Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 426

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Nadzór bankowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
XX
Artykuł opisuje usytuowanie Komitetu w strukturach Unii Europejskiej, jego organizację, źródła finansowania, procedury działania oraz zakres odpowiedzialności i celów działalności. W artykule przedstawiono również pierwsze poważne wyzwanie, przed jakim stanął Komitet, tj. spójną implementację Dyrektywy w Sprawie Wymogów Kapitałowych.(streszcz. oryg.)
EN
The establishment of the Committee of European Banking Supervisors by the European Commission in 2003 was the consequence of actions aimed at convergence of the European financial market, including the banking one. The article discusses the Committee's place within the structures of the European Union, its organization, sources of financing, working procedures as well as the scope of accountability and its tasks. The article also presents the first important challenge the Committee has faced, i.e. consistent implementation of the Capital Requirements Directive.(original abstract)
XX
Przedmiotem opracowania jest określenie działań podejmowanych w Unii Europejskiej w zakresie postulowanych kierunków zmian w organizacji nadzoru bankowego w kontekście transgranicznej działalności banków. W tym celu Autor prezentuje koncepcję nadzoru wiodącego oraz jednolitego nadzoru bankowego przestawiając korzyści i wady obydwu rozwiązań z perspektywy polskiego sektora bankowego. (abstrakt oryginalny)
EN
the paper describes the actions taken within the European union, concerning the proposed direction of changes in the way banking supervision is organized in the context of cross-border operation of banks. accordingly, the author presents the concepts of leading supervision and uniform banking supervision, commenting on the benefits and disadvantages of both solutions in the context of the polish banking sector(original abstract)
XX
Instytucja nadzoru bankowego została stworzona w celu utrzymywania bezpieczeństwa funkcjonowania systemu bankowego. Aby zapewnić równowagę na rynku bankowym, nadzór sprawuje stałą kontrolę nad działalnością banków, badając sytuację bieżącą i prognozując przyszłe trendy rozwoju sytuacji. W swych analizach opiera się na różnych źródłach danych. Tradycyjną drogą uzyskiwania informacji o sytuacji finansowej banku są sprawozdania finansowe. W większości państw prawnie uregulowano obowiązek okresowego raportowania wyników banków do organów nadzorczych. Niestety, ten sposób zbierania informacji oraz ich zakres nie wystarcza do sprawowania efektywnego nadzoru. Zaczęto więc poszukiwać alternatywnych źródeł danych do identyfikacji problemów banków. Jedną ze ścieżek poszukiwań jest wykorzystywanie wiadomości płynących z rynku. (fragment tekstu)
XX
Artykuł przedstawia dyskusję i zmiany w projekcie Nowej Umowy Kapitałowej z uwzględnieniem Trzeciego Dokumentu Konsultacyjnego oraz wyników Trzeciego Badania Ilościowego. Zawiera także ocenę proponowanego projektu. Artykuł ma na celu zdefiniowanie najważniejszych problemów i wyzwań stojących przed polskimi bankami oraz nadzorem bankowym, jakie mogą pojawić się w związku z wdrożeniem postanowień Nowej Umowy Kapitałowej. Autor widzi konieczność złagodzenia niektórych sformułowań w ostatecznym tekście Umowy, a także potrzebę intensyfikacji prac podejmowanych przez nadzór i banki, zmierzających do dostosowania ich struktur i działań do nowych wymogów.
EN
The article presented changes in draft of the New Capital Accord with taking into consideration Third Consultatory Document and results of Third Quantitative Research. The paper contains evaluation of this project. The goal of this article is to define the most important issues and challenges for Polish banks and banks supervision. The author pointed out on necessity of mitigate several expressions in Accord.(M.P.)
