Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 516

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  food product
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badania właściwości reologicznych następujących produktów spożywczych: majonezu, musztardy, jogurtu i serków homogenizowanych. Prezentowane są one w postaci równań opisujących krzywe płynięcia tych mediów w temperaturze najczęściej podawanej w literaturze oraz krzywe zależności przedstawiających ich lepkość pozorną.
EN
The results of research work on the rheological properties of some chosen food products: mayonnaise, yoghurt and homogenised creams have been presented. The properties are described in the from of equations illustrating the curves of flow of the products at temperatures commonly found in literature. The equations also show the dependence of apparent viscosity on the shear relocity.
2
Content available remote Aglomeracyjna granulacja środków spożywczych
100%
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań możliwości wykorzystania atrakcyjnej ekonomicznie aglomeracyjnej granulacji talerzowej do otrzymania granulatów różnych produktów spożywczych, jak również kinetyki ich granulacji. Analizowano wpływ stopnia nawilżenia oraz rodzaju granulowanej substancji na rozkłady wielkości średnic granulek, rozkłady cieczy w poszczególnych frakcjach oraz kinetykę procesu granulacji polfamiksu T, polfamiksu U i mleka w proszku.
EN
Results of testing the applicability of economically promising agglomerative plate granulation in the production of granulated food products and granulation kinetics are presented in the paper. The effect of wetting and type of granulated substance on granule size distribution, liquid distribution in subsequent fractions and granulation kinetics of Polfamiks T, Polfamiks U and milk powder was analyzed.
EN
In accordance with food law liability for defective product is essential to seek damages, in the case of damage caused by the food. In the article the author presents several issues concerning liability for defective food product. Food is characterized by the fact that inappropriate transport or storage conditions may cause the food becomes unsafe at each stage of the food chain. This means that the producer relatively easy may release himself from liability. At the same time, under this regime of liability, any other operator of the food chain is not responsible in that case. Additionally, it is provided for ten year limitation period, starting from the product launch, independent of the point where damage occurs.Moreover, the situation of agricultural producer is unfavorable. Very often it is impossible to detect the dangerous qualities of the unprocessed food. In addition, unprocessed food becomes dangerous due to the circumstances in which the farmer has no impact (e.g. Pollution). The author concludes that the legislator, establishing rules for product liability, has not taken into account the specific features of food product. As the result of the above the protection of the consumer on the basis of this regime of liability is not sufficient but on the other hand the liability of farmer is too strict.
EN
Plastic films are of key importance as a group of materials used for packaging food products. It is therefore crucial that they meet specific functional and durability requirements as well as comply with all regulations regarding food contact materials. A degree to which a set of properties of these materials satisfies the requirements connected with their usage determines their functional value. The level of functional value depends to a large extent on climate factors affecting these materials in the post-production stage. The aim of this work was to analyze the effect of climate factors on the level of changes of the parameters characterizing the functional value of polyolefin packaging films used for food products. The research was conducted with the main focus on the scope and intensity of changes of selected properties of packaging films in different microclimate conditions. The results became the basis of assessing the impact of climate factors on the level of changes of the parameters characterizing functional value and served as a groundwork to the analysis of the correlation between the changes in the parameters and the level of functional value of the plastic films.
PL
Folie z tworzyw sztucznych stanowią ważną grupę materiałów wykorzystywanych w opakowalnictwie do pakowania m.in. produktów spożywczych. W związku z czym muszą spełniać określone wymagania wytrzymałościowe oraz wymagania stawiane materiałom przeznaczonym do kontaktu z żywnością. Stopień spełnienia przez materiały stawianych im wymagań z punktu widzenia ich przeznaczenia wyznacza ich wartość użytkową. Poziom wartości użytkowej folii jest zdeterminowany w dużym stopniu wpływem czynników klimatycznych, które oddziałują na te materiały w sferze poprodukcyjnej. Celem pracy jest analiza wpływu czynników klimatycznych na poziom zmian parametrów charakteryzujących wartość użytkową folii opakowaniowych z tworzyw sztucznych przeznaczonych do pakowania produktów spożywczych.
