Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 364

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prognozy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
1
Content available remote Kobiety w przedsiębiorstwach usługowych–prognozy nieliniowe
100%
PL
Artykuł ma na celu analizę zatrudnienia kobiet w sektorze przedsiębiorstw usługowych w przekroju polskich województw. Okres badania to 17 jednostek czasu –obejmujących lata 19952011. Artykuł prezentuje również prognozy liczby zatrudnionych kobiet w przedsiębiorstwach usługowych do roku 2015, wygenerowane na podstawie nieliniowych modeli trendu. Prognozy te były podstawą do sklasyfikowania polskich województw, które wypadły najlepiej, a które najgorzej według analizowanej cechy. Problematyka artykułu jest bardzo istotna, gdyż zmienił się stereotypowy model rodziny, w którym to tylko mężczyzna jest odpowiedzialny za jej utrzymanie. Kobiety coraz częściej robią karierę zawodową i mają duży udział w dochodach gospodarstwa domowego. Niestety nadal mają miejsce takie sytuacje, że kobiety znacznie częściej niż mężczyźni muszą zmagać się z różnego rodzaju barierami wejścia na rynek. I nie są to tylko bariery prawne, ale przede wszystkim wynikające z mentalności pracodawców.
PL
Jakiekolwiek prognozowanie, w którym kierunku pójdzie rozwój rynku sprzedaży i instalacji urządzeń grzewczych w 2019 roku i w dalszych latach jest co najmniej ryzykowne. Wystarczy wziąć przykład prognoz ekonomicznych, które tworzą uznani analitycy bankowi, mający do dyspozycji szereg dokumentów i analiz, których my w branży do końca nie mamy do dyspozycji i widzimy, że trudno znaleźć prognozę, która by się sprawdziła w 100 procentach.
PL
Artykuł stanowi próbę prognozy rozwoju zagrożeń terrorystycznych w nadchodzącym dziesięcioleciu. Autor identyfikuje czynniki stymulujące ten rozwój i na tej podstawie stwierdza, iż w dającej się przewidzieć przyszłości będą one nadal aktywne i będą determinować zagrożenia terrorystyczne w świecie i w Europie. Zdaniem autora, niezależnie od przygotowywanych prognoz, jest rzeczą oczywistą, iż konkretne zamachy terrorystyczne zawsze będą nosiły charakter tzw. czarnych łabędzi.
4
Content available 2023 w budownictwie rokiem pełnym wyzwań
100%
PL
Jak wynika z jesiennej edycji raportu firmy badawczej Spectis zatytułowanego Rynek budowlany w Polsce 2022– 2029, dzięki dobrym wynikom budownictwa odnotowanym w pierwszym półroczu prognozy na cały 2022 r. pozostają umiarkowanie optymistyczne, szczególnie biorąc pod uwagę trudne okoliczności rynkowe. Analitycy Spectis oczekują, że realny wzrost wartości rynku sięgnie 1% dla pełnej zbiorowości oraz 2% dla większych firm budowlanych, tj. zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników. Jeśli chodzi o 2023 r., prognozy dla budownictwa optymizmem już nie napawają.
PL
Przedmiotem przeprowadzonych badań była sprzedaż odzieży sportowej w krajach Unii Europejskiej w latach 2007–2017. Celem badań była budowa prognozy sprzedaży odzieży sportowej w krajach Unii Europejskiej na 2018 r. Źródłem danych statystycznych były bazy Passport i Eurostat. Na podstawie pozyskanych z nich danych obliczono wielkość sprzedaży na 1000 mieszkańców w poszczególnych krajach (w euro). Do budowy prognozy sprzedaży użyto modeli analogowych. Końcowe prognozy sprzedaży zbudowano na podstawie prognoz cząstkowych oraz prognoz kombinowanych. Do oceny dopuszczalności prognoz na 2018 r. użyto względnych błędów ex post prognoz wygasłych zbudowanych na 2017 r. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że możliwa jest budowa dopuszczalnych prognoz sprzedaży odzieży sportowej oraz że w przypadku niektórych krajów lepsze były prognozy cząstkowe, a w innych kombinowane.