XX
Postępujący proces integracji rynków finansowych w Unii Europejskiej ujawnił liczne problemy związane z nadzorem nad tymi rynkami, zaś kryzys lat 2007-2009 jeszcze bardziej zwrócił uwagę na tę kwestię. W związku z tym Unia Europejska postanowiła stworzyć nowy kształt struktury instytucjonalnej nadzoru bankowego UE. 1 stycznia 2011 r. do życia zostały powołane dwa filary nowego zintegrowanego nadzoru finansowego UE. Są to: Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, odpowiedzialna za nadzór makroostrożnościowy, oraz Europejskie Urzędy Nadzoru Finansowego, stanowiące nadzór mikroostrożnościowy. Zgodnie z założeniami nowego modelu oba te organy powinny ściśle ze sobą współpracować, co w przyszłości ma przyczynić się do niedopuszczenia do kryzysów finansowych, a także rozwiązać problemy integrującego się rynku finansowego UE. (abstrakt oryginalny)
EN
Progressive integration of financial markets has revealed numerous problems related to supervision of these markets and the crisis of 2007-2009 made EU draw even more attention to this issue. Therefore, the EU decided to create a new shape of the institutional structure of EU bank supervisors. On 1 January 2011 there were created two pillars of the new integrated financial supervision in the EU. These are: the European Systemic Risk Board responsible for monitoring the macro prudential oversight and the European Supervisory Authorities, which are responsible for the micro prudential oversight. According to the assumptions of this new model, these two authorities should strongly cooperate to prevent future financial crises as well as to solve the problems of the integrating EU financial market. (original abstract)
XX
Wprawdzie propozycje regulacji dotyczące wymogów kapitałowych, określane jako Bazylea III, były już przedstawiane na łamach "Bezpiecznego Banku"1, to jednak wydaje się właściwe powrócenie do tego tematu i obszerniejsze przedstawienie przesłanek wprowadzenia nowych, w stosunku do Bazylei II, rozwiązań, a szczególnie koncepcji buforów kapitałowych z perspektywy nadzoru bankowego. (fragment tekstu)
EN
Basel III is not just an increase in capital requirement. Apart from increasing the required level and the quality of banks' capital, it comes up with the idea of anticyclical regulatory tool, covering shortcomings of Basel II. The capital buffers in Basel III seem to enhance banks' resilience against economic cycles as well as other systemic risks. However, banks' management, shareholders and supervisors have to cooperate much more closely to achieve substantial efficiency of the buffers, especially while setting parameters with respect to the macroeconomic situation. Moreover, additional measures have been proposed to protect the banks improper risk assessment (leverage ratio), and the loss of liquidity (liquidity ratios). (original abstract)
XX
Powtarzające się upadki banków wpłynęły znacząco na decyzje o utworzeniu systemów gwarantowania depozytów. Deponenci niejednokrotnie stracili oszczędności całego swojego życia i to właśnie uzmysłowiło konieczność sprawowania nadzoru nad działalnością banków i określenie ram dopuszczalnego ryzyka w prowadzonych czyrłnościach bankowych. Najważniejszą kwestią, z punktu widzenia bezpieczeństwa, jest konieczność zabezpieczenia interesów deponentów. Zatem głównym zadaniem systemów gwarantowa-nia depozytów jest ochrona bezpieczeństwa wkładów na wypadek upadłości banku. Wkłady muszą być chronione przez cały czas, nawet jeśli sytuacja banku nie jest zadowalająca i był on "zmuszony" do skorzystania z pomocy BFG. Jak zostało wcześniej wspomniane, BFG oraz inne instytucje nadzorujące/kontrolujące są ze sobą ściśle powiązane. Instytucja nadzoru bankowego oraz fundusz gwarantujący wypłaty depozytów mają pokrewne cele, a jednocześnie są od siebie niezależne organizacyjnie.36 BFG spełnia nie tylko funkcję pomocową i gwarancyjną, ale również kontroluje i monitoruje banki korzystające z pomocy. Banki często "przejadają" czy też nieefektywnie wykorzystują środki z udzielonych pożyczek i m.in. z tego powodu konieczny jest monitoring bieżącej działalności banków korzystających z pomocy, jak również kontrola planów długoterminowych i programów postępowania naprawczego. Zastanowić się jednak należy, czy istnienie Departamentu Kontroli i Monitoringu BFG ma sens, biorąc pod uwagę powielanie się funkcji BFG i GINB, co pociąga za sobą większe koszty działalności systemu. Głównym i najważniejszym zadaniem BFG po-winno być gwarantowanie depozytów bankowych, a nie udzielanie pomocy zagrożonym bankom i ich kontrolowanie. W świetle prawodawstwa unijnego Fundusz powinien zaj-mować się gwarantowaniem depozytów. Funkcja pomocowa BFG zostanie zaś najpraw-dopodobniej przekazana innym organom systemu bankowego. (abstrakt autora)
XX
Autorzy artykułu definiują pojęcie nadzoru bankowego, wyjaśniają genezę tej instytucji, przedstawiają cele i organizację nadzoru bankowego w wybranych krajach europejskich oraz w Polsce.
