Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 292

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Ocena jakości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
1
Content available remote Empiryczna weryfikacja uniwersalnej skali stanów względnych
100%
XX
Celem artykułu jest weryfikacja empiryczna nazw wyróżników klas i przypisanych do nich wartości liczbowych w Uniwersalnej Skali Stanów Względnych (USSW) opracowanej przez Romualda Kolmana. Postawienie takiego celu wynika z faktu, że często jest ona używana jako wzorzec interpretacyjny w kwantytatywnych metodach oceny jakości. (fragment tekstu)
EN
The purpose of this study is to verify empirically the names of the classes' designates and its numerical values using in the Kolman's universal interpretative scale. The Kolman's universal interpretative scale is used in the quantitative assessment of the quality. The research methodology was proposed and the Thurstone's law of comparative judgment was applied. The empirical data were gathered and aggregated into the proportional table. The standard normal distribution was used to convert the data and to eventuate in the empirical reflection of the Kolman's universal interpretative scale. The appropriate statistical test was selected to verify the hypothesis of the adequacy of the names of the classes' designates and it's numerical values in the Kolman's universal interpretative scale.(original abstract)
XX
Celem pracy było zbudowanie modeli kalibracyjnych w celu znalezienia korelacji pomiędzy widmami badanych mieszanin a zawartością zanieczyszczeń sody kalcynowanej (węglanu sodu). Próbki zmierzono w całym zakresie bliskiej podczerwieni (12500-4000 cm-1). Do poszukiwania zależności pomiędzy widmami a zanieczyszczeniem wykorzystano analizę regresji cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS) i analizę regresji głównych składowych (PCR). Wyniki wykazały, że spektroskopia NIR oferuje obiecujące podejście do oceny jakości sody kalcynowanej. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this paper was to build the calibration models to find the correlation between the spectra of studied soda ash (sodium carbonate) mixtures and the content of contamination. Sodium mixtures have been subjected to NIR at a broad range of wavenumbers (12500-4000 cm-1). The regression analysis using the partial least squares (PLS) and principal component regression (PCR) methods were applied to examine the correlation between the content of contamination in sodium and the respective spectra. The results indicate that the NIR spectroscopy offers a promising approach for quality evaluation of sodium. (original abstract)
XX
Jednym z czynników wpływających na moŜliwość uniknięcia sytuacji wypadkowej jest zastosowanie dodatkowego oświetlenia zamontowanego w pobliŜu przejścia dla pieszych. Niestety nie zawsze zastosowane rozwiązanie oświetleniowe przynosi oczekiwane efekty. Spowodowane jest to między innymi niewłaściwym sposobem emisji wiązki świetlnej oprawy bądź stanem technicznym zastosowanego rozwiązania. Obecnie brakuje narzędzi pozwalających w sposób jednoznaczny ocenić jakość oświetlenia. W artykule zostanie zaprezentowana propozycja modelu do oceny jakości oświetlenia sylwetki pieszego na przejściu dla pieszych. Do rozwiązania problemu zaproponowano wykorzystanie algorytmów logiki rozmytej.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the factors influencing the possibility of avoiding accident situation is application of additional lighting installed in the vicinity of pedestrian crossing. Unfortunately, the lighting solution applied does not always bring expected results. Among other things, this is due to the improper way of light beam emission from a lighting frame or the technical state of the solution applied. Currently there are insufficient tools which would unambiguously assess the quality of lighting. The article will present the proposal of assessment model of lighting quality of pedestrian figure on the crossing. The use of fuzzy-logic algorithms has been proposed as the problem solution.(original abstract)
XX
Surowcem skalnym, który wykorzystuje się jako podstawowy składnik w budownictwie drogowym, kolejowym i kubaturowym, a także jako dodatek do betonów oraz asfaltów, jest melafir. Jest on podstawowym kruszywem wydobywanym m.in. przez Kopalnie Melafiru w Czarnym Borze oraz w Siedlimowicach. Chcąc zwiększyć swoją pozycję konkurencyjną na rynku przedsiębiorstwa należące do koncernu "Strabag" koncentrują swoje działania na utrzymaniu wysokiej jakości kruszyw. W tym celu rozważana jest możliwość systematycznego monitoringu jakości kruszyw za pomocą znanych narzędzi SPC (Statistical Process Control). Autorzy opracowania przedstawiają przykłady zastosowania kart kontrolnych Shewharta w procesie doskonalenia jakości kruszyw (dla wybranego parametru jakościowego).(abstrakt oryginalny)