6
Content available remote Rynek krajowy kauczuku syntetycznego i prognozy jego rozwoju do 2005 roku
100%
PL
Scharakteryzowano sytuację na międzynarodowym rynku kauczuków syntetycznych, przedstawiono kierunki zastosowań kauczuków i prognozy popytu i cen do 2005 roku. Prawie 60% produkcji kauczuków syntetycznych przeznaczone jest do produkcji opon samochodowych. W zużyciu kauczuków ogółem udział kauczuków syntetycznych maleje i w 1996 wynosił 60%. Spadek od roku 1989 wyniósł ponad 5%. Światowe zużycie kauczuków syntetycznych ogółem w 1996 roku wynosiło 9,5 miliona ton. Dla rynku krajowego oceniono zużycie kauczuków syntetycznych, przedstawiono produkcję krajową i handel zagraniczny kauczukami w latach 1992 - 97. Opracowano prognozy popytu krajowego i cen w Polsce głównych typów kauczuków do 2005 roku. Krajowe zużycie kauczuków syntetycznych ogółem od 1993 roku rośnie i w 1997 roku wyniosło 91 807 ton, w tym kauczuku butadienowo - styrenowego 49 944 tony. Produkcja krajowa kauczuków syntetycznych ogółem rosła w latach 1993-96, aby w 1997 roku nieco spaść do poziomu 88 123 ton. Polska eksportuje ponad 50% swojej produkcji kauczuków, ale również importuje poważne ilości kauczuków nie produkowanych w kraju. Po raz pierwszy w 1997 roku Polska miała ujemny bilans ilościowy w handlu zagranicznym kauczukami syntetycznymi, bowiem szybko wzrastał import kauczuku butadienowo-styrenowego po cenach wyższych niż krajowe. Szacuje się, że do roku 2005 popyt na kauczuki syntetyczne w Polsce może wzrosnąć nawet 2,5-krotnie do poziomu 150 tys. ton / rok.
EN
Global market of synthetic rubbers, the directions of its applications and prognosis of its demand, supply, consumption and prices have been presented. About 60% of the synthetic rubbers are used in the tire industry. Participation of synthetic rubbers in total consumption of rubbers is going down and in 1996 was 60%. This drop was about 5% from 1989. The global consuption of synthetic rubbers was 9,5 million tons. For Polish synthetic rubber market: country consumption, production, foreign trade for years 1992-97 were evaluated. Prognosis to 2005 of Polish consumption and prices was developed. Polish consumption of synthetic rubbers is growing up from 1993 and in 1997 was 91 807 tons. At this amount the butadiene-styrene rubber was 49 944 tons. Polish production of syntjhetic rubbers was growing up in years 1993-96 but in 1997 the drop down was observed to the level 88 123 tons. Poland exports about 50% of its rubber production but imports the serious amount of synthetic rubbers, especially types not produced at country. In 1997 Poland had first time negative quantitative balance at the foreign trade of synthetic rubbers. The import of butadiene-styrene rubbers was growing up very quickly at the prices higher than Polish prices. The Polish demand for synthetic rubber in 2005 was evaluated on 150 000 tons, it means 2,5 times higher than today.
PL
Przedstawiono rolę odnawialnych źródeł energii w zaspokajaniu potrzeb energetycznych USA w perspektywie do 2020 roku.
EN
The paper presents a role that renewable power sources will play in meeting USA power needs till 2020.
9
Content available remote Długoterminowe prognozy światowego rynku transportu lotniczego
100%
PL
Prezentacja długoterminowych prognoz rozwoju transportu lotniczego opublikowanych pod koniec 2004 r. przez Airbusa i Boeinga. Tempo wzrostu przewozów lotniczych do 2003 r. (retrospekcja). Prognozowany średnioroczny wzrost przewozów lotniczych w poszczególnych regionach świata w latach 2004-2023. Praca przewozowa w regionach wykonana w latach 1985-2003 oraz prognoza do 2023 r. Przewidywane zakupy i dostawy samolotów do 2023 r.
EN
Presentation of the long-term prognoses for the development of air-transport, published at the end of 2004 by Airbus and Boeing. The pace of air-transport services growth till 2003 (retrospective). The average annual increase in air-transport predicted in different regions of the world in the years 2004-2023. Transport in the regions from 1985 to 2003 and the prognosis till 2023. The foreseen purchases and deliveries of airplanes till 2023.
