebiegi uzyskanych krzywych pozwoliły ocenić stopień połączenia ze sobą porów oraz stopień wykształcenia agregatów glebowych.
EN
Size distributions of macropores and solid phase elements in the arable layer of Rendzic Leptosol after ploughing, plough-milling and harrowing were evaluated. Samples of undisturbed structure were taken from the soil and afterwards dried and impregnated with resin. Photographs of obtained polished opaque blocks were subjected to computer-aided image analysis. Then macroporosity, absolute and relative number, equivalent diameters and mean weighted diameters of pore and solid phase element cross-sections were calculated. The cross-sections were categorised into 557 size classes, according to their equivalent diameters in the range from 0 to 70.74 mm at every 0.127 mm. The graphs of integral and differential size distributions of pore and solid phase element cross-sections vs. their equivalent diameter were drawn. The number of cross-sections of pores and solid phase elements was the lowest after ploughing, and the highest – after harrowing. The soil after harrowing was characterised with the smallest mean weighted diameter of pore crosssections and the largest mean weighted diameter of aggregate cross-sections. The opposite results were obtained for the soil after plough-milling, and intermediate ones – for the ploughed soil. The effects of the three cultivation tools were clearly visible in the integral and differential size distributions of cross-sections of pores and solid phase elements. Shapes of the obtained curves enabled to evaluate the degree of pore interconnection and the degree of aggregate development.
PL
Scharakteryzowano przewodnictwo wodne wszystkich poziomów genetycznych leśnej gleby bielicowej właściwej wytworzonej z piasku. Odpowiednie próbki glebowe pobrano ze środka każdego poziomu genetycznego. Określono całkowitą zawartość węgla organicznego, wyznaczono krzywą desorpcji wody i przewodnictwo wodne gleby w strefie nasyconej. Na podstawie teorii van Genuchtena-Mualema modelowano krzywą retencji wodnej i przewodnictwo wodne gleby w pełnym zakresie wilgotności i potencjału wody glebowej. Stwierdzono, że estymowana przez model van Genuchtena krzywa retencji wodnej bardzo dobrze opisywała przebieg rzeczywistej zależności potencjału wody glebowej i zawartości wody. Umożliwiło to prawidłową ocenę przewodnictwa wodnego omawianej gleby na bazie modelu Mualema. Przewodnictwo wodne w strefie nasycenia poziomu organicznego było znacznie wyższe niż dla poziomów mineralnych. Jednocześnie poziom organiczny charakteryzował się najniższymi wartościami przewodnictwa wodnego w strefie nienasycenia. Przewodnictwo wodne, zarówno w strefie nasyconej, jak i nienasyconej, mineralnych poziomów genetycznych wzrastało wraz ze spadkiem całkowitej zawartości węgla organicznego.
EN
Hydraulic conductivity of all horizons of forest haplic podzol developed from sand was characterised. Appropriate soll samples were taken from the centre of each horizon. Contents of total organic carbon, soil water retention curve and saturated hydraulic conductivity were experimentally determined. In accordance with the van Genuchten-Mualem theory water retention curve and hydraulic conductivity was modelled in the full range of soil water potential and soil water content. It was stated, that the soil water retention curve estimated via van Genuchten’s model characterised accurately the actual relationship between soil water potential and water capacity. It allowed a correct evaluation of hydraulic conductivity of the studied soil with use of Mualem’s theory. The saturated hydraulic conductivity of the organic horizon was much higher than for mineral horizons. At the same time organic horizon was characterised with the lowest values of hydraulic conductivity in the unsaturated conditions. The hydraulic conductivity, both saturated and unsaturated, of mineral horizons inereased with the decrease of the total organic carbon content.
EN
The aim of the study was to examine the usefulness of simple pore shape indices for the classification of soil structure with respect to two main groups of soil macropores (fissures and cavities). The samples were taken from various soils of SE Poland: Mollic and Eutric Leptosols, Eutric Regosol, Haplic Phaeozem, Haplic and Stagnic Luvisols, and Sapric Histosol. The research was performed on 81 polished blocks using image analysis. First, the soil samples were classified into five structural groups: mixed, fissure, nearly fissure, cavity and nearly cavity. Morphometrical analysis provided shape indices CIRav, ELGav, and their coefficients of variation V(CIR), V(ELG). They enabled the group of fissure structures to be distinguished from the groups of mixed, cavity and nearly cavity structures. The research may contribute to the creation of an objective method for recognising soil structure in respect to the main soil structure types: mixed (fissure-cavity), fissure and cavity structures.
EN
In this paper, the analysis of sudden water phase change during high-temperature metal body dipping is presented. According to that purpose, the computational fluid dynamic analysis has been carried out. The nonstationarity and behavior of sudden water phase change has been examined. The calculation model consists of the solid domain (vessel and high-temperature metal) and fluid domain (liquid filling vessel). The metal body insertion to the fluid domain was obtained by the use of dynamic mesh. Special case of the dipping velocity, the metal body of temperature 723 K and fluid temperature 288 K. was examined. Moving on to calculations, the model containing basic conservation equation, expanded of turbulence and liquid evaporation equations has been used.
EN
This paper presents the design of a digital CMOS integrated circuit implementing a type-2 fuzzy logic controller. The proposed architecture is suitable for serial processing of fuzzy rules combined with parallel processing of upper and lower membership functions of type-2 fuzzy sets. The parameterized VHDL model allows to synthesize the circuit of the required size for a particular application. Moreover, on-chip programming is performed.