EN
Melaphyre is the rock material that we use as a basic component for the construction of road, rail and buildings, as well as an additive to concrete and asphalt. It is the basic aggregates mined among others by Melaphyre Mines in Czarny Bór and Siedlimowice. Undertakings belonging to company "Strabag" focus its efforts on maintaining the high quality of crushed rocks because they want to improve their competitive position in the market. Hence, the possibility of systematic monitoring of quality of crushed rocks using familiar SPC (Statistical Process Control) tools is considered. The authors present the examples of Shewhart control charts use in the process of improving the quality of crushed rocks (for selected quality parameter).(original abstract)
EN
The article presents who suppliers and companies providing services are appreciated by the production companies. On the one hand the theory let to remember the basic principles and stages of purchases process that was realized by institutional clients, on the other hand the key elements of building relations between suppliers and producers. In the practical part of the article the main criteria of suppliers estimations were presented. The estimation system was divided into two parts, one was used to characterize old suppliers other for new suppliers. (original abstract)
XX
W niniejszym opracowaniu przedstawiono istotę jednego z aktualnie stosowanych kwestionariuszy - EQ-5D (descriptive system), którego wyniki stanowią indeks stanu zdrowia oraz towarzyszącego mu EQ-VAS (visual analogue scale), umożliwiającego ocenę subiektywną stanu zdrowia w skali 100 punktowej.Zasadniczym celem prezentowanych wyników badań pilotażowych było uzyskanie odpowiedzi na pytania:- czy wymienione narzędzia mogą być stosowane do badania jakości stanu zdrowia w warunkach polskich,- czy uzyskane wyniki umożliwiają określenie obserwowanego stanu zdrowia funkcjonowania pacjentów w określonym miejscu i czasie,- czy uzyskane wyniki pomiaru pośredniego są zbieżne z ogólną oceną medyczną. (fragment tekstu)
EN
The measurements that are based on the health assessment from the patient's perspective are more often used in the nowadays study on the quality of life. Such measurements serve the assessment of equality and effectiveness in applications of different therapies, but they also become a base for economical assessment of the health care system. The main aim of this paper is the evaluation of the patients' health in one of the Czestochowa's hospitals using EQ-5D descriptive system. This system is interesting because it not only describes the health care of the respondents in a complex way, but also delivers a weighted index for health's state, which can be used in economical and clinical assessment of the health care. (original abstract)
7
Content available remote Wybrane metody oceny jakości dopasowania w Propensity Score Matching
80%
XX
Do przeprowadzania ewaluacji projektów i programów finansowanych ze środków unijnych coraz częściej zalecane są metody kontrfaktyczne, a wśród nich metoda Propensity Score Matching (PSM), która umożliwia redukcję obciążenia selekcyjnego przy szacowaniu przeciętnego efektu oddziaływania na jednostki poddane interwencji. Kluczowym etapem metody Propensity Score Matching jest ocena dopasowania grupy kontrolnej do grupy poddanej interwencji, gdyż od jakości dopasowania grupy kontrolnej zależy jakość szacowanych efektów oddziaływań. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na ten istotny etap procedury PSM wraz z propozycją uzupełnienia go o metody graficzne umożliwiające szybką diagnostykę i dające pełniejszy obraz zbalansowania zmiennych. Przykład empiryczny dotyczy zastosowania metody PSM do szacowania efektu netto staży zorganizowanych w 2013 r. przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Obliczenia zostały przeprowadzone w programie R z wykorzystaniem pakietów Matching oraz MatchIt(abstrakt oryginalny)
EN
Counterfactual methods are more and more frequently used in the evaluation of projects and programmes financed by the European Union. One of them is Propensity Score Matching, which allows for the reduction of the selection bias while assessing the average treatment effect on treated. The key stage of Propensity Score Matching is the assessment of matching a control group to a treated group, since the quality of this matching influences the quality of the effects of impact evaluation. The article aims at emphasising the importance of this vital stage of the PSM procedure and supplements it with graphical methods enabling fast diagnosis and yielding a fuller picture of variable balance. The empirical example illustrates the use of the PSM method to evaluate the net effect of internships organised in 2013 by District Employment Office in Tarnów. The calculations were performed in R with Matching and MatchIt packages(original abstract)
