Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Analiza finansowa ex-post
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
XX
Celem pracy jest wykazanie, iż modelowanie wartości firmy, wykorzystujące analizę symulacyjną Monte Carlo oraz metodę opcyjną, jest dobrą podstawą do wyznaczania kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Wychodząc z założenia, że celem analizy finansowej jest określenie kondycji finansowej firmy, przedstawiono uzasadnienie, że w tym zakresie prognozowanie kondycji przedsiębiorstwa jest lepsze niż określanie takiej kondycji w perspektywie ex post. Proponowane narzędzia do analizy finansowej ex ante, wykorzystujące modelowanie wartości firmy, powinny uwzględniać jej niewypłacalność jako istotne kryterium oceny kondycji.(fragment tekstu)
EN
Dynamic changes in economic environment require today a modern approach in financial analysis. Modeling of the company value based on Monte Carlo simulation and option model enables to facilitate the tool which anticipates probability distribution together with probability of default Financial analysis should answer the questions about the highest speed a company could develop without loosing liquidity. The approach presented in the above paper tries to answer the question mentioned above. Different studies performed by the author indicate that the proposed seems to be a promising tool for financial analysis ex ante.(original abstract)
XX
W niniejszym artykule zaprezentowano teoretyczno-metodyczne założenia budowy modelu na potrzeby analizy ekonomiczno-finansowej ex post oraz ex ante.W pierwszej części przedstawiono model umożliwiający otrzymywanie informacji analitycznych odnoszących się do:- struktury rachunku wyników i bilansu,- zestawiania podstawowych wskaźników ekonomiczno-finansowych,- zestawiania źródeł i zastosowań kapitału,- równania Du Ponta.Model ten uwzględnia informacje historyczne z trzech okresów (lat) funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz podstawowe informacje o otoczeniu (branży), ujęte w postaci wskaźników ekonomiczno-finansowych.W drugiej części artykułu dokonano rozwinięcia modelu w celu wykorzystania go do analizy ex ante. Prezentuje on proste mechanizmy analizy ex ante, rachunku wyników oraz bilansu z wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych. (fragment tekstu)
EN
The article presents the theoretical and methodological assumptions for the construction of the models of economic ex post and ex ante analysis. The first part of the article presents the model allowing to receive the basic ex post analytical information for the period of 3 years of the company performance. The second part develops the model in the direction of an ex ante analysis. The model presented in the article is only the starting point for constructing applicable in practice financial models for the purpose of the company management. (original abstract)
EN
This paper examines the impact of government expenditure on the economic growth of Nigeria using a disaggregated data set over a seventeen years period from 1999 to 2016. Using ex post facto research method in a multivariate regression methodology, the paper sheds light on how government expenditure influences economic growth in Nigeria. Contrary to a priori expectation the result shows that only expenditure on health has a significant and positive effect on economic growth while the other disaggregated composites show largely positive but insignificant effect on economic growth in Nigeria within the study period. (original abstract)
XX
Artykuł przedstawia problem uwzględniania wpływu podatków w analizie przyrostowych przepływów pieniężnych/wyników uzyskanych z tytułu realizacji inwestycji. Sposób uwzględnienia podatku dochodowego w wielkości przepływów zależy od relacji pomiędzy wielkością zysków lub strat realizowanych na poziomie przedsiębiorstwa i projektu inwestycyjnego. W przypadku analizy projektów międzynarodowych należy dodatkowo uwzględnić różnice w stawkach podatku dochodowego pomiędzy krajami, uwarunkowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz skutki decyzji o miejscu reinwestycji uzyskanych dochodów.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of this article is to apply contribution analysis into tax calculation for the appraisal of domestic and foreign investments. The calculation algorithm depends on relation between project's and company's taxable income. All possible calculation are presented in practical terms. Additionally, the problem of foreign investment's taxation system was introduced. In case of foreign investments the set of key variables expands by the difference between foreign and domestic tax rates and taxations systems. But for foreign investment one of the most important factor is the reinvestment decision.(original abstract)
XX
Artykuł ma na celu uzasadnienie przydatności wykorzystania systemu wczesnego rozpoznania w ocenie ex ante powodzenia procesów łączenia przedsiębiorstw. W pracy postawiono tezę o zasadności włączenia innych, omawianych już w literaturze, sposobów zastosowania systemu w proces analizy powodzenia fuzji i przejęć jeszcze na etapie planowania. (fragment tekstu)
EN
In the globalisation processes now occurring, the phenomenon of combining enter¬prises is gathering speed, and their value is systematically growing. Mergers and acquisi¬tions are a type of transaction characterised by a great deal of risk that changes economic reality. An essential element that to a large degree determines the success of a venture is the carrying out of reliable analyses of the success of the merger and acquisition process during the planning stage. In a quickly changing environment, information becomes a resource in high demand as it allows future events to be anticipated. The early recognition system identifies opportunities and threats in advance, thus making it a tool that facilitates the ex ante analysis of merger and acquisition success. (original abstract)
XX
Przedstawiono szereg metod szacowania kosztów projektowania systemów informatycznych zarządzania: metody oparte na liczbie linii kodu źródłowego, metoda COCOMO, metoda FUNCTION POINTS i przeprowadzono ich porównanie i ocenę.