Transition
|
1996
|
tom 2
|
nr nr 22
41-45
XX
Kontrowersje wokół upadłości czeskiego banku kredytowego i głębokiego kryzysu Agrobanku odsłoniły upolitycznienie i słabości systemu finansowego w Czechach. Kreditni Banka jest 7 już w tym roku, a 11 od roku 1994 bankiem, który zawiesza swoją działalność.
XX
Przedstawiono założenia i zasady organizacji oraz funkcjonowania zintegrowanego nadzoru nad rynkiem finansowym na przykładzie Austrii. Dokonano także oceny zintegrowanego modelu nadzorczego przy uwzględnieniu doświadczeń innych krajów m.in. Wielkiej Brytanii.
EN
Presented principles and rules of operation of integrated supervision over the financial market in Austria. The author evaluated integrated supervision model taking into consideration such examples as the British one. (MP)
XX
Jednym z działań jakie podjęto w związku ze stabilizacją rynku po kryzysie finansowym w Unii Europejskiej było utworzenie unii bankowej. Kluczową rolę w nowym przedsięwzięciu przypisano Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Celem opracowania jest przedstawienie roli Europejskiego Banku Centralnego w jednolitym mechanizmie nadzorczym, który jest jednym z filarów zintegrowanych ram nadzoru w Unii Europejskiej. Na mocy nowego rozporządzenia powierzono Europejskiemu Bankowi Centralnemu zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi w tym m. in. wydawanie i cofanie zezwoleń dla instytucji kredytowych, ocena transakcji nabycia lub zbycia pakietów akcji w instytucjach kredytowych, sprawowanie nadzoru skonsolidowanego. W celu zaprezentowania ww. tematu przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz akty prawne oraz dokumenty instytucji UE. (abstrakt oryginalny)
EN
One of the activities which was taken on account of market stabilization after financial crisis in the European Union was forming the banking union. The most crucial role in the new undertaking plays European Central Bank. The aim of the paper is to put forward the role of European Central Bank in single supervisory mechanism which is one of the pillars of integrated surveillance framework in the European Union. By a new regulation European Central Bank was entrusted with the task with the reference to policy connected with prudential supervision of credit institutions including i.a. issuing and withdrawing permissions for credit institutions, an assessment of buying and selling shares packets in credit institutions and consolidated supervision. Subject literature, legal instruments and UE institutions documents have been analysed in order to present the topic mentioned above key words: European Central Bank, single supervisory mechanism, banking union. (original abstract)
XX
Coraz ściślejsza współpraca i perspektywa członkostwa Polski w Unii Europejskiej skłaniają do dostosowywania jej prawa bankowego do standardów obowiązujących w tym ugrupowaniu. Dotyczy to w pierwszym rzędzie norm nadzoru bankowego. Zasady udzielania koncesji na działalność bankową są w Polsce w zasadzie identyczne jak w krajach członkowskich Unii. Podobne jest również określenie struktury kapitału własnego banku. Do podstawowych norm nadzoru bankowego zalicza się współczynnik wypłacalności, którego konstrukcja i wymagany poziom są identyczne jak w krajach Unii. W Polsce obowiązują ostrzejsze limity dotyczące koncentracji kredytów, co jest uzasadnione większym ryzykiem kredytowym w obecnych warunkach gospodarczych. Wprowadzono również rygorystyczne przepisy mające zapobiegać praniu pieniędzy za pośrednictwem systemu bankowego. Brak natomiast, w odróżnieniu od większości państw Unii, zadowalających rozwiązań odnośnie do zabezpieczenia lokat bankowych. (abstrakt oryginalny)
XX
Na przykładzie Banku Częstochowa opisano działania nadzoru bankowego zmierzające do uchronienia polskiego banku przed upadłością. Przedstawiono sytuację częstochowskiego banku oraz problemy ze znalezieniem inwestora strategicznego zakończone zdecydowanymi działaniami Komisji Nadzoru Bankowego.