XX
Autor proponuje metodę rankingu znamionowego wykorzystując do tego opisane w literaturze naukowej metody ilościowej oceny jakości, porównywania parami i komplementarnej analizy WEST. Pozwala to na uwzględnienie w rankingu szczególnych właściwości stworzonych grup znamionowych ocenianych obiektów. (abstrakt oryginalny)
EN
The author suggest a methodology of sign-ranking based on presented in scientific literature methods of quantified quality evaluation, coupling, and complementary WEST analysis. It allows to take into account specific properties of created sign gropus of evaluated objects in the ranking. (original abstract)
XX
Celem artykułu było zaprezentowanie zagadnienia jakości produktów żywnościowych na tle literatury przedmiotu. Na wstępie omówiono więc współczesne pojmowanie jakości, a następnie przedstawiono opinię konsumentów i producentów na temat jakości żywności. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to present a problem of food products' quality in view of literature study. One tried to realize this aim, firstly describing idea of quality, next conditions which influence consumption behaviour and finally presenting evaluation of food quality in opinion of customers and producers. (original abstract)
10
Content available remote Model oceny jakości zarządzania
80%
XX
Pojęcie jakości zarządzania jest powszechnie używane w literaturze, mimo że nie zostało jednoznacznie zdefiniowane. Autorzy różnie określają zarówno samo pojęcie, jak i jego zakres. W artykule omówiono główne obszary zastosowania pojęcia oraz zaproponowano definicję jakości zarządzania. Wskazano także na potrzebę pomiaru jakości zarządzania. Celowi temu powinien służyć dedykowany model oceny. W artykule zaprezentowano propozycję ramowego modelu oceny jakości zarządzania, a także listę determinantów, które stanowią punkt wyjścia do opracowania szczegółowych kryteriów oceny.(abstrakt oryginalny)
EN
The term quality of management (QofM) is commonly used in literature, though it has not clearly defined. Authors differenly understand quality of management and its scope. In the paper a definition and main applications of quality of management were discussed. The need of assessment model was indicated. Framework model for quality of management assessment was proposed. Additionaly the catalogue of quality of management determinants was presented as a starting point for the criteria of QofM assessment development.(original abstract)
11
80%
XX
Jakość wytwarzania połączeń spawanych zależna jest od wielu czynników. Przedmiotowe normy określają warunki techniczne oceny jakościowej spawów, co stanowi podstawę jest do uznania połączenia za zgodne z wymaganiami lub wadliwe. W praktyce wykonanie połączenia spawanego całkowicie pozbawionego wad jest trudne. Do kontroli wewnętrznej struktury połączenia wykorzystać można nieniszcząca metodę z zastosowaniem przemysłowego tomografu komputerowego (ang. Computed Tomography - CT). Ta nowoczesna metoda diagnozowania, łączy badanie rentgenowskie z zaawansowaną technologią komputerową. Badanie tomograficzne umożliwia ocenę badanego materiału oraz przeprowadzenie wielokierunkowych analiz. Podstawową zaletą tomografii CT jest badanie obiektów w trzech wymiarach oraz możliwość wykonania rekonstrukcji przestrzennych. Celem artykułu jest omówienie wykorzystania do oceny jakości połączeń spawanych stopów aluminium. Możliwości tomografii komputerowej przedstawiono na przykładzie próbek spawalniczych wykonanych metodą TIG przy różnych parametrach procesu. Dokonano analizy jakości próbek wykazujących najmniejsze i największe zewnętrzne jak również wewnętrzne wady spawalnicze. (abstrakt oryginalny)
EN
The quality preparation of welded joints depends on many factors. These standards define the technical evaluation of the quality of welds, which is the basis for the recognition of a connection in accordance with the requirements or defective. In practice, realization of the weldjoint without the defects is difficult. To control the internal structure of the connection can be used non-destructive method by using an CT (Computed Tomography) scanner. This modern method of diagnosis, combined X-ray with advanced computer technology. CT allows to evaluate of the test material and conducting multi-analysis. The major advantage of CT is the study of objects in three dimensions and the ability to perform spatial reconstruction. Aim of this article is to discuss the use of evaluate the quality of welded joints of aluminum alloys. CT possibility is exemplified by the samples taken by TIG welding at different process parameters. An analysis of the quality of the samples showing the smallest and largest external as well as internal welding defects. (original abstract)
12
Content available remote Półautomatyczne wyważanie wirnika w ocenie jakości procesu
80%
XX