EN
This paper addressed principles of the Polish food certification system. It presents the scope of certification as well as principles and products which should be certified. This work describes all procedures of products certification including the sampling and testing, steps of process, documents required from the producer as well as additional requirements.
PL
W pracy przedstawiono zasady polskiego systemu certyfikacji żywności. Wskazano cel, zasady oraz produkty, które powinny podlegać certyfikacji. Ponadto przedłożono procedury certyfikacyjne, w tym pobranie prób, rodzaje testów, niezbędne dokumenty wymagane od producenta jak również inne, dodatkowe wymagania.
14
Content available Cornflakes don't grow on trees
88%
EN
This paper investigates the effectiveness of electronic nose with subsequent principal component analysis (PCA) treatment of data for differentiation of food samples of varied odour quality caused by lipid oxidation. Samples were evaluated for off-flavours with an electronic nose and a sensory analysis and for Totox value. Volatile compounds of fresh samples and samples subjected to storage test at 60°C were isolated with a static headspace technique. The results suggest that the electronic nose could help to supplement the sensory analysis. Models based on partial least-squares analysis were able to predict the oxidized flavour attribute of samples, with correlation coefficients ranging from 0.66 to 0.99. Based on elaborated methods and data treatment with PCA it was possible to distinguish between different food samples and monitor the formation of off-flavours associated with lipid oxidation.
PL
W pracy podjęto próbę zweryfikowania przydatności elektronicznego nosa i obróbki danych za pomocą analizy składowych głównych (PCA) do dyskryminacji żywności różnej jakości. W badanych próbach oceniono zapach za pomocą elektronicznego nosa typu MOS i analizy sensorycznej oraz wykonano oznaczenia wartości całkowitego stopnia utlenienia (Totox). Lotne związki prób świeżych oraz poddanych testom przyspieszonego starzenia w 60°C izolowano techniką statycznego headspace. Uzyskane wyniki badań dowodzą, że elektroniczny nos jest narzędziem, który może w zadawalający sposób uzupełniać oceny zespołu sensorycznego. Uzyskano wysokie korelacje od 0,66 do 0,99 pomiędzy odpowiedzią sensorów elektronicznego nosa a natężeniem charakterystycznych deskryptorów zapachu w profilowej ocenie sensorycznej (tab. 2, rys. 4). W oparciu o opracowane metody i obróbkę danych za pomocą analizy składowych głównych (PCA) możliwe było różnicowanie prób według ich jakości oraz monitorowanie obcego zapachu związanego z utlenieniem kwasów tłuszczowych.
PL
Artykuł podejmuje istotny we współczesnej higienie i technologii żywienia problem, jakości produktów żywnościowych rozumianej w kategoriach bezpieczeństwa żywnościowego. Wyróżniono trzy podstawowe wątki: 1) pojęciowo-definicyjny, w którym autor dokonuje analizy terminów kluczowych, takich jak: żywność, środki spożywcze, żywność funkcyjna, bezpieczeństwo żywności, jakość zdrowotna żywności, dobra praktyka produkcyjna. Drugi wątek tekstu stanowi analiza bezpieczeństwa żywności z odniesieniem do Hazard Analysis Critical Control. Trzeci wątek tekstu to egzempifikacja problemu na podstawie prezentacji danych uboju wieprzowego i przetworu mięsa oraz danych statystycznych, zawierających wyniki analiz mikrobiologicznych, chemicznych i organoleptycznych, jakie wskazują na problem bezpieczeństwa konsumpcji w Polsce.
EN
The article describes the problem of food quality presented in terms of food safety which has become en extremely important issue of the present hygiene and food technology. The article is focused on three basic issues : 1) terms and definitions - the author makes and analysis of the key terms such as food, food stuffs, functional food, food safety, health quality of food, good production practice; 2)analysis of food safety with reference to Hazard Analysis Critical Control. This analysis serves at the same as the basis for defining food safety in Polish conditions compared to the European and world standards; 3) presenting the problem using examples of data on slaughter of hogs and meat processing and statistical data including results of microbiological, chemical and organoleptic analyses that indicate the food problems in Poland prom the viewpoint of consumption safety.
first rewind previous Strona / 26 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.