XX
W publikacji zaprezentowano kryteria i zasady systemu oceny punktowej banków wdrożonego przez polski nadzór bankowy od 2007 roku. Dokonano także autorskiej oceny przedstawionej metodyki oceny banków wskazując na jej główne ograniczenia wobec wymogów Nowej Umowy Kapitałowej oraz uwarunkowań działalności banków w Polsce. (abstrakt oryginalny)
EN
the paper presents the criteria and principles of the point system of bank evaluation implemented by the polish banking supervision since 2007. the author evaluates the presented methodology, indicating its main limitations in the context of the new capital accord and the conditions of bank operation in poland.(original abstract)
XX
Omówiono minimalny standard przepisów z zakresu nadzoru bankowego, który poszczególne kraje wchodzące do Unii Europejskiej zobowiązane są uwzględniać w swoich systemach prawnych /wydawanie koncesji na prowadzenie działalności bankowej, sprawowania nadzoru, normy minimalnego kapitału założycielskiego, współczynnik wypłacalności banków, zasady udzielania wielkich kredytów oraz systemów zabezpieczenia lokat/.
XX
Wyjaśniono pojęcie i klasyfikację nadzorczych regulacji ostrożnościowych. Omówiono regulacje nadzorcze związane z tworzeniem SKOK-ów i banków. Przedstawiono nadzorcze regulacje ostrożnościowe związane z działalnością operacyjną SKOK-ów i banków.
EN
At the Polish financial market banking services are offered by both banks and para-banks, an example of the latter are savings and credit co-operative societies. Both banks and savings and credit co-operative societies are prone to the risks incurred by performing activities at the financial market. The objective of the hereby article is the comparison of the supervising, i.e. external prudential standards of both banks and savings and credit co-operative societies. The comparison was conducted considering the subject matter of these regulations' classification and by attributing specific standards to the particular work stages of these financial units. The researched institutions were compared as far as the scope of their supervising, prudential regulations are concerned, regarding the opening of banks and savings and credit co-operative societies, their operational activity and compensating risk results incurred by them. (original abstract)
17
Content available remote Unia bankowa z perspektywy wspólnej polityki pieniężnej w strefie euro
80%
XX
Podsumowując, jeśli strefa euro ma gwarantować nie tylko niską inflację, ale także dostępność kredytu na zbliżonych warunkach dla wszystkich podmiotów gospodarczych o podobnej wiarygodności kredytowej, niezależnie od kraju w jakim podmioty te prowadzą działalność, to trzeba przywrócić efektywność prowadzenia polityki pieniężnej. Efektywna polityka pieniężna nie jest tylko uwarunkowana przez odpowiednią politykę fiskalną (chociaż wiele jest w tej sprawie do zrobienia), ale także przez stabilność sektora finansowego. Do prawidłowego funkcjonowania sektora bankowego jest jednak potrzebna unia bankowa. (fragment tekstu)
XX
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania czym jest instytucja zwana Komitetem Bazylejskim ds. Nadzoru Bankowego, dlaczego wywołuje fale dyskusji oraz jakie są przyczyny respektowania jej postanowień.