W ramach usprawnienia zarządzania procesem utrzymania ruchu, zwłaszcza w zakładach o produkcji ciągłej, poszukuje się optymalnych metod polityki remontowej. Każda naprawa maszyny wymaga zazwyczaj jej postoju i rzeczą istotną jest, aby czas niezdatności maszyny był jak najkrótszy. Przykładem racjonalnego sposobu realizacji tych założeń jest stosowanie metody wyważania wirników maszyn przepływowych gwarantującej jak najszybsze wykonanie niezbędnych czynności. Niewątpliwie najlepszym sposobem jest wyważanie automatyczne, realizowane w trakcie normalnej pracy maszyny. Urządzenia do wyważania automatycznego są jednak drogie, więc ich zakup nie zawsze bywa opłacalny. Wyważanie półautomatyczne trwa dłużej, ale jego koszt jest nieporównywalnie mniejszy. Czas wyważania i możliwości stosowania czynią tę metodę zdecydowanie lepszą niż obecnie powszechnie stosowana metoda wyważania wirnika we własnych łożyskach, nie mówiąc już o wyważaniu wirników na wyważarkach stacjonarnych. (abstrakt oryginalny)
EN
Optimum maintenance management methods are developed to improve the maintenance process management, in particular in the continuous production facilities. Each machine repair usually requires a standstill, and it is crucial to reduce its duration to a minimum. Turbomachinery rotor balancing method which guarantees the quickest completion of all the required actions, is an example of the rational method to implement those requirements. The best method is the automatic balancing during normal machine operation. Automatic balancing machines are expensive, and the purchase is not always cost-effective, whereas the semi-automatic balancing takes longer, but the cost is significantly lower. Balancing time and method applicability makes it better than commonly used method of balancing a rotor in its own bearings or balancing a rotor on the stationary balancing machines. (original abstract)
XX
Celem artykułu jest przedstawienie zależności, jakie występują w czasie zbierania danych o obiektach budowlanych w terenie dzięki skanerom laserowym 3D. Metoda naziemnego skaningu laserowego TLS (ang. Terresrial Laser Scanning) daje możliwość zdigitalizowania obiektu fizycznego i odtworzenie go w wirtualnej rzeczywistości. Prawidłowo wykonany pomiar może również posłużyć do wykonania interpretacji chmury punktów i oceny stanu technicznego budynku. Przeprowadzone analizy wykazały zależno- ści pomiędzy zmiennymi pomiarowymi, jakimi są np.: kąt padania wiązki lasera, czy odległość instrumentu od obiektu, na jakość pozyskanych w pomiarze danych. Można stwierdzić, że od tego jak wykonany zostanie pomiar, zależy przydatność danych cyfrowych i ich zastosowanie. (abstrakt oryginalny)
EN
This article presents dependencies that occur at the time of data collection on construction projects in the field works with 3D laser scanners. Method Terrestrial Laser Scanning (TLS) gives you the ability to digitize physical object and recreate it in virtual reality. Correctly made measurements can also be used to perform the interpretation of the cloud of points and the evaluation of the technical condition of the building. Analyses carried out by the authors showed relationships between variables measuring, which are, for example: the angle of incidence of the laser beam, the distance of the instrument from the object, the quality of the data obtained in the measurement. It can be concluded that the usefulness of digital data and their application depends on how the measurement is made. (original abstract)
XX
Niniejszy artykuł stanowi propozycję wykorzystania wybranych metod ilościowych w kontroli wydatków publicznych poprzez próbę prognozowania jakości wykonywania zamówienia przed podjęciem decyzji o wyborze oferenta na podstawie charakterystyk oferenta i oferty. Zastosowanie wybranych narzędzi zostanie zilustrowane i przetestowane na przykładzie zamówień dotyczących budowy dróg. O istotności problemu świadczy fakt, że wydatki na drogi publiczne stanowią średnio 5% wydatków budżetu państwa. (fragment tekstu)
EN
The problem of the competitive tendering execution quality decreasing caused by an excessive reduction of the offered price was investigated. The author proposes the application of quantitative methods to assess. Ex post quality concerning road building and to forecast competitive tendering execution quality assessment. Binomial logit model, Fisher's linear discriminant analysis with Bayesian classification algorithm and nonparametric discriminant method (CART algorithm) were applied to assess the quality. The best results were obtained by using classification tree. It was shown that Fisher's discriminant analysis and logit model can't be used to assess competitive tendering execution quality. That is because the majority of predictors has irregular classes distribution and because the dependence between exogenous variate and endogenous variate is nonlinear. (original abstract)