XX
Zgodnie z założeniami tradycyjnego budżetowania operacyjnego, podstawą kontroli wykonania budżetu jest analiza powstałych odchyleń. Przy przeprowadzeniu analizy odchyleń porównanywane są dane z wykonania i dane ujęte w budżetach. Autorka scharakteryzowała dwie teoretyczne koncepcje wyodrębniania odchyleń: analizę ex-ante, zwaną również tradycyjną, oraz analizę ex-post.
EN
Variance analysis is an integral part of budgeting proces. In the literature on the subject several approaches are presented. This paper focuses on theoretical concepts of variance analysis. Two basic models are presented: ex ante model and ex post model. (original abstract)
XX
Podkreślono, że w nowych warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw konieczne są zmiany w systemie informacyjnym. Dokonano przeglądu metod stosowanych w warunkach zmian. Stwierdzono, że analiza ekonomiczna nie straciła swojej użyteczności w zarządzaniu.
EN
In the paper the author tries to show that in conditions changing environment of the enterprise economic analysis still plays a very important part as a tool of management. There are only changes in parts which are played by different kinds of economic analysis. Decision analysis starts to occupy a very important place.(original abstract)
XX
Autor przedstawił zagadnienie płynności w odniesieniu do banków komercyjnych oraz omówił badanie płynności finansowej ex-post i ex-ante. Na koniec zaprezentowano rodzaje ryzyka utraty płynności finansowej oraz awaryjne plany zachowania płynności.
EN
Authors present the issue of liquidity in relation to commercial banks as well as discuss the research on financial liquidity ex-post and ex-ante. Finally, the paper presents different kinds of risk on loss of financial liquidity as well as emergency plans of liquidity position.
XX
W artykule zarysowano istotę i zakres prospektywnej analizy finansowej z wyeksponowaniem modeli dyskryminacyjnych (w tym funkcji ZH) służących do wczesnego rozpoznawania zagrożeń efektywności gospodarowania i związanej z tym utraty zdolności płatniczej, będących syntetycznymi miernikami oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)
EN
The article presents a few aspects of Forward-oriented Financial Analysis along with a description of its essence and scope of use. It emphasises the discriminant function ZH as one of the methods available to businesses for analysing their financial situation. To complete the theoretical knowledge section, the values of function ZH were estimated and verified for selected firms. (original abstract)
XX
W ramach referatu, autor starał się odpowiedzieć na pytanie, czy pozytywna opinia o prognozach uzyskiwanych w wyniku badań prowadzonych metodą testu koniunktury będzie również pomocna w przypadku krótkookresowych prognoz koniunktury na rynku ubezpieczeniowym. Materiał empiryczny w badaniu stopnia trafności prognoz otrzymywanych metodą testu koniunktury z faktycznym kształtowaniem się prognozowanych wielkości, pochodził z cokwartalnych badań koniunktury prowadzonych przez Katedrę Badań Marketingowych AE w Poznaniu. Analizie poddane zostały szeregi odpowiednich sald koniunktury dotyczące okresu od II kwartału roku 1993 do IV kwartału 2001.
EN
The paper presents the assessment of the applicability of business cycle analysis in the predication of the economic situation in insurance markets. These analyses were composed from predications based on three indicators, which are according to the author the most important for estimates of business tendencies on the Polish insurance market. These are total value of gained premium, total loss ratio, and the general financial situation. (short original abstract)
XX
Praca poświęcona jest dyskusji o stosowaniu relatywnych mierników dokładności prognoz ex-post. Autorzy wykazali, że sytuacji, gdy zmienna charakteryzuje się bardzo dużą amplitudą wskaźników sezonowości nie może być wykorzystywany średni absolutny błąd prognozy (MAPE). Rozważania teoretyczne zostały zilustrowane na przykładzie produkcji energii cieplnej. (abstrakt oryginalny)
EN
This work is devoted to discussions on application of relative measures of accuracy of the ex-post forecasts. The authors showed that when the variable has a very large amplitude of seasonality indicators the average absolute forecast error (MAPE) can not be used. Theoretical study are illustrated on the example of thermal energy production. (original abstract)
XX
Ocena zgodności danych rzeczywistych z planowanymi powinna stanowić integralny element analizy efektywności inwestycji drogowych. Identyfikacja wielkości i przyczyn odchyleń pomiędzy planem a wykonaniem może służyć eliminacji błędów i dokładniejszemu szacowaniu poszczególnych elementów rachunku opłacalności oraz właściwemu sporządzaniu kosztorysów tych inwestycji. Istotnym problemem jest określenie zakresu i metod sporządzania takich analiz. Celem artykułu jest prezentacja zasadności prowadzenia analiz ex-post w odniesieniu do drogowych inwestycji infrastrukturalnych oraz prezentacja wyników tych analiz dotyczących inwestycji zrealizowanych w latach 2014-2017 na drogach wojewódzkich zarządzanych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie Rejon Drogowy w Radomiu. (abstrakt oryginalny)