PL
Transport samochodowy w Polsce, w roku 2008, zrealizował 80,9 % przewozu ładunków, transport kolejowy - 15,0 %, śródlądowy transport wodny - 0,5 %, żegluga morska 0,6 % a transport rurociągowy - 3,0 % z ogólnej masy 1 655 965 tys. ton. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025 zakłada, że obecny podział zadań przewozowych nie ulegnie istotnym zmianom. Uwzględnienie coraz ostrzejszych wymagań w aspekcie zarządzania środowiskowego oznacza potrzebę odbudowy i modernizacji floty śródlądowej. W pracy porównano emisje tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), tlenków azotu (NOx), lotnych związków organicznych (VOC), cząstek stałych (PM) oraz zużycie paliwa przez środki transportu (drogowego, kolejowego i wodnego śródlądowego) w wybranych krajach Unii Europejskiej. Przedstawiono również prognozowane poziomy emisji dla Polski do roku 2030.
EN
Motor transport in Poland, in 2009, realized 80.9% of cargo transit, rail transport - 15.0%, inland waterway transport -0.5%, marine shipping 0.6%, piping transport -3.0% of total mass 1 655 965 thousand tons. The national transport policy in years 2006-2025 assumes, that actual task distribution in transit will not be significantly changed. Taking in to consideration rigorous requirements in the area of environmental management indicate reconstruction and modernization of inland fleet. In this paper the emission of carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2 ), nitric oxide (NOx), volatile organic compounds (VOC), particulate matter (PM) and fuel consumption by means of transport ( road, rail and inland waterway) in selected countries of European Union was presented. It was shown an analyse of forecast of emission level for Poland till year 2030 as well.
PL
W referacie przedstawiono sytuację energetyczną kraju i zachodzące tendencje w światowej gospodarce energetycznej a zwłaszcza w Unii Europejskiej. Na tym tle szczególną uwagę zwrócono na: sytuację w zakresie zaopatrzenia w poszczególne nośniki energii, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, wykorzystanie krajowych surowców energetycznych, koszty pozyskiwania poszczególnych nośników energii. Z przeprowadzonej analizy wynika, że aktualny stan górnictwa węgla kamiennego i brunatnego daje możliwość uzyskania znacznie tańszych źródeł energii na bazie krajowych zasobów energetycznych w porównaniu do surowców importowanych. Oparcie energetyki na surowcach krajowych przyczyni się równocześnie do zmniejszenia bezrobocia i stabilizacji gospodarki krajowej.
EN
Energy situation in our country and occurring tendencies in energy economy of the world, especially, in the European Union has been presented in the paper. Against the background of this detailed attention was paid to: situations in the range delivery of individual energy carriers, the necessity of assurance energy safety, use of home-made sources of energy, cost production of individual energy of carriers. Result of the analysis is that present condition of coal mining and lignite mining enables to get much cheaper sources of energy, in comparison with the imported ones, on the basis of home-made energy resources, which will contribute to unemployment decrease and stabilization of domestic economy.
EN
The study deals with two variants of future forecast of private farm acreage changes for the years 2005 and 2010. The forecast covers number and total size of the farms as well as their acreage patterns (1-2, 2-5, 5-7, 7-10, 10-15, and over 15 ha agricultural land). It was based on the models of tendency functions, including exponential and segmental model with linear segments and also on the statement that farms acreage polarization will be continued in the future. Elaborated scenarios introduce possible scales and rates of changes of private farms' size structure until 2010. Scenario I (moderate) forecasts the decrease in number of farms down to 1.818.000, and that will result in increasing average size of a farm from 6.92 ha in 1998 to 7.85 ha in 2010. That will be favourable for further polarization of acreage structure, resulting in increased share of agricultural land to the farms over 15 ha from 36% in 1998 to almost 50% in 2010. Scenario II (optimistic) shows double-quick pace of agrarian changes to the year 2010, manifesting in decrease of farm number down to 1.770.000, increasing average farm size to 9.03 ha, and high polarization of size structure, resulting in increased attachment of agricultural land to the farms over 15 ha to 63%.