15
60%
XX
Celem pracy była ocena właściwości sorpcyjnych nasion szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica L.), na podstawie wybranych parametrów mikrostruktury powierzchni wyznaczonych w oparciu o przebieg izoterm adsorpcji pary wodnej, w zakresie aktywności wody aw = 0,07÷0,98, mająca na celu określenie trwałości przechowalniczej nasion szałwii. Materiałem badawczym były nasiona szałwii hiszpańskiej, całe (I) oraz poddane procesowi rozdrabniania (II) przy użyciu śrutownika laboratoryjnego. Metody badań obejmowały oznaczenie zawartości wody i aktywności wody oraz charakterystykę właściwości sorpcyjnych wyznaczoną metodą statyczną na podstawie analizy izoterm. Ocena wzajemnego położenia izoterm adsorpcji pozwoliła stwierdzić, że proces rozdrobnienia wpłynął na wzrost higroskopijności rozdrobnionych nasion. Nasiona szałwii hiszpańskiej (Salvia hispanica L.) rozdrobnione (II) charakteryzowały się wyższymi wartościami pojemności monowarstwy oraz powierzchni właściwej adsorpcji, ogólnej objętości kapilar, w porównaniu z nasionami całymi (I), co wskazywało na nieznacznie wyższą trwałość przechowalniczą nasion rozdrobnionych II. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the study was to evaluate the sorption properties chia seeds (Salvia hispanica L.), on the basis of selected parameters of surface microstructure determined based on the course of the adsorption isotherms of water vapor in the range of water activity aw = 0.07÷0.98, aiming to determine the durability of the storage of seeds Chia. The research material was Chia seeds, whole (I) and grinded (II), using a laboratory grinder. Research methods included determination of water content and water activity and the characteristics of the sorption properties designated static method based on analysis of isotherms. Assessment of the relative position of adsorption isotherms revealed that the process of fragmentation has affected the growth of hygroscopic chia seeds grinded Seeds Chia (Salvia hispanica L.), grinded (II) had higher values of the monolayer capacity and specific surface adsorption of the total volume of the capillary as compared to the whole seed (I), which indicated a slightly higher storage stability. (original abstract)
XX
W pracy autorzy skoncentrowali się na ocenie właściwości nasiąkliwości i szybkości wysychania pakietów materiałowych przeznaczonych na cholewki obuwnicze. Z uwagi na fakt, iż nasiąkliwość, a także idąca z nią w parze kinetyka suszenia materiałów, odgrywa ważną rolę w wyznaczaniu jakości materiałów i ich pakietów, rejestrowanie i analizowanie tych zjawisk może stanowić ważny element oceny walorów użytkowych. Badane materiały oceniano w kontekście ilości pochłoniętej wody, a także szybkości jej oddawania w warunkach suszenia bez dostarczania energii zewnętrznej. Na podstawie uzyskanych wyników badań sklasyfikowano je pod kątem możliwości ich zastosowania w pakietach służących do wytwarzania cholewek obuwniczych. (abstrakt oryginalny)
EN
In this paper, authors focused on the water absorption and desorption property for material packages intended to use as footwear uppers. Since the moisture management plays an important role in a field of products quality, the description of this phenomenon might be an important aspect for the examination of the functional qualities of materials. The materials, used in this paper, were tested due to the water absorption and desorption property, however the drying process was held without the external source of energy - in room conditions. It was a simulation of natural drying processes, which are commonly used by footwear users. The research, which was conducted in this paper, provided the classification of materials due to footwear upper applications. (original abstract)
XX
Opracowano nowy potencjometryczny czujnik smaku z sześcioma różnymi elektrodami typu All Solid State Electrode (ASSE). Każda z elektrod zawiera dwie warstwy: polimer przewodzący i membranę lipidowo-polimerową, w której rozpuszczone są poszczególne związki lipidowe. Potencjometryczny sensor smaku charakteryzuje się globalną selektywnością. Zastosowano go w celu odróżnienia próbek wytrawnych czerwonych win pochodzących z różnych polskich i francuskich winnic. Wina użyte do badań zostały wyprodukowane ze szczepu Pinot Noir (Vitis vinifera) i pochodziły z rocznika 2014. Wina te wyprodukowane zostały w polskich winnicach: Adoria i Miłosz oraz francuskiej winnicy Barton & Guestier. Stwierdzono, że potencjometryczny sensor smaku był stabilny przez trzy dni i był czuły na stężenia kwasu winowego. Próbki wina pochodzące z danej winnicy, lecz różnych butelek znajdują się w tej samej grupie na wykresie PCA. Wina pochodzące z polskiego regionu upraw są bliżej zlokalizowane na wykresie PCA niż wino francuskie. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że wino francuskie charakteryzuje się niższą kwasowością organoleptyczną i wyższą zawartością fruktozy niż wina polskie. Wyniki sugerują, że ten nowy sensor może być używany do rozróżniania win czerwonych z polskich i francuskich winnic. (abstrakt oryginalny)