EN
The assessment of the accordance of actual and planned data should be an integral part of the analysis of effectiveness of road investments. Identification of the size and causes of deviations between the plan and execution can be used to eliminate errors. Additionally, it allows to more accurately estimate individual elements of the profitability account and to prepare cost estimates for these investments. An important problem is to determine the scope and the methods of preparing such analyzes. The aim of the article is to present the legitimacy of conducting ex-post analyzes in relation to road investments as well as to present the results of such analyzes, regarding investments carried out in 2014-2017 on regional roads managed by the Mozovian Voivodship Road Authority in Warsaw, Road Region in Radom. (original abstract)
XX
W artykule przeanalizowano zmiany realnych długoterminowych stóp procentowych krajów G7 w latach 1960-2008, pod kątem ich wpływu na bilanse obrotów bieżących w tych krajach. Przeanalizowano również zagraniczne inwestycje bezpośrednie, relacje wartości tych inwestycji do nakładów brutto na kapitał trwały oraz do PKB. Wyliczono zależności statystyczne pomiędzy realnymi długoterminowymi stopami procentowymi ex ante i zagranicznymi inwestycjami bezpośrednimi w latach 1990-2008. Wyniki te pozwoliły określić wrażliwość przepływów kapitałów zagranicznych na poszczególnych rynkach na zmiany stóp procentowych. Wpływ realnych długoterminowych stóp procentowych ex ante na bilanse obrotów bieżących i przepływy kapitału w krajach G7 jest zróżnicowany co do siły i do tempa zmian. Obserwowany jest jednak korzystny wpływ spadku realnych stóp procentowych na bilanse obrotów bieżących i bilanse handlowe. Występuje ujemna zależność pomiędzy zmianami realnych stóp procentowych a napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich, tzn. spadkowi stóp procentowych towarzyszy wzrost wartości napływu inwestycji i odwrotnie. Kraje Europy Zachodniej oraz Japonia wykazują wyższą wrażliwość na zmiany stóp procentowych niż Stany Zjednoczone. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem opracowania jest wskazanie podstawowych obszarów zastosowań informacji o prognozowanych przepływach finansowych tj. w podejmowaniu decyzji kredytowych, inwestycyjnych, wycenie przedsiębiorstwa i zarządzaniu.
EN
Cash and fund flows are the subject of additional financial statement (casf flow statements or funds flow statement) and then they reflect past events. On the other hand they are meterial element of fiancial management and in this role they refer to future financial position of enterprise. The article presents the most significant applications of cash and funds flow in the making reffering to the future. (short orig. abstract)
XX
W referacie przedstawione zostały wyniki badań prawdopodobieństwa osiągnięcia wzrostu wartości przedsiębiorstwa, uczestnika programu fuzji, bądź przejęcia, na podstawie analizy wezwań przeprowadzonych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (WGPW) w latach 1998-2002. Badania przebiegały według metodologii dwóch firm konsultingowych MCKinsey & Company i KPMG, sporządzających raporty o światowych transakcjach fuzji i przejęć. Analiza ex post, w ramach której ocenia się sukces bądź niepowodzenie transakcji po jej przeprowadzeniu, została zastosowana w krótkim (założenia firmy McKinsey) oraz w długim terminie (firma KPMG) po ogłoszeniu wezwania.
EN
It is difficult to ascertain precisely if M&A create appreciation in value for shareholders. The most safe M&A are considered to be the transactions that are carried out by the firms with a strong position in their branch. They are realized within the same business in order to use potential synergies. The operations which are carried out with the aim of reducing the degree of risk, balancing of cash flow and being beyond cyclical influence have been estimated as potentially venturous. (original abstract)
XX
Celem badania jest oszacowanie przeciętnego wpływu oddziaływania dopłat do inwestycji podejmowanych przez gospodarstwa rolne na wydajność czynnika pracy, mierzonej jako relacja wartości dodanej brutto do rocznej jednostki pracy (GVA/AWU). W badaniu wykorzystano dane FADN dotyczące indywidualnych gospodarstw rolnych dla lat 2006- 2012. Narzędziem badawczym jest quasi-eksperymentalna metoda propensity score matching. Do kwantyfikacji wpływu otrzymywanego wsparcia zastosowano miarę przeciętnego efektu oddziaływania wobec jednostek poddanych oddziaływaniu (ATT).(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of research is to examine agricultural policy operations linked to the investment undertaken by the farms. The aim is to estimate the average treatment effect of the subsidies on investments on the labour productivity, measured as Gross Value Added to Annual Work Unit (GVA/AWU). The study used data from the FADN database for individual Polish farms for 2006-2012. The applied research tools is quasiexperimental propensity score matching method enabling to calculate the Average Treatment Effect on Treated (ATT).(original abstract)
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.