Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 132

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Zysk przedsiębiorstwa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
2
Content available remote Social Entrepreneurs what Makes them Different from Business Undertakers?
100%
XX
Przedsiębiorcy społeczni bardzo często działają wykorzystując dostępne im bardzo ograniczone zasoby lub praktycznie nie mając zasobów w ogóle. Posiadają motywację, ale poza finansowymi czy technicznymi zasobami potrzebują często również złożonego zestawu kompetencji, szczególnie tych, które wiążą się z przywództwem. Przedsiębiorcy społeczni w wielu aspektach wykazują podobieństwo do przedsiębiorców operujących w otoczeniu biznesowym, jednak istnieją też miedzy nimi pewne różnice. Zarówno podobieństwa, jak i różnice między tymi dwoma grupami przedsiębiorców można odnaleźć w artykułach teoretycznych, natomiast niewielka liczba badań dowodzi ich istnienia. Badanie przeprowadzone w 2014 roku w grupie 76 respondentów zaangażowanych w działalność społeczną i biznesową wykazało, że do pewnego stopnia przedsiębiorcy społeczni oraz przedsiębiorcy zaangażowani w działalność nastawioną na zysk wykazują podobne charakterystyki, choć każdy z tych dwóch typów przedsiębiorców cechuje się także właściwościami unikatowymi dla siebie. (abstrakt oryginalny)
EN
Social entrepreneurs, very often operate with highly limited resources, not to say with vir- tually nothing. They possess motivation, but apart from financial or technical resources very often they also need complex set of skills , especially those connected with leadership. Social entrepreneurship is similar to business entrepreneurship in many way, however there are some differences. Both similarities and diffe rences can be find in theoretical papers, however there is a limited number of research which prove them. A re search conducted in 2014 among 76 respondents, engaged in business and social activities, proved that to some extent social and business entrepreneurs have some common features, however some of them are unique for each of this entrepreneurship type. (original abstract)
XX
Pokazano sposób wyznaczenia stopnia dźwigni operacyjnej, finansowej i połączonej w przedsiębiorstwie produkującym jeden wyrób. Zaprezentowano związki zachodzące między poszczególnymi stopniami a operacyjną i finansową stopą marginesu bezpieczeństwa oraz operacyjną i finansową stopą marży bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
EN
There are three types of leverage: operating financial and total in a company. This paper shows a way of achieving the degree of operating, degree of financial and degree of total leverage in a company which produces one assortment. Moreover, connections between the degree of operating leverage and operating margin of safety, the degree of financial leverage and operating and financial margin of safety, and the degree of total leverage and financial margin of safety are presented. (original abstract)
4
Content available remote The Persistence of Abnormal Returns : Analysis of Polish Manufacturing Industry
75%
EN
The ultimate goal of a company is to build the enterprise value, which is achievable thanks to abnormal profits generated in particular period. Moreover, firms are expected to take measures to maintain abnormal profit in the future. On the other hand, abnormal profits attract competitors, who increase competition and as a result abnormal profits disappear. The persistence of profit is a term that describes a situation, when the company is successful in maintaining the abnormal profit over time. The main aim of this paper is to investigate the persistence of abnormal profit in Polish manufacturing sector. In other words, the question is whether Polish manufacturing companies are able to maintain their abnormal profits over time. The persistence of abnormal profits is investigated using dynamic panel model with generalized method-of- moments estimators. The method is applied to a panel of 5303 Polish companies from manufacturing sector observed over the period 2006-2014. This paper contributes to the existing literature in two ways. First, analysis is performed for developing country. Second, analysis is performed both at the level of entire sector and at division level. Three main conclusions can be drawn from the conducted research: there are significant differences between profit rates within the same industry at division level; estimated persistence of abnormal profit coefficients are at moderate level; there are substantial differences between estimated persistence of profit coefficients for divisions in the same industry. (original abstract)
XX