EN
In this work the new potentiometric taste sensor with six All Solid State Electrodes (ASSEs) has been presented. Each of the electrodes contained two layers: conductive polymer and lipid/polymer membrane in which appropriate lipid compounds was dissolved. The potentiometric taste sensor is characterised by global selectivity. This sensor was applied to distinguish samples of red dry wines coming from different Polish and French vineyards. The wines were produced from the grapes of Pinot Noir (Vitis vinifera) and came from vintage 2014. They were produced in Polish vineyards: Adoria i Miłosz and French vineyard: Barton& Guestier. It can be concluded that this sensor was stable during three days and sensitive enough in tartaric acid solution. Samples of wine from a given vineyard and different bottles are in the same group on PCA plot. The wines from Polish crop region are closer located on PCA plot than French one. This is probably due to the fact that French wine is characterised by lower organoleptic acidity and higher fructose content than Polish wines. These results suggested that this new sensor can be used for distinguishing of red wines from Polish and French vineyards. (original abstract)
XX
W artykule omówiono znaczenie jakości usług transportowych w obliczu wielu zagrożeń dotyczących przede wszystkim bezpieczeństwa i jakości przewozów. Uwagę zwrócono na podstawowe problemy jakości, charakteryzując różne jej definicje. Przedstawiono główne postulaty zarówno klientów, jak i przewoźników w aspekcie ich oczekiwań dotyczących jakości otrzymywanych i świadczonych usług. Omówiono teŜ przykładowe charakterystyki jakości usług transportowych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses significance of the quality of transport services in view of many dangers concerning mainly safety and quality of the haulage. The attention has been paid to the essential quality problems, with various definitions of them characterised. There are main recommendations of the clients and carriers presented in the context of the expectations concerning the quality of the services received and provided. The examples of the transport services quality characteristics have also been discussed.(original abstract)
XX
W artykule zaprezentowano metodę servqual oraz wyniki badań dotyczące satysfakcji pacjentów lekarzy rodzinnych i lekarzy stomatologów. Przybliżono pojęcie terminu "satysfakcja klienta". Przedstawiono wykorzystanie metody servqual w celu badania jakości usług zdrowotnych.
EN
Change on market of wholesome services inflict, that managers of wholesome office reach for instruments of satisfaction's measurement - servqual, to better administer service of patients-customers. The article shows results of the questionnaire carried out among 65 customers of family doctor and 62 customers of dentist's. (original abstract)
XX
Celem podjętych badań była ocena wybranych cech mikrobiologicznych jednodniowych soków jabłkowych dostępnych na rynku Trójmiasta. Materiał badany stanowiło 30 próbek niepasteryzowanych, jednodniowych soków jabłkowych. W materiale badawczym pochodzącym z różnych placówek handlowych oznaczano ogólną liczbę bakterii mezofilnych tlenowych oraz liczebność grzybów strzępkowych i drożdży. Badania mikrobiologiczne przeprowadzono tradycyjną metodą płytkową według obowiązujących norm metodycznych, w dniu zakupu i po 24-godzinnym, chłodniczym przechowywaniu produktu. Wyższą liczebnością bakterii mezofilnych tlenowych charakteryzowały się soki jabłkowe produkowane dla sieci handlowych, zarówno w dniu zakupu produktów, jak i po 24-godzinnym przechowywaniu w warunkach chłodniczych w stosunku do soków marek własnych.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to evaluate selected microbiological features of apple juice available on the Tri-City market. The test material consisted of 30 samples of unpasteurized, one-day apple juices. In the research material coming from various commercial establishments, the total number of mesophilic aerobic bacteria and the number of filamentous fungi and yeast populations was determined. Microbiological tests were carried using the traditional plate method according to the current methodological standards, on the day of purchase and after 24 hours of refrigerated storage of the product. A higher number of mesophilic aerobic bacteria populations were characterized by apple juices produced for retail chains, both on the day of product purchase and after 24 hour storage in refrigeration conditions in relation to private brand juices.(original abstract)
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.