XX
W artykule omówiono rolę kontroli wewnętrznej w instytucjach bankowych. Autorka odwołuje się do opracowań i publikacji, w tym standardów i wytycznych profesjonalnego funkcjonowania kontroli wewnętrznej. Wskazuje na potrzebę wyeliminowania problemów ze zrozumieniem terminologii kontroli wewnętrznej - tj. kontroli wewnętrznej jako mechanizmów i kontroli wewnętrznej jako funkcji. Zwrócono uwagę na czynniki decydujące o skuteczności działania kontroli wewnętrznej w bankach, na rolę i zadania departamentu kontroli wewnętrznej. Podkreślono znaczenie systemu silnych wewnętrznych czynników kontrolnych pomocnych w zapewnieniu realizacji celów i zadań instytucji bankowych. W drugiej części opracowania przedstawiono działania, na których koncentruje się nadzór bankowy. Wskazano techniki i procedury nadzorcze. Przedstawiono również główne źródła wad kontroli wewnętrznej - w ocenie Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego. W końcowej części artykułu omówiono kontrolę wewnętrzną jako instrument wspierania efektywnej realizacji zadań strategicznych w bankach. Wskazano na nowe wyzwania w zakresie badań i oceny kontroli wewnętrznej i potrzebę zmiany podejścia w badaniach - w kierunku identyfikacji ryzyka.
XX
Konieczność nadzorowania instytucji kredytowych nie budzi najmniejszych wątpliwości niezależnie od kraju, w którym instytucje te działają. Nie oznacza to jednak, że istnieje consensus w kwestii rozwiązań szczegółowych w zakresie tego nadzoru. Wątpliwości może budzić przykładowo to, który kraj - macierzysty czy goszczący - powinien nadzorować daną instytucję kredytową działającą transgranicznie (home v.ę. host country contro!). Różne są modele umieszczenia nadzoru bankowego w strukturach organów państwowych - kompetencje te może posiadać bank centralny lub oddzielna instytucja nadzorująca. Ponadto instytucji nadzorujących instytucje kredytowe może być wiele i mogą dzielić się kompetencjami, a z drugiej strony instytucja nadzorująca może być wspólna dla różnych instytucji finansowych. Co więcej, poszczególne kraje wymagają od nadzorowanych instytucji kredytowych rozmaitych raportów, czy to na potrzeby wyznaczania adekwatności kapitałowej, czy oceny sytuacji finansowej banków, czy wreszcie w ramach statystyki pieniężnej i bankowej niezbędnej do prowadzenia polityki pieniężnej. Minionych dziesięć lat, choćby ze względu na fakt przyjęcia wspólnej waluty euro, przyniosło wiele zmian w tym zakresie w Unii Europejskiej. Niniejsze opracowanie zostało poświęcone krótkiej prezentacji i ocenie obecnych rozwiązań dotyczących nadzoru bankowego. (fragment tekstu)
EN
Analyzing the results of introducing in the European Union two different reporting systems - COREP (Common Reporting related to Capital Adequacy Directive) and FINREP (Financial Reporting) it is possible to make some comments related to the efficiency of the banking supervision framework. The first is that, when the project is introduced on a voluntary basis it's effects are not satisfactory (FINREP in general). The second comment is, when supervision allow many national modifications to the reporting system, just like in the FINREP non-core information, result is that the information is not comparable at the EU level. But on the contrary, when the reporting system is introduced on the obligatory basis and without serious national discretions, like COREP, information is much more comparable. Unfortunately decentralization of the banking supervision in the EU and the lack of the C-EBS powers to impose banking supervision solutions are the obstacles almost impossible to avoid. That is the main reason why the efficiency of the part of banking reporting systems in EU is limited. (original abstract)
first rewind previous Strona / 22 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.