W ostatnich latach obserwujemy dynamiczny wzrost wartości wypłacanych akcjonariuszom dywidend przez polskie spółki giełdowe. Niektóre spółki na dywidendy przeznaczają niemal cały zysk lub znaczną jego część. Celem artykułu jest identyfikacja strategii wysokich dywidend na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Rozważania teoretyczne uzupełnione zostały analizą empiryczną. Wskazano konkretne spółki realizujące strategię wysokich dywidend oraz zwrócono uwagę na uwarunkowania wyboru tego rodzaju strategii. (abstrakt oryginalny)
EN
In recent years there has been observed a dynamic growth of dividends paid to shareholders by companies listed on the Polish stock market. Some of them destine almost all the profit or a considerable part of it for the dividends. The aim of the article is the Identification of the strategy of high dividends based on the example of companies listed on the Warsaw Stock Exchange. Theoretical analyses have been completed by empirical research. There have been indicated concrete companies carrying out this dividends and reasons why they have chosen this strategy have been considered.(original abstract)
XX
W artykule weryfikowano tezę, że rozkłady stóp zwrotu mają charakter normalny. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują iż rozkłady stóp zwrotu uzyskiwanych przez pojedyncze przedsiębiorstwa na przestrzeni lat mają w większości przypadków charakter normalny, natomiast rozkłady stóp zwrot dla populacji przedsiębiorstw w danym roku nie są normalne. (abstrakt oryginalny)
EN
In the article the authors verify the thesis that the distributions of the rates of return are normal. The results of the research indicate that the rates of return achieved by the individual firms over years are in most cases normal, while the rates of return for the population of the firms in given year are not normal. (original abstract)
XX
W artykule omówiono znaczenie działań przedsiębiorczych w gospodarce. Szczególną uwagę zwrócono na obciążenie działań przedsiębiorczych ryzykiem niepowodzenia. Następnie przeprowadzona została analiza opłacalności przedsięwzięć obwarowanych ryzykiem. Zagwarantowano dwie funkcje, według których kształtuje się wysokie wynagrodzenia za podjęte ryzyko: 1) wynagrodzenie (zysk) rosnące coraz szybciej i 2) wynagrodzenie (zysk) rosnące coraz wolniej. Kształtowanie się tego wynagrodzenia zaprezentowano także na wykresach. Omówiona została również kwestia dywersyfikacji rynku i granice jej dopuszczalności. (abstrakt oryginalny)
XX
Celem artykułu jest ustalenie zależności pomiędzy przeznaczeniem zysku a płynnością finansową przedsiębiorstw rolniczych oraz określenie czynników kształtujących płynność finansową. Sformułowano następującą hipotezę badawczą: płynność finansowa nie warunkuje sposobu przeznaczenia zysku. Przeprowadzone analizy wykonane zostały na podstawie danych zgromadzonych w trakcie realizacji badań terenowych w latach 2007-2008 z wykorzystaniem kwestionariusza wywiadu. Wywiady przeprowadzono z właścicielami i menedżerami przedsiębiorstw rolniczych. Próba została dobrana w sposób celowy, obejmowała 67 przedsiębiorstw usytułowanych na terenie całej Polski. Zebrane dane stanowią wzór danych panelowych, co pozwala na ograniczenie wpływu przypadkowych czynników. (fragment tekstu)
EN
The article presents the results of the analysis of the dependences between financial liquidity and the manner of profit distribution in the agricultural enterprises. It was found that payments of dividends occurred both in enterprises characterized by low as well by high quick ratios. Examined enterprises differentiated the level of profits retained, what should be taken into account during investment planning. (original abstract)
XX
Stosując model matematyczny, gospodarkę jako całość można by określić mianem zbioru złożonego z wielu milionów podmiotów gospodarczych. W zbiorze tym można wyróżnić podzbiory przedsiębiorstw, gospodarstw domowych, organów administracji rządowej i samorządowej. Decydenci poszczególnych elementów zbioru lub określonej grupy podzbiorów mają wpływ na wydatki w gospodarce, całkowity dochód, jak również poziom produkcji dóbr i usług, czyli oni kreują koniunkturę gospodarczą rozumianą jako zmiany aktywności gospodarczej. Zmiany aktywności gospodarczej przejawiają się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych określających kondycję gospodarki, np. produkt krajowy brutto, produkt narodowy brutto, stopa wzrostu dochodu narodowego (lub realnego produktu krajowego brutto) oznaczająca stosunek przyrostu dochodu narodowego w badanym okresie do wielkości dochodu narodowego w okresie bazowym, wielkość produktu PKB przypadająca na jednego mieszkańca (PKB per capita).(fragment tekstu)
EN