Optyka
|
2012
|
tom Nr 6
42--44
PL
Demografia jest nieubłagana. Przeprowadzone przez Instytut Gallupa w 2008 roku badanie pokazuje m.in., że liczba potencjalnych użytkowników soczewek kontaktowych w Stanach Zjednoczonych wzrośnie do prawie 34 mln w ciągu następnej dekady. Procentowy wzrost tej grupy (9,2%) będzie większy niż ogólna prognoza tempa krajowego wzrostu populacji (8,4%). Stanie się tak m.in. dlatego, iż znacząco wzrośnie liczba zainteresowanych soczewkami kontaktowymi, które pozwolą uwolnić się od okularów do czytania. W czasie krótszym niż 10 lat, osoby w wieku 50 lat i więcej stanowiły będą grupę 16 z aktualnych 34 mln użytkowników soczewek kontaktowych, którzy obecnie mają 13 lat lub więcej. Szybkim krokiem zbliżamy się więc do chwili, kiedy liczba osób z prezbiopią przekroczy na świecie 1,5 miliarda. Oczywiste jest, że skoro rosnąca liczba naszych pacjentów żyje dłużej i prowadzi aktywny styl życia, zainteresowanie wieloogniskowymi soczewkami kontaktowymi będzie znacząco rosło.
EN
A set of settlements in a certain area arranged according to size is characterized by a distribution suited to generalization and mathematical presentation. This paper discusses the rank and size rule presented in the form of an equation: Pj=P₁ • j-a=const, where: Pj - number of population in settlement j, P₁ - number of population in the largest settlement in the studied class, j - position of settlement after arrangement according to decreasing size (rank), a - contrast exponent of settlement network and tgπ
19
Content available Nieginekologiczne nowotwory u kobiet w ciąży
88%
EN
Cancer in pregnancy is defined as the diagnosis of a malignant tumor in the period between becoming pregnant and 12 months after delivery. Diagnostic and therapeutic procedures must take into account the preservation of proper development and maximum protection of the fetus as well as effective therapy and maintenance of reproductive capacity in the mother. For these reasons, anticancer treatment in pregnant women should be conducted by experienced, multidisciplinary teams of specialists. Recently, a significant increase in the frequency of detection of tumors in pregnancy has been observed. Due to the non-specific nature of cancer symptoms, the diagnosis is made relatively late, even though diagnostic biopsies are not contraindicated during pregnancy. The most preferred treatment is surgery performed in the second or third trimester of pregnancy. Chemo- and radiotherapy are associated with a large number of contraindications and complications. The article presents the most frequently occurring non-gynecologic cancers in pregnancy such as melanoma, renal cell carcinoma, lung cancer, leukemia and others. The article ends with case reports of pregnant patients diagnosed with cancer hospitalized at the Department of Obstetrics and Pathology of Pregnancy and the Department of Hematooncology of the Medical University of Lublin, Poland.
PL
Pojęcie choroby nowotworowej w okresie ciąży obejmuje rozpoznanie nowotworu złośliwego u pacjentki od momentu zajścia w ciążę do 12 miesięcy po porodzie. Postępowanie diagnostyczno-lecznicze musi uwzględniać dbałość o prawidłowy rozwój i maksymalną ochronę płodu, jak również skuteczną terapię i zachowanie zdolności rozrodczych matki. Z tych względów leczenie przeciwnowotworowe kobiet w okresie ciąży powinno być prowadzone przez doświadczone i wielodyscyplinarne zespoły specjalistów. W ostatnim czasie obserwuje się znaczny wzrost częstotliwości wykrywania nowotworów u kobiet ciężarnych. Z uwagi na niecharakterystyczne objawy choroby nowotworowej diagnoza zostaje postawiona dość późno, choć biopsje diagnostyczne nie są przeciwwskazane w ciąży. Najkorzystniejszym sposobem leczenia jest zabieg chirurgiczny wykonany w II lub III trymestrze ciąży, z kolei chemio- czy radioterapia wiążą się z dużą liczbą przeciwwskazań i powikłań. W artykule zaprezentowano najczęstsze nowotwory nieginekologiczne występujące w okresie ciąży, takie jak czerniak, rak nerki, rak płuca czy białaczka. W ostatniej części artykułu zamieszczono opisy przypadków pacjentek ciężarnych z rozpoznaną chorobą nowotworową hospitalizowanych w Klinice Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Klinice Hematoonkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
first rewind previous Strona / 19 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.