PL
W artykule przedstawiono projekt cyfrowego układu scalonego CMOS realizującego sterownik rozmyty 2-go rzędu. Zaproponowana architektura układu umożliwia połączenie sekwencyjnego przetwarzania kolejnych reguł rozmytych z równoległym przetwarzaniem dla górnej i dolnej funkcji przynależności każdego zbioru rozmytego. Uzyskany sparametryzowany model VHDL umożliwia syntezę układu o rozmiarze wymaganym w konkretnej realizacji.
PL
W artykule poddano dyskusji możliwe profity, które byłyby następstwem przyspieszenia rozruchu turbiny o godzinę. Podano możliwe sposoby przyspieszenia rozruchu oraz wyniki analizy wytrzymałościowej przyspieszonego rozruchu turbiny. Wykonana została uproszczona analiza zysków pieniężnych będących następstwem skrócenia czasu rozruchu turbiny. Poruszono temat wpływu operacji skrócenia czasu rozruchu na środowisko. Przedstawione zostały jednostki wytwórcze energii elektrycznej w Polsce, które zdaniem autorów są możliwe do adaptacji nowych rozwiązań konstrukcyjnych.
EN
Discussed are possible benefits that would result from acceleration of a turbine start-up by one hour. Given are possible ways to accelerate the start-up and the results of an accelerated turbine start-up strength analysis. Performed is a simplified analysis of the financial gain resulting from shortening of the turbine start-up time. Raised is also the topic of an impact that the start-up time reducing operation will have on the environment. Presented are the power generation units working in Poland that, in the authors’ opinion, can be adapted to new design solutions.
PL
Artykuł proponuje schemat postępowania przed, podczas oraz po przeprowadzeniu prospekcji terenowej przy pomocy technologii mobilnego GIS, której celem było zweryfikowanie lokalizacji stanowisk archeologicznych, zadokumentowanych w latach 80 i 90 XX w. W pierwszej części scharakteryzowane zostały badania powierzchniowe oraz założenia naukowo-konserwatorskiego programu Archeologicznego Zdjęcia Polski, który stał się podstawą krajowego systemu ewidencji stanowisk archeologicznych i obowiązującym źródłem pozyskania danych przestrzennych. Wskazane zostały także uwarunkowania do przeprowadzenia badań o charakterze weryfikacyjnym. Następnie opisano etapy procesu badawczego, przeprowadzanego metodami tradycyjnymi i opartego na dokumentacji analogowej oraz wskazano miejsca obarczone ryzykiem generowania błędów. W dalszej części zaproponowany został schemat prac przy użyciu urządzeń mobilnych z GIS, z naciskiem na etap przygotowania materiałów do działań w terenie – pozyskanie cyfrowych danych z map analogowych. Scharakteryzowane i porównane zostały możliwości wykorzystania: nawigatorów GPS, tabletów i smartfonów z aplikacjami Google oraz palmtopów z oprogramowaniem GIS, jako narzędzi badawczych do celów weryfikacyjnych, a kluczowe cechy wybranych urządzeń i aplikacji zestawiono w tabeli. Podsumowanie wskazuje na korzyści płynące z zastosowania nowych rozwiązań podczas badań powierzchniowych, istotne zmiany w stosunku do metod tradycyjnych oraz postulat uwzględnienia nowoczesnych technologii i dostosowania zgromadzonych informacji o zasobach dziedzictwa archeologicznego w nimi ośrodkach zarządzających.
EN
The paper proposes a work flow before, during and after the archaeological field survey, with the use of mobile GIS technology, aimed at verifying the location of archaeological sites, documented in the 1980s and 1990s. The first part characterized the field survey and of scientific and conservation assumptions of the program called the Polish Archeological Record, which became the basis for a national register of archaeological sites and the current source of spatial data acquisition. The text specified also circumstances needed to carry out verification research. Further part described the steps of the research process, carried out with the use of traditional methods and based on the analog records. Additionally, areas endangered by the risk of generating errors were highlighted. The next part proposes workflow on the mobile devices with GIS, with a focus on the process of preparing materials for actions in the field - acquiring digital data from analogue maps. The text compares the possibilities and characteristics of GPS navigators, tablets and smartphones with Google applications and PDAs with GIS software as research tools for the verification of data obtained. Key features of selected devices and applications are summarized in the table. The summary indicates the benefits of the new solutions during the field survey, significant changes in relation to traditional methods, and the postulate to take into account new technologies and adapt to them the collected information about the resources of the archaeological heritage in the national conservation offices.
18
Content available remote Zabezpieczanie elewacji przed korozją mikrobiologiczną
51%
19
51%
EN
The objective of the study was to examine the structure of typical Ukrainian chernozem developed on loess, which (I) had been fertilized by standard crop rotation since 1912 with farm yard manure at the rate of 16 t ha-1 and (II) had not been fertilized with farm yard manure by sugar beet monoculture since 1929. After harvest of winter wheat and sugar beet, the samples of undisturbed structure were taken from 5 layers of both profiles: 0-8, 10-18, 20-28, 30-38, and 40-48 cm. The morphological analysis of the structure of the investigated chernozem revealed that the most visible differences between the soil structures of the two pedons occurred in their superficial layers. The 0-18 cm layer of the soil in the experiment I had an aggregate structure, whereas analogous layer of the soil in experiment II was much more compacted. Below about 30 cm from the ground level both pedons had very similar structure. For the soil in the experiment I an appropriate crop rotation and regular supplies of organic matter allowed for preservation of a favourable structure even in the upper layers – in contrast to the soil in the experiment II.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.