The article entitled "Economic Slowdown and Implementation of Investments in Poland", while considering the issues of state interventionism in the economy in order to avoid crisis, mitigate its negative effects for the economy as well as indications of possibility of crisis, analyses the question of investments, costs of implementation of investment and investment spending from the state budget in the context of labour market and unemployment. There is also an analysis of price determining factors of construction works. Bearing in mind that every year the value of construction works considerably exceeds 40% of the value of public contracts, it should be stated that price determining factors of construction work costs have crucial direct impact on the value of public contracts. The price determining factors of construction work costs having crucial and direct impact on the value of public contracts, and what follows state spending, are: 1) Value of materials. 2) Rates of estimate labour Rb (net) in zlotys per man-hour. These rates include first of all workers' wages, complementary pay, statutory national insurance contributions (ZUS) and write-offs for the company social fund. 3) S - estimate value of labour construction equipment hire and equipment not demanding servicing. 4) Indirect costs surcharge factor Wkp (%). 5) Profit surcharge factor Wz (%). The observation of price determining factors in the course of several years enabled setting periods of their rise or decline. Assigning the volume of price determining factors to economy evaluation factors in the same time perspective, it has been considered whether or not these factors reflect the state of economy.(original abstract)
XX
Lista 500 największych polskich przedsiębiorstw uszeregowanych według wysokości przychodów ze sprzedaży dóbr i usług w 1995 r.
XX
Przewaga konkurencyjna to zbiór atutów przedsiębiorstwa cenionych przez rynek, na którym ono funkcjonuje lub mocna strona, w oparciu o którą firma prowadzić będzie walkę konkurencyjną.
XX
W artykule poruszono problem zmian w podejściu do zysku i jego roli w siłach motorycznych przedsiębiorstwa. Mówi się o potrzebie zorganizowanego wchodzenia w sferę zysku, utrzymania określonych więzi z otoczeniem gospodarczym, łączy się te zjawiska z zapewnieniem szybkiego wzrostu wartości przedsiębiorstwa, stworzenia podstaw do absorpcji nowych technologii, a w sumie do sukcesu ekonomicznego na rynku.
XX
Politykę dywidend definiuje się jako wybór pomiędzy zatrzymaniem zysków a wypłatą środków pieniężnych i pozyskaniem ich z zewnątrz. Omówiono kolejno różne rodzaje polityki dywidend. Wymieniono również szereg czynników mogących mieć wpływ na kształtowanie się wypłat zarówno w okresie bieżącym, jak i w przyszłości, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze przez spółkę optymalnej polityki wypłat dywidend. Poddano analizie problematykę wypłat dywidend w polskich spółkach giełdowych.
XX
Poruszono problem polityki dywidend w przedsiębiorstwie. Przedstawiono jej realizację w przedsiębiorstwach za granicą oraz w Polsce. Podkreślono, że niewiele polskich przedsiębiorstw decyduje się na wypłatę dywidend. Przedsiębiorstwa skupiają się na walce o utrzymanie pozycji rynkowej i nie ryzykują rozdzielania zysków.
XX
Omówiono teoretyczne czynniki kształtowania się struktury kapitału przedsiębiorstwa: granice zadłużenia oraz podział zysku. Na koniec wskazano na kilka praktycznych czynników, które mają wpływ na strukturę kapitału przedsiębiorstwa jak stabilność sprzedaży, struktura aktywów, dynamika wzrostu.
EN
In the article theoretical aspects of the shaping of the structure of the sources of financing enterprises have been discussed. In particular the premises affecting the choice of the basic relation of that structure, namely, the relations between enterprise's own and external funds have been dealt with. The issue of the selection of the structure of the sources of financing is considered within the framework of the general optimalization model in which the function of the criterion of choice is performed by the value of an enterprise. The author concentrates on the factors determining the limit of enterprise's indebtedness and factors determining profit division proportions.(original abstract)
XX
Celem niniejszego artykułu jest uwidocznienie ciągle znaczącej w ocenie działalności przedsiębiorstwa kategorii "zysk netto" i wynikającej stąd konieczności postrzegania struktury kształtowania tego zysku. Staje się to możliwe dzięki rozróżnieniu tzw. segmentów wynikowych i przypisaniu tym segmentom kategorii wynikowych. (abstrakt oryginalny)
EN
The goal of the following article is to expose the significance of the "net profit " category, constantly important in valuation of the company, as well as to point out the resulting from it necessity of noticing the structure of the "net profit " forming process. It becomes possible thanks to distinguishing so called resultant segments and to defining the partial resultant categories related to those segments. (original abstract)
XX
W artykule podjęto pytanie o jakość EVA - miernika kreowanej wartości przedsiębiorstwa. W poszukiwaniu odpowiedzi na nie, sięgnięto po 16 przedsięwzięć badawczych, których przedmiotem uczyniono korporacyjnych użytkowników EVA. W skrócie przedstawiono historię oraz statystyki dotyczące wdrożeń, a także dokonano wstępnej prezentacji zebranych badań.
EN
The article deals with a quality of the EVA (Economic Value Added) measure. The authors review 16 research works examining corporate users of the EVA. History of the EVA measure and statistics concerning its implementation are presented in the paper. The results of studies are shortly discussed as well.
18
Content available remote Profit Persistence at the Industry Level: Evidence from Polish Companies
75%
EN
Aim: Within the neoclassical microeconomics framework the long-term goal of the enterprise is to generate economic profit (above average profit). In case of competitive markets, the preservation of economic profit is impossible in the long run due to increasing competition. It is therefore important, both from the scientific and antitrust law perspective, to verify empirically whether companies' abnormal profits are characterized by a tendency to persist (persistence). The main objective of the study is to examine the level of profit persistence of Polish enterprises both at the aggregate level and at the level of industries. Design / Research methods: The abnormal profit persistence analysis was carried out on the basis of unbalanced panel data for 38253 Polish companies in 2006-2014 using the system GMM estimator. Conclusions / findings: The results obtained show that the abnormal profit of Polish companies in the analyzed period was characterized by low persistence both at the aggregate level and at the industry level, which indicates a high level of competition in the industries under investigation. Originality / value of the article: This paper contributes to the existing profit persistence literature in three ways. First, the analysis was conducted for a developing country. Second, the analysis was carried out both at aggregate and industry levels. Third, the analysis was conducted mainly for the period following the global financial crisis. Implications of the research: The results of the study are not only interesting from the scientific point of view, as they verify empirically the notions about long-run profitability of companies stemming from the theory of industrial organization, but equally important is that the results may be useful for antitrust policy and the assessment of the competitiveness of industries. Limitations of the research: Among the most important suggestions coming from the research conducted is that the future analyses need to focus on more narrowly defined markets, because further disaggregation can reveal significant differences in the abnormal profit persistence.(original abstract)
XX
Mgr Agnieszka Matuszewska-Pierzynka, w pracy zatytułowanej: Ocena rentowności kapitału własnego spółki za pomocą przyrostu zysków zatrzymanych, zamieściła przyczynek do dyskusji nad wyborem współczynnika rentowności kapitału własnego. Swoim przyczynkiem naukowym włącza się w nurt rozważań nad potrzebą poszukiwania adekwatnych miar oceny efektywności przedsiębiorstwa zorientowanych na realizację celów właścicieli. Jej zdaniem zrelacjonowanie przyrostu zatrzymanego zysku na sfinansowanie inwestycji do kapitału własnego bardziej przystaje do zarządzania kapitałem własnym spółki akcyjnej. (fragment tekstu)
EN
This article should be treated as the contribution to take up the discussion about the choice of return on equity. In accordance with the subject literature, return on equity is the ratio of net profit to equity capital. The calculation of return on equity based on the growth of retained profits seems to in more adequate to reality way point at the possibility of achieving higher benefits by stockholders in the future. The essential aim of this article is to present several scholarly reflections resulting from the analysis of return on equity with the use of two it's measures i. e. profitability estimated by the net profit and the growth of retained profits. The realization of the appointed goal has been done with taking advantage of data from financial statements of KGHM company in the years 2007-2011, drown up by International Financial Reporting Standards/International Accounting Standards. (original abstract)
20
Content available remote W poszukiwaniu nowego modelu dla banków
75%
XX
Banki nie będą już tak zyskowne jak przed kryzysem finansowym. Dlatego trwa poszukiwanie modeli biznesowych, które pozwolą odnaleźć nowe źródła dochodów i ograniczyć spadek zyskowności. (fragment tekstu)
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.